Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
530z dziś
3236z ostatnich 7 dni
8356z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa węzłów sanitarnych dla osób niepełnosprawnych w Pawilonie - III piętro

Przedmiot:

Przebudowa węzłów sanitarnych dla osób niepełnosprawnych w Pawilonie - III piętro

Data zamieszczenia: 2018-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Bp. Józefa Nathana
ul. Szpitalna 18
48-140 Branice

Osoba do kontaktu:
Andrzej Jania, tel. 608 057 773
Województwo: opolskie
Miasto: Branice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-11 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

II. TRYB POSTĘPOWANIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie  zapytania ofertowego, wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro”.
2. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w niniejszym postępowaniu  mają zastosowanie postanowienia niniejszego zapytania, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t.)

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa węzłów sanitarnych dla osób niepełnosprawnych w Pawilonie J, III piętro”
2. Miejsce robót: Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Branicach Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Pawilon J, III piętro.
3. Rodzaj robót według katalogu CPV:
452150.00-7- roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
4. Zakres prac: Przedmiot zamówienia opisany został szczegółowo w przedmiarze robót.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  Termin realizacji  zamówienia do dnia 30 kwietnia 2018 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Zamawiający  dopuszcza możliwość  składania oferty i dokumentów w formie elektronicznej.
2. Postępowanie w całości będzie prowadzone w języku polskim.
3. Ofertę należy sporządzić na formularzach zgodnych, co do treści z formularzami stanowiącymi załączniki do zapytania.
4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, opatrzone pieczęciami i podpisami osób upoważnionych i trwale ze sobą połączone (zszyte lub zbindowane).
6. Wszelkie skreślenia i korekty w tekście oferty mają być parafowane przez te same upoważnione osoby.

V. DOKUMENTY WYMAGANE

Oferta powinna zawierać:
1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub CEIDG,
2. wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1
3. parafowany projekt umowy – zał. nr 2
4. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia kosztorysu ofertowego wraz
z harmonogramem prac.


VI. SPOSÓB I FORMA ZŁOŻENIA OFERTY.
1. Oferta ma być złożona w zamkniętym opakowaniu w sekretariacie Zamawiającego z dopiskiem: Zapytanie ofertowe: ZO 31/2017 nie otwierać do dnia ………………….. godz. 11:30.
2. Opakowanie, w którym znajduje się oferta winno być opisane nazwą i adresem Wykonawcy.


VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

a.i.1. Oferta może być dostarczona do Zamawiającego  za pośrednictwem: e-maila: t.rus@swsb.pl poczty, kuriera lub osobiście na  adres: Szpitala  do dnia 11.01.2018 r.  godz. 11:00.
2. Otwarcie i ocena  ofert  zostanie  dokonane tego samego dnia o godz. 11:30.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.szpitalbranice.pl

VIII. KRYTERIUM OCENY OFERT

    Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium ceny:100%

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
a.i.1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich uczestników postępowania,  zamieści informację na swojej stronie internetowej www.szpitalbranice.pl oraz tablicy ogłoszeń.
a.i.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny spełniania warunków określonych w zapytaniu. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy, której wzór jest załącznikiem do zapytania ofertowego.
X. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

XI. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji w sprawie zapytania udziela się pod nr tel. 608 057 773  Pan Andrzej Jania.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.