Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3347z ostatnich 7 dni
13692z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont magazynu

Przedmiot:

Remont magazynu

Data zamieszczenia: 2018-01-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska
ul. Szarwarska 1
33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel: (14) 642 21 01, (14) 642 20 01
fax: (14) 642 42 33
e-mail: dabrowatar@krakow.lasy.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Dąbrowa Tarnowska
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-02-09 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Ogłoszenie

 

Rozdział I- Informacja o Zamawiającym

1. Zamawiający :

Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska

reprezentowane przez

Zygmunt Głowacki - Nadleśniczy

2.Dane teleadresowe

Siedziba Nadleśnictwa:

ul. Szarwarska 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska,

NIP 871-000-22-19,

REGON 350545553

tel. 14/642-00-01

fax 14/642-42-33

e-mail: dabrowatar@krakow.lasy.gov.pl" target="_blank">dabrowatar@krakow.lasy.gov.pl,

Godziny urzędowania 7.00-15.00 (od poniedziałku do piątku)

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego bez stosowania ustawy                             o zamówieniach publicznych (wartość zamówienia poniżej 30000 euro). 

 

Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia

1.            Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania

„Remont magazynu nr 3 na stawach Zimochowy w Gospodarstwie Rybackim w Wierzchosławicach, oddz. 484g”  w następującym zakresie:

 • Wymiana drewnianej kraty przeciwlodowej

- demontaż starych słupów i ustawienie nowych – 170szt

- wykonanie kraty z żerdzi na ustawionych słupach

 • Odbudowa grobli magazynu nr 3

- Wzruszenie i ponowne uformowanie grobli (likwidacja nor bobrowych) – 288m3

- dostawa ziemi do odbudowy grobli – 55m3

- zagęszczenie nasypów – 343m3

 

Szczegółowy zakres robót ujęto w przedmiarze robót, które można odebrać w siedzibie Zamawiającego lub pobrać ze strony internetowej www.dabrowa.krakow.lasy.gov.pl.

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia

 

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.04.2018r.
 2. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 7 od daty podpisania umowy .

3. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy możliwa jest w przypadku zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonywanie robót, w szczególności:

-              utrzymujące się niskie temperatury i pokrywa śnieżna

-              rozmiękczenie gruntu uniemożliwiające poruszanie się sprzętu;

lub         wstrzymaniem robót przez Zamawiającego.

 

Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków .

 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej dwie roboty budowlane z zakresu robót ziemnych o wartości nie mniejszej niż 20.000,00 zł. netto, każda.

 

Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie kryterium spełnia/nie spełnia,                  w oparciu o dokumenty przedłożone przez Wykonawcę. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

 

Rozdział VI. Opis sposobu przygotowania ofert 

 

 1. Oferta musi być sporządzona na piśmie, w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem, atramentem bądź też przy pomocy innej trwałej techniki .
 2. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający ich wypadnięcie lub dekompletację oraz na każdej stronie podpisane (parafowane) przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej formularz ofertowy oraz dokumenty zawierające oświadczenia winny być podpisane w sposób czytelny. Pozostałe strony mogą być tylko parafowane. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za braki w ofertach złożonych niezgodnie z niniejszym punktem.
 3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane lub podpisaneprzez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
 4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

5. Ofertę należy sporządzić na druku oferty (załącznik nr 1) i załączyć do niej następujące dokumenty:

 1. szczegółowy kosztorys ofertowy wraz z zestawieniami RMS sporządzony na podstawie przedmiaru robót.
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 3. Wykaz wykonanych robót budowlanych (załącznik nr 4) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 

Rozdział VII.  Wymagania dotyczące wadium

 

Wadium nie jest wymagane w tym postępowaniu

 

Rozdział VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego w DąbrowieTarnowskiej, ul. Szarwarska 1, pokój nr 11 (Sekretariat) do dnia 09.02.2018r. godz. 900 .
 2. Kopertę należy zaadresować na adres Zamawiającego podany w pkt. 1 oraz należy oznaczyć napisem .
 3. Opakowanie/Koperta zawierająca ofertę powinna być nieuszkodzona, zamknięta i zabezpieczona przed otwarciemw taki sposób, aby gwarantowała zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.
 4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.02.2018 r, o godz. 09:30,w siedzibie Zamawiającego,w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć.

