Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2754z ostatnich 7 dni
7954z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Naprawa dachu budynku

Przedmiot:

Naprawa dachu budynku

Data zamieszczenia: 2018-01-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
al. Piastów 17
70-310 Szczecin

Osoba do kontaktu:
Anna Marel-Palenica, e-mail: amarel@zut.edu.pl
Katarzyna Szewczyk-Pietrusewicz, e-mail: kspietrusewicz@zut.edu.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-12 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego do 30 000,00 euro na podstawie
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, oraz zgodnie
z punktem 4 „Instrukcji postępowania przy udzielaniu przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych” ujętej w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora ZUT nr 22 z 8.01.2009r.
w sprawach dotyczących zamówień publicznych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie i art. 701 - 705 KC .

III. Przedmiot i warunki wykonania zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:
Naprawa dachu budynku nr 15 znajdującego się na terenie Campusu nr 2, w Szczecinie przy ul. Janickiego 33.
Zakres robót do wykonania ujęty jest w przedmiarze robót (załącznik nr 2 IWZ).

IV.    Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania robót: do 40 dni od podpisania umowy. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z technologią, termin ten może ulec zmianie.

V. Wynagrodzenie wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty  ustala się jako kosztorysowe.

VI. Warunki płatności.

Należność za wykonane roboty płatna jednorazowo  po dokonaniu końcowego odbioru robót bez uwag i sprawdzeniu kosztorysów powykonawczych w terminie do 21 dni od daty przedłożenia faktury wraz z kompletem dokumentów z naszego rachunku bankowego w Banku Zachodnim WBK S.A. 3 Oddział w Szczecinie Nr 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242.

VII. Kryterium wyboru ofert.

Najniższa cena przy spełnieniu zapisów zapytania ofertowego  – waga kryterium 100%.

VIII. Kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zlecenia.

W wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia oraz za zwłokę w usuwaniu powyżej 7 dni usterek w trakcie okresu gwarancyjnego.
Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto.

IX.    Gwarancja

Okres gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały - 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.

X. Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:

a. Kierownik Działu Technicznego -  mgr inż. Anna Marel-Palenica,
e-mail: amarel@zut.edu.pl

b. Z-ca Kierownika Działu Technicznego – mgr inż. Katarzyna Szewczyk-Pietrusewicz
e-mail: kspietrusewicz@zut.edu.pl

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem:
Naprawa dachu budynku nr 15 znajdującego się na terenie Campusu nr 2, w Szczecinie, przy ul. Janickiego 33, zawierającą:
formularz ofertowy – wypełniony załącznik nr 1 do IWZ
kosztorysy ofertowe sporządzone metodą szczegółową na podstawie załączonych przedmiarów robót ,
należy składać w Budynku Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, al. Piastów 48, pokój 416, w terminie do dnia 12.01.2018 r. do godziny 900..
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.01.2018 r. w Budynku Jednostek Międzywydziałowych
w pokoju 416 o godzinie 930.
Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze „Ogłoszenie zapytania ofertowego”, jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.