Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2754z ostatnich 7 dni
7954z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja hali sportowej: 1) Remont elewacji budynku hali sportowej 2) Remont...

Przedmiot:

Modernizacja hali sportowej: 1) Remont elewacji budynku hali sportowej 2) Remont wewnętrznych powłok tynkowych i malarskich ścian i sufitów 3) Remont wewnętrznych posadzek...

Data zamieszczenia: 2018-01-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Borne Sulinowo
Al. Niepodległości 6
78449 , Borne Sulinowo
telefon - 943 734 125
faks - 943 734 133
www.bornesulinowo.pl
zamowienia.publiczne@bornesulinowo.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Borne Sulinowo
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-12 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja hali sportowej przy Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie
Numer referencyjny: ŚR.271.16.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont budynku kultury fizycznej w Bornem Sulinowie przy Al. Niepodległości 21 wraz z dostawą urządzeń do ćwiczeń. Celem inwestycji jest przystosowanie obiektu do przepisów bezpieczeństwa, a także poprawa stanu technicznego ścian zewnętrznych i wewnętrznych, oraz poprawa ogólnego wyglądu obiektu. Obiekt dostosowany jest pod potrzeby osób niepełnosprawnych. Podstawowe parametry techniczne działki i budynku: Powierzchnia działki: 63.189,00m2 Pow. zabudowy istniejącego budynku: 2.948,00 m2 Pow. użytkowa budynku: 2.611,74 m2 Długość budynku: 83,38m, Szerokość budynku:40,04m, Wysokość dużej sali głównej: 9,45 m. 2. Inwestycja obejmuje: 1) Remont elewacji budynku hali sportowej: a) ustawienie i rozebranie po wykonaniu prac rusztowań zewnętrznych systemowych, wykonanie instalacji odgromowej rusztowań, wykonanie daszków ochronnych nad wejściami do budynku, montaż siatek ochronnych na rusztowaniach, b) zabezpieczenie stolarki budowlanej, parapetów, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz zainstalowanych na elewacji elementów nie podlegających demontażowi m. in. folią polietylenową ochronną, c) ostrożny demontaż oraz ponowny montaż elementów zainstalowanych na ścianach zewnętrznych, tj. tabliczki informacyjne, napis z adresem budynku, podświetlane litery „hala sportowa”, wraz z oczyszczeniem elementów, d) demontaż obudowy z wyłącznikiem przeciwpożarowym prądu na ścianie zewnętrznej budynku, e) skucie odspojonych tynków zewnętrznych, f) kucie bruzd pod przewody i aparaty elektryczne, g) naprawę i uzupełnienie powłok tynkarskich wraz z wykonaniem warstwy zbrojącej, h) oczyszczenie i zmycie mechaniczne powierzchni ścian, i) impregnację preparatem grzybobójczym tynków, j) gruntowanie oraz malowanie farbą silikonową min. 2-krotne zewnętrznych ścian budynku w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym oraz zgodnie z dokumentacją projektową, k) wymiana źródeł światła podświetlenia napisu zewnętrznego „hala sportowa” na nowe z taśm LED w stopniu ochrony IP68 wraz z niezbędnym podłączeniem i montażem niezbędnych zasilaczy/ transformatorów i sterowników (zmierzchowych), l) wykonanie niezbędnych pomiarów instalacji elektrycznej, m) wymiana lub naprawa elementów uszkodzonych podczas prowadzonych prac remontowych, n) oczyszczenie i umycie stolarki budowlanej, opasek i chodników przy budynku, schodów i pochylni zewnętrznych, parapetów, rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich oraz elementów zainstalowanych na elewacji budynku po wykonaniu prac remontowych, o) uprzątnięcie i przywrócenie zagospodarowania terenu do stanu przed remontem, p) wywiezienie i utylizacja gruzu, elementów z demontażu. 