Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
530z dziś
3236z ostatnich 7 dni
8356z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja wieży widokowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej

Przedmiot:

Modernizacja wieży widokowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej

Data zamieszczenia: 2017-12-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Tuchów
ul. Rynek 1
33170 , Tuchów
telefon - 0146525218 w. 12
www.tuchow.BIP Tuchow/Zamówienia publiczne+ogłoszenia/
ug@tuchow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Tuchów
Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 PLN) w terminie wyznaczonym do składania ofert. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 us
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-12 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja wieży widokowej w Jodłówce Tuchowskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej
Numer referencyjny: ZP-271-10/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z projektem pn. „Modernizacja wieży widokowej w Jodłówce Tuchowskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej” Inwestycja realizowana w oparciu o dofinansowanie w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Oś 6 Dziedzictwo regionalne Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami Numer naboru RPMP.06.01.01-IZ.00-12-021/16 TYTUŁ PROJEKTU - „Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej subregionu tarnowskiego – etap I Zakres prac budowlanych w ramach całego projektu obejmuje: A. Charakterystyka wiaty drewnianej: a) konstrukcja wiaty wykonana z drewna świerkowego bezrdzeniowego, kantówka strugana, drewno konstrukcyjne suche: b) fundamenty - stopy betonowe pod słupami konstrukcyjnymi wiaty 50x50 cm, głębokość posadowienia stopy fundamentowej 1,00 m od poziomu terenu, c) stopy betonowe pod elementami konstrukcyjnymi ław 40x40 cm, d) słupy kotwione na kotwach stalowych ze stali ocynkowanej w betonie B 20, e) słupy konstrukcyjne wiaty o wym. 160x160 mm z drewna świerkowego bezrdzeniowego, f) krokwie o wym. 80x160 mm z drewna świerkowego bezrdzeniowego, g) płatwie dolne o wym. 160x160 mm z drewna świerkowego także bezrdzeniowego, h) płatew kalenicowa o wym. 140x140 mm z drewna świerkowego bezrdzeniowego, i) miecze (zastrzały) z drewna świerkowego o wym. 80x160 mm, j) dach dwuspadowy o kacie nachylenia połaci 30° z deskowaniem pełnym wykonanym grubości 22 mm, k) pokrycie dachu gontem bitumicznym, l) obróbki dachu z blachy stalowej powlekanej, m) ławy drewniane z wmontowanym stołem drewnianym przy dłuższych bokach wiaty, n) otoczenie wiaty w tym podłoże w wiacie wykonane z kostki betonowej kolorowej wibroprasowanej w obrzeżu betonowym. B. Charakterystyka otoczenia wokół wieży widokowej i miejsc postojowych: a) roboty związane z wycięciem samosiejek, wykarczowanie pni po samosiejkach, b) roboty ziemne związane z ukształtowaniem terenu pod miejsca postojowe dla samochodów, c) roboty ziemne związane z plantowaniem terenu wokół wieży widokowej i miejsc postojowych dla samochodów, d) przygotowanie terenu pod miejsca postojowe dla samochodów, e) przygotowanie terenu pod otoczenie wokół wieży widokowej, f) utwardzenie terenu wokół wieży widokowej i miejsc postojowych dla samochodów kru-szywem naturalnym, g) ułożenie obrzeży i krawężników betonowych na podbudowie betonowej, h) uporządkowanie terenu wokół miejsca prowadzenia robót, i) wykonanie schodów terenowych prowadzących z miejsc postojowych na teren otaczający wieżę widokową, j) wykonanie balustrad schodów terenowych i poręczy zabezpieczających skarpę terenu wieży widokowej, C. Charakterystyka elementów małej architektury: a) montaż koszy na śmieci, b) montaż grilla kamiennego z rusztem stalowym ze stali nierdzewnej, c) demontaż i ponowny montaż wraz z odnowieniem ławek drewnianych, d) montaż dwóch tablic informacyjnych, e) montaż w obudowie drewnianej dwóch przenośnych toalet sanitarnych typu TOY TOI f) montaż dwóch lamp hybrydowych - solarno-wiatrowych, g) montaż stojaka na rowery, h) montaż słupków zabezpieczających wjazd na teren wieży widokowej D. Montaż kamery szerokopasmowej na istniejącej wieży widokowej.

