Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3400z ostatnich 7 dni
13811z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont generalny sali gimnastycznej

Przedmiot:

Remont generalny sali gimnastycznej

Data zamieszczenia: 2018-01-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Kraków
Plac Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie,
Dział przygotowania i rozliczeń remontów i inwestycje
ul. Fatimska 8
31-831 Kraków
fax. 12 641 44 83
tel. 12 641 44 74 w.358
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-02-06 08:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Remont generalny sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 92
przy os. Strusia 19 w Krakowie

Gmina Miejska Kraków, Regon 351554353, NIP 6761013717, z siedzibą Plac Wszystkich
Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Reprezentowana przez :
Dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie z siedzibą przy ul. Ułanów 9,
31-450 Kraków,
Kontakt :
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie,
Dział przygotowania i rozliczeń remontów i inwestycje
ul. Fatimska 8, 31-831 Kraków
fax. 12 641 44 83
tel. 12 641 44 74 w.358
2
Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.)
3
Przedmiot zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest remont generalny sali gimnastycznej w Szkole
Podstawowej nr 92 przy os. Strusia 19 w Krakowie.
2. Szczegółowy zakres całości zamówienia określa przedmiar stanowiący załącznik nr 3
do niniejszego ogłoszenia.
3. Wykonawca udziela minimum 36 miesięcznej gwarancji licząc od dnia odbioru
końcowego robót na wszystkie wykonane roboty w ramach zadania.
4
Termin wykonania zamówienia
Termin wprowadzenia : przekazanie frontu robót w ciągu 7 dni przed terminem
rozpoczęcia prac
Termin rozpoczęcia robót: 25 czerwca 2018 r.
Termin zakończenia robót / Okres realizacji : 14 sierpnia 2018 r.
2
5
Warunki udziału w postępowaniu
oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków
1. Wiedza i doświadczenie
Na potwierdzenie wymagane jest przedłoŜenie referencji lub poświadczeń
wystawionych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, świadczących
o terminowym i naleŜytym wykonaniu robót odpowiadających swym rodzajem lub
podobne robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości zł 30 000 brutto.
Referencje winny dotyczyć przynajmniej trzech prac wykonanych w obiektach
oświatowych lub innych obiektach budowlanych, z zastrzeŜeniem powyŜszych
wymagań.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia Wykonawców ze względu
na nieterminowość i nierzetelność wykonywania robót oraz łamanie przepisów ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów z 16 lutego 2007 r. ( Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.), a takŜe
stosujących praktyki stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji z 16 kwietnia 1983 r. ( Dz. U z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ) oraz w przypadku
stwierdzenia w trakcie weryfikacji oferty przez inspektora / inspektorów biorącego / biorących udział w
postępowaniu, Ŝe materiały wskazane w ofercie nie zagwarantują jakości wykonania robót na poziomie
ustalonym w kosztorysie inwestorskim lub cena materiałów będzie raŜąco niska jak równieŜ w sytuacji
stwierdzenia, Ŝe ceny materiałów przyjętych przez oferenta w kosztorysie ofertowym są wyŜsze od
występujących na terenie województwa małopolskiego średnich cen rynkowych materiałów.
Rozstrzygniecie w przedmiotowej sprawie naleŜy do Dyrektora Zespołu i nie podlega
zaskarŜeniu.
2. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Wykonawca do realizacji przedmiotowego zamówienia winien dysponować kierownikiem
budowy/ kierownikiem robót budowlanych robót posiadającym wymagane uprawnienia do
pełnienia swojej funkcji. Na potwierdzenie wymagane jest złoŜenie oświadczenia zgodnie z
załącznikiem nr 2 i przedłoŜenie aktualnego zaświadczenia aktualne
o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego inŜynierów budownictwa.
3. Aktualny odpis/wydruk z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. Warunek aktualności spełniać będzie równieŜ dokument
wystawiony za datą wcześniejszą lecz potwierdzony przez organ wydający w wymaganym
terminie.
4. Inne dokumenty niezbędne do złoŜenia oferty:
1) Formularz ofertowy – zgodnie z teścia określoną w załączniku nr 1 do ogłoszenia. Całość