2) Remont wewnętrznych powłok tynkowych i malarskich ścian i sufitów: a) ustawienie i rozebranie po wykonaniu prac rusztowań wewnętrznych systemowych, b) zabezpieczenie podłóg, stolarki budowlanej oraz wyposażenia pomieszczeń nie kolidującego z pracami remontowymi m. in. folią polietylenową ochronną, c) ostrożny demontaż i ponowny montaż, przeniesienie i ponowne ustawienie (oraz zabezpieczenie) elementów wyposażenia pomieszczeń kolidujących z wykonywanymi pracami remontowymi takich, jak: meble, drabinki gimnastyczne, włączniki, kontakty, kratki wentylacyjne, oprawy oświetleniowe, znaki informacyjne, zegary itp., d) skucie odspojonych, uszkodzonych i zagrzybionych tynków, e) oczyszczenie i wykonanie impregnacji grzybobójczej podłoży, tynkarskich, f) uzupełnienie tynków mozaikowych, cementowo-wapiennych i gipsowych ścian i sufitów, g) przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków ścian i sufitów – wyrównanie powierzchni tynków gładzią gipsową (ok. 30% całkowitej powierzchni przeznaczonej do malowania), h) gruntowanie i malowanie min. 2-krotne powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną akrylową, sufity w kolorze białej, ściany częściowo białe oraz w kolorach pastelowych z podstawowej palety barw danego producenta farb, i) malowanie z wyrównaniem nierówności i szpachlowaniem uprzednio malowanych ścian farbą ftalową satynową w kolorach pastelowych z podstawowej palety barw danego producenta farb, j) bieżące sprzątanie i mycie podłóg mając na względzie, iż prace będą prowadzone w czynnym obiekcie hali sportowej - umożliwiające jego prawidłowe funkcjonowanie, k) wymiana lub naprawa elementów uszkodzonych podczas prowadzonych prac remontowych, l) oczyszczenie i umycie stolarki budowlanej, parapetów, podłóg, mebli, elementów wyposażenia pomieszczeń po wykonaniu prac remontowych, m) wywiezienie i utylizacja gruzu, przekazanie do punktów odbioru elementów elektrycznych z demontażu. 3) Remont wewnętrznych posadzek: a) zabezpieczenie podłóg, stolarki budowlanej oraz wyposażenia pomieszczenia siłowni nie kolidującego z pracami remontowymi m. in. folią polietylenową ochronną, b) ostrożny demontaż i ponowny montaż i podłączenie, przeniesienie i ponowne ustawienie (oraz zabezpieczenie) elementów wyposażenia pomieszczeń kolidujących z wykonywanymi pracami remontowymi takich, jak: maszyny i urządzenia siłowni, meble, włączniki, kontakty, kratki wentylacyjne, oprawy oświetleniowe, znaki informacyjne, zegary itp., c) rozebranie części posadzek gumowych i z tworzyw sztucznych, d) skucie uszkodzonej posadzki cementowej, e) oczyszczenie posadzki, f) uzupełnienie uszkodzonych posadzek cementowych oraz z wykładziny obiektowej PCV, g) wykonanie posadzki siłowni z płytek z kolorowego, barwionego w masie granulatu EPDM z pierwotnej produkcji o gr. 30mm (wykluczone jest stosowanie materiałów pochodzących z recyklingu) układane bez kleju (np. na zamek). Płytki elastyczne, o powierzchni antypoślizgowej. Kolorystyka płytek do uzgodnienia z Zamawiającym z podstawowej palety barw danego producenta. Posadzka w rejonach drzwi sfazowana w celu umożliwienia bezkolizyjnego otwierania drzwi, w razie konieczności o obniżonej grubości, h) bieżące sprzątanie i mycie podłóg mając na względzie, iż prace będą prowadzone w czynnym obiekcie hali sportowej - umożliwiające jego prawidłowe funkcjonowanie, i) wymiana lub naprawa maszyn, urządzeń i pozostałych elementów uszkodzonych podczas prowadzonych prac remontowych, j) oczyszczenie i umycie stolarki budowlanej, parapetów, podłóg, mebli, elementów wyposażenia pomieszczeń siłowni po wykonaniu prac remontowych, k) wywiezienie i utylizacja gruzu, elementów z demontażu. 4) Wymiana kurtyn grodzących w dużej sali sportowej: a) ustawienie i rozebranie po wykonaniu prac rusztowań wewnętrznych systemowych, b) zabezpieczenie podłóg, stolarki budowlanej oraz wyposażenia pomieszczenia sali sportowej nie kolidującego z pracami remontowymi m. in. folią polietylenową ochronną, c) ostrożny demontaż i ponowny montaż i podłączenie, przeniesienie i ponowne ustawienie (oraz zabezpieczenie) elementów wyposażenia kolidujących z wykonywanymi pracami remontowymi, d) kucie bruzd pod przewody i aparaty elektryczne, e) wykonanie instalacji przyłączeniowej elektrycznej kurtyn grodzących wraz z niezbędnym osprzętem, f) montaż kurtyn grodzących (2 kpl) sali sportowej podnoszonych pionowo. Konstrukcje do pionowego podnoszenia i opuszczania kurtyn z napędem elektrycznym sterowanym przewodowo. Mocowanie konstrukcji za pomocą elementów adaptacyjnych do płatwi stalowych. Kurtyny grodzące "tkanina + siatka" z atestem niepalności. Do wysokości 3,0m materiał nieprzezroczysty, powyżej siatka o oczkach 10x10cm. Kolor kurtyny niebieski. Wymiary siatek 20,5 x 7,5 m (w wymiarach uwzględniono marszczenie kotary grodzącej na szerokości). Przyciski do uruchomienia kurtyn w obudowie odpornej na uderzenia zamykanej