Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2754z ostatnich 7 dni
7954z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa ulicy na odcinku od km 5 + 900 do km 6 + 375, w następującym zakresie:...

Przedmiot:

Przebudowa ulicy na odcinku od km 5 + 900 do km 6 + 375, w następującym zakresie: podbudowa zasadnicza, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

Data zamieszczenia: 2017-12-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim
ul. Traugutta 41
05825 , Grodzisk Mazowiecki
telefon - 227 240 570
faks - 227 240 570
www.pzdgm.pl
sekretariat@pzdgm.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Grodzisk Mazowiecki
Wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 40 000 PLN Słownie: czterdzieści tysięcy PLN.
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-12 08:50:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Pomorskiej na terenie gminy Jaktorów
Numer referencyjny: DT.43.16.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: "Przebudowa ul. Pomorskiej na terenie gminy Jaktorów" 1. Zakres robót obejmuje wykonanie przebudowy ulicy Pomorskiej w Jaktorowie na odcinku od km 5 + 900 do km 6+375 (od torów PKP w kierunku północnym do odcinka przebudowanego w 2016 roku), w następującym zakresie:  branża drogowa – przebudowa drogi długości 475,00 mb, na odcinku od km 5+900 do km 6+375, (od torów PKP w kierunku północnym do odcinka przebudowanego w 2016 roku). Wykonawca w ofercie uwzględni następujące warunki wykonania robót drogowych: a) Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego – zamawiający nie dopuszcza stosowania kruszyw wapiennych i dolomitowych, b) Podbudowa zasadnicza, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – zamawiający nie dopuszcza zastosowania do mieszanek mineralno asfaltowych granulatu asfaltowego i dodatków. c) Warstwa ścieralna – zamawiający nie dopuszcza zastosowania mieszanki mastyksowo-grysowej z kruszyw wapiennych, dolomitowych, granulatu asfaltowego i dodatków. Do mieszanki SMA należy stosować kruszywa gabro lub bazaltowe. d) Beton na ławy pod krawężnik i obrzeże należy wykonać z betonu C12/15 ( B-15 ) – zmiana w stosunku do projektu. e) Zakres robót obejmuje wykonanie poszerzenia jezdni (wykonanej w 2016) na odcinku 5,5mb od km do 6+380,5 do km 6+375. Szerokość poszerzenia od 0 do 1m i przełożenie chodnika. Roboty zostały ujęte w przedmiarze robót.  branża telekomunikacyjna – przebudowa na odcinku od km 5+900 do km 6+946,21 mb z wyłączeniem likwidacji istniejącej sieci miedzianej o długości 385 mb i 7 słupów, zabezpieczenia istniejącej sieci miedzianej o długości 224 mb,  branża wodno-kanalizacyjna: na odcinku od km 5+900 do km 6+375 budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa wodociągu. W 2016 roku budowę kanalizacji deszczowej zakończono wybudowaniem studni D 1/15  branża gazowa na odcinku od km 5+ 900 do km 6+375  branża elektroenergetyczna – nie wchodzi w zakres zamówienia (w całości została wykonany w 2016 r).  przestawianie ogrodzeń, rozbiórki i odtworzenia wiat – nie wchodzą w zakres zamówienia (ogrodzenia przestawiają właściciele działek, wiaty pozostają w gestii Gminy Jaktorów). Roboty obejmują wykonanie rozbiórki konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdów, włączeń w drogi boczne, chodnika, przepustów, usunięcie drzew i krzewów, wykonanie robót ziemnych, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, włączeń w drogi boczne, zjazdów, chodników, utwardzonych poboczy, przepustów, umocnienie skarp i dna rowu poprzez ułożenie płyt ażurowych, humusowanie z obsianiem trawą oraz budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kolizji branży wodno-kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, gazowej, wykonanie oznakowania pionowego. Roboty poszczególnych branż należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, protokółem ZUD, decyzją ZRiD, STWiOR. Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót. Projekt organizacji robót powinien przewidywać wykonanie frezowania nawierzchni, chodników, zjazdów, odwodnienia, poboczy przy utrzymaniu ruchu, natomiast wykonanie konstrukcji jezdni cała jej szerokością. Projekt winien przewidzieć oznakowanie dzienne i nocne (w przypadku dopuszczania do ruchu w nocy). Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania objazdów/przejazdów. Zakres zamówienia obejmuje również organizację placu budowy, obsługę geodezyjną, inwentaryzację powykonawczą, wykonanie badań i prób, uporządkowanie terenu po zakończeniu prac oraz wykonanie innych czynności wymaganych technologią. Po zakończeniu robót do obowiązków wykonawcy należy demontaż oznakowania z czasowej organizacji ruchu. