Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3400z ostatnich 7 dni
13811z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa budynku gospodarczo-magazynowego o powierzchni 108,79 m2 i kubaturze 380,00 m3 -...

Przedmiot:

Budowa budynku gospodarczo-magazynowego o powierzchni 108,79 m2 i kubaturze 380,00 m3 - wykonany zostanie w technologii tradycyjnej, murowanej z dachem jednospadowym krytym blachodachówką

Data zamieszczenia: 2018-02-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Świebodzin
Rynkowa 2
66-200 , Świebodzin
telefon - 684 750 916
faks - 684 750 916
www.bip.swiebodzin.eu
zp@um.swiebodzin.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Świebodzin
Wadium: 1.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: -pieniądzu, -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczęd
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-02-14 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku gospodarczo-magazynowego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Świebodzinie
Numer referencyjny: BiZP.271.2.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku gospodarczo-magazynowego, który zostanie dobudowany do istniejącego budynku garażowego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Świebodzinie na działce nr 461 II obręb Świebodzina. Zaprojektowany budynek o powierzchni 108,79 m2 i kubaturze 380,00 m3 wykonany zostanie w technologii tradycyjnej, murowanej z dachem jednospadowym krytym blachodachówką w kolorze naturalnym ceramiki budowlanej. Stolarka okienna typowa, PVC. Budynek zostanie wyposażony w instalację wody ciepłej, zimnej, kanalizację sanitarną, instalację grzewczą oraz instalację elektryczną. Będzie on zasilany w media z instalacji znajdujących się w istniejącym budynku Ośrodka Pomocy Społecznej. W zakres robót do wykonania przez Wykonawcę wchodzą m.in. a)Roboty branży budowlanej: - posadowienie budynku na ławach żelbetowych zbrojonych prętami stalowymi fi 12 mm wykonane z betonu minimum B-20, - ściany zewnętrzne i wewnętrzne oraz ścianki działowe w budynku wykonane z bloczków gazobetonowych o grubości 18 cm (odmiana 600 marki M5) i 12 cm (odmiana 500), - dach jednospadowy o kacie nachylenia połaci 10 stopni, konstrukcja dachu drewniana oparta na ścianach zewnętrznych, - kominki wentylacyjne wykonane z kształtek systemowych, - posadzki z płytek ceramicznych typu Gres o wymiarach 60x60 cm, - wentylacja grawitacyjna w postaci kratek wentylacyjnych, - utwardzenie placu kostką betonową o grubości 8 cm w kolorze szarym, b)Roboty branży elektrycznej: - zamontowanie skrzynki i rozdzielnicy skrzynkowej, - puszki instalacyjne podtynkowe ok. 26 sztuk - gniazda instalacyjne wtyczkowe, - oprawy oświetleniowe, - układanie przewodów. c)Roboty branży sanitarnej: - instalacja kanalizacji – roboty ziemne zewnętrzne (kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm, studzienka kanalizacyjna o średnicy 315 mm), roboty montażowe (rurociągi z PVC o średnicy 160 mm,110 mm oraz 50 mm, wykonanie wpustu podłogowego 100x100 mm), - instalacja wodociągowa – roboty ziemne zewnętrzne, roboty montażowe (rurociągi z PP PN16 z atestem dla wody ciepłej o średnicy zewnętrznej 16 mm i 20 mm, rurociągi z PP PN10 o średnicy zewnętrznej 25 mm), - instalacje centralnego ogrzewania – roboty ziemne, roboty montażowe (rurociągi z tworzyw sztucznych z wkładką aluminiowa o średnicy zewnętrznej 16 mm i 20 mm, izolacja rurociągów otulinami – jednowarstwowymi, grzejniki stalowe 2-płytowe, zawory kulowe, zawory odpowietrzające) 2.Szczegółowy zakres robót budowlanych do wykonania przez Wykonawcę i warunki odbioru zostały określone w projekcie budowlanym opracowanym przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ,,Plan – Projekt’’ inż. Krzysztof Nawojski zatwierdzonym decyzją pozwolenia na budowę nr 245/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r. oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do SIWZ. 3.Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a w szczególności koszty: a)wywiezienia ziemi, materiałów rozbiórkowych i gruzu z terenu budowy - jeżeli zajdzie taka potrzeba - w cenie należy uwzględnić transport do podmiotu zajmującego się odzyskiem odpadów lub transport i składowanie na składowisku odpadów - dot. tej części materiałów, które zgodnie z odrębnymi przepisami zalicza się do odpadów. Wykonawca winien posiadać stosowne zezwolenie na transport odpadów lub wykonać tę część zamówienia przy pomocy podmiotu, który takowe posiada, b)uporządkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robót, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów zieleni i odtworzeniem uszkodzonych nawierzchni, w szczególności wskutek poruszania się sprzętu budowlanego i transportu ciężkiego, nawierzchni drogowych, poza