 

Rozdział IX. Opis sposobu obliczenia ceny .

 

 1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń) łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług VAT,
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w cenie ofertowej w wysokości obowiązującej na dzień składania ofert.
 3. Określony w niniejszej Specyfikacji rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi podstawę do obliczenia ceny oferty i określenia kwoty maksymalnego zobowiązania. Cenę za wykonanie zamówienia należy podać na podstawie zakresu rzeczowego określonego do wyceny. Brak kosztorysu ofertowego spowoduje odrzucenie oferty.
  1. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to między innymi: koszty wykonania wszelkich robót przygotowawczych,geodezyjnych inwentaryzacji powykonawczych, prac porządkowych i innych prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
  2. Cena oferty za zakres określony w ofercie wykonawcy zostanie przyjęta, jako umowna. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy na wykonanie przedmiotowego zadania. Kosztorys ofertowy ma być sporządzony dokładnie na podstawie przedstawionego przez zamawiającego przedmiaru robót i uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia (dołączone do Przedmiaru robót zestawienia ilości robocizny, materiałów i sprzętu należy traktować wyłącznie jako materiały pomocnicze, które służą lepszemu zobrazowaniu zakresu robót). Wykonawca określa ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w przedmiarze robót. Pominięcie pozycji wymienionych w przedmiarze poprzez nie wpisanie kosztów, brak pozycji w kosztorysie ofertowym w stosunku do przedmiaru, zmiana w ilościach określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót skutkować może odrzuceniem oferty przez Zamawiającego.
  3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, uwag dotyczących przedmiaru robót, należy kierować do Zamawiającego zapytanie w celu udzielenia wyjaśnień.
  4. Zamawiający poprawi wszystkie omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, z wyjątkiem dokonywania zmian stawek jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie, jak również zastosowanej stawki podatku VAT.

 

Rozdział X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

 

O wyborze oferty decydować będzie cena oferty brutto, która stanowi jedyne kryterium oceny złożonych ofert.

 

 

Rozdział XI. Istotne dla stron postanowienia umowy oraz informacja o możliwości wprowadzenia zmian do umowy

 

 1. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

 

 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy możliwa jest w przypadku:
 1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonywanie robót, w szczególności:
 2. klęski żywiołowe,
 3. utrzymujące się niskie temperatury i pokrywa śnieżna
 4. rozmiękczenie gruntu uniemożliwiające poruszanie się sprzętu
 5. Zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności:
 6. niewypały i niewybuchy,
 7. wykopaliska archeologiczne nie przewidywane w SIWZ,
 8. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
 9. wstrzymanie robót przez Zamawiającego,
 10. Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac.
 11. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionychpowyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
 1. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia
 1. Zmiany technologiczne, w szczególności:
  • konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazanew dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
  • konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
 2. Zmiany wskazywane w lit b) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom.
 3. Zmiany osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także SIWZ, będzie wymagała również zaakceptowania przez Zamawiającego.
 1. Pozostałe zmiany
 1. zmiana obowiązującej stawki VAT:
 • - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę,
 • - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez wykonawcę,
 1. rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
 2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów w ofercie przetargowej, pod warunkiem że zmiany te będą korzystne dla zamawiającego. Będą to, przykładowo okoliczności:

- powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatację  i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,

-powodujące poprawienie parametrów technicznych

- wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

 1. Wykonawca przed przystąpieniem do wprowadzenia jakichkolwiek zmian co do projektu lub kosztorysu musi uzyskać bezwarunkową pisemną zgodę Zamawiającego.
 2. Nie stanowi zmiany umowy:

a)zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną ,np.: zmiana nr rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami,

d)zmiana harmonogramu realizacji zamówienia z zastrzeżeniem wymogów określonych w umowie.

 1. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:

1). Sposób inicjowania zmian

a) Zamawiający : wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany.

b) Wykonawca: wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany.

2) Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp. Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.