Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3400z ostatnich 7 dni
13811z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa sieci wodociagowej: Rurociągi wodociągowe PE-HD, SDR13,6, PN10: - rury wodociągowe...

Przedmiot:

Budowa sieci wodociagowej: Rurociągi wodociągowe PE-HD, SDR13,6, PN10: - rury wodociągowe PE-HD ·63·mm - 109,40m - rury wodociągowe PE-HD ·90·mm - 6 667,50m - rury wodociągowe PE-HD ·140·mm - 2 595,10m...

Data zamieszczenia: 2018-01-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Przemyśl
ul. Borelowskiego 1
37700 , Przemyśl
telefon - 016 6704800 w. 34
www.gminaprzemysl.home.pl
gminaprzemysl@home.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Przemyśl
Wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1.1. Część I – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łętownia i Ujkowice – Etap I, w wysokości 50 000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100); 1.2. Czę
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-02-14 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Łętownia i Ujkowice
Numer referencyjny: ZP.271.2.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
maksymalnej liczby części 2
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część I – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łętownia i Ujkowice – Etap I OPS TECHNICZNY ROBÓT BUDOWLANYCH związanych z budową wodociągu dla wioski Ujkowice gm. Przemyśl etap – I (Odcinki: A-D-C-E-F-G-H-L-M-K-J+BOCZNE ODGAŁĘZIENIA) Charakterystyka robót. Na terenie objętym opracowaniem istnieje wodociąg miejski z rur PE 0mm. Przedmiotowa inwestycja ma na celu dalszą rozbudowę i stworzenie systemu wodociągów pozwalających na zorganizowane zaopatrzenie w wodę poszczególnych gospodarstw znajdujących się na tym terenie i zabezpieczenie ich w wodę do celów p.poż.. Prace sprowadzać się będą do: - wybudowania sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami, - wybudowania komory pomiarowej - wybudowanie zbiornika wodociągowego wyrównawczego - wybudowanie sieciowej pompowni wody Projektuje się wykonanie wodociągu i przyłączy z rur: PEmm, PEmm, PEmm, PE90mm i PE140mm. Sieć uzbrojona będzie w podziemne hydranty p.poż. 80mm i układy zasuw odcinających i zawory napowietrzająco-odpowietrzające. W miejscach wszelkich skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem lub przeszkodami terenowymi ( gazociąg, kable energetyczne i telekomunikacyjne) zostaną wykonane stosowne zabezpieczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pod drogami o nawierzchni utwardzonej przekroczenia zostaną wykonane podwiertem lub przeciskiem. Teren zielony zostanie zrekultywowany i przykryty wcześniej składowanym humusem. Wykopy o ścianach pionowych zostaną wykonane ręcznie oraz mechanicznie i zabezpieczone poprzez ażurowe szalowanie. Nawierzchnie dróg przewiduje się do odtworzenia – przywrócenie do stanu pierwotnego. Charakterystyka projektowanej sieci wodociągowej – koszty kwalifikowane. Długość oraz przekrój sieci: Rurociągi wodociągowe PE-HD, SDR13,6, PN10: - rury wodociągowe PE-HD ·63·mm - 109,40m - rury wodociągowe PE-HD ·90·mm - 6 667,50m - rury wodociągowe PE-HD ·140·mm - 2 595,10m Armatura i uzbrojenie: - zasuwa żel.kołn.długa 80mm - 5 kpl - zasuwa żel.kołn.długa mm - 4 kpl - zawory napowietrzająco-odpowietrzające 80mm - 3 kpl - hydrant żeliwny nadziemny 80mm (wraz z zasuwą) - 36 kpl Obiekty na sieci wodociągowej: - podziemna betonowa komora pomiarowa - - 1 kpl 105x220x214cm wraz z uzbrojeniem (zasuwy filtr, zawór zwrotny, wodomierz- 80mm) - terenowy, żelbetowy zbiornik wyrównawczy wody - 1 kpl Vu=150m3 - podziemna żelbetowa pompownia sieciowa wody - 1 kpl z zestawem hydroforowym Długość oraz przekrój przyłączy wodociągowych – szt 20 (kwalifikowane): Rurociągi wodociągowe PE-HD, SDR13,6, PN10: - rury wodociągowe PE-HD ·32·mm - 436,00m - rury wodociągowe PE-HD ·40·mm - 6,00m Armatura i uzbrojenie: - nasady rurowe (opaski nawiertne) 90/2” + zasuwki - 12 kpl - nasady rurowe (opaski nawiertne) 140/2” + zasuwki - 8 kpl Długość oraz przekrój sieci : Rurociągi wodociągowe PE-HD, SDR13,6, PN10: - rury wodociągowe PE-HD ·90·mm - 26,00m Armatura i uzbrojenie: - zasuwa żel.kołn.długa 80mm - 1 kpl 3.2.2. Część II - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łętownia i Ujkowice - Etap II OPIS TECHNICZNY ROBÓT BUDOWLANYCH związanych z budową wodociągu dla wioski Ujkowice gm. Przemyśl etap – II (ODCINKI : D-N-O-P-R-S-T+BOCZNE ODGAŁĘZIENIA) Charakterystyka