II.5) Główny kod CPV: 45112710-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233140-2
45233253-7
45211320-8
45261100-5
45261210-9
45312000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące doświadczenia: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w sposób należyty, zrealizowali (prawidłowo ukończyli) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – minimum 2 zamówienia podobne z rodzaju do przedmiotu zamówienia Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej jednej pracy z każdego rodzaju wymienionego. Za robotę budowlaną podobną co do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna: - robotę budowlaną polegającą na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej wraz z montażem obiektów małej architektury o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 PLN brutto każda. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o zamówienie Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z tych wykonawców wykaże się wykonaniem min. 2 zamówień spełniających opisane powyżej warunki. W przypadku polegania przez wykonawcę na doświadczeniu innego podmiotu na zasadach określonych w pkt VI.3 SIWZ Zamawiający wymagana, aby przynajmniej jeden z innych podmiotów wykazał się wykonaniem min. 2 zamówień spełniających opisane wyżej warunki. Wykonawca, może w celu potwierdzenia spełniania opisanych w pkt. VI.1SIWZ Warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. a) W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. b) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest on udowodnić, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. c) Wykonawca wykonujący przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawcy/ów ponosi pełna odpowiedzialność a ich działania, jak za własne działania. d) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia wykonawcy zasobów ekonomicznych odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Informacje dodatkowe W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia dokumentów określających w szczególności: Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, - Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia - Czy inny podmiot, w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą. Informacje wskazane powyżej mogą być zawarte w zobowiązaniu, o którym mowa powyżej. Dokumenty stanowiące dowód, że wykonawca będzie dysponował zasobami innego podmiotu winny zostać załączone do oferty.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Sytuacji finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował: - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (w tym w specjalność drogowa) z minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym, jako kierownik budowy w tym doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania przynajmniej jednej roboty budowlanej wskazanej w pkt. VI.1.1 SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z postępowania: a) na podstawie przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 2, 4 i 8 ustawy Pzp. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów – żaden z tych podmiotów nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 2, 4 i 8 ustawy Pzp. b) na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy (należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, zobowiązani są złożyć wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, dotyczącej kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Oświadczenie wykonawcy przekazują Zamawiającemu (w oryginale). Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zostanie zamieszczony wraz z informacją o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp c) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapita-łowej, wykonawca składa wyłącznie w stosunku do wykonawców, którzy złożyli w oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca, może w celu potwierdzenia spełniania opisanych w pkt. VI.1 SIWZ Warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. a) W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. b) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest on udowodnić, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. c) Wykonawca wykonujący przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawcy/ów ponosi pełna odpowiedzialność a ich działania, jak za własne działania. d) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia wykonawcy zasobów ekonomicznych odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia dwuetapowo: Każdy z wykonawców składających ofertę, w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia zobowiązany będzie załączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Oświadczenie to dotyczy: - Wykonawcy lub wykonawców składających wspólną ofertę, - Innego podmiotu udostępniającego wykonawcy swoje zasoby. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt XIV SIWZ, przed udzieleniem zamówienia i przed formalnym wyborem oferty najkorzystniejszej, zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia wskazanych w pkt VII.2 SIWZ oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (dotyczy pkt VII.1.2 SIWZ) wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia otrzymania wezwania: 1. W zakresie warunku dotyczącego doświadczenia: Dowodów określających, czy roboty wskazane w wykazie doświadczenia (załącznik nr 2 do załącznika nr 2 do SIWZ) zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj.: a) Referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane. b) Oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji bądź innych dokumentów. 2. W zakresie dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (w tym w specjalność drogowa) z minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym, jako kierownik budowy w tym doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania wykonaniem przynajmniej jednej roboty budowlanej wskazanej w pkt. VI.1.1 SIWZ. W przypadku uprawnień dla osób dopuszcza się odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, pod warunkiem, że zachowują swoją ważność oraz z zastrzeżeniem przepisu art. 12a ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1332 z późn. zm.) i przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016, poz. 65). W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946, z późn. zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, jeżeli: a/ nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz b/ posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych - zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych. 3. W zakresie warunku dotyczącego dysponowania potencjałem ekonomicznym: Opłaconej polisy a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż równowartość 150.000,00 PLN; W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia dokumentów określających w szczególności: - Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, - Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia - Czy inny podmiot, w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą. Informacje wskazane powyżej mogą być zawarte w zobowiązaniu, o którym mowa powyżej. Dokumenty stanowiące dowód, że wykonawca będzie dysponował zasobami innego podmiotu winny zostać załączone do oferty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia: 1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy PZP), 2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli Wykonawca lub inny podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, Wymagania, co do formy dokumentów i oświadczeń dotyczących spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 1. Oświadczenie, o którym mowa w pkt VII.1.1 (oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ) winno być złożone w oryginale, 2. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia powinno być przedłożone w oryginale. 