na kluczyk. Kotary należy zaprojektować indywidualnie po sprawdzeniu wymiarów sali sportowej „z natury”, w celu dopasowania konstrukcji do istniejących warunków i wymiarów obiektu, g) wykonanie wymaganych prawem niezbędnych prób zadziałania wyłączników nadprądowych przez uprawnioną osobę, zakończonych protokołem z przeprowadzonych pomiarów, h) wykonanie niezbędnych wymaganych prawem sprawdzeń i pomiarów kompletnych obwodów elektrycznych przez uprawnioną osobę, zakończonych protokołem z przeprowadzonych pomiarów, i) wypełnienie bruzd, uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych i uzupełnienie tynków mozaikowych, j) bieżące sprzątanie i mycie podłóg mając na względzie, iż prace będą prowadzone w czynnym obiekcie hali sportowej - umożliwiające jego prawidłowe funkcjonowanie, k) wymiana lub naprawa elementów wyposażenia uszkodzonych podczas prowadzonych prac remontowych, l) oczyszczenie i umycie stolarki budowlanej, parapetów, podłóg, mebli, elementów wyposażenia po wykonaniu prac remontowych, m) wywiezienie i utylizacja gruzu, elementów z demontażu. 5) Remont instalacji przeciwpożarowej: a) zabezpieczenie podłóg, stolarki budowlanej oraz wyposażenia pomieszczeń nie kolidującego z pracami remontowymi m. in. folią polietylenową ochronną, b) ostrożny demontaż i ponowny montaż i podłączenie, przeniesienie i ponowne ustawienie (oraz zabezpieczenie) elementów wyposażenia kolidujących z wykonywanymi pracami remontowymi, c) kucie bruzd pod przewody i aparaty elektryczne, uzupełnienie tynków, d) montaż z wykonaniem podłączenia przeciwpożarowego wyłącznika prądu w obudowie – 1kpl, e) demontaż skrzynek hydrantowych wnękowych z wyposażeniem, f) wykonanie wymaganych prawem niezbędnych prób zadziałania wyłączników nadprądowych przez uprawnioną osobę, zakończonych protokołem z przeprowadzonych pomiarów, g) wykonanie niezbędnych wymaganych prawem sprawdzeń i pomiarów kompletnych obwodów elektrycznych przez uprawnioną osobę, zakończonych protokołem z przeprowadzonych pomiarów h) wykucie większych wnęk dostosowanych do nowych skrzynek hydrantowych, i) montaż nowych szafek hydrantowych wnękowych z zaworami hydrantowymi dn=25mm oraz kompletnym wyposażeniem odpowiadającym aktualnym warunkom technicznym, normom i przepisom prawnym – 4 szt. j) wykonanie przez osobę uprawnioną po montażu nowych hydrantów pomiaru ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych zakończonego protokołem badania hydrantów, k) bieżące sprzątanie i mycie podłóg mając na względzie, iż prace będą prowadzone w czynnym obiekcie hali sportowej - umożliwiające jego prawidłowe funkcjonowanie, l) wymiana lub naprawa elementów wyposażenia uszkodzonych podczas prowadzonych prac remontowych, m) oczyszczenie i umycie stolarki budowlanej, parapetów, podłóg, mebli, elementów wyposażenia po wykonaniu prac remontowych, n) wywiezienie i utylizacja gruzu, elementów z demontażu. 6) Wymiana źródeł światła na nowe poprawiające doświetlenie dróg ewakuacyjnych: a) ustawienie i demontaż po wykonaniu prac drabin lub rusztowań systemowych wewnętrznych, b) zabezpieczenie podłóg, stolarki budowlanej oraz wyposażenia pomieszczeń nie kolidującego z pracami remontowymi m. in. folią polietylenową ochronną, c) ostrożny demontaż i ponowny montaż i podłączenie, przeniesienie i ponowne ustawienie (oraz zabezpieczenie) elementów wyposażenia kolidujących z wykonywanymi pracami remontowymi, d) demontaż elementów wyposażenia opraw oświetleniowych umożliwiających podłączenie nowych źródeł światła, e) demontaż istniejących źródeł światła, f) montaż z podłączeniem świetlówek LED T8 o barwie światła białej neutralnej 4000-4500 °K, wysokim wskaźniku oddawania barw Ra≥90, kącie świecenia min. 120°, dostosowanych do opraw rastrowych o wym. 120x30cm, o mocy spełniającej wymagania co do natężenia oświetlenia na drogach ewakuacyjnych w obiektach użyteczności publicznej, o parametrach odpowiadającym aktualnym warunkom technicznym, normom i przepisom prawnym – 164 szt., g) montaż z podłączeniem żarówek LED o barwie światła białej neutralnej 4000-4500 °K, wysokim wskaźniku oddawania barw Ra≥90, kącie świecenia min. 120°, dostosowanych do istniejących opraw oświetleniowych, o mocy spełniającej wymagania co do natężenia oświetlenia na drogach ewakuacyjnych w