robót. Na terenie objętym opracowaniem istnieje wodociąg miejski z rur PE 90 mm. Przedmiotowa inwestycja ma na celu dalszą rozbudowę i stworzenie systemu wodociągów pozwalających na zorganizowane zaopatrzenie w wodę poszczególnych gospodarstw znajdujących się na tym terenie i zabezpieczenie ich w wodę do celów p.poż. Prace sprowadzać się będą do wybudowania sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami, Projektuje się wykonanie wodociągu i przyłączy z rur : PEmm, PEmm i PE90mm. Sieć uzbrojona będzie w podziemne hydranty p.poż. 80mm i układy zasuw odcinających i zawory napowietrzająco-odpowietrzające. W miejscach wszelkich skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem lub przeszkodami terenowymi ( gazociąg, kable energetyczne i telekomunikacyjne) zostaną wykonane stosowne zabezpieczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pod drogami o nawierzchni utwardzonej przekroczenia zostaną wykonane podwiertem lub przeciskiem. Teren zielony zostanie zrekultywowany i przykryty wcześniej składowanym humusem. Wykopy o ścianach pionowych zostaną wykonane ręcznie oraz mechanicznie i zabezpieczone poprzez ażurowe szalowanie. Nawierzchnie dróg przewiduje się do odtworzenia – przywrócenie do stanu pierwotnego. Charakterystyka projektowanej sieci wodociągowej – koszty kwalifikowane. Długość oraz przekrój sieci : Rurociągi wodociągowe PE-HD, SDR13,6, PN10: - rury wodociągowe PE-HD ·50·mm - 23,00m - rury wodociągowe PE-HD ·90·mm - 5 621,10m Armatrura i uzbrojenie: - zasuwa żel.kołn.długa 80mm - 2 kpl - zawory napowietrzająco-odpowietrzające 80mm - 1 kpl - hydrant żeliwny nadziemny 80mm (wraz z zasuwą) - 21 kpl Długość oraz przekrój przyłączy wodociągowych – szt 18 (kwalifikowane): Rurociągi wodociągowe PE-HD, SDR13,6, PN10: - rury wodociągowe PE-HD ·32·mm - 58,00m Armatrura i uzbrojenie: - nasady rurowe (opaski nawiertne) 90/2” + zasuwki - 18 kpl

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45231300-8
45233220-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-08-15
      2019-06-30

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia - zamawiający wymaga aby: roboty budowlane dla Części I - „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łętownia i Ujkowice – Etap I” zostały wykonane najpóźniej w terminie do 15 sierpnia 2018 r. dla Części II – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łętownia i Ujkowice – Etap II ”: a) rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy nastąpiło po przekazaniu terenu budowy, nie wcześniej niż 1 września 2018 r.; b) roboty budowlane dla niniejszego przedmiotu zamówienia zostały wykonane najpóźniej w terminie do 30 czerwca 2019 r. Roboty montażowe w obrębie nawierzchni podlegające odtworzeniu należy wykonać w terminach umożliwiających zachowanie reżimów technologicznych dla dróg asfaltowych.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: (dotyczy części I i części II) a) do realizacji zamówienia skierowana zostanie przez Wykonawcę min. 1 osoba – kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; (dotyczy części I i części II) Uwaga: Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. Nr 1278). Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem zapisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65). Wybrany do realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopie dokumentów potwierdzających, że osoba, która uczestniczyć będzie w wykonaniu zamowienia spełnia warunki określone w pkt. 5.2.3. lit. a). zdolności techniczne i zawodowe wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą posiadać łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
dotyczy części I i części II 7.2.1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 7.2.2. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; dokumenty wymienione w pkt. 7.2.1 i 7.2.2. specyfikacji składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne, 1.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 1), o których mowa w pkt. 7.2.1; 7.2.2; – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2) ponadto, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.2.1 i 7.2.2. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z zastrzeżeniem terminów złożenia właściwych oświadczeń, odpowiadających terminom wymaganym przy wystawieniu określonego dokumentu zastępowanego oświadczeniem. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy - podmiotów, na których zasoby powołuje się wykonawca, zobowiązany jest złożyć na wezwanie zamawiającego dokumenty wymienione w pkt. 7.2.1 – 7.2.2. specyfikacji. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia, wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie zamawiającego dokumenty wymienione w pkt. 7.2.1 – 7.2.2. specyfikacji. W terminie trzech dni od daty zamieszczenia na stronie www.gminaprzemysl.home.pl/Bip/przetargi 2018 informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć, bez dodatkowego wezwania: Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiazania z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postepowaniu
