Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2754z ostatnich 7 dni
7954z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa ścieżki rowerowej: rozebranie istniejącej nawierzchni ścieżki o szer. 2,0m...

Przedmiot:

Przebudowa ścieżki rowerowej: rozebranie istniejącej nawierzchni ścieżki o szer. 2,0m wraz z podbudową i wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 3,5m z rozdzieleniem ruchu rowerowego i pieszego...

Data zamieszczenia: 2017-12-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
78100 , Kołobrzeg
telefon - 943 551 580
faks - (094) 352 37 69
www.kolobrzeg.pl
przetargi@um.kolobrzeg.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Kołobrzeg
Wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany - przed upływem terminu składania ofert - wnieść wadium, dla każdej części przedmiotu zamówienia oddzielnie, w wysokości a) 20.000,00 zł (słownie zł: dwadzieścia
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-11 12:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela – etap II w km 0+000 ÷ 2+347,76”w ramach projektu: „Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania”
Numer referencyjny: BZ.271.4.35.2017.I
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela - etap II w km 0+000 ÷ 2+347,76, w tym: CZĘŚĆ 1 – w km 0+000 ÷ 1+304,5 1. Ścieżka rowerowa Rozebranie istniejącej nawierzchni ścieżki o szer. 2,0m wraz z podbudową i wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 3,5m z rozdzieleniem ruchu rowerowego i pieszego. 2. Oznakowanie • Pionowe i poziome: cienkowarstwowe, symbole rowerów i strzałki kierunkowe oraz sylwetki pieszego malowane co 100m (z większą częstotliwością niż jest to wskazane w projekcie stałej organizacji ruchu), pasma ostrzegawcze (uspokojenia ruchu wykonane z kostki betonowej żółtej z wypustkami). • Tablice kierunkowe • Tablice informacyjne drewniane. 3. Roboty wykończeniowe: • Miejsce wypoczynku dla turystów nr 1 (drewniany ławostół zadaszony –zgodnie z załącznikiem nr 1 , stojaki na rowery, kosze na odpady, ławki), • Barierki blokujące, • Ścianki szczelne zabezpieczające skarpy, • Ławki z kompozytu z oparciem na konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo lub żeliwnej malowanej – 10 sztuk (nieujęte w projekcie). • Kosze betonowe na odpady z wkładem stalowym – 10 sztuk (nieujęte w projekcie). • Plantowanie terenu i obsianie trawą wzdłuż całej ścieżki (po 70 cm z każdej strony). • Przycinka techniczna zieleni na całej długości ścieżki. 4. Urządzenie do zliczania rowerów 5. Tablice 6. Obsługa geodezyjna budowy i dokumentacja powykonawcza CZĘŚĆ 2 – w km 1+304,5 ÷ 2+347,76 1. Kładka: a) Rozbiórki b) Wykonanie robót ziemnych c) Ociosanie pali podpór na dł. 40cm w celu montażu nakładek dla przedłużenia pali d) Wykonanie nowych przyczółków e) Przedłużenie pali podpór do projektowanych rzędnych niwelety f) Montaż nowych oczepów g) Wykonanie stężeń poprzecznych i podłużnych h) Montaż siodełek i podłużnic i) Montaż poręczy i pokładu z kompozytu drewna 2. Ścieżka rowerowa Rozebranie istniejącej nawierzchni ścieżki o szer. 2,0m wraz z podbudową i wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 3,5m z rozdzieleniem ruchu rowerowego i pieszego. 3. Oznakowanie • Pionowe i poziome: cienkowarstwowe, symbole rowerów i strzałki kierunkowe oraz sylwetki pieszego malowane co 100m (z większą częstotliwością niż jest to wskazane w projekcie stałej organizacji ruchu), pasma ostrzegawcze (uspokojenia ruchu wykonane z kostki betonowej żółtej z wypustkami). • Tablice kierunkowe • Tablice informacyjne drewniane. 4. Roboty wykończeniowe: • Miejsce wypoczynku dla turystów nr 3 i 4 (drewniany ławostół zadaszony –zgodnie z załącznikiem nr 1 , stojaki na rowery, kosze na odpady, ławki, punkt naprawy rowerów przy miejscu wypoczynku nr 3), • Barierki blokujące, • Ścianki szczelne zabezpieczające skarpy, • Ławki z kompozytu z oparciem na konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo lub żeliwnej malowanej – 5 sztuk (nieujęte w projekcie). • Kosze betonowe na odpady z wkładem stalowym – 5 sztuk (nieujęte w projekcie). • Plantowanie terenu i obsianie trawą wzdłuż całej ścieżki (po 70 cm z każdej strony). • Przycinka techniczna zieleni na całej długości ścieżki, • Usunięcie karpiny topoli w km 2+230. 5. Tablice 6. Obsługa geodezyjna budowy i dokumentacja powykonawcza

