Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3347z ostatnich 7 dni
13692z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej – kanały z rur PEHD SN8 do...

Przedmiot:

Budowa ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej – kanały z rur PEHD SN8 do kanalizacji grawitacyjnej z gładką ścianką wewnętrzną i zewnętrzną o średnicy 300/341mm, studzienki kanalizacyjne z rur PEHD ø 1200 mm

Data zamieszczenia: 2018-02-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Krasnystaw
Plac 3 Maja 29
22300 , Krasnystaw
telefon - 825 762 157
faks - 825 762 377
www.krasnystaw.pl
miasto@krasnystaw.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Krasnystaw
Wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 12 000 złotych (słownie: dwanaście tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w: 2.1. pieniądzu; 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ż
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-02-14 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ulicy Czechowicza w Krasnymstawie
Numer referencyjny: OR.271.1.3.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Czechowicza w Krasnymstawie. Przedmiot zamówienia stanowi I Etap budowy ulic: Czechowicza i Nadwieprzańskiej w Krasnymstawie, który obejmuje budowę drogi gminnej – ul. Czechowicza od km 0+000 do km 0+240,73 wraz z budową kanalizacji deszczowej – kanały z rur PEHD SN8 do kanalizacji grawitacyjnej z gładką ścianką wewnętrzną i zewnętrzną o średnicy 300/341mm, studzienki kanalizacyjne z rur PEHD ø 1200 mm, przyłącza od wpustów deszczowych z rur kanalizacyjnych z PP SN8 Ø 200/226 mm z gładką ścianką wewnętrzną i zewnętrzną, wpusty deszczowe żeliwne z osadnikami z rury dwuściennej PEHD SN4 Ø 500/570 mm, w zakresie: Odcinek Distn. – D3 w tym: - studnie: D1, D2 i D3, - wpusty: W1, W2, W3, W4, z przyłączami do studni, - kanał rura Ø 300/341 mm od Dist. do D3, - kanał rura Ø 300/341 mm od D3 w kierunku D4 (sięgacz) wyprowadzenie poza granicę pasa drogowego ul. Czechowicza. oraz między innymi: uzyskanie od właścicieli istniejących na terenie budowy urządzeń infrastruktury technicznej (sieci) aktualnych informacji branżowych dotyczących ich tras przebiegu; wycinkę drzew i krzewów; roboty rozbiórkowe; wywóz i utylizację materiałów z rozbiórek i wycinki; roboty ziemne; regulację istniejących studni i skrzynek istniejących urządzeń ulicznych; przebudowę i zabezpieczenie istniejących kabli i sieci elektrycznych i teletechnicznych; zabezpieczenie na terenie objętym robotami istniejących urządzeń uzbrojenia terenu; urządzenie poboczy; wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; pełną obsługę geodezyjną z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej przyjętej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Parametry projektowanej drogi: Klasa techniczna „L”; prędkość projektowa Vproj. 30 km/h; Ruch KR2, Grupa nośności podłoża G2. 2. Szczegółowy zakres robót do wykonania określają: 2.1. Proj. Bud. Tom 1 - Projekt Zagospodarowania Terenu. 2.2. Proj. Bud. Tom 2 cz. 1 – branża drogowa – budowa ul. Czechowicza. 2.3. Proj. Bud. i Wyk. Tom 3 – branża sanitarna – budowa kanalizacji deszczowej. 2.4. Proj. Bud. i Wyk. tom 5 – branża telekomunikacyjna – przebudowa sieci Telekomunikacyjnych. 2.5. Dokumentacja Geotechniczna. 2.6. Plan Wyrębu. 2.7. Projekt Stałej Organizacji Ruchu - ul. Czechowicza. 2.8. Projekt Czasowej Organizacji Ruchu - ul. Czechowicza. 2.9. Specyfikacje 2.10.Pozwolenie na budowę – Decyzja Nr AB.6740.253.2017 wydana przez Starostę Krasnostawskiego w dniu 07.07.2017 r. 3. Do każdej z nazw firm, znaków firmowych, itp., które zostały wymienione w specyfikacji, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót (stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji) – dodaje się słowa „lub równoważne”. Przez słowo „równoważne” zamawiający rozumie rozwiązania techniczne, materiały lub urządzenia o nie gorszych parametrach niż wskazane w opisach. Wszelkie towary określone w dokumentacji, a pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać, aby spełnić wymagania zamawiającego. Wykonawca może zaproponować zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych opisanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego towary (materiały i urządzenia) spełniają określone przez zamawiającego wymagania (kryteria równoważności). Wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane). Wykonawca ma obowiązek posiadać dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń (atesty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości). 4. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszelkie prace fizyczne związane z wykonaniem wszystkich robót objętych zamówieniem wskazanych i opisanych w SIWZ oraz załącznikach do niej, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten, nie dotyczy osób wskazanych na stanowiska nadzoru tj.: Kierownika budowy oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.). Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby te na okres realizacji zamówienia. 5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od podpisania umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego do przedłożenia oświadczenia o spełnienia wymogu określonego w pkt. 4 ze wskazaniem ilu pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wykonuje czynności określone w pkt 4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia w terminie będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości określonej w § 11 ust 1 pkt 1) lit k) wzoru umowy. 6. Załączone przedmiary robót należy traktować, jako materiały pomocnicze, które nie stanowią podstawy do pełnej wyceny przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45230000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-07-10
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-07-10