obiektach użyteczności publicznej, o parametrach odpowiadającym aktualnym warunkom technicznym, normom i przepisom prawnym – 13 szt., h) wykonanie przez uprawnioną osobę pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego po wymianie źródeł światła na energooszczędne, zakończonych protokołem z przeprowadzonych pomiarów, i) wykonanie wymaganych prawem niezbędnych prób zadziałania wyłączników nadprądowych przez uprawnioną osobę, zakończonych protokołem z przeprowadzonych pomiarów, j) wykonanie niezbędnych wymaganych prawem sprawdzeń i pomiarów kompletnych obwodów elektrycznych przez uprawnioną osobę, zakończonych protokołem z przeprowadzonych pomiarów, k) bieżące sprzątanie i mycie podłóg mając na uwadze, iż prace będą prowadzone w czynnym obiekcie hali sportowej - umożliwiające jego prawidłowe funkcjonowanie, l) wymiana lub naprawa elementów wyposażenia uszkodzonych podczas prowadzonych prac remontowych, m) oczyszczenie i umycie stolarki budowlanej, parapetów, podłóg, mebli, elementów wyposażenia po wykonaniu prac remontowych, n) wywiezienie i utylizacja gruzu, przekazanie do punktów odbioru elementów elektrycznych z demontażu. 7) Doposażenie pomieszczenia siłowni w hali sportowej w urządzenia: a) dostawa i montaż schodów mechanicznych, zasilanych elektrycznie, przeznaczonej do treningu wewnątrz pomieszczenia siłowni - 1 szt, b) dostawa i montaż bieżni mechanicznej, zasilanej elektrycznie, przeznaczonej do treningu wewnątrz pomieszczenia siłowni - 1 szt., c) dostawa i montaż steppera treningowego z elektromagnetycznym generatorem do użytku wewnątrz pomieszczenia siłowni - 1szt., d) dostawa i montaż maszyny eliptycznej treningowej z elektromagnetycznym generatorem, przeznaczonej do użytku wewnątrz pomieszczenia siłowni – 1szt., e) wykonanie instalacji przyłączeniowej wraz z transformatorami/ zasilaczami/ falownikami niezbędnych do podłączenia 4 szt. nowych urządzeń siłowni – w przypadku, gdy zaistnieje taka konieczność, f) dostawa specjalistycznych atestowanych płynów zapewniających odpowednią higienę przeznaczonych do czyszczenia i dezynfekcji urządzeń w aerozolu – ilość płynów wyszczególniona w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Nr 1/B.07, g) dostawa rocznego zapasu specjalistycznego smaru w aerozolu dedykowanego do urządzeń - ilość smaru dostosowana do typu i planowanego komercyjnego przeznaczenia urządzeń, h) zapewnienie pierwszego serwisu gwarancyjnego po zakończeniu rocznej eksploatacji lub przekroczeniu zakładanego limitu kilometrów urządzeń – bezpłatnego, w ramach umowy z Inwestorem na wykonanie robót, i) wykonanie wymaganych prawem niezbędnych prób zadziałania wyłączników nadprądowych przez uprawnioną osobę, zakończonych protokołem z przeprowadzonych pomiarów, j) wykonanie niezbędnych wymaganych prawem sprawdzeń i pomiarów kompletnych obwodów elektrycznych przez uprawnioną osobę, zakończonych protokołem z przeprowadzonych pomiarów, k) bieżące sprzątanie i mycie podłóg mając na uwadze, iż prace będą prowadzone w czynnym obiekcie hali sportowej - umożliwiające jego prawidłowe funkcjonowanie, l) wymiana lub naprawa elementów wyposażenia uszkodzonych podczas prowadzonych prac remontowych, m) oczyszczenie i umycie stolarki budowlanej, parapetów, podłóg, mebli, elementów wyposażenia po wykonaniu prac remontowych, n) wywiezienie i utylizacja gruzu, przekazanie do punktów odbioru elementów elektrycznych z demontażu. Wbudowane i zamontowane materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pozbawione wad. Użyte materiały i urządzenia nie mogą być prototypami. Materiały i urządzenia użyte do wykonania robót muszą posiadać obowiązujące niezbędne atesty i/lub certyfikaty i/lub deklaracje zgodności i/lub aprobaty techniczne oraz/lub inne dokumenty wymagane przepisami prawa. Materiały i urządzenia użyte do wykonania robót muszą posiadać instrukcje wykonania robót, montażu, obsługi i eksploatacji, planu i schematy instalacyjne, karty i warunki gwarancyjne sporządzone w języku polskim. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie wykonywanie przedmiotu Zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną oraz zaleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego – zgodnie z umową, SIWZ, projektem budowlano-wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót oraz ofertą Wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany za wykonanie i utrzymanie na swój koszt ogrodzenia, zaplecza budowy i oznakowania placu budowy, strzeżenie mienia znajdującego się na terenie robót, a także zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany będzie uporządkować teren budowy, zaplecze budowy, jak również na własny koszt odtworzyć zniszczone lub uszkodzone w wyniku prowadzonych prac obiekty, fragmenty terenu, dróg, nawierzchni lub instalacji. Roboty budowlane będą prowadzone w czynnym przez cały tydzień obiekcie hali sportowej, w związku z tym Wykonawca zapewni:  wykonywanie robót bez wstrzymywania ruchu w obiekcie i w sposób niedezorganizujący pracy na ternie obiektu;  montaż kurtyn grodzących wyłącznie w godzinach od 15.00 do 21.00;  zabezpieczenie dróg komunikacyjnych prowadzących do terenu budowy, w celu zabezpieczenia istniejących okładzin posadzek;  bieżące sprzątanie i usuwanie gruzu z terenu budowy;  naprawę lub wymianę uszkodzonych w trakcie wykonywania prac istniejących elementów wykończeniowych. 2. Przed rozpoczęciem prac remontowych Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia oględzin budynku pod kątem zasiedlenia przez ptaki lub nietoperze. W wypadku zaobserwowania siedlisk ww. Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Inwestora w celu podjęcia dalszych działań. 3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera - dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót oraz wzór umowy stanowiące załączniki do SIWZ. 4. Jeżeli dokumentacja projektowa wskazuje dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub ich pochodzenie, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji technicznej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji, a także zachowania technologii wykonania, tzn. w wyniku zmiany materiału nie może dojść do zmiany technologii wykonania, co skutkowałoby zmianą dokumentacji technicznej. Wykonawca, który zastosował materiały i urządzenia równoważne, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały i urządzenia zostały zmienione i określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje i wykazać równoważność z materiałami zastosowanymi w dokumentacji. 5. Jeżeli dokumentacja projektowa wskazuje dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub ich pochodzenie, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji technicznej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji, a także zachowania technologii wykonania, tzn. w wyniku zmiany materiału nie może dojść do zmiany technologii wykonania, co skutkowałoby zmianą dokumentacji technicznej. Wykonawca, który zastosował materiały i urządzenia równoważne, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały i urządzenia zostały zmienione i określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje i wykazać równoważność z materiałami zastosowanymi w dokumentacji. 6. Zgodnie z art. 29 ust 3a Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy co najmniej 2 osób, które będą wykonywały roboty budowlane określone w SIWZ. Okres zatrudnienia musi wynosić minimum do czasu zakończenia realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem ww. okresu Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zatrudnienia innej osoby, która będzie uczestniczyć w procesie realizacji zadania. 7. W zakresie dokumentowania zatrudnienia osób, których mowa w ust. 5 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu w terminie 3 dnia od daty zawarcia umowy wykazu osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia, w zakresie o którym mowa w ust. 5, z e wskazaniem czynności jakie będą wykonywać wraz z oświadczeniem, że wymienione w wykazie osoby są zatrudnione przez Wykonawcą lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę na okres realizacji umowy. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w wykazie osób Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zmianie i dostarczy zmieniony wykaz wraz z oświadczeniem najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez nowego pracownika. Minimalna żądana ilość osób i forma zatrudnienia nie może ulec zmianie. 8. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę, o których mowa w art.29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający może żądać od pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy, o których mowa w ust.5, oświadczeń dotyczących formy zatrudnienia i zakresu czynności wykonywanych podczas realizacji zamówienia. 9. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w ust. 5-7 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu o pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Za mającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników realizujących zadanie na umowę o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy) oraz liczby miesięcy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych pracowników realizujących zadanie.

II.5) Główny kod CPV: 45111300-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45432110-8
45262650-2
45410000-4
45442100-8
45442110-1
37440000-4
45310000-3
51000000-3
45332000-3
51700000-9
45316000-5
45317200-4
51120000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 314081,00
Waluta:
pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-08-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał prawidłowo co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie obiektu o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie wezwany do dostarczenia w terminie 5 dni polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości min. 300.000,00 zł oraz wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - wykonał prawidłowo co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub remoncie obiektu o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
przedłużenie okresu gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
3. Szczegółowy katalog zmian, na podstawie którego możliwa będzie zmiana zapisów zawartej umowy: 1. zmiana zapisów w przypadku wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych zgodnie z art. 144 ust.1 pkt 2), 3), 4), 5) i 6) ustawy Pzp; 2. zmiana harmonogramu robót i finansowania zadania; 3. zmiana osób reprezentujących Zamawiającego lub Wykonawcę; 4. zmiana siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy; 5. zmiana materiałów budowlanych, sprzętu lub urządzeń w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie pod warunkiem, iż zmiana ta usprawni proces budowlany, zwiększy bezpieczeństwo pracy, będzie korzystna dla Zamawiającego; 6. zmiany numerów kont bankowych stron zamówienia; 7. zmiana osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub innych osób wyznaczonych do nadzorowania procesu budowlanego z przyczyn niezależnych od tych osób lub w przypadku zdarzeń losowych; 8. zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie nie leży w interesie Zamawiającego; 9. zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku: a. gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym terminie nie leży w interesie Zamawiającego; b. gdy nastąpi zwiększenie zakresu przedmiotu zamówienia, niezbędnego do prawidłowego zakończenia realizowanego zadania; c. wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych; d. wystąpienia błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie powodować będzie konieczność naniesienia zmian i poprawek; e. wystąpienia konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, brak których spowoduje wstrzymanie prac; f. wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz; g. wystąpienia konieczności wykonania prac lub badań archeologicznych h. gdy nastąpi opóźnienie w przekazaniu placu budowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; i. ujawnienie odmiennych od wskazanych w dokumentacji projektowej warunków gruntowych, hydrologicznych, geologicznych skutkujących niemożliwością dochowania pierwotnego terminu realizacji umowy; 10. zmiana wynagrodzenie brutto wynikająca z urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych tj. zmiana podatku VAT; 11. zmiana wynagrodzenie brutto wynikająca z urzędowych zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów wstawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 12. aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp lub zmianę obowiązujących przepisów mających wpływ na realizację zamówienia; 13. zmiana lub powołanie podwykonawców.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-12, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.