II.5) Główny kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-06-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykonawca przedłoży informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca wykaże się posiadaniem środków lub zdolności kredytowej na kwotę: a) Dla części 1 zadania - minimum 1’000’000,00 zł. b) Dla części 2 zadania – minimum 1’000’000,00 zł c) W przypadku złożenia oferty na dwie części przedmiotu zamówienia sumy minimalnych kwot wymaganych dla danych części przedmiotu zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca przedłoży: a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Na ich potwierdzenie przedłoży dokument potwierdzający należyte wykonanie: • Dla części 1 zadania - min. 1 roboty polegającej na budowie lub przebudowie drogi i/lub ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o łącznej długości min. 500 mb, • Dla części 2 zadania - min. 1 roboty polegającej na budowie obiektu budowlanego o konstrukcji drewnianej lub z elementów drewnopodobnych (np. z kompozytu) o powierzchni zabudowy min. 100 m² oraz min. 1 roboty polegającej na budowie lub przebudowie drogi i/lub ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o łącznej długości min. 500 mb, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. b) Oświadczenie na temat kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy złożone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ: • Dla części 1 zadania w stosunku do kierownika budowy wymagane są uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, • Dla części 2 zadania w stosunku do kierownika budowy wymagane są uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń natomiast w stosunku do osoby kierownika robót wymagane są ważne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń Uprawnienia o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dn. 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11 września 2014r (Dz.U. z 2014r poz. 1278). Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r poz. 65) oraz ustawie z dnia 15.12.2002r o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016r poz. 1725). c) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi - kierownika budowy wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy. 2) Zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 4) Oświadczenie na temat kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej złożone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca załączy do wypełnionego Formularza Oferty - zał. Nr 1 do SIWZ, następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania i spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2) Dowód wniesienia wadium. 3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy P.z.p., przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w sekcji III.4) 4) Wykonawca przedstawienia dokumenty wymienione w sekcji III.4) dotyczące Podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy P.z.p. 5) Wykonawca, w terminie 3 dni od przekazania informacji o której mowa w pkt 1 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24. ust. 1 pkt 23 ustawy P.z.p., stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku gdy Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej przedstawia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany - przed upływem terminu składania ofert - wnieść wadium, dla każdej części przedmiotu zamówienia oddzielnie, w wysokości a) 20.000,00 zł (słownie zł: dwadzieścia tysięcy 00/100) dla części 1, b) 20.000,00 zł (słownie zł: dwadzieścia tysięcy 00/100) dla części 2.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Kryterium okresu gwarancji 35,00
Wysokość kary umownej za każdy dzień przekroczenia terminu realizacji przedmiotu umowy 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje zmiany umowy: 1) w zakresie przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn z powodu których będzie zagrożone dotrzymania terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: a) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami i innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność (np. wysokie lub niskie temperatury, silne wiatry, długotrwałe i obfite opady deszczu i śniegu), b) gdy wystąpią niekorzystne warunki geologiczne, terenowe i wodne nie ujawnione w dokumentacji technicznej, które utrudniają wykonanie umowy, c) wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne) d) z powodów, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, a w szczególności będące następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności dokonania zmian dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim w/w okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, e) gdy wystąpi opóźnienie w wyniku decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień, itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeśli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym w/w decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy g) jeśli wystąpi brak możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 2) w zakresie wykonania robót zamiennych, zgodnie z procedurami i wymogami zawartymi w przepisie art. 36a ustawy Prawo budowlane, 3) w zakresie zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy- nie przewiduje się zmiany wynagrodzenia ryczałtowego
