Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
530z dziś
3236z ostatnich 7 dni
8356z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usług konserwacji i utrzymania w stanie technicznej sprawności urządzeń i...

Przedmiot:

Świadczenie usług konserwacji i utrzymania w stanie technicznej sprawności urządzeń i instalacji sanitarnych i elektrycznych, w tym napraw elektrycznych i hydraulicznych

Data zamieszczenia: 2018-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim
ul. Korczaka 1
46-050 Tarnów Opolski
fax: 77 4644112
e-mail: kadry@domdziecka.tarnowopolski.pl
gl.ksiegowa@domdziecka.tarnowopolski.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Tarnów Opolski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-12 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

1. Przedmiot zamówienia:
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:  
świadczenie usług konserwacji i utrzymania w stanie technicznej sprawności urządzeń i instalacji sanitarnych i elektrycznych, w tym napraw  elektrycznych i hydraulicznych na rzecz Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim.
2. Sposób płatności:
2.1. Za wykonane usługi Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.
2.2. Należne Wykonawcy wynagrodzenie Zamawiający będzie regulował w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2.3. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem niniejszej umowy pokrywa Wykonawca.
2.4. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 3, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w zapłacie.
2.5. Termin realizacji – od dnia 15.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
3. Kryterium oceny ofert:
a) cena – za jedną godzinę usługi- 70% (cena powinna zawierać koszty usługi oraz dojazdów do domu dziecka),
b) czas reakcji- w przypadku zgłoszenia awarii- 30%.
Warunkiem wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym jest maksymalnie 20 km odległość ewentualnego Wykonawcy od Zamawiającego.

4. Miejsce, sposób i termin składania ofert.
4.1. Oferty należy złożyć:  w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym oferenta (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w Domu Dziecka im.  J. Korczaka w Tarnowie Opolskim  przy ulicy Korczaka 1 lub przesłać faksem  na nr tel. 77 4644112 lub mailem: kadry@domdziecka.tarnowopolski.pl lub gl.ksiegowa@domdziecka.tarnowopolski.pl
w terminie do dnia 12.01.2018 r.  do godz. 10.00. z dopiskiem: „Świadczenie usług konserwacji i utrzymania w stanie technicznej sprawności urządzeń i instalacji sanitarnych w budynku Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim”.
4.2.  Oferty, które wpłyną do Domu Dziecka im. J. Korczaka w Tarnowie Opolskim  po wyznaczonym terminie składania ofert,  będą odsyłane bez otwierania.
5. Opis warunków udziału w postępowaniu:
5.1. O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
5.2. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną  do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.
5.3. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
ofertę cenową – zał. nr 1,
aktualny wypis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzającej dopuszczenie oferenta  do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, lub inny odpis aktu założycielskiego spółki czy też inny dokument właściwy dla oferenta - wystawiony lub zaktualizowany nie wcześniej  niż  6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
oświadczenie, że Oferent dysponuje pracownikami posiadającycmi stosowne uprawnienia do wykonywania bieżących napraw instalacji elektrycznej oraz wykonywania bieżących napraw i awarii sieci wodno- kanalizacyjnej.
Oświadczenie o zapoznaniu się z terenem świadczenia usługi, to jest  budynkiem Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim mieszczącym się przy ul. Korczaka 1.
referencje.
Dokumenty powyższe mogą być złożone w formie oryginału (skanu)  lub poświadczonej za zgodność  z oryginałem  przez osobę upoważnioną.
4)    Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w następujący sposób:  spełnia, nie spełnia.
6.   Rozstrzygniecie postępowania i ewentualne zlecenie realizacji zamówienia
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 16 stycznia 2018 r.  do godz. 15. 30. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani drogą faksową lub mailowo. 7.Istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:
7.1 Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z budynkiem Domu Dziecka im. Janusza Korczaka , ul. Korczaka 1, 46-050 Tarnów Opolski.
7.2 Oferta wyczerpuje roszczenia z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia.
7.3 Okres gwarancji i rękojmi  na wykonane usługi – 3 lata.
8. Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres: Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim ul. Korczaka 1 lub faksem pod numer: 77 4644112 lub mailem:  kadry@domdziecka.tarnowopolski.pl lub gl.ksiegowa@domdziecka.tarnowopolski.pl
9. W przypadku wyboru Państwa oferty, ewentualne podpisanie umowy – przez osoby upoważnione  będzie w siedzibie Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.