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji) określono jakikolwiek materiał, urządzenie lub wyrób poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów, urządzeń lub wyrobów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. przy zachowaniu nie gorszych parametrów niż przewidziane w dokumentacji przetargowej. Każdorazowo zastosowanie rozwiązania zamiennego wymaga zgody Zamawiającego. Zmiany takie nie stanowią zmiany umowy. Jeżeli Wykonawca zamierza złożyć ofertę równoważną, jest wówczas zobowiązany wykazać Zamawiającemu na piśmie, że proponowany przez niego produkt lub materiał nie jest gorszej jakości lub nie ma gorszych właściwości niż wymieniony w opisie przedmiotu zamówienia. W tym celu Wykonawca winien dokonać pisemnego porównania obu produktów, opisanego przez Zamawiającego oraz proponowanego przez siebie. Porównania należy dokonać w taki sposób, aby Zamawiający bez żadnych wątpliwości i w sposób jednoznaczny mógł stwierdzić równoważność proponowanego przez Wykonawcę produktu. Technologię oraz szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia określa załącznik nr 9 do SIWZ będący integralną częścią SIWZ, zawierający: załącznik nr 9A do SIWZ, w którego skład wchodzą: Projekty budowlane: Tom 1 – PZT, Tom 2 – Branża drogowa, Tom 4 – Branża telekomunikacyjna, Tom 5 – Branża wod-kan, Tom – 6 – Branża gazowa, Tom 7 – Informacja BIOZ. Projekty Wykonawcze: Tom 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne, Tom 2 – Projekt drogowy, Tom 4 – projekt branży telekomunikacyjnej. Tom 5 – projekt branży wod-kan, Tom 6 – projekt branży gazowej, Tom 7 Plan wyrębu, Tom 8 – Projekt organizacji ruchu. Przedmiary robót: przedmiar branża drogowa, przedmiar branża telekomunikacyjna, przedmiar branża wod-kan, przedmiar branża gazowa, przedmiar zieleń, przedmiar organizacja ruchu. Załacznik nr 9B do SIWZ, w którego skład wchodzą: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), w składzie: Tom 2.1. Wymagania ogólne, Tom 2.2. Branża drogowa. Uwaga! Specyfikacje Techniczne dla branży drogowej nr 04.04.02, 04.05.01, 04.07.01, 05.03.05 wersja 1, zastępuje się Specyfikacjami Technicznymi dla branży drogowej - wersja 2, Tom 2.4. Branża telekomunikacyjna, Tom 2.5. Branża wod-kan, Tom 2.6. Branża gazowa, Tom 2.7. Gospodarka zielenią, Tom 2.8. Stała organizacja ruchu Warunki realizacji zamówienia Roboty wykonać zgodnie z: a) Dokumentacją projektową b) STWiOR c) obowiązującymi normami i przepisami

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233120-6
45233253-7
45231220-3
45332000-3
45232310-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: działalność stanowiąca przedmiot zamówienia nie wymaga posiadania szczególnych uprawnień wynikających z przepisów prawa.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że: a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane drogowe dotyczące budowy lub przebudowy dróg o nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową o wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto za jedno zadanie i że zostały one wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, b) dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi: 1. Kierownik budowy – minimum jedna osoba posiadająca kwalifikacje: co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie robót drogowych; uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami. W przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia równoważne do kierowania robotami. 2. Kierownik robót branżowych - minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia w zakresie wykonywania robót sanitarnych, robót gazowych, robót telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami w poszczególnych branżach. W przypadku Wykonawców zagranicznych –uprawnienia równoważne do kierowania robotami w poszczególnych branżach.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 3. Wymagania dot. zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. a. Zamawiający wymaga, by czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlano – montażowych o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę chyba, że wykonanie tych czynności nie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.1502, z późn. zm.). b. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, nie dotyczą wymogu zatrudniania określonych grup pracowników w ogóle, ale zatrudnienia osób do realizacji niniejszego zamówienia. Nie może stanowić spełnienia warunku określonego powyżej samo tylko zatrudnienie ww. osób, które następnie nie będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia. c. Wykonawca, na żądanie zamawiającego, obowiązany jest udokumentować zatrudnianie osób, o których mowa powyżej. W związku z tym wykonawca obowiązany jest ewidencjonować czas pracy tych osób oraz czynności, które były wykonywane przez te osoby w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia. d. Wykonawca, na żądanie zamawiającego, obowiązany jest przedłożyć dowody zatrudnienia pracowników realizujących zamówienie w formie zanonimizowanych umów o pracę (umowy pozbawione danych osobowych pracowników) lub oświadczenia wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy. e. Z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia ww. osób, w związku z realizacją zamówienia wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 % wartości zamówienia brutto za każdy miesiąc braku spełnienia obowiązku zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę, zgodnie z wymogami wskazanymi powyżej . f. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacja zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. g. Składając ofertę Wykonawca złoży jedynie oświadczenie w zakresie zatrudnienia pracowników, zawarte w formularzu oferty (załącznik nr 6 do SIWZ), 4. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli co najmniej 36-miesięcznej gwarancji za wady licząc od daty podpisania protokołu odbioru robót.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 4 lit. a-c. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII ust. 4 lit. a-c niniejszej specyfikacji składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że: a) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo , że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 5. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczące, wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych, w art. 22a ustawy oraz dotyczących podwykonawców, składane są w oryginale. 6. Pozostałe dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, inne niż oświadczenia, o których mowa wyżej, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca- odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a). Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - wg. wzoru załącznik nr 4 wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. b). Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru załącznik nr 5.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 40 000 PLN Słownie: czterdzieści tysięcy PLN.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa brutto 60,00
Dodatkowy okres gwarancji (ponad 36 miesięcy) 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach: 1) zmiany wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów podatkowych, 2) zmiany podwykonawców lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców zgłoszonych przez Wykonawców według postanowień § 14 umowy, 3) wystąpienie siły wyższej – określonej w § 20 umowy 4) przyspieszenie ukończenia robót lub usprawnienie procesu budowlanego, 5) zmianę terminu realizacji umowy z powodu wystąpienia nadzwyczajnych warunków atmosferycznych w szczególności klęsk żywiołowych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, 6) jeżeli konieczność zmiany terminu realizacji umowy wynikła z okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, a w szczególności została wymuszona oczekiwaniem na uzgodnienia lub wydanie decyzji przez jakikolwiek właściwy organ (działanie lub bezczynność organów), 7) zmiana parametrów technicznych przedmiotu umowy, które nie wymagają zmiany udzielonego pozwolenia na budowę i nie wykraczają poza przedmiot określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 8) zmiana terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych (zimowych) uniemożliwiających prowadzenie robót, potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez inspektora. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie przedłużony o okres występowania warunków atmosferycznych (zimowych) uniemożliwiających prowadzenie robót. 9) konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 10) wykonania robót zamiennych z przyczyn o charakterze technologicznym w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i nie spowoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wynikającego z treści oferty, 11) nadzwyczajnych warunków nieprzewidzianych w SIWZ jak: niewypały i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne; inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, 12) zaistnienia po stronie Zamawiającego konieczności usunięcia istotnych błędów lub wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - nieujawnionych przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 13) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana osób podanych w ofercie Wykonawcy przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla dokonania zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę, 14) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357 (1)Kodeksu Cywilnego, 15) w przypadku wystąpienia okoliczności wstrzymania prowadzonej inwestycji przez czynniki zewnętrzne (np. inne niezależne budowy), 16) jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ, mimo zachowania należytej staranności przez Zamawiający.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-12, godzina: 08:50,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.