Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2705z ostatnich 7 dni
7826z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Kontrola stanu technicznego instalacji gazowych w latach 2018-2020

Przedmiot:

Kontrola stanu technicznego instalacji gazowych w latach 2018-2020

Data zamieszczenia: 2018-01-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Grażyńskiego 5
40-126 , Katowice
telefon - 32 258 20 21-25
faks - 32 258 20 25, 41 63 167
www.kzgm.katowice.pl
przetargi@kzgm.katowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-05 08:45:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kontrola stanu technicznego instalacji gazowych w latach 2018-2020 w nieruchomościach zarządzanych przez KZGM w Katowicach
Numer referencyjny: NZ.231.150.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 1) kontroli stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach, zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane (roczne kontrole); 2) doraźnych kontroli stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach 3) uszczelnień instalacji gazowych w zasobach KZGM w Katowicach w szczególności: a) przewinięcie instalacji w miejscach stwierdzonych nieszczelności bez użycia materiału, b)wymiana kurka gazowego o średnicy od 15 mm do 25 mm w lokalu, c) wymiana kurka gazowego o średnicy od 32 mm do 65 mm w budynku d) wymiana odcinka rury czarnej o średnicy od 15 mm do 25 mm w lokalu, e) wymiana odcinka rury czarnej o średnicy od 32 mm do 65 mm w budynku (piony, poziomy), f) wymiana podejścia pod gazomierz, g) wymiana kształtek na instalacji wewnętrznej (kolana, mufy, nyple, śrubunki o średnicy od 15 mm do 25 mm), h) wymiana kształtek na instalacji w budynku (kolana, mufy, nyple, śrubunki o średnicy od 32 mm do 65 mm), i) napełnienie instalacji gazowej po usunięciu nieszczelności, j) wykonanie próby szczelności instalacji gazowej po każdej naprawie. 2. W nieruchomościach zarządzanych przez Zamawiającego występują zarówno lokale z instalacją skręcaną, mieszaną oraz spawaną, w następujących ilościach: Obszar EB-1, Ilość budynków 73, Ogólna ilość lokali z instalacją gazową 715, Ilość lokali z instalacją skręcaną i mieszaną 619, Ilość lokali z instalacją spawaną 96; Obszar EB-2, Ilość budynków 107, Ogólna ilość lokali z instalacją gazową 994, Ilość lokali z instalacją skręcaną i mieszaną 517, Ilość lokali z instalacją spawaną 477; Obszar EB-3, Ilość budynków 138, Ogólna ilość lokali z instalacją gazową 1194, Ilość lokali z instalacją skręcaną i mieszaną 789, Ilość lokali z instalacją spawaną 405; Obszar EB-4, Ilość budynków 120, Ogólna ilość lokali z instalacją gazową 987, Ilość lokali z instalacją skręcaną i mieszaną 607, Ilość lokali z instalacją spawaną 325; Obszar EB-5, Ilość budynków 74, Ogólna ilość lokali z instalacją gazową 566, Ilość lokali z instalacją skręcaną i mieszaną 308, Ilość lokali z instalacją spawaną 258; Obszar EB-6, Ilość budynków 55, Ogólna ilość lokali z instalacją gazową 566, Ilość lokali z instalacją skręcaną i mieszaną 445, Ilość lokali z instalacją spawaną 104. UWAGA ! Rozbieżności pomiędzy ogólną ilością lokali z instalacją gazową a ilościami z instalacją skręcaną, mieszaną i spawaną wynikają z konieczności objęcia kontrolą lokali, w których mieszkańcy mogą używać butli gazowych (dotyczy budynków wyposażonych w gaz z sieci miejskiej). 3. Coroczne kontrole stanu technicznego instalacji gazowej w budynkach będą odbywać się w trzech cyklach, każdy cykl rozliczeniowy będzie kończył się 30 listopada danego roku, w którym realizowana jest usługa tj. 1) pierwszy cykl rozliczeniowy do 30.11.2018 r. 2) drugi cykl rozliczeniowy do 30.11.2019 r. 3) trzeci cykl rozliczeniowy do 30.11.2020 r. 4. Zamawiający będzie zlecał usuwanie nieszczelności w zależności od potrzeb do kwoty wynikającej z kosztorysu ofertowego. Rozliczenie prac polegających na usuwaniu nieszczelności instalacji gazowej będzie odbywać się kosztorysem powykonawczym zgodnie z zapisami § 4 pkt 5 wzoru umowy. 5. UWAGA!!! W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje skorzystanie z instytucji PRAWA OPCJI w związku z możliwością wystąpienia konieczności zmniejszenia lub zwiększenia liczby lokali mieszkalnych a tym samym ilości corocznych oraz doraźnych kontroli stanu technicznego instalacji gazowych objętych usługą w całym okresie realizacji zamówienia; Prawo opcji polega na możliwości zwiększenia lub zmniejszenia wartości przedmiotu umowy. Górną granicą zobowiązania (największy możliwy zakres zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji) stanowi kwota wynikająca z iloczynu ogólnej ilości lokali mieszkalnych z instalacją gazową i ceny jednostkowej oraz okresu realizacji zamówienia zwiększona o 4%; Zamówienie gwarantowane (najmniejszy możliwy zakres zamówienia) stanowi kwota wynikająca z iloczynu ogólnej ilości lokali mieszkalnych z instalacją gazową i ceny jednostkowej oraz okresu realizacji zamówienia pomniejszona o 4%. 