robót powinna być kompleksowo wyceniona w zakresie wymaganym prawem
i obowiązującymi przepisami.
2) Kosztorys ofertowy – szczegółowy wraz z wykazem materiałów, sporządzony na
podstawie przedmiaru robót (załącznik nr 3) z zastosowaniem podanych pozycji
katalogowych z podaniem nośników cenotwórczych tj. stawka roboczogodziny – R, koszty
pośrednie - Kp i zysk – Z zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cenę końcową naleŜy
podać brutto – z podatkiem VAT ( cena netto + podatek VAT = cena brutto ).
5. Zamawiający dopuszcza uzupełnienie złoŜonych dokumentów wyłącznie w zakresie
nie mającym wpływu na wartość i zakres oferty.
3
6
Sposób przygotowania oferty
1. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami musi być sporządzona w języku polskim oraz musi być
podpisana przez osobę (y) upowaŜnioną ( e) do reprezentowania Wykonawcy wobec osób
trzecich.
2. Składane dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
3. W przypadku przedstawienia kserokopii dokumentów, Zamawiający będzie Ŝądać
przedstawienia Wykonawców oryginałów złoŜonych dokumentów lub ich poświadczenia za
zgodność z oryginałem
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym naleŜy złoŜyć wraz z ich tłumaczeniem na język
polski i poświadczone przez Wykonawcę.
5. Ofertę naleŜy umieścić w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu
z opisem.
Nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć)
Oferta na: Remont generalny Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 92
przy os. Strusia 19 w Krakowie
Nie otwierać przed 6.02.2018 r. godz. 9.00
7
Termin i miejsce składania ofert
1. Oferty naleŜy składać lub przesyłać w formie pisemnej na adres: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty
w Krakowie, 31- 831 Kraków, ul. Fatimska 8, Budynek „A „ pok. 05 – dziennik podawczy
poniedziałek w godz. 7.30 – 15.30 ,
wtorek - piątek w godz. 7.00 – 15.00
2. Termin składania ofert upływa dnia 06 lutego 2018 r. godz. 8.30
Oferty złoŜone po terminie nie będą otwierane i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 lutego 2018 r. godz. 9.00 w siedzibie Miejskiego Centrum
Obsługi Oświaty w Krakowie przy ul. Fatimskiej 8 budynek „C” pok. 08.
Podczas otwarcia ofert przedstawiciel Zamawiającego poda Wykonawcom informacje o
wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
8
Poprawa ofert, negocjancie, wykluczanie wykonawcy i uniewaŜnienie postepowania
1. Zamawiający uprawniony jest do poprawy w ofercie:
1) oczywistych omyłek pisarskich,
2) oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z przedmiarem robót lub szczegółową
specyfikacją przedmiotu zamówienia, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta został poprawiona.
2. Zamawiający dopuszcza negocjacje z Wykonawcą, który złoŜył najkorzystniejszą ofertę.
4
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawców ze
względu na jeden z poniŜszych punktów:
1) zawinione powaŜne naruszenie obowiązków zawodowych, co podwaŜa jego uczciwość, w
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub raŜącego niedbalstwa
nie wykonał lub nienaleŜycie wykonał zamówienie, naruszył przepisy BHP co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
2) naruszenie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 16 lutego 2007 r.
(Dz. U. z 2017 r., poz. 229 – t.j. z późn. zm.) oraz stosujących praktyki stanowiące czyn
nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji z 16 kwietnia 1983 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 – t.j. z późn. zm.)
3) przy czy rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie naleŜy do Dyrektora/Z-cy Dyrektora
Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie i nie podlega zaskarŜeniu.
4. Ponadto Zamawiający dopuszcza:
1) uniewaŜnienie postępowania z powodu błędów w opisie przedmiotu zamówienia, w tym
w przedmiarze robót, mających istotny wpływ na wartość przedmiotu zamówienia,
2) przesunięcie terminu otwarcia ofert w wypadku dających się usunąć wad w opisie
przedmiotu zamówienia w tym przedmiarze robót, przed pierwotnie wyznaczonym
terminem otwarcia.
9
Kryteria wyboru
Kryterium wyboru ofert - 100% cena
10
Dodatkowe informacje
Osoba upowaŜniona do kontaktu z Wykonawcami: E.Kaczmarski branŜa budowlana
tel. 660 637 203, branŜa elektryczna Andrzej Dąbrowa 660 637 270
 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.