Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2754z ostatnich 7 dni
7954z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wycinka krzaków, gałęzi drzew, odrostów traw i chwastów wraz z wywozem i...

Przedmiot:

Wycinka krzaków, gałęzi drzew, odrostów traw i chwastów wraz z wywozem i uporządkowaniem terenu z podziałem na zadania - teren 1

Data zamieszczenia: 2018-01-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg
Al. Reymonta 32
62200 , Gniezno
telefon - 614 281 920
faks - 614 281 920
www.powiat-gniezno.pl
pzd@powiat-gniezno pl.
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Gniezno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-11 08:45:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wycinka krzaków, gałęzi drzew, odrostów traw i chwastów wraz z wywozem i uporządkowaniem terenu z podziałem na zadania - teren OD 1 w Gnieźnie
Numer referencyjny: PZD.DT.3921.16.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
wszystkich części
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wycinka krzaków oraz gałęzi drzew, odrostów traw i chwastów wraz z wywozem i uporządkowaniem terenu z podziałem na zadania na terenie Obwodu Drogowego nr 1 w Gnieźnie Zadanie Nr 1 – drogi powiatowe na terenie Obwodu Drogowego nr 1 w Gnieźnie: Nr 2158P Witkowo - Szczytniki Czerniejewskie (DK nr 15), Nr 2225P Żelazkowo - Grotkowo, Nr 2162P Witkowo - Królewiec Zadanie Nr 2 – drogi powiatowe na terenie Obwodu Drogowego nr 1 w Gnieźnie: Nr 2165P Trzemeszno - Witkowo, Nr 2169P Rudki - Orchowo, Nr 2244P Szydłowo - Kamieniec Zadanie Nr 3 – drogi powiatowe na terenie Obwodu Drogowego nr 1 w Gnieźnie: Nr 2168P Kruchowo - Palędzie Kościelne, Nr 2166P Lubcz - Trzemeszno Zadanie Nr 1: 1. Nr 2158P Witkowo - Szczytniki Czerniejewskie (DK nr 15) - krzaki rzadkie – 16 914 m2 - krzaki średnie – 5 638 m2 - koszenie odrostów traw i chwastów – 33 828 m2 2. Nr 2225P Żelazkowo - Grotkowo - krzaki rzadkie – 5 812,80 m2 - krzaki średnie – 2 906,40 m2 - krzaki gęste – 8 719,20 m2 - koszenie odrostów traw i chwastów – 11 625,60 m2 3. Nr 2162P Witkowo - Królewiec - krzaki rzadkie – 11 514 m2 - krzaki średnie – 3 838 m2 - koszenie odrostów traw i chwastów – 23 028 m2 Zadanie Nr 2: 1. Nr 2165P Trzemeszno - Witkowo - krzaki rzadkie – 8 685,60 m2 - krzaki średnie – 4 342,80 m2 - koszenie odrostów traw i chwastów – 30 399,60 m2 2. Nr 2169P Rudki - Orchowo - krzaki rzadkie – 7 010,40 m2 - koszenie odrostów traw i chwastów – 28 041,60 m2 3.Nr 2244P Szydłowo - Kamieniec - krzaki rzadkie – 929,20 m2 - krzaki średnie – 929,20 m2 - krzaki gęste – 4 646 m2 - koszenie odrostów traw i chwastów – 2 787,60 m2 Zadanie Nr 3: 1. Nr 2168P Kruchowo - Palędzie Kościelne, - krzaki rzadkie – 7 723,20 m2 - koszenie odrostów traw i chwastów – 18 020,80 m2 2. Nr 2166P Lubcz – Trzemeszno - krzaki rzadkie – 8 812,80 m2 - koszenie odrostów traw i chwastów – 35 251,20 m2

II.5) Główny kod CPV: 77340000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-05-21

