Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2754z ostatnich 7 dni
7954z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów oraz usług budowlanych polegających na wykonaniu...

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów oraz usług budowlanych polegających na wykonaniu ogrodzenia

Data zamieszczenia: 2018-01-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: "OKB JANKOWSKI GOLIŃSKI" SPÓŁKA JAWNA
ul. Rokicińska 108/110
95-006 Bukowiec
telefon: 42 225 92 27
Województwo: łódzkie
Miasto: Bukowiec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-11 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Nabycie robót i materiałów budowlanych w związku z budową ogrodzenia.

Termin składania ofert

do dnia 11-01-2018

 

Numer ogłoszenia

1077857

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć :
- w formie pisemnej: za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres:
OKB Jankowski Goliński Spółka Jawna, ul. Rokicińska 108/110, 95-006 Bukowiec
- w formie elektronicznej na adres : d.golinski@okb1.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Damian Goliński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

505091102

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi budowlane (dostawa materiałów oraz usług budowlanych) polegających na wykonaniu ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi oraz furtką w miejscowości Bukowiec (działki 429/33 i 429/34).

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: łódzki wschodni Miejscowość: Bukowiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w związku z realizacją projektu nr POIR.02.01.00-00-0084/16-01 pn. „Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy OKB”, w ramach 2 osi priorytetowej - Działanie 2.1 „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia wraz z dwoma bramami wjazdowymi (Bukowiec - działki 429/33 i 429/34), zgodnie z poniższymi wymaganiami. Wymiary ogrodzenia zostały wykazane w załaczniku nr 1. do postępowania (rysunek poglądowy).

Panele ogrodzeniowe
a. Grubość drutu - 5mm
b. Wymiary przęsła: 2500 x 1730 mm
c. Ilość przetłoczeń - 3

Słupki prostokątne:
a. 60x40x3000mm
b. Grubość ścianki - 2mm

Bramy wjazdowe :
a. Ilość: 2
b. Wymiary: 1730 x 6000mm (światło wjazdu)
c. Przesuwna z możliwością zamontowanie napędu elektrycznego
d. Profil jezdny min. 70x70x4mm;
e. Słup prowadzący min. 80x80 mm, wys. 3000mmm
f. Słup domykający min. 80x80 mm, wys. 3000mm
g. Wózki 5-rolkowe, zamek, szyld, wkładka, rolka prowadząca, najazd
h. Wypełnienie: panel z 3 przetłoczeniami

Furtka dwuskrzydłowa
a. Wymiary: 1200 x 1730mm
b. Klamka, zamek, wkładka

Podmurówka:
a. Pełna, gładka
b. Wysokość 300mm.

Wraz z ogrodzeniem należy dostarczyć elementy montażowe (obejmy, normalia, uchwyty, łączniki betonowe,)
Całość cynkowana ogniowo i lakierowana (RAL 7016, antracyt)

Kod CPV

45340000-2

Nazwa kodu CPV

Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany w terminie do 16.02.2018 r.

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie precyzuje sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Oferent złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada doświadczenie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w realizacji 5 inwestycji o podobnym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Oferent przedstawi minimum 5 referencji dotyczących inwestycji o podobnym zakresie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Oferent złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Oferent złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Oferent złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania.

Dodatkowe warunki

1. Termin otwarcia ofert: 12.01.2018 r. godz. 09:00, w siedzibie Zamawiającego.
2. Wybór wykonawcy nastąpi niezwłocznie i sporządzone zostanie zestawienie złożonych ofert - protokół.
3. Wybrany oferent zostanie poinformowany o wyborze jego oferty drogą telefoniczną lub mailową.
4. Oferta złożona po terminie nie jest rozpatrywana.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. Oferent powinien podać łączną kwotę za ogrodzenie i montaż (ocenie podlega cena łączna za materiały oraz roboty/usługi budowlane).