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-11, godzina: 12:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferty należy składać w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.01.2018r. o godzinie 13:00 na sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Kołobrzeg.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela - etap II w km 0+000 ÷ 1+304,5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Ścieżka rowerowa Rozebranie istniejącej nawierzchni ścieżki o szer. 2,0m wraz z podbudową i wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 3,5m z rozdzieleniem ruchu rowerowego i pieszego. 2. Oznakowanie • Pionowe i poziome: cienkowarstwowe, symbole rowerów i strzałki kierunkowe oraz sylwetki pieszego malowane co 100m (z większą częstotliwością niż jest to wskazane w projekcie stałej organizacji ruchu), pasma ostrzegawcze (uspokojenia ruchu wykonane z kostki betonowej żółtej z wypustkami). • Tablice kierunkowe • Tablice informacyjne drewniane. 3. Roboty wykończeniowe: • Miejsce wypoczynku dla turystów nr 1 (drewniany ławostół zadaszony –zgodnie z załącznikiem nr 1 , stojaki na rowery, kosze na odpady, ławki), • Barierki blokujące, • Ścianki szczelne zabezpieczające skarpy, • Ławki z kompozytu z oparciem na konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo lub żeliwnej malowanej – 10 sztuk (nieujęte w projekcie). • Kosze betonowe na odpady z wkładem stalowym – 10 sztuk (nieujęte w projekcie). • Plantowanie terenu i obsianie trawą wzdłuż całej ścieżki (po 70 cm z każdej strony). • Przycinka techniczna zieleni na całej długości ścieżki. 4. Urządzenie do zliczania rowerów 5. Tablice 6. Obsługa geodezyjna budowy i dokumentacja powykonawcza
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45200000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Kryterium okresu gwarancji 35,00
Wysokość kary umownej za każdy dzień przekroczenia terminu realizacji przedmiotu umowy 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela - etap II w km 1+304,5 ÷ 2+347,76
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Kładka: a) Rozbiórki b) Wykonanie robót ziemnych c) Ociosanie pali podpór na dł. 40cm w celu montażu nakładek dla przedłużenia pali d) Wykonanie nowych przyczółków e) Przedłużenie pali podpór do projektowanych rzędnych niwelety f) Montaż nowych oczepów g) Wykonanie stężeń poprzecznych i podłużnych h) Montaż siodełek i podłużnic i) Montaż poręczy i pokładu z kompozytu drewna 2. Ścieżka rowerowa Rozebranie istniejącej nawierzchni ścieżki o szer. 2,0m wraz z podbudową i wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 3,5m z rozdzieleniem ruchu rowerowego i pieszego. 3. Oznakowanie • Pionowe i poziome: cienkowarstwowe, symbole rowerów i strzałki kierunkowe oraz sylwetki pieszego malowane co 100m (z większą częstotliwością niż jest to wskazane w projekcie stałej organizacji ruchu), pasma ostrzegawcze (uspokojenia ruchu wykonane z kostki betonowej żółtej z wypustkami). • Tablice kierunkowe • Tablice informacyjne drewniane. 4. Roboty wykończeniowe: • Miejsce wypoczynku dla turystów nr 3 i 4 (drewniany ławostół zadaszony –zgodnie z załącznikiem nr 1 , stojaki na rowery, kosze na odpady, ławki, punkt naprawy rowerów przy miejscu wypoczynku nr 3), • Barierki blokujące, • Ścianki szczelne zabezpieczające skarpy, • Ławki z kompozytu z oparciem na konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo lub żeliwnej malowanej – 5 sztuk (nieujęte w projekcie). • Kosze betonowe na odpady z wkładem stalowym – 5 sztuk (nieujęte w projekcie). • Plantowanie terenu i obsianie trawą wzdłuż całej ścieżki (po 70 cm z każdej strony). • Przycinka techniczna zieleni na całej długości ścieżki, • Usunięcie karpiny topoli w km 2+230. 5. Tablice 6. Obsługa geodezyjna budowy i dokumentacja powykonawcza
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45200000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Kryterium okresu gwarancji 35,00
Wysokość kary umownej za każdy dzień przekroczenia terminu realizacji przedmiotu umowy 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.