Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3400z ostatnich 7 dni
13811z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów i akcesoriów niezbędnych do przeprowadzenia...

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów i akcesoriów niezbędnych do przeprowadzenia drobnych prac remontowych

Data zamieszczenia: 2018-01-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: LUBELSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
ul. Puchacza 6
20-323 Lublin
telefon: 815320827
Fax: 815329087
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-02-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

PROCEDURA WYBORU DOSTAWCY MATERIAŁÓW I AKCESORIÓW NIEZBĘDNYCH DO PRZEPROWADZENIA REMONTU W ŚWIETLICY PCK W DĘBLINIE (ul. Wiślana 33), ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Termin składania ofert

do dnia 05-02-2018

 

Numer ogłoszenia

1084741

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w terminie do 5 lutego 2018 r. (decyduje data wpływu oferty, oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane) w jeden z następujących sposobów:
a) pisemnie do siedziby Zamawiającego: ul. Puchacza 6, 20-323 Lublin (biuro czynne jest w dni robocze od 8:00 do 16:00). W przypadku oferty pisemnej, formularz ofertowy wraz z załącznikami należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:
„Oferta dotycząca wyboru dostawy materiałów i akcesoriów do świetlicy PCK w Dęblinie – ul. Wiślana, w ramach projektu Okno na świat – nowe otwarcie. Nie otwierać przed dniem oceny”.
Na kopercie oprócz ww. opisu należy umieścić nazwę i adres podmiotu składającego ofertę oraz części zamówienia, których dotyczy oferta.
b) elektronicznie na adres oknonaswiat.lublin@pck.org.pl, przy czym w przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .jpg

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewelina Bury, Iwona Budka, Agnieszka Cieśluk

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i akcesoriów niezbędnych do przeprowadzenia drobnych prac remontowych w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej PCK w Dęblinie (ul. Wiślana 33).