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
dotyczy części I i części II Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zał. nr 5 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
dotyczy części I i części II: wypełniony formularz ofertowy wg wzoru nr 1 do SIWZ, pełnomocnictwo jeśli dotyczy, zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, dowód wniesienia wadium ( Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być w oryginale zdeponowane w kasie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert; zaleca się, aby poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu była dołączona do oferty).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1.1. Część I – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łętownia i Ujkowice – Etap I, w wysokości 50 000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100); 1.2. Część II – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łętownia i Ujkowice – Etap II, w wysokości 26 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych, 00/100). Wadium musi być wniesione przed ostatecznym terminem składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 359ze zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego – Bank Polskiej Spółdzielczości O/Przemyśl – 41 1930 1318 2740 0706 5338 0003. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje się datę i godzinę wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 4. Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis „WADIUM – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łętownia i Ujkowice – z zaznaczeniem, którego etapu dotyczy. 5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być w oryginale zdeponowane w kasie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert; zaleca się, aby poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu była dołączona do oferty. 6. Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Pzp, zwrot wadium wszystkim Wykonawcom nastąpi niezwłocznie po: 1) wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, 2) unieważnieniu postępowania. 7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej. 8. Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
udzielony okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie a także: 2.1. zmiany dotyczące terminu realizacji zadania: a) w przypadku wystąpienia stanu nadzwyczajnego (np. stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej); Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie w trakcie trwania umowy stanu nadzwyczajnego, uniemożliwiającego dotrzymanie terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego. b) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót objętych umową: Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie w trakcie trwania umowy warunków atmosferycznych, uniemożliwiających dotrzymanie terminu realizacji zamówienia jak opady intensywnego deszczu, śniegu, podtopienia, gradobicia, silny wiatr, wysokie lub niskie temperatury powietrza, przy których niedopuszczalne jest prowadzenie robót budowlanych, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności o ile Wykonawca wykaże, że okoliczności te miały bezpośredni wpływ na niemożliwość realizacji świadczenia. W takim przypadku termin realizacji umowy, może zostać wydłużony o czas niezbędny do wykonania robót. c) w przypadku zmiany w dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do takiej zmiany, Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy dalsze wykonywanie przedmiotu umowy jest niemożliwe z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz dostosowanie się Wykonawcy do wprowadzonych zmian. W przypadku wystąpienia tego typu sytuacji termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas niezbędny do dokonania zmian w dokumentacji oraz do pozyskania przez Wykonawcę stosownych zasobów (wynikających ze zmian) do dalszego wykonywania prac. d) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji, Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na ujawnieniu w toku prowadzonych robót budowlanych odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia kolidującego uzbrojenia. e) ze względu na warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć, Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na niekorzystne warunki geotechniczne ujawnione w toku prowadzonych robót budowlanych. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń oraz dokonania odpowiedniego uzbrojenia. f) w przypadku przedłużającej się niniejszej procedury przetargowej ponad pierwotnie ustalony termin związania ofertą, Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy procedura udzielenia zamówienia ulegnie przedłużeniu ponad pierwotnie ustalony termin związania ofertą. W takim przypadku termin może zostać wydłużony o czas niezbędny do przeprowadzenia procedury. g) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych. Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy konieczne będzie wykonanie robót zamiennych, które nie są możliwe do wykonania w pierwotnie określonym terminie realizacji przedmiotu zamówienia. W takim przypadku termin może zostanie wydłużony o czas niezbędny do przeprowadzenia robót zamiennych. h) w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy, Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na konieczność wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin może zostać wydłużony o czas niezbędny do przeprowadzenia robót dodatkowych. i) w przypadku opóźnień w przyłączeniu do sieci zewnętrznych przez gestorów mediów, powstałych z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy. Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na opóźnienia w przyłączeniu do sieci zewnętrznych przez gestorów mediów oraz z powodu nie otrzymania na czas zgody właściciela sieci zewnętrznych na włączenie nowo wybudowanych urządzeń. W takim przypadku termin może zostać wydłużony o czas niezbędny na wykonanie przyłączy i otrzymanie zgodny na włączenie. j) na skutek decyzji służb, inspekcji i straży, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy konieczne będzie przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, na skutek decyzji służb, inspekcji i straży. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas trwania zawieszenia realizacji zamówienia. k) w przypadku protestów mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych. W tym przypadku termin realizacji zadania zostanie wydłużony do czasu uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygającej protest, Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji wystąpienia protestów. W takim przypadku termin realizacji może zostać wydłużony o czas uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygającej protest. l), jeśli wystąpiły niezawinione przez Strony okoliczności powodujące konieczność wprowadzenia zmian, a zmiana terminu jest niezbędna dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamowienia i nie spowoduje ona zagrożenia dla prawidłowej realizacji umowy; ł) w przypadku wykopalisk uniemożliwiających prowadzenie robót, Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na wykopaliska ujawnione w toku prowadzonych robót budowlanych. W przypadku wystąpienia wykopalisk archeologicznych, termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas przekazania stanowiska archeologicznego do badań. Zmiana terminu wykonania zamówienia zostanie dokonana jedynie pod warunkiem przesunięcia /braku sprzeciwu/ przez Instytucję Wdrażającą Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 terminu złożenia wniosku o płatność ( termin z umowy o dofinansowanie dla części I – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łętownia i Ujkowice Etap I - do 30 września 2018 r. dla części II - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łętownia i Ujkowice Etap II - do 30 września 2019 r.). W przypadku braku takiej zgody Zamawiający nie dokona przesunięcia terminu zakończenia zadania. W związku z powyższym Wykonawca składając ofertę winien brać pod uwagę termin zakończenia realizacji zamówienia dla części I – do 31 lipca 2018 r. dla części II – do 31 lipca 2019 r. 2.2. zmiany dotyczące wynagrodzenia: a) możliwa jest zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług mających wpływ na koszt realizacji zamówienia. Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. W takiej sytuacji wynagrodzenie może ulec zmianie w sposób odpowiedni – tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego Umową, który na dzień zmiany stawki VAT nie został jeszcze rozliczony. b) w przypadku konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy. Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec obniżeniu w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy, przy czym wynagrodzenie umowne ulegnie obniżeniu o wartość robót objętych rezygnacją. c) w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych przez Wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki a których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy: • zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, • zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, • wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie Wartość wynagrodzenia określonego w umowie, może ulec podwyższeniu w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, przy czym wynagrodzenie umowne ulegnie podwyższeniu o wartość wcześniej zaakceptowaną przez Zamawiającego. Roboty dodatkowe, których konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, Wykonawca zobowiązuje się wykonać na zlecenie Zamawiającego, jeśli zachodzą warunki, o których mowa wyżej. d) zostały spełnione łącznie następujące warunki: • konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, • wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; e) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i w przypadku zamówień na roboty budowlane - jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 2.3. pozostałe zmiany: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. zmiana danych teleadresowych, zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy itp.); 2) w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 3) konieczność wprowadzania zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach, którego realizowane jest zamówienie, 4) zmiana strony umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowiązki Wykonawcy wstąpi inny podmiot; 5) zmiana w zakresie podwykonawstwa; Możliwa jest zmiana podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże, że nie podlega wykluczeniu oraz spełniania warunki w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca, 6) zmianę kierownika budowy, inspektora nadzoru w przypadku wystąpienia o zmian na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem, że nowa osoba posiada takie same uprawnienia i spełnia wymogi SIWZ, 7) zmiany lub uzupełnienia umowy w przypadku, gdy, zaistnieje inna możliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy. 8) Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej w pkt. 2.3. jest: a) inicjowanie zmian przez wykonawcę lub zamawiającego, b) uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy, c) forma pisemna pod rygorem nieważności. 9) Dopuszczalne są zmiany umowy polegające na zmianie, jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiana technologii. Zastosowana zmiana musi być, co najmniej równoważna do rozwiązania projektowanego. W powyższym przypadku Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia uzgodnień z projektantem odnośnie proponowanych zmian i zapewnienia spełnienia wszelkich wymagań z tym związanych, koniecznych do dopuszczenia do użytkowania obiektu wykonanego w ramach niniejszej umowy. 10) Zmiany, o których mowa w pkt. 9 nie wymagają sporządzania aneksu do umowy. 11) Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Łętownia i Ujkowice - Etap I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:OPS TECHNICZNY ROBÓT BUDOWLANYCH związanych z budową wodociągu dla wioski Ujkowice gm. Przemyśl etap – I (Odcinki: A-D-C-E-F-G-H-L-M-K-J+BOCZNE ODGAŁĘZIENIA) Charakterystyka robót. Na terenie objętym opracowaniem istnieje wodociąg miejski z rur PE 0mm. Przedmiotowa inwestycja ma na celu dalszą rozbudowę i stworzenie systemu wodociągów pozwalających na zorganizowane zaopatrzenie w wodę poszczególnych gospodarstw znajdujących się na tym terenie i zabezpieczenie ich w wodę do celów p.poż.. Prace sprowadzać się będą do: - wybudowania sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami, - wybudowania komory pomiarowej - wybudowanie zbiornika wodociągowego wyrównawczego - wybudowanie sieciowej pompowni wody Projektuje się wykonanie wodociągu i przyłączy z rur: PEmm, PEmm, PEmm, PE90mm i PE140mm. Sieć uzbrojona będzie w podziemne hydranty p.poż. 80mm i układy zasuw odcinających i zawory napowietrzająco-odpowietrzające. W