6. Zasady dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia obligatoryjnego. 7. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. Z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.) osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują prace związane z przewinięciem, wymianą elementów, napełnieniem oraz wykonaniem prób szczelności instalacji gazowej. Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących pracami, dostawców materiałów, usług transportowych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście prace na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. Sposób kontroli oraz sankcje związane z niespełnieniem ww. wymogu są we wzorze umowy. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Wzór umowy wraz z załącznikami (Załącznik nr 5 do SIWZ) oraz przedmiar robót (załącznik nr 6 do SIWZ) w zakresie usuwania nieszczelności instalacji.

II.5) Główny kod CPV: 71630000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45333000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 431971,75
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług, czyli uszczelnianiu instalacji, przewijaniu instalacji, wymianie kurków gazowych, odcinków rur, kształtek, napełnieniu instalacji, wykonaniu prób szczelności instalacji. Zamawiający udzieli zamówień w przypadku wystąpienia nieszczelności ujawnionych podczas przeglądów, awarii instalacji gazowych na budynkach i w lokalach mieszkalnych oraz zwiększenia ilości obsługiwanych budynków. Zamawiający udzieli zamówień, na następujących warunkach: 1) Wykonawca realizował dotychczasowe zamówienia w terminie i z najwyższą starannością, 2) Wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonania nowego zamówienia niż podstawowego, 3) Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, 4) strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie i termin wykonania nowego zamówienia. Wartość zamówienia nie będzie większa niż 141 103,89 zł brutto.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Wartość podana w punkcie II.6 jest wartością zamówienia podstawowego. Całkowita wartość zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji (zamówienie maksymalne) oraz art. 67 ust. 1 pkt 6 wynosi 574 676,30 zł netto.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia, które będą uczestniczyć w jego realizacji, tj.: - co najmniej jedną (1) osobą posiadającą kwalifikacje uprawniające do wykonywania dozoru urządzeń i instalacji gazowych (GRUPA III) - zgodnie z art. 62 ust. 5 ustawy Prawo Budowlane, - co najmniej sześcioma (6) osobami posiadającymi kwalifikacje uprawniające do wykonywania eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych (GRUPA III) - zgodnie z art. 62 ust. 5 ustawy Prawo Budowlane. UWAGA! Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (Rozdział VIII pkt 3 SIWZ) zostanie wezwany do przedłożenia aktualnego na dzień złożenia wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres rękojmi za wykonane naprawy instalacji gazowych 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje następujące zmiany umowy w zakresie określonym w §13 Wzoru umowy: 1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy poprzez wydłużenie o okres nie dłuższy niż 14 dni w stosunku do terminów określonych w § 2 ust. 2 i 3 jeżeli w trakcie realizacji prac wystąpiły nieprzewidziane w dniu podpisania umowy okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a które uniemożliwiają ich terminowe ukończenie. W szczególności takie jak: a) siła wyższa - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. (Pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby nie związane z realizacją inwestycji itp.), protesty mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych, b) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, c) nieobecność użytkownika lokalu lub odmowa udostępnienia lokalu. Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z pisemnym wnioskiem, w którym powiadomi Zamawiającego o ww. okolicznościach wraz z ich udokumentowaniem. Pisemne powiadomienie musi być jednak dostarczone do Zamawiającego nie później niż 14 dni przed upływem terminu zakończenia poszczególnych cykli. Po tym terminie Zamawiający będzie uważał wniosek o przedłużenie terminu za nieuzasadniony. 2) Zmiana terminu usunięcia nieszczelności instalacji gazowej w budynku określonego w zleceniu na wniosek Wykonawcy przekazany faxem, e-mailem lub telefonicznie w uzasadnionych przypadkach. 3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy: a) zmiany stawki podatku VAT (w przypadku zmiany stawki VAT, podlega ona zmianie od dnia wejścia w życie nowych stawek, zgodnie z wystawioną fakturą. Zapis zdania poprzedniego nie zwalnia z obowiązku sporządzenia aneksu do umowy, który winien być sporządzony w zakresie zapisów § 4 ust. 2), b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, d) zmiany liczby lokali zarządzanych przez Zamawiającego, jeżeli zmiana ta wynosić będzie do + 4% określonej przez Zamawiającego liczby. 4) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy – w przypadku braku możliwości wykonywania przedmiotu umowy przez wskazane w ofercie osoby, Wykonawca może powierzyć te czynności innym osobom o kwalifikacjach i uprawnieniach nie mniejszych niż wymagane w SIWZ. 5) zmiany Podwykonawcy, wprowadzenie Podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w treści oferty złożonej przez Wykonawcę lub rezygnacji z Podwykonawcy – w przypadku, gdy Wykonawca polegał na zasobach Podwykonawcy na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, zmiana Podwykonawcy lub rezygnacja z Podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, że nowy Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki lub kryteria selekcji w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 3. W zakresie zmiany postanowień umowy z przyczyn wskazanych w Rozdziale XX w pkt 5 ppkt 3 lit. b i c SIWZ zastosowanie mają regulacje § 14 wzoru umowy oraz art. 144 ust 1 pkt 2-4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony w formie pisemnej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-05, godzina: 08:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
I. DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ: 1) Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. 2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2, który należy złożyć w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej; 3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3, który należy złożyć w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej; 4) Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ; 5) Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy – jeśli dotyczy; 6) Oświadczenie o przynależności do sektora małych i średnich przedsiębiorstw - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ (oświadczenie dobrowolne); 7) Informację o podwykonawcach w tym o procentowym lub wartościowym udziale w realizacji zamówienia - jeśli dotyczy. 8) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem – jeśli dotyczy; 9) Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane. II. Uwaga - dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów: Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 570), w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych prowadzonych w językach innych niż język polski, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, w przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, lub gdy Zamawiający ma wiedzę, że je posiada w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w oświadczeniach złożonych wraz z ofertą (załącznik nr 2 i 3 do SIWZ) odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa w pkt 3 niniejszego rozdziału SIWZ, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w oświadczeniu. III. 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z Rozdziałem XV SIWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. UWAGA: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę. 3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika). 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten stanowi wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia (żaden z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu, co oznacza, że oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną). Natomiast oświadczenie (Załącznik nr 3 do SIWZ), które stanowi wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie. 5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę. IV. 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów *(dot. warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 3 Rozdziału VIII SIWZ), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dokument ten (np. zobowiązanie) należy dołączyć do oferty. 3. Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt 2 musi wynikać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia, że podmiot trzeci nie podlega wykluczeniu zgodnie ze wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ). 5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (pkt 3 Rozdziału VIII SIWZ), Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału. 8. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt 3 Rozdziału VIII SIWZ, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych powyżej, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ w zakresie udostępnianego zasobu. 9. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków (dokumenty wskazane w pkt 3 rozdziału IX SIWZ), w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez ten podmiot. V. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest przedłożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.