Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
864z dziś
4694z ostatnich 7 dni
8172z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa istniejącego budynku usługowo – magazynowego o część biurowo –...

Przedmiot:

Rozbudowa istniejącego budynku usługowo – magazynowego o część biurowo – usługową: 1) Prace rozbiórkowe 2) Przygotowanie terenu pod budowę i roboty pomiarowe...

Data zamieszczenia: 2017-12-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 5
08-500, Ryki
telefon - 81 8651539
faks - 81 8651602
http://bip.pgkimryki.pl/zamowienia-publiczne/przetargi-i-ogloszenia
marketing.pgkimryki@o2.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Ryki
Wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 30 000,00 zł, (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie wymi
Termin składania ofert: 2018-01-12 13:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa istniejącego budynku usługowo – magazynowego o część biurowo – usługową
Numer referencyjny: ZP 25/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego budynku usługowo – magazynowego o część biurowo – usługową, położonego w Rykach przy ul. Słowackiego 5. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) Prace rozbiórkowe, polegające w szczególności na całkowitej rozbiórce nieużytkowanego obiektu wraz z uporządkowaniem terenu po wykonaniu robót i wywiezieniu materiałów pochodzących z rozbiórki; 2) Przygotowanie terenu pod budowę i roboty pomiarowe, związane z wyznaczeniem obrysu projektowanych obiektów budowlanych i ich punktów wysokościowych; 3) Roboty ziemne, polegające w szczególności na wyrównaniu terenu i przygotowaniu go do prowadzenia prac budowlanych; 4) Wykonanie robót żelbetowych, polegające w szczególności na wykonaniu deskowań wraz z usztywnieniem oraz układaniu i zagęszczeniu mieszanki betonowej; 5) Wykonanie robót zbrojarskich, polegające w szczególności na montażu zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego i spawania wraz z jego stabilizacją i zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnętrznych beton, oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia stanowiących własność Wykonawcy oraz usunięcie ich poza obręb budowy; 6) Roboty murarskie, polegające w szczególności na wykonaniu ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych i wewnętrznych; 7) Roboty izolacyjne, polegające w szczególności na ociepleniu ścian nadziemnych oraz ścian fundamentowych, a także ocieplenie dachu; 8) Roboty stolarskie i ślusarskie, polegające w szczególności na montażu stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonaniu poręczy na klatce schodowej; 9) Roboty tynkarskie; 10) Pokrywanie podłóg i ścian, obejmujące w szczególności wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie okładzin ściennych (glazura, pomieszczenia sanitarne), podłoża (gres szlifowany, w strefie wejścia i klatki schodowe antypoślizgowe z cokołami w wysokości 15 cm) i sufitowych (sufit podwieszany, rozbieralny z płyt pochłaniających dźwięk); 11) Roboty malarskie; 12) Roboty sanitarne, obejmujące w szczególności wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wybudowanie zewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej; 13) Roboty elektryczne, polegające w szczególności na wykonaniu robót związanych z układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej (układanie kabli i przewodów, montaż osprzętu i opraw, montaż instalacji odgromowej, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne) oraz wykonaniu instalacji w obiektach kubaturowych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Dokumentacja Techniczna, stanowiącą Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45262800-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111300-1
45111200-0
45223500-1
45262500-6
45320000-6
45421100-5
45410000-4
45430000-0
45442100-8
45231300-8
45311000-0
45330000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
12      