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: rycki Miejscowość: Dęblin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie drobnych prac remontowych w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej PCK w Dęblinie przy ul. Wiślanej 33.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i akcesoriów niezbędnych do przeprowadzenia drobnych prac remontowych w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej PCK w Dęblinie (ul. Wiślana 33).
2. Szczegółowo, przedmiot zamówienia obejmuje dostawę materiałów, akcesoriów itp. zgodnie z następującymi cechami i parametrami:
2.1 Część I zamówienia
• farba do ścian i sufitów DESIGNER COLOUR 5 l Neutral BECKERS – 2 sztuki
• farba z mieszalnika 2000 N - 5l – 3 sztuki
• beton komórkowy UCHWYTEM (waga 22 kg, wys. 24 cm, dł. 59 cm, szer. 24 cm) – 6 sztuk
• zaprawa murarska do betonu komórkowego KB-15 25 kg ATLAS – 1 sztuka
• tynk GIPSOWY RĘCZNY GOLDBAND biały KNAUF - 20 kg – 1 sztuka
• gładź szpachlowa GS-250 CEKOL 20 kg – 1 sztuka
• piana montażowa (pistoletowa, pojemność 750 ml, zastosowanie tynk, beton, cegła PCV) – 2 sztuki
• narożnik aluminiowy 2,5 m - zabezpieczenie kantów wewnątrz budynku przed uszkodzeniami mechanicznymi - 6 sztuk
• grunt głęboko penetrujący 10 l – 1 sztuka
• farba dekoracyjna TABLICOWA LIITU Czarny TIKKURILA - 1 L – 1 sztuka
• silikon sanitarny BIAŁY - 310 ml – 1 sztuka
• farba do ścian i sufitów DESIGNER COLOUR 5 l Panna Cotta BECKERS – 2 sztuki
• farba z mieszalnika 0510 -Y - 5l – 2 sztuki
• farba do ścian i sufitów DESIGNER COLOUR 5 l Sunflower BECKERS – 1 sztuka
• farba z mieszalnika 0510 -Y40R - 5 l – 1 sztuka
• taśma malarska BLUE (szer. 30 mm, dł. 50 m) – 5 sztuk
• folia malarska (dł. 5 m, szer. 4 m) – 2 sztuki
• silikon dekarski bezbarwny - 310 ml – 1 sztuka
• emalia biała - 0,9 l – 2 sztuki
2.2 Część II zamówienia
• włącznik podwójny Akcent biały – 2 sztuki
• włącznik pojedynczy AKCENT biały OSPEL – 4 sztuki
• gniazdo podwójne 2 x 2P + Z AKCENT biały OSPEL – 11 sztuk
• kinkiet – 1 sztuka
• listwa przypodłogowa PCV (dł. 2,5 m, wys. 55 mm, głębokość 21 mm, kolor szary) – 27 sztuk
• narożnik wewnętrzny PCV (2 szt. w opakowaniu, dł. 40 mm, wys. 55 mm, głębokość 21 mm, kolor szary) – 3 sztuki
• narożnik zewnętrzny PCV (2 szt. w opakowaniu, dł. 40 mm, wys. 55 mm, głębokość 21 mm, kolor szary) – 2 sztuki
• zakończenie PCV (2 szt. w opakowaniu, dł. 15 mm, wys. 55 mm, głębokość 21 mm, kolor szary) – 1 sztuka
• łącznik PCV (2 szt. w opakowaniu, dł. 15 mm, wys. 55 mm, głębokość 21 mm, kolor szary) – 3 sztuki
• szafka łazienkowa biała z umywalką i wewnętrzną półką (uchwyt chrom, grubość frontu 16 mm - płyta wiórowa laminowana lakierowana; szafka: głębokość 39 cm, wys. 84 cm, szer. 47 cm, wys. rantu 6 cm, 2 szt. drzwi; umywalka: głębokość 38,5 cm, szer. 51 cm); bez baterii – 1 sztuka
• wentylator wyciągowy (wyłącznik ścienny, kolor biały, wys. 13,2 cm, szer. 13,2 cm, głębokość 9,4 cm, średnica kanału 100 mm) – 2 sztuki
• wykładzina PCV/gumoleum podłogowe; szerokość 3 m, długość 35 m w rolce; grubość 2,8 mm; ścieralność 0,15; kolor grab tyrrana - odcień szarości
3. Dostawa nastąpi bezpośrednio do świetlicy zlokalizowanej przy ul. Wiślanej 33 w Dęblinie w godzinach otwarcia świetlicy.
4. Dostawa do świetlicy nastąpi w lutym 2018 r.
5. Z wybranym Dostawcą Zamawiający zawrze umowę dotyczącą realizacji zamówienia.
6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. dotyczących realizacji 1 lub 2 części zamówienia. W przypadku składania oferty na jedną część zamówienia należy złożyć jedną ofertę, uzupełniając część formularza ofertowego, dotyczącą wybranej części zamówienia. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną (maksymalnie 2) części zamówienia należy złożyć jedną ofertę, uzupełniając części formularza ofertowego dotyczące wybranych części.

Kod CPV

44000000-0

Nazwa kodu CPV

Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa do świetlicy nastąpi w lutym 2018 r.

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcą (Dostawcą) może być wyłącznie podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie załączonego ksera lub aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Dostawcą, w zakresie:
a) terminu realizacji umowy;
b) zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Dostawca i może ulegać opóźnieniom).
Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Złożenie oferty polega na dostarczeniu uzupełnionego i podpisanego formularza ofertowego stanowiącego zał. nr 1 do niniejszego zapytania, wraz z wymaganym załącznikiem, tj. ksero lub aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, potwierdzającym prowadzenie przez Oferenta działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Złożone oferty rozpatrywane będą oddzielnie dla każdej z 2 części zamówienia.
2. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100.
3. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert dotyczących wyboru Dostawcy na podstawie następującego kryterium: Cena oferty (C) = 100%
4. Punkty przyznawane za kryterium CENA będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : Cb) x 100
gdzie:
C - to liczba punktów przyznanych danej ofercie
Cmin - to najniższa cena spośród ważnych ofert
Cb - to cena obliczona badanej oferty
5. Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia w kryterium CENA (C) wynosi 100.
6. Ważna oferta dotycząca wyboru Dostawcy, która uzyska najwyższą liczbę punktów w danej części zamówienia uznana zostanie za najkorzystniejszą.

Wykluczenia

1. Zamawiający wyklucza udział osób, które są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Zamawiający wyklucza udział Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.: Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

LUBELSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

Adres

Puchacza 6

20-323 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

815320827

Fax

815329087

NIP

7120160508

Tytuł projektu

Okno na świat - nowe otwarcie

Numer projektu

RPLU.11.02.00-06-0027/16-00

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.