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek wskazany w pkt. 1 ppkt 1.2 powyżej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: 1.osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w zakresie objętym zamówieniem – kierownik budowy, kierownik robót branży drogowej oraz 2. osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie budowy i remontu sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie objętym zamówieniem – kierownik robót branży elektrycznej i elektroenergetycznej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wypełniony i podpisany załącznik nr 4 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wypełniony i podpisany załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. VI. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wypełnia oświadczenie, o którym mowa w pkt VI. 1. w zakresie dotyczącym podwykonawców. 3.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w pkt VI. 1 dotyczące tych podmiotów. 4.Inne wymagane przez Zamawiającego dokumenty/oświadczenia: 4.1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ; 4.2. Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), wymaga się złożenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 4.3. Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zasadami art. 23 ust. 2 ustawy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 12 000 złotych (słownie: dwanaście tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w: 2.1. pieniądzu; 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych; 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium w formie pieniężnej winno być wpłacone na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie 61 8200 0008 2001 0000 0417 0004 i wniesione z takim wyprzedzeniem, aby zostało zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed terminem złożenia ofert. 4. Wadium w formie niepieniężnej winno zawierać w swojej treści odniesienie do wszystkich wymienionych w art. 46 ustawy okoliczności, których wystąpienie spowoduje jego bezwarunkowe zajęcie.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszcza się wprowadzenie zmian w zawartej umowie w stosunku do treści oferty co do terminu realizacji zamówienia w następujących przypadkach: 1.1. wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót, przeprowadzenie prób i sprawdzeń lub dokonanie odbioru, 1.2. spowodowanych warunkami geologicznymi lub archeologicznymi (niewybuchy, niewypały lub znaleziska archeologiczne), 1.3. w przypadku wprowadzenia zmiany do dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany, 1.4. w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w innych dokumentach niż dokumentacja projektowa o ile są to dokumenty niezbędne do wykonania robót o czas niezbędny do wprowadzenia zmiany. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na zmianie rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej wykonania zamówienia: 2.1. w uzasadnionych przypadkach, gdy realizacja zadania według dokumentacji i technicznej powodowałaby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej wraz ze zmianą terminu zakończenia robót, 2.2. w przypadku, gdy z punktu widzenia zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych, sporządza on protokół konieczności, a następnie dostarcza dokumentację projektową na te roboty; zmiany te mogą powodować zmianę terminu zakończenia zamówienia. 3. Inne zmiany: 3.1. jeżeli nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia (także w zakresie terminu wykonania zamówienia), 3.2. w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych lub rezygnacji z części robót, jeżeli będzie to niezbędne do prawidłowej realizacji umowy, 3.3. jeżeli zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, okoliczność prawna, faktyczna, ekonomiczna lub techniczna, za której zaistnienie żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy. 4. Warunki dokonywania zmian: 4.1. inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 4.2. uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy, 4.3. dokonanie zmiany za zgodą Zamawiającego 4.4. forma pisemna w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-14, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.