Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2754z ostatnich 7 dni
7954z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń oświetlenia ulic w 2018 roku w tym: punktów...

Przedmiot:

Konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń oświetlenia ulic w 2018 roku w tym: punktów świetlnych w łącznej ilości 7 530 szt., szaf oświetlenia ulicznego (SOU) w łącznej ilości 69 szt

Data zamieszczenia: 2018-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ul. Toruńska 174 A
85-844 , Bydgoszcz
telefon - 52 5822723
faks - 52 5822777
www.zdmikp.bydgoszcz.pl
handel@zdmikp.bydgoszcz.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium odrębnego dla każdego obszaru, w wysokości: dla obszaru I – 4.000,00 (słownie: cztery tysiące 00/100) PLN, dla obszaru II – 2.000,00 (słownie: dwa tysiące 00/100) PLN, dla obszaru III – 2.500,00 (słownie: dwa tysiące
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-12 09:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń oświetlenia ulic własności Gminy Bydgoszcz na terenie Miasta Bydgoszczy w 2018 roku
Numer referencyjny: 058/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia w 2018 roku obejmuje konserwację i naprawy awaryjne w zakresie napraw awaryjnych urządzeń oświetlenia ulic, w tym: punktów świetlnych w łącznej ilości 7 530 szt., szaf oświetlenia ulicznego (SOU) w łącznej ilości 69 szt., oraz mycie opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED w łącznej ilości 7 309 szt., z podziałem na 4 obszary obejmujące następujące dzielnice Miasta Bydgoszczy: 1) obszar I, 2) obszar II, 3) obszar III, 4) obszar IV. Szczegółowy zakres i warunki wykonania przedmiotu zamówienia, określają następujące dokumenty, stanowiące załączniki do SIWZ: 1) wzór umowy – wspólny dla wszystkich obszarów, 2) wykaz urządzeń oświetlenia ulicznego objętych konserwacją pełną – oddzielny dla każdego obszaru, 3) wykaz punktów świetlnych objętych myciem opraw ze źródłem światła LED – oddzielny dla każdego obszaru, 4) specyfikacja wykonania prac konserwacyjnych (SPK) – wspólna dla wszystkich obszarów, 5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z naprawami awaryjnymi urządzeń oświetlenia ulic (SST) – wspólna dla wszystkich obszarów, 6) wzór wyceny prac konserwacyjnych zawierającej ilość przewidywanych w roku 2018 prac konserwacyjnych – oddzielny dla każdego obszaru, 7) wzór kosztorysu ofertowego zawierającego przedmiar przewidywanych w roku 2018 napraw awaryjnych– oddzielny dla każdego obszaru, które dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego www.zdmikp.bydgoszcz.pl, w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania.

II.5) Główny kod CPV: 50232100-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45231000-5
45316110-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: doświadczenie wykonawcy: Określa się dla wszystkich 4 obszarów łączny, minimalny poziom zdolności, niezależnie od ilości składanych ofert częściowych. Wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem, a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi w zakresie odpowiadającej konserwacji i naprawom awaryjnym urządzeń oświetlenia drogowego, wykonanym dla zarządcy drogi przez okres min. 11 miesięcy, gdzie łączna liczba punktów świetlnych wynosi min. 700 sztuk. Przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna) musi posiadać doświadczenie w ww. zakresie, z tym że wymóg posiadania doświadczenia dotyczy wszystkich wykonawców zamierzających bezpośrednio realizować zamówienie. 2) osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia: Określa się dla każdego obszaru taki sam minimalny poziom zdolności, który zwiększa się proporcjonalnie do ilości składanych ofert częściowych. Minimalny poziom zdolności dla jednego obszaru: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, gwarantującymi właściwą jakość usług i robót budowlanych, o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym niezbędnym do wykonania zamówienia, nie mniejszym niż określone poniżej, tj.: 1/ zespół Pogotowia Oświetlenia Ulic: wymagana liczba zespołów: min.1, wymagana liczba osób w jednym zespole: min. 2, w tym: min. 1 osoba posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne D, min. 2 osoby posiadające ważne świadectwo kwalifikacyjne E, minimalne kwalifikacje zawodowe: Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, wymagane przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania) lub równoważne uprawnienia, które w aktualnym stanie prawnym uprawniają do wykonywania tych samych czynności, tj.: a) ważne świadectwo kwalifikacyjne D do wykonywania pracy na stanowisku dozoru dla następujących urządzeń, instalacji i sieci - minimum: - o napięciu znamionowym do 1 kV, b) ważne świadectwo kwalifikacyjne E do wykonywania pracy w zakresie eksploatacji dla następujących urządzeń, instalacji i sieci - minimum: - o napięciu znamionowym do 1 kV, warunki dodatkowe: Dopuszcza się posiadanie przez jedną osobę ważnego świadectwa kwalifikacyjnego D i E; 2/ kierownik robót elektroenergetycznych: wymagana liczba osób: min. 1, przy czym dopuszcza się jednego kierownika robót dla wszystkich obszarów, niezależnie od ilości składanych ofert częściowych; minimalne kwalifikacje zawodowe: Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Osoba odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi winna posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania) lub posiadać kwalifikacje zgodnie z postanowieniami art. 12a tejże ustawy lub równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności, minimalne doświadczenie zawodowe: 12 miesięcy doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót elektroenergetycznych, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych; Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna), ww. warunek udziału w postępowaniu spełniają łącznie. 