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy legitymują się wskaźnikiem płynności szybkiej na koniec każdego roku obrotowego na poziomie między 1 – 1,5 obliczany wg wzoru: Wsp =(Ao-Z-Krm)/Zk , gdzie: Wsp – wskaźnik szybkości płynnej Ao – aktywa obrotowe Z – zapasy Krm – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Zk – zobowiązania krótkoterminowe
Informacje dodatkowe 1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie i dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI pkt 1 ppkt 2) - 3) oraz pkt 2 ppkt 4) i 6) SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oddzielnie, pozostałe dokumenty składane są wspólnie, z zastrzeżeniem, iż: b) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać się wskaźnikiem płynności szybkiej na poziomie nie niższym niż 1, przy czym co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi legitymować się wskaźnikiem płynności szybkiej na poziomie nie niższym niż 1 i nie większym niż 1,5;
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Doświadczenie - potwierdzone wykazaniem wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień obejmujących swym zakresem roboty polegające na budowie lub przebudowie budynku w technologii murowanej o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto każde. Zamawiający zastrzega, że: a) jedno z dwóch wymaganych zamówień musi dotyczyć budowy lub przebudowy budynku o kubaturze min. 2 000 m3, b) jedno z dwóch wymaganych zamówień musi dotyczyć budowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznej lub mieszkalnego. Zamawiający dopuszcza łączenie warunków określonych w ppkt a-b, tzn. jeśli np. Wykonawca wykonał zamówienia, które jedno z nich obejmowało budowę lub przebudowę budynku o kubaturze min. 2000m3 oraz jednocześnie ten budynek ma charakter mieszkalny lub użyteczności publicznej, pozostałe wykonane zamówienia mogą dotyczyć jakiegokolwiek budynku o wartości co najmniej 1 000 000 zł brutto każde. Wykonawca musi przedstawić dowody czy roboty zostały wykonane w sposób należyty i wskazujące czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 2) Kadra - za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj. w specjalności: a) konstrukcyjno – budowlane (Główny Kierownik Budowy) – min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz min. 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, w tym co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy przy realizacji zamówień, których przedmiotem była budowa lub przebudowa budynków, b) architektonicznej - min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz min. 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych, d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz min. 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych. Osoby wymienione powyżej muszą: - muszą legitymować się posiadaniem uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bądź odpowiadające im równoważnymi uprawnieniami w danych specjalnościach, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – zgodnie z polskim prawem budowlanym (z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej), - muszą przynależeć do odpowiednich samorządów zawodowych, - Zamawiający dopuszcza możliwość, aby jedna osoba pełniła jednocześnie więcej niż jedną funkcję pod warunkiem, że posiada wymagane uprawienia i doświadczenie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie i dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI pkt 1 ppkt 2) - 3) oraz pkt 2 ppkt 4) i 6) SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oddzielnie, pozostałe dokumenty składane są wspólnie, z zastrzeżeniem, iż a) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia musi legitymować się doświadczeniem co najmniej na poziomie określonym w Rozdziale V pkt 2 ppkt 1) a ) lub b) SIWZ - tzn. każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że wykonał jedną z dwóch wymaganych robót określonych powyżej, przy zachowaniu warunku dla całego konsorcjum min. 2 robót budowlanych
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 2) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: a) zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 1 ppkt 1 ) SIWZ, b) przedstawi następujące dokumenty dotyczące podwykonawców: i) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; ii) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, iii) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę innym podmiotem lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy i zrealizować zamówienie samodzielnie
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: a) jeżeli któraś z ww. osób nie jest pracownikiem Wykonawcy należy do oferty załączyć zobowiązanie podmiotów o oddaniu ich do dyspozycji na czas wykonywania niniejszego zamówienia, b) przed podpisaniem Umowy Zamawiający może zażądać od Wykonawcy decyzji, zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających, że osoby biorące udział w realizacji niniejszego zamówienia posiadają odpowiednie uprawnienia, a także że są zrzeszeni w odpowiednich samorządach zawodowych; c) przed podpisaniem Umowy Zamawiający może zażądać od Wykonawcy, który będzie dysponował osobami niebędącymi obywatelami polskimi „Decyzji uznania kwalifikacji zawodowych” wydanej przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa w formie, która uprawnia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które nabyły w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje odpowiadające uprawnieniom budowlanym w Polsce – zgodnie z polskim prawem budowlanym, chyba że osoby te spełniają przesłanki określone w art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa ,i posiadają uprawnienia do świadczenia usług transgranicznych; 3) Sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 30 000,00 zł, (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie wymienionej poniżej formie: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Pekao SA I O/Ryki 05124024251111000032419528 z adnotacją: „Wadium – zamówienie ZP 25/17 – roboty budowlane ” b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359 ). 4. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem zaleca się dołączyć do oferty. 5. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału razem z ofertą lub odrębnie przed upływem terminu składania ofert. 7. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta /poręczyciela, w terminie związania ofertą. 8. Z treści poręczenia, gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 10. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 11. W przypadku wniesienia odwołania od niezgodnej z prawem czynności Zamawiającego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony zgodnie ustalają, że zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, z zastrzeżeniem poniższego. 2. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany umowy: 1) W zakresie ceny, w przypadku: a) w sytuacjach opisanych w § 4 ust. 3 umowy, b) zmiany stawki podatku od towarów i usług, c) wykonanie robót zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacją Techniczną– możliwe jest jedynie zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, d) możliwość rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w Dokumentacji Technicznej, w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy, e) wprowadzenia zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te nie spowodują podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń i będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo okoliczności: i) powodujące poprawienie parametrów technicznych, ii) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, iii) zmiany obowiązujących przepisów; 2) W zakresie terminu wykonania zamówienia, w przypadku: a) zmiany w prawie bezpośrednio związanej z realizacją przedmiotu umowy, b) gdy nastąpi konieczność wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, c) w sytuacjach opisanych w § 3 ust. 5 umowy, d) w przypadku innych nieprzewidzianych sytuacji niezależnych od stron o ile na zmianę terminu wyrażą zgodę obie strony, 3) W zakresie przedmiotu umowy, w przypadku: a) wycofania z produkcji elementów przedmiotu umowy, b) braku dostępności na rynku elementów przedmiotu umowy, o ile na rynek wprowadzono nowocześniejsze rozwiązania techniczne zastępujące stare rozwiązania, c) rezygnacji z wykonania części zamówienia, 4) Na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w momencie zawierania umowy, a które warunkują należyte wykonanie przedmiotu umowy. 3. Jeżeli w trakcie realizacji umowy Zamawiający lub Wykonawca dojdzie do wniosku, że w celu właściwej realizacji zamówienia istnieje potrzeba dokonania przewidzianej przez Zamawiającego w SIWZ zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty, to każda ze stron może się zwrócić do drugiej na piśmie z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-12, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.