3. Pozostałe dokumenty wskazane w części VII powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca lub podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy. Formularz ofertowy powinien być podpisany (oryginał) przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną. Wraz z ofertą (formularz ofertowy) powinny być złożone: 1. Kosztorys ofertowy przygotowany zgodnie z zapisami pkt. XIV 1d SIWZ 2. Oświadczenie wstępnie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ); 3. Dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty, w szczególności odpis z KRS, pełnomocnictwo; 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; Z treści tego pełnomocnictwa powinno jednoznacznie wynikać: - którego postępowania dotyczy, - kto jest ustanowiony pełnomocnikiem, - jakie podmioty wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, - jaki jest zakres umocowania (do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego) W przypadku spółki cywilnej wystarczająca będzie umowa spółki, pod warunkiem, że pełnomocnictwo takie będzie wynikać z jej zapisów. Umowę spółki należy przedstawić w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 PLN) w terminie wyznaczonym do składania ofert. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto: Bank Spółdzielczy Biecz nr rachunku: 75 8627 0001 2023 9000 2645 0004 z dopiskiem na przelewie (tytułem: „Modernizacja wieży widokowej w Jodłówce Tuchowskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej” 3. Wadium musi znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego nie później niż w dniu i w godzinie składania ofert. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przesądzającym o wniesieniu wadium jest zaksięgowanie kwoty wadium na koncie Zmawiającego, a nie dołączenie dowodu jego uiszczenia. 4. W razie wyboru formy wniesienia wadium innej niż pieniądz oryginał dokumentu należy złożyć do dnia i godziny składania ofert w Urzędzie Miejskim w Tuchowie, ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów, Biuro Obsługi Klienta - parter, natomiast kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium dołączyć do oferty lub też oryginał załączyć do składanej oferty. Kopię Wykonawca poświadcza za zgodność z oryginałem. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejszą, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Okres udzielonej gwarancji jakości 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wzór obowiązującej umowy przedstawiony jest w załączniku nr 4 do SIWZ. 2. Zmiany umowy dopuszczalne są na warunkach określonych w art. 144 ustawy Pzp. 3. Zamawiający przewiduje m.in. możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru oferty, w zakresie terminów jej wykonania lub w zakresie robót, w następujących okolicznościach: 1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy – w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa; 2) wystąpienia siły wyższej (Siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) – w zakresie dostosowania umowy do zmian nią spowodowanych 3) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub utrudniających przeprowadzenie w terminie robót budowlanych – w zakresie dostosowania umowy do zmian nią spowodowanych; 4) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów, w zakresie dostosowania do celu zmiany; 5) wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o ile nie będą wynikać z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian; 6) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – w zakresie dostosowania umowy do zmian nią spowodowanych; 7) zmiany zastosowanych materiałów, urządzeń i technologii wykonania przedstawionych w ofercie przetargowej (roboty zamienne), pod warunkiem że zmiany te będą bardziej korzystne dla Zamawiającego i nie wpływają na prawidłowość wykonania przedmiotu zamówienia. Okoliczności, w których dopuszcza się zmiany zastosowanych materiałów, urządzeń i technologii wykonania to przykładowo: 1. okoliczności powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; 2. okoliczności powodujące poprawę parametrów technicznych; 3. okoliczności wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny, lub zmiany obowiązujących przepisów; Zmiany, o których mowa powyżej nie będą stanowić istotnej zmiany zawartej umowy i nie wymagają aneksu do umowy w sytuacji, gdyż z punktu widzenia przedmiotu zamówienia mają charakter nieistotny. 8) ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy techniczne i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Wykonawca może wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wówczas zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy informacje te nie będą udostępnione. Pozostała część oferty będzie dopuszczona do wglądu wszystkich zainteresowanych. Informacje te (dokumenty zastrzeżone) winny być opakowane w nieprzezroczystą kopertę oznaczoną, jako dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy, tzn. dotyczących nazwy (firmy), adresu Wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Zamawiający uwzględni zastrzeżenie, o którym mowa powyżej (pkt 11) pod warunkiem, że Wykonawca: 1. wskaże w sposób jednoznaczny informacje podlegające tajemnicy przedsiębiorstwa; 2. do oferty załączy nieobjęte zastrzeżeniem uzasadnienie zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych wraz ze wskazaniem spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia, którymi wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa; 3. do oferty załączy streszczenie lub opis zastrzeżonych informacji i dokumentów, który Zamawiający będzie mógł udostępniać osobom trzecim.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-12, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
1. Ofertę należy złożyć do dnia 12.01.2018 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - RATUSZ, Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 7, parter. 2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 12.01.2018 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 10, I piętro (Sala Konferencyjna). 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 5. Informacje, o których mowa w pkt. 3 i 4, Zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 6. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie. Kopertę należy zaadresować (dokładna nazwa i adres Zamawiającego) oraz opisać według poniższego wzoru: Wykonanie robót budowlanych związanych z projektem pn. „Modernizacja wieży widokowej w Jodłówce Tuchowskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej” Nie otwierać przed godziną 10.30 dnia 12.01.2018 r. Kopertę należy również opatrzyć dokładną nazwą i adresem Wykonawcy. Kopertę opisaną w powyższy sposób należy zapakować w drugą kopertę, którą należy zaadresować (dokładna nazwa i adres Zamawiającego) oraz opisać według poniższego wzoru: Wykonanie robót budowlanych związanych z projektem pn. „Modernizacja wieży widokowej w Jodłówce Tuchowskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej” Na drugiej kopercie nie należy zamieszczać nazwy i adresu Wykonawcy. 7. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie wymagają formy pisemnej. W tym celu Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak wyżej określono wraz z dodatkowym słowem „ZMIANA” albo „WYCOFANIE”. 8. Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PLN
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Inwestycja realizowana w oparciu o dofinansowanie w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Oś 6 Dziedzictwo regionalne Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR Tytuł projektu A Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w regionach Numer naboru RPMP.06.03.01-IZ.00-12-060/16 TYTUŁ PROJEKTU – Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej subregionu tarnowskiego – etap I
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.