3) potencjał techniczny wykonawcy: Określa się dla każdego obszaru taki sam minimalny poziom zdolności, który zwiększa się proporcjonalnie do ilości składanych ofert częściowych. Minimalny poziom zdolności dla jednego obszaru: Wykonawca zobowiązany jest wykazać się, że dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia gwarantującym właściwą jakość usług i robót budowlanych, w tym co najmniej: 1/ jednym samochodowym podnośnikiem koszowym o wysokości roboczej minimum 12 m, 2/ jednym samochodem dostawczym o ładowności do 1 Mg. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna), ww. warunek udziału w postępowaniu spełniają łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 22a UPZP. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych (osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia) lub doświadczenia (wykonawcy), wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi lub roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie wstępne o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w pkt 11.1.2 SIWZ, jest jednocześnie oświadczeniem ostatecznym. Zamawiający nie będzie wzywał wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 2 UPZP do złożenia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 UPZP.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych na podstawie art. 22 ust. 1b UPZP wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego, wynikające z art. 26 ust. 2 UPZP, następujące dokumenty: 1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku usług ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (sporządzony według wzoru Zamawiającego), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składani ofert; 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzonego wg wzoru Zamawiającego); 3) wykaz urządzeń technicznych (potencjału technicznego) dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (sporządzonego wg wzoru Zamawiającego); Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dysponowanie zasobami innego podmiotu: Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a UPZP w związku z art. 25a ust. 3 UPZP, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub jego części wraz z dowodami, że osoba podpisująca zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego. Pisemne zobowiązanie musi w sposób wyraźny i jednoznaczny wyrażać wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz w szczególności musi wskazywać: 1. nazwę dającego zobowiązanie oraz wskazanie siedziby; 2. nazwę podmiotu, którego to dotyczy (czyli wykonawcę); 3. określenie zadania lub jego części, tj.: „Konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń oświetlenia ulic własności Gminy Bydgoszcz na terenie Miasta Bydgoszczy w 2018 roku – Obszar ___ (I / II / III / IV)”; 4. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu w czasie realizacji zamówienia oraz okres ich udostępnienia (tj. informacje, jakie konkretnie zasoby zostaną udostępnione oraz okres udziału podmiotu w czasie realizacji zamówienia); 5. sposób wykorzystania przez wykonawcę zasobów innego podmiotu przy realizacji zamówienia, (tj. informacje, jak zasoby te będą wykorzystywane przy realizacji zamówienia); 6. charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, (tj. informacje, na jakiej podstawie wykonawca będzie nimi dysponował); 7. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, z uwzględnieniem pkt 10.4 SIWZ. Pisemne zobowiązanie innego podmiotu należy złożyć w oryginale i dołączyć do oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Dokumenty innych podmiotów udostępniających wykonawcy swoje zasoby: W przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a UPZP, Zamawiający: a) oceni, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 11.2 i 11.3.1. SIWZ; b) bada czy, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 UPZP, na podstawie oświadczenia ostatecznego, o którym mowa w pkt 11.3.2 SIWZ. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega, na zasadach określonych w art. 22a UPZP, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający, zgodnie z art. 22a ust. 6 UPZP, zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w art. 22a ust. 1 UPZP. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia, zgodnie z art. 22d ust. 2 UPZP.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium odrębnego dla każdego obszaru, w wysokości: dla obszaru I – 4.000,00 (słownie: cztery tysiące 00/100) PLN, dla obszaru II – 2.000,00 (słownie: dwa tysiące 00/100) PLN, dla obszaru III – 2.500,00 (słownie: dwa tysiące pięćset 00/100) PLN, dla obszaru IV – 2.500,00 (słownie: dwa tysiące pięćset 00/100) PLN, Wadium winno być złożone przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium wyłącznie w formach określonych w art. 45 ust. 6 UPZP. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Polska Kasa Opieki S.A. (Bank Pekao S.A.) Nr konta 25 1240 6452 1111 0010 4816 9416 z adnotacją: WADIUM – Konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń oświetlenia ulic własności Gminy Bydgoszcz na terenie Miasta Bydgoszczy w 2018 roku – Obszar ___ (I / II / III / IV). Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być wystawione na Zamawiającego. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty w następującej formie: 1. potwierdzenie przelewu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego (dla każdego obszaru oddzielnie) - zaleca się dołączyć w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji, określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, 2. potwierdzenie wniesienia wadium w pozostałych formach określonych w art. 45 ust. 6 UPZP – wyłącznie w formie oryginału dołączonego do oferty. Wadium pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i będzie zwrócone lub zatrzymane, na zasadach i w trybie określonym w art. 46 UPZP. Wadium winno być ważne przez okres związania ofertą.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
czas przystąpienia do usuwania awarii wymagających natychmiastowej interwencji 20,00
okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 UPZP Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, wyłącznie w zakresie wskazanym we wzorze Umowy, stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-12, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Obszar I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia w obszarze I obejmuje konserwację i remonty w zakresie napraw awaryjnych urządzeń oświetlenia ulic, w tym: punktów świetlnych w ilości łącznej 3637 szt., oraz mycie opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED w łącznej ilości 1456 szt., z lokalizacją szczegółowo określoną w wykazach urządzeń oświetlenia ulicznego objętych konserwacją pełną oraz punktów świetlnych objętych myciem opraw ze źródłem światła LED dla obszaru I. Zakres urządzeń oświetlenia ulic w roku 2018 nie będzie rozszerzony. Wykonawca realizuje prace konserwacyjne zgodnie z SPK, naprawy awaryjne zgodnie z SST, na zasadach określonych w Umowie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50232100-1, 45231000-5, 45316110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas przystąpienia do usuwania awarii wymagających natychmiastowej interwencji 20,00
okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Obszar II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia w obszarze II obejmuje konserwację i remonty w zakresie napraw awaryjnych urządzeń oświetlenia ulic, w tym: punktów świetlnych w ilości łącznej 718 szt., oraz mycie opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED w łącznej ilości 1982 szt., z lokalizacją szczegółowo określoną w wykazach urządzeń oświetlenia ulicznego objętych konserwacją pełną oraz punktów świetlnych objętych myciem opraw ze źródłem światła LED dla obszaru II. Zakres urządzeń oświetlenia ulic w roku 2018 nie będzie rozszerzony. Wykonawca realizuje prace konserwacyjne zgodnie z SPK, naprawy awaryjne zgodnie z SST, na zasadach określonych w Umowie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50232100-1, 45231000-5, 45316110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas przystąpienia do usuwania awarii wymagających natychmiastowej interwencji 20,00
okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: Obszar III
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia w obszarze III obejmuje konserwację i remonty w zakresie napraw awaryjnych urządzeń oświetlenia ulic, w tym: punktów świetlnych w ilości łącznej 1463 szt., oraz mycie opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED w łącznej ilości 2227 szt., z lokalizacją szczegółowo określoną w wykazach urządzeń oświetlenia ulicznego objętych konserwacją pełną oraz punktów świetlnych objętych myciem opraw ze źródłem światła LED dla obszaru III. Zakres urządzeń oświetlenia ulic w roku 2018 nie będzie rozszerzony. Wykonawca realizuje prace konserwacyjne zgodnie z SPK, naprawy awaryjne zgodnie z SST, na zasadach określonych w Umowie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50232100-1, 45231000-5, 45316110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas przystąpienia do usuwania awarii wymagających natychmiastowej interwencji 20,00
okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 4 Nazwa: Obszar IV
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia w obszarze IV obejmuje konserwację i remonty w zakresie napraw awaryjnych urządzeń oświetlenia ulic, w tym: punktów świetlnych w ilości łącznej 1712 szt., oraz mycie opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED w łącznej ilości 1 644 szt., z lokalizacją szczegółowo określoną w wykazach urządzeń oświetlenia ulicznego objętych konserwacją pełną oraz punktów świetlnych objętych myciem opraw ze źródłem światła LED dla obszaru IV. Zakres urządzeń oświetlenia ulic w roku 2018 nie będzie rozszerzony. Wykonawca realizuje prace konserwacyjne zgodnie z SPK, naprawy awaryjne zgodnie z SST, na zasadach określonych w Umowie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50232100-1, 45231000-5, 45316110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas przystąpienia do usuwania awarii wymagających natychmiastowej interwencji 20,00
okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.