Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
508z dziś
3856z ostatnich 7 dni
14200z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw i infrastrukturą techniczną

Przedmiot:

Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw i infrastrukturą techniczną

Data zamieszczenia: 2018-02-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Łomianki
ul. Warszawska 115
05092 , Łomianki
telefon - 227 686 301
faks - 227 686 302
http://bip.lomianki.pl/index.php?sc=122&m=6
umig@lomianki.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Łomianki
Wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 44 000,00 PLN (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100).
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-02-14 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw i infrastrukturą techniczną przy ul. Parkowej w Łomiankach w ramach zadania inwestycyjnego nr 2017/19 pn: „Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw”
Numer referencyjny: RZP.271.06.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest: Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw i infrastrukturą techniczną przy ul. Parkowej w Łomiankach w ramach zadania inwestycyjnego nr 2017/19 pn: „Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw”. 3.2 Zakres robót: - roboty ziemne, - wykonanie fundamentów, - wykonanie ścian nadziemia, słupów - montaż zbrojenia, - wykonanie drewnianej więźby dachowej - wykonanie wykończeń – ścianki działowe, ślusarka okienna i drzwiowa, stolarka drzwiowa, tynki i okładziny wewnętrzne, podkłady i posadzki, malowanie, roboty ślusarsko – kowalskie - wykonanie elewacji, - wykonanie dróg wewnętrznych, chodników i miejsc parkingowych, - realizacja placu zabaw, - wykonanie elementów zagospodarowania terenu: mała architektura, ogrodzenie, - roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, - instalowanie wentylacji, - roboty instalacyjne c.o, pompa ciepła - roboty instalacyjne elektryczne wewnętrzne, - wykonanie instalacji fotowoltanicznej, - wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, 3.3 Szczegółowy sposób wykonania oraz zakres i rodzaj poszczególnych robót obejmujących przedmiot zamówienia został określony w Projekcie Budowlanym, Wykonawczym oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 3.4 Przedmiar robót należy traktować jako element dodatkowy, nie służący do obliczania ceny oferty. 3.5 Charakterystyka techniczna obiektu: Powierzchnia zabudowy: 312,64 m2 Powierzchnia użytkowa: 229,85 m2 Kubatura: 1750,00 m3 Długość budynku: 29,40 m Szerokość budynku: 9,90 m Wysokość górnej krawędzi elewacji budynku: 4,20 m Dach: dwuspadowy Liczba kondygnacji: 1 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego Budynek świetlicy zaprojektowano jako wydłużony prostopadłościan przekryty trzema identycznymi dwuspadowymi dachami. Funkcjonalnie budynek składa się z trzech części: Sali spotkań, strefy pomocniczej i dwóch sal do zajęć okazjonalnych. Budynkowi towarzyszy plac zabaw, zapewniono również parking. 3.6 Warunki wykonania robót: 1. Roboty, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania nie może być podstawą przedłużenia terminu realizacji zamówienia. 2. W przypadku niespójności między dokumentami opisującymi przedmiot zamówienia należy je traktować jako wzajemnie wyjaśniające się. 3. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące Dokumentacji Projektowej, Terenu Budowy, warunków gruntowych, kolizji w zakresie infrastruktury ujawnione po terminie zawarcia Umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót. 4. Uszczegółowienie rysunków projektowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nie może być traktowane jako wada Dokumentacji Projektowej mająca wpływ na możliwość zrealizowania robót przez Wykonawcę, wzrostu kosztów prac lub opóźnienie prac, a konieczność takich uszczegółowień traktowana jest jako obowiązek Wykonawcy w ramach opracowywania dokumentacji warsztatowej. 3.7 Wymagania w stosunku do Wykonawcy. 1. Wykonawca przystępujący do przetargu przed złożeniem oferty powinien dołożyć należytej staranności w sprawdzeniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i zgłoszenia wszelkich niezgodności Zamawiającemu. 2. Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu na czas budowy miejsc postojowych przy ul. Przyłuskiego. 3. Wykonawca rozpocznie roboty w terminie nie później niż 14 dni od podpisania umowy. 4. Należy zapewnić obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 5. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami (w szczególności ustawy prawo budowlane i ustawy o drogach publicznych, przepisami bhp. i p.poż oraz branżowymi), jak również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a także z należytą starannością, zachowaniem właściwej organizacji pracy i zapewnieniem dobrej jakości. 6. Użyte materiały oraz urządzenia muszą mieć aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów równoważnych do podanych w projekcie i przedmiarze pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że zastosowane materiały posiadają parametry takie same lub lepsze niż określone w przedmiarach, dokumentacji technicznej oraz specyfikacji materiałowej poprzez podanie w ofercie wykazu zastosowanych produktów równoważnych z podaniem ich nazwy i dokładnym opisem parametrów oraz załączy kopie atestów, certyfikatów, aprobat technicznych lub deklaracji zgodności, jakie dany produkt posiada, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie w szczególności: • ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016. poz. 1570 tj. z dnia 28.09.2016 r. • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. z 2016 r., poz. 1968 z późn. zm.); • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966). 