Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
530z dziś
3236z ostatnich 7 dni
8356z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Czyszczenie przewodów kominowych i kanałów z przeprowadzeniem ustawowej kontroli stanu...

Przedmiot:

Czyszczenie przewodów kominowych i kanałów z przeprowadzeniem ustawowej kontroli stanu technicznego urządzeń kominowych w budynkach

Data zamieszczenia: 2018-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Góra
ul. Adama Mickiewicza 1
56-200 Góra

Osoba do kontaktu:
Monika Lewandowska, tel. 65 544 36 51
e-mail: lewandowska@gora.com.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-10 13:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Czyszczenie przewodów kominowych i kanałów z przeprowadzeniem ustawowej kontroli stanu technicznego urządzeń kominowych w budynkach


W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm. ) do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur określonych we wspomnianej ustawie.
W postępowaniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Opis i zakres przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie przewodów kominowych i kanałów z przeprowadzeniem ustawowej kontroli stanu technicznego urządzeń kominowych w budynkach, pozostających we własności Gminy Góra wymienionych w załączniku nr 4 do niniejszego zaproszenia. Dokładny zakres zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ oraz przepisy ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.


3. Zakres przedmiotu zamówienia:
„Czyszczenie przewodów kominowych i kanałów z przeprowadzeniem ustawowej kontroli stanu technicznego urządzeń kominowych w budynkach”
Usługa polega na: Czyszczeniu przewodów kominowych i kanałów wraz z przeprowadzeniem ustawowej kontroli stanu technicznego urządzeń kominowych w budynkach , pozostających we własności Gminy Góra.


4. Miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego (Góra, ul. Adama Mickiewicza 1) w pok. nr 101 w terminie do 10 stycznia 2018 r. do godz. 13.00
Kopertę należy zaadresować jak niżej:
Urząd Miasta i Gminy w Górze
Oferta na:
„Czyszczenie przewodów kominowych i kanałów z przeprowadzeniem ustawowej kontroli stanu technicznego urządzeń kominowych w budynkach” ul. Adama Mickiewicza 1 56-200 Góra
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w zaproszeniu do składania oferty) ponosi Wykonawca.
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na złożenie oferty.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 stycznia 2018 r. o godz. 13.45 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 106.


5. Termin związania ofertą : 21 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


6. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018r.


7. Sposób obliczenia ceny.
Cena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w celu realizacji
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i wszystkie składniki
cenotwórcze, które są konieczne do uwzględnienia aby zamawiany przedmiot zamówienia
realizowany był w sposób należyty, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami
Zamawiającego.


8. Kryterium oceny ofert:
Cena - 100 % /minimalizacja/


9. Zawartość oferty.
Oferta winna zawierać:
1. wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1) wraz wypełnioną tabelą usług i opłat, której wzór stanowi załącznik nr 4 do zaproszenia,
2. wypełnione oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu - (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),
3. ważną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej,
4. aktualny wypis z właściwego rejestru lub wpis do centralnej ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert
lub w przypadku osoby, która nie prowadzi działalności – oświadczenie w treści formularza ofertowego, a w konsekwencji złoży oświadczenie niezbędne do zawarcia
i prawidłowego rozliczenia umowy – zlecenia.
Uwaga: Wykonawca nie ma obowiązku załączyć do oferty odpisu z KRS lub informacji z centralnej informacji o działalności gospodarczej. Wykonawca w treści formularza ofertowego zawiera informację z odesłaniem do strony, z której Zamawiający może pobrać wydruk.
Jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, wskazane w pkt 9 w niewłaściwej formie lub złoży dokument zawierający błędy, Zamawiający wezwie wykonawcę do usunięcia braku we wskazanym terminie. W przypadku nieuzupełnienia dokumentów lub w sytuacji, gdy uzupełnione dokumenty nadal będą zawierały błędy Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.
Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem ich konsekwencji oraz inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
UWAGA: Jeżeli Wykonawca składa kopie dokumentów, winny one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Oferta winna być podpisana przez osobę właściwie umocowaną. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo.

10. Warunki udziału w postępowaniu.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
2) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji technicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Na potwierdzenie warunków, oferent składa oświadczenie, którego stanowi załącznik nr 2 niniejszego zaproszenia ofertowego.


10. Unieważnienie postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli:
1) nie złożono żadnej ważnej oferty,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.


11. Wszelkie modyfikacje i/lub uzupełnienia ogłoszenia oraz zapytania
Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego, które automatyczne stanowią integralną część ogłoszenia zostaną opublikowane pod ogłoszeniem oraz przekazane Wykonawcom, którzy ujawnili się w postępowaniu na ich adres e-mail lub fax. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w postępowaniu za pomocą poczty elektronicznej lub faxu (wskazane w pkt.1).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.