Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2754z ostatnich 7 dni
7954z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa budynku produkcyjno-usługowego

Przedmiot:

Budowa budynku produkcyjno-usługowego

Data zamieszczenia: 2018-01-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Piekarnia Cukiernia Marek Szabelski
ul. Zwycięstwa 36E
11-710 Piecki

Osoba do kontaktu:
Marek Szabelski, tel. 601 678 190
e-mail: biuro@mszabelski.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Piecki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Wdrożenie wyników prac B+R do działalności przedsiębiorstwa Piekarnia Ciastkarnia Marek Szabelski ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Nowoczesne firmy, Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R , Przedsiębiorstwo Piekarnia Cukiernia Marek Szabelski działając zgodnie z zasadą konkurencyjności i równego traktowania wykonawców , w szczególności o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na alta 2014 – 2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup następujących elementów projektu:

 1. Przedmiot zamówienia:

Zakup robót i materiałów budowlanych związanych z budową budynku produkcyjno-usługowego zakładu żywności branży piekarniczo-cukierniczej wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i pomocniczymi i infrastrukturą na działce nr ewid. 845/10 obręb Piecki gmina Piecki, zgodnie z decyzją pozwolenie na budowę Nr. 265/2017/Pki.

Zapraszamy do złożenia oferty obejmującej zakup robót i materiałów budowlanych związanych z wykonaniem niezbędnych prac ogólnobudowlanych budynku wraz z infrastrukturą (w tym miejsca postojowe i tereny utwardzone), instalacjami wewnętrznymi: wodną, kanalizacji sanitarnej, cieplnej, wentylacji i energii elektrycznej wraz z instalacją odgromową, zagospodarowania terenu oraz instalacjami zewnętrznymi. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów Wykonawcy, na które musi posiadać wszystkie wymagane przepisami prawa dokumenty.

Budynek dostosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Szczegółowa dokumentacja projektowa udostępniana na stronie internetowej pod adresem:

http://www.mszabelski.pl/przetargi

 1. Wspólny słownik zamówień (CPV) :

 • 45000000-7 Roboty budowlane

 • 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

 • 45330000-9 Roboty budowlane w zakresie wodno-kanalizacyjne i sanitarne

 • 45310000-3 Roboty instalacyjne i elektryczne

 • 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

 1. W ofercie muszą być uwzględnione wszystkie roboty oraz materiały i urządzenia o parametrach technicznych zgodnych z Dokumentacją Projektową.

 2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów Wykonawcy, na które musi posiadać wszystkie wymagane prawem dokumenty.

 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Dokumentacja Projektową, obowiązującymi przepisami, normami budowlanymi i sztuką budowlaną oraz wzorem umowy, stanowiącym Załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

 4. Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji umowy powinny być objęte gwarancja jakości nie krótszą niż 24 miesiące (dwadzieścia cztery) liczone od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie oferowany okres gwarancji jakości na urządzenia i materiały.

 5. Całość robót budowlanych wykonanych w ramach umowy powinna być objęta gwarancją jakości na okres nie krótszy niż 60 (sześćdziesiąt) miesięcy, liczonych od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie oferowany okres gwarancji jakości na całość robót budowlanych.

 6. Brak wskazania w ofercie oferowanego okresu gwarancji jakości lub wskazanie w ofercie okresu gwarancji jakości, krótszego niż wymagane minimum, skutkować będzie odrzuceniem oferty.

 7. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość świadczonej usługi i jej zgodność z warunkami opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

 

 1. Planowany termin realizacji zamówienia: Rozpoczęcie prac najpóźniej 20 stycznia 2018 r., Zakończenie prac maksymalnie do 31 sierpnia 2018r.

Wyżej wymieniony termin zakończenia prac należy rozumieć jako dzień dokonania odbioru końcowego robót budowlanych w ramach zamówienia wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji podwykonawczej oraz oryginałami certyfikatów, wszelkich materiałów budowlanych oraz urządzeń zastosowanych do realizacji inwestycji. Prace na poszczególnych etapach powinny odbywać się wg. Harmonogramu rzeczowo – finansowego przedstawionego przez Wykonawcę na etapie składania ofert.