8. W przypadku, gdy w STW i OR lub innym dokumencie stanowiącym Opis przedmiotu zamówienia użyto znaku towarowego Zamawiający informuje, iż w każdym takim przypadku dopuszcza się rozwiązania równoważne, a znak towarowy został zastosowany w celach informacyjnych. 9. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów. 10. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy. 3.8 Wykaz usług lub robót budowlanych na podstawie art. 29. pkt. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, które Zamawiający określa jako wymagające zatrudnienia osób przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: Lp Pozycja z przedmiaru branża ogólnobudowlana Usługi/roboty budowlane wymagające zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę 1 Poz. nr 1 - 105 wymaga się 2 Poz. nr 106 - 116 nie wymaga się 3 Poz. nr 117 - 164 wymaga się Lp Pozycja z przedmiaru branża sanitarna – inst. wew. Usługi/roboty budowlane wymagające zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę 1 Poz. 1 – 58 wymaga się 2 Poz. 59 nie wymaga się 3 Poz. 60 - 143 wymaga się Lp Pozycja z przedmiaru branża sanitarna - przyłącza Usługi/roboty budowlane wymagające zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę 1 Poz. 1 - 24 wymaga się 2 Poz. 25 - 26 nie wymaga się Lp Pozycja z przedmiaru branża elektryczna Usługi/roboty budowlane wymagające zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę 1 Poz. 1 - 95 wymaga się 2 Poz. 96 - 97 nie wymaga się 3 Poz. 98 - 143 wymaga się 3.9 Obowiązki Wykonawcy 1. Wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane. 2. Przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 3. Wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentację projektową z uwzględnieniem wymagań określonych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 4. Kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 5. Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym postanowieniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 6. Utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania. 7. Utrzymywanie na własny koszt w należytym stanie, nadającym się do użytkowania czynnych, ogólnodostępnych dróg i chodników przechodzących przy terenie placu budowy. 8. Informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 9. Informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. 10. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach. 11. Zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja według własnych potrzeb zaplecza budowy. 12. Sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126), 13. Przedłożenie harmonogramu rzeczowo-finansowego z chwilą podpisania umowy. 14. Przedłożenie wykazu personelu Wykonawcy i Podwykonawców w zakresie kadry technicznej oraz kserokopii dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. 15. Udział w naradach koordynacyjnych. 3.10 Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach 3-7 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45214100-1
45111200-0
45262310-7
45262300-4
45430000-0
45262500-6
45421132-8
45421131-1
45410000-4
45260000-7
45324000-4
45450000-6
45330000-9
45310000-3
45212140-9
37535200-9
45233120-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Przedmiot zamówień polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zamówienie zostało przewidziane w Ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem, całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-12

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie zaoferowanym w Formularzu Oferty tj. do dnia: 07.09.2018 roku lub 21.09.2018 roku lub 12.10.2018 roku.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 5.1.2.2.1 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma gwarancyjna polisy nie może być mniejsza niż 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 5.1.2.3.1 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył dwie roboty budowlane polegające na budowie/rozbudowie obiektu kubaturowego użyteczności publicznej lub mieszkalnego o kubaturze min. 1 500 m³ i o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN brutto każda (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100), wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 5.1.2.3.2 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył dwie roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych i elektrycznych o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto każda (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 5.1.2.3.3 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył dwie roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie instalacji sanitarnych wewnętrznych o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 PLN brutto każda (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 5.1.2.3.4 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje jedną osobą zdolną do wykonania przedmiotu zamówienia do pełnienia funkcji Kierownika Budowy posiadającą minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy na kontrakcie obejmującym budowę/rozbudowę obiektu kubaturowego użyteczności publicznej lub mieszkalnego o kubaturze min. 1 500 m³ i o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN brutto, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - inżynieryjnej, (lub równoważne do ww. wydawane na podstawie przepisów obowiązujących w innych państwach) oraz należąca do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Wykazany okres doświadczenia zawodowego winien być rozumiany, jako suma przepracowanych miesięcy (lat). Okresy doświadczenia w tych samych miesiącach zdobywane w ramach kilku usług wykonywanych jednocześnie nie będą liczone, jako suma przepracowanych miesięcy (lat), jeśli podane okresy pokrywają się. 5.1.2.3.5 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wielkość średniego rocznego zatrudnienia Wykonawcy w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wynosiła 45 osób, a liczebność personelu kierowniczego wynosiła 5 osób. 5.2 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 5.3 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 5.1.2.2 i 5.1.2.3 SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5.4 Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 5.3 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy 5.4.