miejscach wszelkich skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem lub przeszkodami terenowymi ( gazociąg, kable energetyczne i telekomunikacyjne) zostaną wykonane stosowne zabezpieczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pod drogami o nawierzchni utwardzonej przekroczenia zostaną wykonane podwiertem lub przeciskiem. Teren zielony zostanie zrekultywowany i przykryty wcześniej składowanym humusem. Wykopy o ścianach pionowych zostaną wykonane ręcznie oraz mechanicznie i zabezpieczone poprzez ażurowe szalowanie. Nawierzchnie dróg przewiduje się do odtworzenia – przywrócenie do stanu pierwotnego. Charakterystyka projektowanej sieci wodociągowej – koszty kwalifikowane. Długość oraz przekrój sieci: Rurociągi wodociągowe PE-HD, SDR13,6, PN10: - rury wodociągowe PE-HD ·63·mm - 109,40m - rury wodociągowe PE-HD ·90·mm - 6 667,50m - rury wodociągowe PE-HD ·140·mm - 2 595,10m Armatura i uzbrojenie: - zasuwa żel.kołn.długa 80mm - 5 kpl - zasuwa żel.kołn.długa mm - 4 kpl - zawory napowietrzająco-odpowietrzające 80mm - 3 kpl - hydrant żeliwny nadziemny 80mm (wraz z zasuwą) - 36 kpl Obiekty na sieci wodociągowej: - podziemna betonowa komora pomiarowa - - 1 kpl 105x220x214cm wraz z uzbrojeniem (zasuwy filtr, zawór zwrotny, wodomierz- 80mm) - terenowy, żelbetowy zbiornik wyrównawczy wody - 1 kpl Vu=150m3 - podziemna żelbetowa pompownia sieciowa wody - 1 kpl z zestawem hydroforowym Długość oraz przekrój przyłączy wodociągowych – szt 20 (kwalifikowane): Rurociągi wodociągowe PE-HD, SDR13,6, PN10: - rury wodociągowe PE-HD ·32·mm - 436,00m - rury wodociągowe PE-HD ·40·mm - 6,00m Armatura i uzbrojenie: - nasady rurowe (opaski nawiertne) 90/2” + zasuwki - 12 kpl - nasady rurowe (opaski nawiertne) 140/2” + zasuwki - 8 kpl Długość oraz przekrój sieci : Rurociągi wodociągowe PE-HD, SDR13,6, PN10: - rury wodociągowe PE-HD ·90·mm - 26,00m Armatura i uzbrojenie: - zasuwa żel.kołn.długa 80mm - 1 kpl
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111200-0, 45231300-8, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
udzielony okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Łętownia i Ujkowice - Etap II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:OPIS TECHNICZNY ROBÓT BUDOWLANYCH związanych z budową wodociągu dla wioski Ujkowice gm. Przemyśl etap – II (ODCINKI : D-N-O-P-R-S-T+BOCZNE ODGAŁĘZIENIA) Charakterystyka robót. Na terenie objętym opracowaniem istnieje wodociąg miejski z rur PE 90 mm. Przedmiotowa inwestycja ma na celu dalszą rozbudowę i stworzenie systemu wodociągów pozwalających na zorganizowane zaopatrzenie w wodę poszczególnych gospodarstw znajdujących się na tym terenie i zabezpieczenie ich w wodę do celów p.poż. Prace sprowadzać się będą do wybudowania sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami, Projektuje się wykonanie wodociągu i przyłączy z rur : PEmm, PEmm i PE90mm. Sieć uzbrojona będzie w podziemne hydranty p.poż. 80mm i układy zasuw odcinających i zawory napowietrzająco-odpowietrzające. W miejscach wszelkich skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem lub przeszkodami terenowymi ( gazociąg, kable energetyczne i telekomunikacyjne) zostaną wykonane stosowne zabezpieczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pod drogami o nawierzchni utwardzonej przekroczenia zostaną wykonane podwiertem lub przeciskiem. Teren zielony zostanie zrekultywowany i przykryty wcześniej składowanym humusem. Wykopy o ścianach pionowych zostaną wykonane ręcznie oraz mechanicznie i zabezpieczone poprzez ażurowe szalowanie. Nawierzchnie dróg przewiduje się do odtworzenia – przywrócenie do stanu pierwotnego. Charakterystyka projektowanej sieci wodociągowej – koszty kwalifikowane. Długość oraz przekrój sieci : Rurociągi wodociągowe PE-HD, SDR13,6, PN10: - rury wodociągowe PE-HD ·50·mm - 23,00m - rury wodociągowe PE-HD ·90·mm - 5 621,10m Armatrura i uzbrojenie: - zasuwa żel.kołn.długa 80mm - 2 kpl - zawory napowietrzająco-odpowietrzające 80mm - 1 kpl - hydrant żeliwny nadziemny 80mm (wraz z zasuwą) - 21 kpl Długość oraz przekrój przyłączy wodociągowych – szt 18 (kwalifikowane): Rurociągi wodociągowe PE-HD, SDR13,6, PN10: - rury wodociągowe PE-HD ·32·mm - 58,00m Armatrura i uzbrojenie: - nasady rurowe (opaski nawiertne) 90/2” + zasuwki - 18 kpl
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111200-0, 45231300-8, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
udzielony okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.