Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3400z ostatnich 7 dni
13811z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe na oprawy oświetleniowe z montażem

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe na oprawy oświetleniowe z montażem

Data zamieszczenia: 2018-01-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: DEANTE ANTCZAK SPÓŁKA JAWNA
al. Tadeusza Kościuszki 3
90-418 Łódź
tel. +48 501 264 271
sylwester.janiak@deante.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Zgierz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-02-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

oprawy oświetleniowe z montażem

Termin składania ofert

do dnia 13-02-2018

 

Numer ogłoszenia

1084427

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres al. Kościuszki 3, 90-418 Łódź, lub przesłać w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów)
Na kopercie/w temacie wiadomości proszę podać: oprawy oświetleniowe

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sylwester Janiak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 501 264 271

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są oprawy oświetleniowe, wraz z montażem

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: zgierski Miejscowość: Zgierz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup i montaż opraw oświetleniowych, celem oświetlania pomieszczeń pracowniczych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są oprawy oświetleniowe wraz z montażem, zgodnie z projektem budowlanym. W skład zamówienia nie wchodzi osprzęt tj. włączniki. W skład zamówienia wchodzą elementy mechaniczne, zamocowania i inne elementy instalacji elektrycznej niezbędne do zamontowania opraw.

Kod CPV

31520000-7

Nazwa kodu CPV

Lampy i oprawy oświetleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Odbiór zamówienia (tj. zamontowanych opraw) - najpóźniej 26.02.2018

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Wypełniony formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, którego integralną części jest oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z zamawiającym;
• Jeśli oferta nie będzie podpisana przez osobę upoważnioną do składania ofert wymienioną w KRS/CEIDG, Oferent ma obowiązek dołączyć do formularza upoważnienie do działania w imieniu Oferenta. Wybrany Wykonawca dostarczy oryginał upoważnienia Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Oferty będą oceniane według następujących kryteriów, którym przypisano następujące wagi:
1) Cena netto - 70%
2) Termin gwarancji na prawidłowy montaż - 15%
3) Termin gwarancji na materiały - 15%

ad 1) C_min/C_bad * waga * 100
gdzie C_min - cena z oferty z najniższą ceną
C_bad - cena oferty badanej
waga - 70%

ad 2) Tm_bad/Tm_max * waga * 100
gdzie Tm_max - okres gwarancji w miesiącach w ofercie z najdłuższym terminem
Tm_bad - okres gwarancji w miesiącach w badanej ofercie
waga - 15%


ad 3) Tw_bad/Tw_max * waga * 100
gdzie Tw_max - okres gwarancji w miesiącach w ofercie z najdłuższym terminem
Tw_bad - okres gwarancji w miesiącach w badanej ofercie
waga - 15%


Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt. W przypadku podania ceny netto przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na potrzeby oceny na PLN dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia poprzedzajacego dzień otwarcia ofert. Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone sa podmioty powiązane kapitałowo z Zamawiającym, a w szczególności osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, nie są powiązane z Wykonawcą. Powiązania te w szczególności, choć nie wyłącznie, to:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

DEANTE ANTCZAK SPÓŁKA JAWNA

Adres

al. Tadeusza Kościuszki 3

90-418 Łódź

łódzkie , Łódź

NIP

7250032358

Tytuł projektu

Wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa Denate innowacyjnych baterii kuchennych i łazienkowych

Numer projektu

RPLD.02.03.01-10-0180/16-00

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.