terenem budowy, c)zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt: -zagospodarowania placu budowy, w tym ogrodzenia zaplecza budowy, oświetlenia, placów składowych, -zorganizowania terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń. Zamawiający zastrzega, że nie będzie zobowiązany wskazywać Wykonawcy nieruchomości niezbędnych do urządzenia terenu budowy i terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń oraz nie będzie ponosił kosztów związanych z ewentualnymi ich wydzierżawieniem, wynajęciem itp. d)zakupu i dostawy materiałów i urządzeń, e)opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), f)zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, g)uzgodnienia we własnym zakresie miejsca poboru wody i energii elektrycznej, h)zawiadomienie Dyrektora OPS o utrudnieniach w komunikacji pieszej i samochodowej, zapewnienie dojść do budynków poprzez wykonanie np. kładek dla pieszych, i)przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów niezbędnych do przekazania do użytkowania inwestycji, j)uporządkowania terenu po wykonaniu robót, k)ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł., l)obsługi geodezyjnej z geodezyjną dokumentacją powykonawczą, w tym, wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej z pomiarem powykonawczym i dostarczenie Zamawiającemu w/w mapy zatwierdzonej w PODGiK oraz protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, m)zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy i uzyskania decyzji o braku sprzeciwu PINB w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 4.Wykonawca zrealizuje roboty z materiałów własnych, które zakupi i dostarczy na teren budowy na własny koszt i ryzyko. Koszt wszelkich materiałów wykorzystanych do realizacji zamówienia Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie. 5.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45213221-8
45233250-6
45262210-6
45262500-6
45261100-5
45261210-9
45410000-4
45421130-4
45311200-2
45310000-3
45311000-0
45314310-7
45332000-3
45231300-8
71354000-4
71500000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a)O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie budynku o kubaturze co najmniej 270,00 m3, wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b)O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: - 1 osobę, w charakterze kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w co najmniej ograniczonym zakresie z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami po uzyskaniu uprawnień budowlanych, -1 osobę, w charakterze kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami po uzyskaniu uprawnień budowlanych, -1 osobę, w charakterze kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami po uzyskaniu uprawnień budowlanych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1)Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2)Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3)Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1)zdolności technicznej lub zawodowej: a)Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt 2 lit. a) ROZDZIAŁU X. SIWZ, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. b)Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt 2 lit. b) ROZDZIAŁU X. SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1)Formularz Oferty- załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Kosztorys ofertowy- załącznik nr 1a-1 do SIWZ, załącznik 1a-2 do SIWZ, załącznik 1a-3 do SIWZ. 3)OŚWIADCZENIE o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 2 do SIWZ. 4)Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w Oświadczeniu- zał. nr 2 do SIWZ oraz przedstawia zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia np. zobowiązanie zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 6 do SIWZ. 5)Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podwykonawcach w Oświadczeniu- zał. nr 2 do SIWZ. 6)Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia odrębnie składa Oświadczenie -zał. nr 2 do SIWZ. 7) Dokument wadium w przypadku wniesienia w formie, o której mowa w pkt 7 ROZDZIAŁU XVI.SIWZ. 8) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 9) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej-załącznik nr 3 do SIWZ w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: -pieniądzu, -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). 3.Wadium zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy Pzp musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 14.02.2018 r., do godz. 12:00. 4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603 (PKO BP) z oznaczeniem „Wadium: Budowa budynku przy OPS”. 5.Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7.Wadium w: -poręczeniach lub gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach, należy złożyć wraz z ofertą w oryginale. Dokument wadium powinien być dołączony do oferty w oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot Wykonawcy bez naruszania integralności całej oferty, z oznaczeniem: „Wadium: Budowa budynku przy OPS”. 8.Wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji będzie skuteczne, jeżeli oryginał dokumentu wadium zostanie złożony wraz z ofertą (w oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot Wykonawcy bez naruszania integralności całej oferty) przed upływem terminu składania ofert. 9.Wadium w formie gwarancji lub poręczenia powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem, obejmować czas związania Wykonawcy ofertą i winny zawierać, w szczególności następujące elementy: a)nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, c)kwotę gwarancji lub poręczenia, d)termin ważności gwarancji lub poręczenia, e)zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego oraz zawierać informacje dotyczące zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto oferty (w zł) 60,00
Okres gwarancji jakości i rękojmi (w miesiącach) 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do umowy możliwe jest tylko w granicach określonych w art. 144 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)). 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania m.in. następujących zmian w umowie: 1) W przypadku zmiany nr konta bankowego, o którym mowa w § 8 ust. 11 – zmiana może nastąpić na wniosek Wykonawcy za pisemną zgodą Zamawiającego. 2) W przypadku zmiany którejkolwiek z osób, o których mowa w § 5 ust. 4 – zmiana może nastąpić na wniosek Wykonawcy za pisemną zgodą Zamawiającego, wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie proponowanej osoby będą spełniać wymagania postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2, możliwa będzie w następujących przypadkach: a) Wstrzymania robót na mocy decyzji uprawnionych organów do wstrzymania lub przerwania robót, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy. Wydłużenie terminu może nastąpić o okres wynikający z decyzji organów. b) Wstrzymania robót na mocy decyzji Zamawiającego lub innych organów, z przyczyn innych, niż związane z błędnym sposobem realizacji robót przez Wykonawcę, użyciem przez niego wadliwych materiałów czy też naruszeniem przez Wykonawcę przepisów prawa. c) Wystąpienia w trakcie wykonywania robót kolizji z sieciami lub innymi przeszkodami, które nie były możliwe do przewidzenia po przeanalizowaniu dokumentów przetargowych dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego. d) Zaszła konieczność wykonania robót rodzajowo nie występujących w ofercie Wykonawcy lub robót zamiennych rodzajowo nie występujących w ofercie Wykonawcy, których wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy. Wydłużenie terminu może nastąpić o okres wynikający z protokołów ustaleń. e) Inne nieprzewidziane przez strony zdarzenia, których strony nie mogły przewidzieć, a których wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy. Wydłużenie terminu może nastąpić o okres wynikający z protokołów ustaleń. 4) Wskazanych w ofercie lub wprowadzenia nowych części przedmiotu umowy, które będą realizowane przy udziale podwykonawców - zmiana sposobu realizacji przedmiotu umowy w tym zakresie możliwa będzie w przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje w swojej ofercie wykonania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców, lub zadeklaruje wykonanie części przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców w określonym zakresie, a docelowo zechce dokonać zmiany tego zakresu lub konkretnego podwykonawcy. 5) W zakresie, o którym mowa w § 9 ust. 1 tzn. zlecania przedmiotu umowy podwykonawcom, o ile zmiana taka przyczyni się do poprawienia szybkości lub jakości robót stanowiących przedmiot umowy, uchylenia niebezpieczeństwa opóźnień w realizacji umowy, względnie wskazana jest ze względu na wymóg specjalistycznej wiedzy lub doświadczenia, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 6) W przypadku konieczności usunięcia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub zmiany pozwolenia na budowę, jeżeli mają one wpływ na termin wykonania umowy lub na zgodną ze sztuką budowlaną prawidłową realizację przedmiotu umowy. 4. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 3 okoliczności mogących powodować zmianę umowy nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 5. Zmiany umowy dokonane z naruszeniem przepisów art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) podlegają unieważnieniu. W miejsce unieważnionych postanowień wchodzą postanowienia w pierwotnym brzmieniu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-14, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.