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego (załącznik nr 4) Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: • Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami oraz • minimum 3 osoby zatrudnione każda w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat) na umowę o pracę, którzy bezpośrednio będą związani z wykonywanymi robotami drogowymi (osoby fizyczne oraz operatorzy używanego sprzętu).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY – W ZAKRESIE ART. 25 a UST. 1 Uzp DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY – W ZAKRESIE ART. 25 a UST. 1 Pzp DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 2. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego (załącznik nr 4) Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: • Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami oraz • minimum 3 osoby zatrudnione każda w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat) na umowę o pracę, którzy bezpośrednio będą związani z wykonywanymi robotami drogowymi (osoby fizyczne oraz operatorzy używanego sprzętu).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
13. Oferta musi zawierać: a) formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) – odpowiednio wypełniony, b) Kosztorys ofertowy ( załącznik nr 2a i/lub 2b i/lub 2c do SIWZ) c) odpowiednie oświadczenia w działach: V i VI.A SIWZ, d) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. e) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego f) Wypis z KRS lub CEIDG
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-11, godzina: 08:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: drogi powiatowe na terenie Obwodu Drogowego nr 1 w Gnieźnie: Nr 2158P Witkowo - Szczytniki Czerniejewskie (DK nr 15), Nr 2225P Żelazkowo - Grotkowo, Nr 2162P Witkowo - Królewiec
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wycinka krzaków oraz gałęzi drzew, odrostów traw i chwastów wraz z wywozem i uporządkowaniem terenu z podziałem na zadania na terenie Obwodu Drogowego nr 1 w Gnieźnie Zadanie Nr 1 – drogi powiatowe na terenie Obwodu Drogowego nr 1 w Gnieźnie: Nr 2158P Witkowo - Szczytniki Czerniejewskie (DK nr 15), Nr 2225P Żelazkowo - Grotkowo, Nr 2162P Witkowo - Królewiec Zadanie Nr 1: 1. Nr 2158P Witkowo - Szczytniki Czerniejewskie (DK nr 15) - krzaki rzadkie – 16 914 m2 - krzaki średnie – 5 638 m2 - koszenie odrostów traw i chwastów – 33 828 m2 2. Nr 2225P Żelazkowo - Grotkowo - krzaki rzadkie – 5 812,80 m2 - krzaki średnie – 2 906,40 m2 - krzaki gęste – 8 719,20 m2 - koszenie odrostów traw i chwastów – 11 625,60 m2 3. Nr 2162P Witkowo - Królewiec - krzaki rzadkie – 11 514 m2 - krzaki średnie – 3 838 m2 - koszenie odrostów traw i chwastów – 23 028 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77340000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-05-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: drogi powiatowe na terenie Obwodu Drogowego nr 1 w Gnieźnie: Nr 2165P Trzemeszno - Witkowo, Nr 2169P Rudki - Orchowo, Nr 2244P Szydłowo - Kamieniec
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wycinka krzaków oraz gałęzi drzew, odrostów traw i chwastów wraz z wywozem i uporządkowaniem terenu z podziałem na zadania na terenie Obwodu Drogowego nr 1 w Gnieźnie Zadanie Nr 2 – drogi powiatowe na terenie Obwodu Drogowego nr 1 w Gnieźnie: Nr 2165P Trzemeszno - Witkowo, Nr 2169P Rudki - Orchowo, Nr 2244P Szydłowo - Kamieniec Zadanie Nr 2: 1. Nr 2165P Trzemeszno - Witkowo - krzaki rzadkie – 8 685,60 m2 - krzaki średnie – 4 342,80 m2 - koszenie odrostów traw i chwastów – 30 399,60 m2 2. Nr 2169P Rudki - Orchowo - krzaki rzadkie – 7 010,40 m2 - koszenie odrostów traw i chwastów – 28 041,60 m2 3.Nr 2244P Szydłowo - Kamieniec - krzaki rzadkie – 929,20 m2 - krzaki średnie – 929,20 m2 - krzaki gęste – 4 646 m2 - koszenie odrostów traw i chwastów – 2 787,60 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77340000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-05-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: drogi powiatowe na terenie Obwodu Drogowego nr 1 w Gnieźnie: Nr 2168P Kruchowo - Palędzie Kościelne, Nr 2166P Lubcz - Trzemeszno
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wycinka krzaków oraz gałęzi drzew, odrostów traw i chwastów wraz z wywozem i uporządkowaniem terenu z podziałem na zadania na terenie Obwodu Drogowego nr 1 w Gnieźnie Zadanie Nr 3 – drogi powiatowe na terenie Obwodu Drogowego nr 1 w Gnieźnie: Nr 2168P Kruchowo - Palędzie Kościelne, Nr 2166P Lubcz - Trzemeszno Zadanie Nr 3: 1. Nr 2168P Kruchowo - Palędzie Kościelne, - krzaki rzadkie – 7 723,20 m2 - koszenie odrostów traw i chwastów – 18 020,80 m2 2. Nr 2166P Lubcz – Trzemeszno - krzaki rzadkie – 8 812,80 m2 - koszenie odrostów traw i chwastów – 35 251,20 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77340000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-05-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.