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w treści umowy w sprawie zamówienia na następujących warunkach:
a. przesunięcia terminu rozpoczęcia lub zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli z przyczyn od wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w sprawie zamówienia, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności w związku z warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń lub dokonywanie odbiorów, odnalezieniem niewypałów, odmiennym niż zakładany w dokumentacji projektowej stanem technicznym podziemnych sieci lub urządzeń, działaniami organów administracji, w szczególności przekroczeniem zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.
W takim przypadku termin może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w sprawie zamówienia oraz o czas trwania ich następstw;
b. przesunięcia terminu rozpoczęcia lub zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; w takim przypadku termin może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz o czas trwania ich następstw;
c. gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, zmiany będą konieczne, gdyż bez ich dokonania świadczenie wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia nie będzie mogło być zrealizowane, bądź nie będzie mógł zostać osiągnięty cel, dla którego miało być wykonywane; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;
d. w sytuacji, gdy rezultat będący przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia będzie mógł być wykonany szybciej, bardziej efektywnie, mniejszym nakładem sił i środków bądź przy zastosowaniu rozwiązań korzystniejszych dla Zamawiającego z punktu widzenia kosztów wykonania przedmiotu zamówienia, kosztów eksploatacji, niezawodności w okresie eksploatacji lub możliwości rozwoju lub materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy - w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;
e. powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących "siłą wyższą"), grożących rażącą stratą w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezależnych od Zamawiającego i wykonawcy, których nie przewidzieli oni przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu przedmiotu zamówienia;
f. wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych lub regulacji dotyczących zasad dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wprowadzonych w życie po dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do zmienionego stanu prawnego;
g. zaistnienia, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy jako zdarzenie zewnętrzne wobec łączącego Zamawiającego i wykonawcę stosunku prawnego:
- o charakterze od nich niezależnym,
- którego nie mogli przewidzieć przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia,
- którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogli zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
- której nie można przypisać Zamawiającemu lub wykonawcy.
Za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu zamówienia może zostać przesunięty o czas trwania siły wyższej oraz czas trwania jej następstw. W takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do skutków wystąpienia siły wyższej.
2. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian treści umowy w sprawie zamówienia w przypadkach dozwolonych zgodnie z Wytycznymi horyzontalnymi i umową o dofinansowanie.
3. Wskazane w pkt 1 i 2 powyżej Zapytania zmiany będą dokonywane na wniosek Zamawiającego lub wykonawcy, za zgodą obu stron, w formie aneksu do umowy w sprawie zamówienia sporządzanego na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dostawca powinien przygotować ofertę w języku polskim. Oferta powinna:
1. Zawierać pełną nazwę dostawcy, NIP, adres lub siedzibę Oferenta.
2. Zawierać numer telefonu i/lub adres e-mail osoby do kontaktu.
3. Zawierać informację o wartości netto oferty.
4. Zawierać wykaz elementów podlegających wycenie.
5. Zawierać informację o terminie dostawy.
6. Posiadać datę wystawienia oraz termin ważności.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny kryteriów wg poniższego przydziału punktów (maksymalnie do uzyskania - 100 pkt):
a) Cena netto - maksymalnie do uzyskania jest 80 pkt;
b) Termin realizacji - maksymalnie do uzyskania jest 20 pkt.

2. Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę netto otrzymuje 80 pkt. Dla pozostałych wykonawców punktacja za cenę będzie obliczana wg następującego wzoru:

Najniższa oferowana cena netto
C = ------------------------------------------------------ • 80 pkt
Cena netto w rozpatrywanej ofercie

3. Dla kryterium "Termin realizacji" punktacja zostanie przyznana w następujący sposób: deklaracja realizacji zadania w terminie do dnia 2 lutego 2018 r. włącznie skutkować będzie przyznaniem maksymalnej ilości punktów (20 pkt.). Realizacja zadania w terminie do dnia 9lutego 2018 r. włącznie skutkować będzie przyznaniem 10 punktów. W pozostałych przypadkach (realizacja zadania w terminie 10-16 luty 2018 r.) punkty dodatkowe nie zostaną przyznane.


4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów ze wskazanego kryterium oceny.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi co najmniej jedna z niżej wskazanych okoliczności:
1. jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo - przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. otwarto w stosunku do niego likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1574) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2171);
3. nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w Zapytaniu.
Oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu uważana jest za odrzuconą i nie podlega badaniu i ocenie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"OKB JANKOWSKI GOLIŃSKI" SPÓŁKA JAWNA

Adres

Rokicińska 108/110

95-006 Bukowiec

łódzkie , łódzki wschodni

Numer telefonu

42 225 92 27

NIP

7282730338

Tytuł projektu

Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy OKB

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0084/16-01

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.