Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
72z dziś
2825z ostatnich 7 dni
7146z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż klimatyzatorów ściennych, uwzględniająca montaż jednostek centralnych...

Przedmiot:

Dostawa i montaż klimatyzatorów ściennych, uwzględniająca montaż jednostek centralnych na dachu w biurowcu

Data zamieszczenia: 2018-01-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
ul. Puławska 28
20-822 Lublin

Osoba do kontaktu:
Wioleta Grzesiuk, tel. 81 45 20 413, fax: 81 7406032
e-mail: wioleta.grzesiuk@lpec.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: -
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-10 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż klimatyzatorów ściennych, uwzględniająca montaż jednostek centralnych na dachu w biurowcu LPEC S.A. przy ul. Puławskiej 28 w Lublinie. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu.
III. TRYB POSTĘPOWANIA
/PODSTAWA PRAWNA/
1. Postępowanie jest prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, zgodnie z §25, w związku z §22 ust. 1 pkt 3 Regulaminu udzielania zamówień wykonawcom przez LPEC S.A.
2. Postępowanie realizowane jest w ramach działalności sektorowej, gdzie wartość przekracza równowartość 30 000 euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Pzp.
3. Regulamin udzielania zamówień wykonawcom przez LPEC S.A. dostępny jest na stronie internetowej www.lpec.pl – w zakładce: Przetargi → Regulaminy.
IV. NUMER POSTĘPOWANIA
WZU5-241A-280/17
V. DATA OGŁOSZENIA
MIEJSCE PUBLIKACJI
28.12.2017r.
Strona internetowa: www.lpec.pl zakładka: Przetargi → Przetargi
oraz tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Realizacja zamówienia – do dnia 30.04.2018 r.
VII. WARUNKI UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
1. O dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
2. O dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy Wykonawców, którzy:
1) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
2) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu,
3) nie wykonali zamówienia lub wykonali je nienależycie, jeżeli wykonywali na rzecz Zamawiającego w okresie trzech lat przed terminem wszczęcia postępowania dostawy, usługi lub roboty budowlane, zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w ust. 1 i ust. 2 – Wykonawca powinien załączyć do Wniosku oświadczenia wskazane w ust. 3 niniejszej Części Ogłoszenia.
3. Celem udziału w postępowaniu Wykonawcy złożą Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wg. wzoru Załącznika Nr 2 do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu) wraz z Załącznikami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.
1) na potwierdzenie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia - Wykaz zrealizowanych dostaw wraz z montażem klimatyzatorów ściennych, w którym wykaże minimum 1 zrealizowaną w ciągu ostatnich 3 lat od daty złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o minimalnej wartości 200 000,00 złotych brutto lub 2 zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat od daty złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, o minimalnej wartości 100 000,00 zł brutto każda, dostawy wraz z montażem klimatyzatorów ściennych uwzględniających montaż jednostek centralnych oraz dowodów (referencje lub inne dokumenty) potwierdzających, że dostawy wraz z montażem zrealizowane zostały przez Wykonawcę należycie. – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu,
2) na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o § 17 ust. 1 pkt 3 Regulaminu udzielania zamówień wykonawcom przez LPEC S.A.,
b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków,
c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków.
4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu prowadzona będzie na podstawie oświadczeń Wykonawcy oraz analizy dokumentów załączonych do Wniosku.
5. W przypadku braku wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub pełnomocnictw albo złożenia oświadczeń lub dokumentów zawierających błędy lub złożenia wadliwych pełnomocnictw, Zamawiający wezwie Wykonawców do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia Wniosek Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin składania Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień i uzupełnień treści złożonych Wniosków.
7. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia (ust. 2), podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, własnym staraniem i na własny koszt dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia wraz z terenem przyległym. W celu dokonania wizji należy kontaktować się z panią Dorotą Smyk, tel. 81 452 03 71. VIII. UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Umocowanie od czynności prawnych musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą.
2. Wykonawcy występujący wspólnie składają jeden Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz jeden komplet dokumentów wymaganych w Ogłoszeniu o zamówieniu.
3. Postanowienia warunków udziału w postępowaniu dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
IX. KRYTERIA WARUNKUJĄCE ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI
Zamawiający zaprosi do negocjacji nie mniej niż trzech (3) i nie więcej niż pięciu (5) Wykonawców, którzy złożą Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz wykażą największą liczbę zrealizowanych dostaw wraz z montażem potwierdzoną dokumentami, o których mowa w Części VII ust. 3 pkt. 1 Ogłoszenia o zamówieniu. Ocena zrealizowanych dostaw wraz z montażem zostanie dokonana wg. poniższej punktacji:
1) Za spełnienie warunku minimalnego tj.: za realizację dostawy wraz z montażem potwierdzoną dokumentami, o której mowa w Części VII ust.3 pkt.1 Ogłoszenia o zamówieniu, o minimalnej wartości 200 000,00 złotych brutto Zamawiający przyzna 2 punkty lub za realizację 2 dostaw wraz z montażem potwierdzonych dokumentami, o których mowa w Części VII ust.3 pkt.1 Ogłoszenia o zamówieniu, o minimalnej wartości 100 000,00 złotych brutto każda, Zamawiający przyzna po 1 punkcie,
2) Za każdą kolejną dostawę wraz z montażem klimatyzatorów ściennych zrealizowaną w ciągu ostatnich 3 lat od daty złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, o minimalnej wartości 100 000,00 zł brutto Zamawiający przyzna 0,5 punktu,
3) Za każdą realizację dostawy wraz z montażem nie potwierdzoną dokumentami, o których mowa w Części VII ust.3 pkt.1 Ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przyzna 0 punktów.
4) Zamawiający podsumuje liczbę punktów dla każdego Wykonawcy, który złoży wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