 1. Warunki udziału w postepowaniu:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca niepodlegający wykluczeniu oraz spełniający łącznie następujące warunki:

 •  Posiadający wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny zapewniające należyte wykonanie zamówienia w założonym terminie, w zakresie przedmiotu zamówienia, poparte referencjami w tym zakresie od przynajmniej trzech podmiotów, wystawionymi po 01.01.2015 roku;

 •  Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 • Zobowiąże się do realizacji zlecenia w następujących terminach: rozpoczęcie prac najpóźniej 25.01.2018r. Zakończenie prac najpóźniej w terminie do 31.VIII.2018 roku i złoży;

- wstępny przewidywany harmonogramu rzeczowo - finansowy, niewykraczający poza 31 sierpnia 2018 r.;

- kosztorys prac, sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej (w tym projektu budowlanego) dostępnych na stronie internetowej http://www.mszabelski.pl/przetargi

 • Zobowiąże się udzielić gwarancji na realizowane pracę na minimum 60 miesięcy. Oferty proponujące okres gwarancji krótszy niż 60 miesięcy będą odrzucone;

 • Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zmówienia, tj. osobami które będą kierować robotami.

Złożenie wykazu osób zatrudnionych wraz z informacją w jakiej formie są zatrudnieni. Należy wskazać z imienia i nazwiska osoby posiadające kluczowe kompetencje i uprawnienia, formy ich zatrudnienia lub innej podstawy wzajemnej współpracy oraz wskazać potencjał ilościowy pozostałej kadry: (warunek dostępu do udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże że dysponuje jedną lub większą ilością osób pełniących funkcje:

 • pracownika, który posiada uprawnienia do kierowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi bez ograniczeń, z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego,

 • pracownika, który posiada uprawnienia do kierowania robotami w specjalnościach: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, bez ograniczeń z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego,

 • pracownika, który posiada uprawnienia do kierowania robotami w specjalnościach: wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego;

 • pracownika, który posiada uprawnienia do kierowania robotami w specjalnościach: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego.

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji.

Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie Oświadczenia Wykonawcy wraz z Wykazem osób, które będą wykonywać zamówienie (kierować robotami ) – Załącznik Nr.3

 • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej terminowe wywiązanie się z realizacji zamówienia tj.:

 - nie posiadają zaległości wobec organów podatkowych i ZUS-u – zaświadczenie nie starsze niż 3 miesiące;

- posiadają w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), przynajmniej w jednym roku, roczny obrót w wysokości minimum 1 000 000,00 PLN;

- w przypadku, gdy Wykonawca sporządza sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, złożonego w Urzędzie Skarbowym (jeśli zachodzi taki obowiązek) sprawozdania finansowego albo jego części za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części;

- w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego - innych dokumentów określających obroty oraz aktywa i zobowiązania (z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym – jeśli zachodzi taki obowiązek) - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.

 •  Posiadają ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 1.000 000,00 PLN - potwierdzone kopią stosownego dokumentu;

 • Złożą oświadczenia o braku występowania powiązań;

 Brak występowania powiązań kapitałowych lub/i osobowych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, a polegających w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, które może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Dołączą do oferty:

Ocena spełnienia w/wym. Warunków zostanie przeprowadzona przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

 • Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1,

 • Oświadczenie o akceptacji warunków postępowania i braku powiązań – Załącznik Nr. 2

 • Oświadczenie Wykonawcy wraz z wykazem osób, które będą wykonywać zamówienie (kierować robotami) – Załącznik Nr 3,

 • Akceptacja załączonego do niniejszego zapytania ofertowego projektu Umowy,

 • Kopie referencji od zleceniodawców prac wystawione po 01.01.2015 roku;

 • Odpis z właściwego rejestru lub Centralnej ewidencji i informacji ;

 

Nie złożenie któregokolwiek z w/wymienionych dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta ma być złożona na formularzu ofertowym (załącznik numer 1 do zapytania ofertowego) wraz z załącznikami i oświadczeniami wyszczególnionymi w jego treści.

