Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2754z ostatnich 7 dni
7954z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Naprawa balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

Przedmiot:

Naprawa balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

Data zamieszczenia: 2018-01-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Poczdamska 1
67-200 Głogów

Osoba do kontaktu:
Ryszard Sajko, Barbara Grabowska, tel. 76-853-11-35
Marta Okła, Sławomir Sadecki, tel. 76-853-11-31
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Głogów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-12 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Naprawa balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wały Bolesława Chrobrego 7 w Głogowie

1.     Termin realizacji zamówienia: do 40 dni od dnia podpisania umowy.
2.     Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z kompleksowym remontem balkonów w nieruchomości przy ul. Wały Bolesława Chrobrego 7
w Głogowie (strona lewa) w zakresie określonym szczegółowo w przedmiarze robót, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
3.      Materiały dotyczące zamówienia, których złożenia żąda Zamawiający, dostępne są na stronie  internetowej Zamawiającego www.zgm.glogow.pl
            -     Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do ogłoszenia)
            -  Przedmiar robót (Załącznik nr 2 do ogłoszenia)
        -    Zestawienie wykonanych robót w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (Załącznik
nr 3 do ogłoszenia)
            - Projekt umowy (Załącznik nr 4 do ogłoszenia)
            - Zakres prac powierzonych podwykonawcom (Załącznik 5 do ogłoszenia)
            - Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi (Załącznik nr 6 do ogłoszenia)
            - Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej obiektu (Załącznik nr 7 do ogłoszenia).
4. Osoby do kontaktu z ramienia Zamawiającego:
    4.1. W sprawach technicznych:
Kierownik (lub Zastępca Kierownika) Działu Technicznego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, p. Ryszard Sajko lub p. Barbara Grabowska, tel. 76-853-11-35.
     4.2. W sprawach proceduralnych: Sekcja lokali i zamówień Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  – Marta Okła lub Sławomir Sadecki, tel. 76-853-11-31
5.     Kryterium oceny ofert: 100% cena
6.    Termin związania ofertą: 30 dni.
7.     Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
    7.1.     Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z  przedmiarem robót umieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego (Załącznik nr 2 do ogłoszenia).
           Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza składania kosztorysów uproszczonych.
7.2.     Zestawienie, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do ogłoszenia,  co najmniej 2 robót wykonanych
w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia  działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swym rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. robotom ogólnobudowlanym w zakresie remontu klatek schodowych, mieszkań, lokali użytkowych.
    Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie   (referencje, protokoły odbioru robót etc.)
7.3    Zaparafowany i podpisany przez Wykonawcę projekt umowy zgodnie z Załącznikiem nr 4 do    ogłoszenia
7.4.    Wykaz podwykonawców oraz (lub) oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi     zgodnie z Załącnzikami nr 5 i 6 do ogłoszenia
7.5.    Kserokopie aktualnych uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane/ Dz. U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 z późn. zm./ oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
7.6. Aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydany lub urzędowo potwierdzony przez organ wydający nie wcześniej niż  6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert.
7.7.    Dowód wniesienia wadium, o którym mowa w ust. 8
8. Opisaną i oznaczoną pieczątką firmową Wykonawcy ofertę należy złożyć do dnia 12.01.2018 r. do godz. 900  w Sekretariacie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 210.
    Uwaga! Złożenie oferty po wyznaczonym terminie będzie skutkowało odesłaniem oferty do     Wykonawcy bez jej otwierania.
9.     Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.01.2018 r. o godz. 910 w Sali Konferencyjnej Zakładu  Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 214.
10.    Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez  podawania przyczyny.
11.    Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia dalszych ustnych negocjacji z wykonawcami  biorącymi udział w postępowaniu.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.