5) Uzyskana przez każdego z Wykonawców, którzy złożyli wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, liczba punktów będzie podstawą do zaproszenia do negocjacji.
X. NEGOCJACJE
1. Zamawiający będzie prowadził negocjacje w szczególności dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, warunków jego realizacji i warunków umowy.
2. Wraz z zaproszeniem do negocjacji Zamawiający prześle Wykonawcom rzuty budynku przy ul. Puławskiej 28.
3. Wraz z przystąpieniem do negocjacji Wykonawca obligatoryjnie przedstawi koncepcję w zakresie rozmieszczenia i ilości jednostek i ich typów.
4. Wykonawcom, z którymi Zamawiający prowadził negocjacje, wyśle Zaproszenie do składania ofert wraz ze Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (tj. Formularz ofertowy, Opis przedmiotu zamówienia po negocjacjach, wzór umowy po negocjacjach)
XI. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Na tym etapie postępowania, przy ocenie złożonych ofert jedynym kryterium oceny ofert będzie cena 100%.
2. O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych punktach Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawców, którzy złożyli Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcę niezaproszonego do negocjacji traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia.
XII. WADIUM
Nie dotyczy
XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni
XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I OZNACZENIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem Wniosku.
2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu powinien być sporządzony w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki wniosku powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście wniosku muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione.
3. Wykonawca może przed upływem terminu do składania wniosku, zmienić lub wycofać wniosek.
3.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożony przez siebie wniosek zawiadamiając o tym pisemnie Zamawiającego przed terminem składania wniosku. Zmiany lub wycofanie złożonego wniosku są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania wniosku.
3.2. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonego wniosku muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu wniosku. Odpowiednio opisane koperty/paczki zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę/paczkę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.
3.3. Wycofanie złożonego wniosku następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu wniosku. Odpowiednio opisaną kopertę/paczkę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".
4. Jeżeli Wykonawca chce skorzystać z prawa do utajnienia we wniosku informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), powinien je odpowiednio oznaczyć oraz zabezpieczyć przed ujawnianiem innym wykonawcom, (np. zastrzec we wniosku zakaz ich ujawniania lub umieścić te informacje w oddzielnej, wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą „TAJNE” wraz z uzasadnieniem, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ww. ustawy.
5. Wszystkie załączniki w formie kopii dokumentów winny być czytelne i potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do podpisania wniosku.
6. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu powinien być
umieszczony w trwale zamkniętej kopercie z zaznaczeniem nazwy i adresu Wykonawcy składającego ofertę zaadresowanej do Zamawiającego na adres: LPEC S.A., ul. Puławska 28, 20-822 Lublin z napisem:
Uwaga: Brak oznaczenia na kopercie/opakowaniu w sposób umożliwiający identyfikację postępowania (znak sprawy lub tytuł przedmiotu zamówienia) powoduje pominięcie tak nieprawidłowo złożonego wniosku w dalszym toku postępowania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznaczenia koperty/opakowania lub braku którejkolwiek wymaganej informacji.
WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA – Dostawę wraz montażem klimatyzatorów ściennych (uwzględniających montaż jednostek centralnych na dachu) w biurowcu LPEC S.A. przy ul. Puławskiej 28 w Lublinie.
Nr sprawy: WZU5-241A-280/17
Nie otwierać przed terminem otwarcia wniosków, tj. 10.01.2018r. godz.10:15
XV. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Wioleta Grzesiuk – Inspektor ds. zamówień w Sekcji Przetargów i Umów, tel.: 81 45 20 413, e-mail: wioleta.grzesiuk@lpec.pl, fax: 81 7406032;
2. W przypadku przekazywania korespondencji w formie elektronicznej na wskazane powyżej adresy mailowe (lub dodatkowo: info@lpec.pl) – wymagane jest przekazanie korespondencji do Zamawiającego w formie faksu lub pisemnie.
XVI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z Załącznikami, o których mowa w Części VII ust. 3 Ogłoszenia o zamówieniu, należy składać w siedzibie LPEC S.A. przy ul. Puławskiej 28, 20-822 Lublin w kancelarii ogólnej (pokój nr 3), do dnia: 10.01.2018r. do godz. 10:00.
Otwarcie i odczytanie Wniosków nastąpi w siedzibie LPEC S.A. w dniu 10.01.2018r. do godz. 10:15
Ww. dokumenty złożone po tym terminie nie będą otwierane i zostaną zwrócone Wykonawcy. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu ww. dokumentów do Zamawiającego, a nie data ich wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
XVII. ZAŁACZNIKI DO OGŁOSZENIA
W postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami, tj.:
1) Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,
2) Załącznik Nr 2 – Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
3) Załącznik Nr 3 – Wykaz zrealizowanych dostaw wraz z montażem klimatyzatorów ściennych uwzględniających montaż jednostek centralnych, w którym wykaże minimum 1 zrealizowaną w ciągu ostatnich 3 lat od daty złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o minimalnej wartości 200 000,00 złotych brutto lub minimum 2 zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat od daty złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, o minimalnej wartości 100 000,00 zł brutto każda, dostawy wraz z montażem klimatyzatorów ściennych uwzględniających montaż jednostek centralnych oraz dowodów (referencje lub inne dokumenty) potwierdzających, że dostawy wraz z montażem zrealizowane zostały przez Wykonawcę należycie.
Powyższe załączniki można pobrać ze strony internetowej www.lpec.pl z zakładki: Przetargi →Przetargi, pod nr sprawy: WZU5-241A-280/17.
XVIII. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ odpowiednio zastosowanie mają przepisy zawarte w Regulaminie (….) (o którym mowa w części III ust. 3 niniejszego Ogłoszenia), a także przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459).

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.