 2. Oferta musi być przygotowana w języku polskim i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego upoważnione.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - rozpatrywane będą tylko oferty kompletne.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 3. Dokumenty, o których mowa, Wykonawca składa w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (imienna pieczątka i podpis lub podpis czytelny osoby uprawnionej). Wymagane przez Zamawiającego dokumenty złożone w ofertach zostaną włączone do dokumentacji przetargowej i nie będą zwracane Wykonawcom po zakończeniu postępowania. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Każdy z Wykonawców poświadcza za zgodność z oryginałem wyłącznie te dokumenty, które dotyczą tego Wykonawcy. Dokumenty mogą być poświadczone przez pełnomocnika, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 5. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty powinny być zszyte, zbindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką.

 

 1. Forma składania ofert:

 Oferty należy składać osobiście w siedzibie firmy: Piekarnia Cukiernia Marek Szabelski 11-710 Piecki, ul. Zwycięstwa 36E (w godz. 7:00-15:00) lub pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: ul. Zwycięstwa 36E 11-710 Piecki.

Termin dostarczenia ofert upływa w dniu: 12.01.2018 roku.

Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą przyjęte i będą oferentom zwracane bez otwierania. Skuteczne złożenie oferty oznacza otrzymanie oferty przez zamawiającego przed terminem składania ofert. Zmiany albo wycofanie ofert przed upływem terminu jest dopuszczalne.

Do oceny ofert Zamawiający powoła Komisję. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub uzupełnień złożonych dokumentów.

Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Wybór oferty jest ostateczny.

Zamawiający niezwłocznie powiadomi oferentów i poinformuje na swojej stronie internetowej www.mszabelski.pl oraz na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl o wynikach postępowania albo o zamknięciu postepowania bez dokonywania wyboru Wykonawcy.

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana do dnia 20.01.2018r.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie przystąpi do zawarcia umowy w sprawie zamówienia w wyznaczonym terminie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i ceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postepowania.

Termin ważności oferty: minimum 15 marzec 2018 roku.

 1. Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

kryteria oceny ofert

waga

maksymalna liczba punktów

a) cena netto w PLN

70%

70

b) okres rękojmi

20%

20

c) okres gwarancji

1 0%

10

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

 1. Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN będą przyznawane wg następującej formuły:

C min

An = ------------------------------- x100x70%

Cr

C min – cena minimalna złożonych ofert

C r – cena oferty rozpatrywanej

A n – ilość punktów przyznana ofercie

 1. Punkty w kryterium okres rękojmi w miesiącach będą przyznawane wg następującej formuły:

R r

R n = ------------------------------- x100x20%

R max

R max – najdłuższy okres rękojmi w złożonych ofertach

R r – Okres rękojmi oferty rozpatrywanej

R n – ilość punktów przyznana ofercie

 

 1. Punkty w ramach kryterium okres gwarancji w miesiącach, dłuższej niż wymagane 60 miesięcy, będą przyznawane wg. następującej formuły:

Gr

Gn = ------------------------------- x100x10%

Gmax

Gmax – najdłuższy okres gwarancji w złożonych ofertach

Gr – Okres gwarancji rozpatrywanej

Gn – ilość punktów przyznana ofercie

 

Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy i przyznaje się za niego 0 punktów.

Punktowane są oferty proponujący okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy. Oferty proponujące okres gwarancji krótszy niż 60 miesięcy będą odrzucone.

W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyska tę samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie ten podmiot który wskazał niższą cenę.

 1. Warunki dokonania zmiany umowy:

 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. terminu realizacji zamówienia, warunków płatności, zmiana wartości zamówienia wynikająca ze zmniejszenia / rozszerzenia zakresu rzeczowego.

 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku otrzymania decyzji jednostki współfinansującej projekt zawierający zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe zmiany i postanowienia do który zamawiający zostanie zobowiązany.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 50% wartość zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą.

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Marek Szabelski, telefon: +48 601 678 190 e-mail: biuro@mszabelski.pl

Zastrzeżenia

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do żadnego określonego działania:

 • Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części ani do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty;

 • Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty;

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego;

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo niedokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty. W każdym czasie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

 • Zamawiający unieważni postępowanie jeśli:

 • wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;

 • cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 • Zamawiający zastrzega sobie także możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.