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5.4.2 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 –22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 5.4.3 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5.5 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów (na zasadzie określonej w art. 22a ustawy Pzp) warunki o których mowa w pkt 5.1.2.3.1 i pkt 5.1.2.3.2 i 5.1.2.3.3 SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub co najmniej jeden z podmiotów o których mowa powyżej spełni wymagany co najmniej jeden warunek (tj. co najmniej jeden podmiot w zakresie określonym w pkt 5.1.2.3.1, drugi podmiot w zakresie określonym w pkt 5.1.2.3.2, trzeci podmiot w zakresie określonym w pkt 5.1.2.3.3).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
6.2.2 Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 6.2.3 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6.2.4 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadzie określonej w art. 22a ustawy Pzp w celu zbadania, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 –22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp składa dokumenty dotyczące tego podmiotu o których mowa w pkt 6.2.2 SIWZ. 6.2.5 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; zamiast dokumentu o których mowa w pkt 6.2.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.2.6 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.2.2 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.1.5.1 W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda; 6.1.5.1.1 Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia potwierdzający spełnienie warunku określonego w pkt. 5.1.2.2.1. W przypadku, gdy z treści dokumentu (np. Polisy) nie wynika iż jest ona opłacona/ważna, należy dołączyć dowód jego opłacenia. 6.1.5.2 W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda; 6.1.5.2.1 Wykazu robót budowlanych w których Wykonawca wykaże; dwie roboty budowlane polegające na budowie/rozbudowie obiektu kubaturowego użyteczności publicznej lub mieszkalnego o kubaturze min. 1 500 m³ i o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN brutto każda (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100), i dwie roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych i elektrycznych o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), i dwie roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie instalacji sanitarnych wewnętrznych o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto każda (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 6.1.5.2.2 Wykazu osób, w którym Wykonawca wykaże, że dysponuje jedną osobą zdolną do wykonania przedmiotu zamówienia do pełnienia funkcji Kierownika Budowy posiadającą minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy na kontrakcie obejmującym budowę/rozbudowę obiektu kubaturowego użyteczności publicznej lub mieszkalnego o kubaturze min. 1 500 m³ i o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN brutto, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - inżynieryjnej, (lub równoważne do ww. wydawane na podstawie przepisów obowiązujących w innych państwach) oraz należąca do właściwej Izby Samorządu Zawodowego skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą. 6.1.5.2.3 Oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie potwierdzającego spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 5.1.2.3.5.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
6.3 W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zgodnie z § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 , poz.1126) Zamawiający żąda: 6.3.1 W przypadku gdy zostały zaoferowane przez Wykonawcę materiały równoważne - wykaz produktów/materiałów równoważnych z podaniem ich nazwy i dokładnym opisem parametrów oraz kopie atestów, certyfikatów, aprobat technicznych lub deklaracji zgodności, jakie dany produkt posiada, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Wykonawca może zamiast dokumentów, o których mowa powyżej złożyć równoważne dokumenty wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
6.1.2 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1.1 SIWZ. 6.1.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 6.1.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 6.1.4 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby- warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1.1 SIWZ. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadzie określonej w art. 22a ustawy Pzp składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6.6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6.6.1 Zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 44 000,00 PLN (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty 60,00
Gwarancja 20,00
Termin Wykonania 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z § 2 Wzoru umowy; 1. Roboty stanowiące przedmiot umowy, określone w § 1, Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie do dnia …………. 2018 roku. 2. Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego kosztorysem ofertowym i harmonogramem rzeczowo-finansowym. 3. Na podstawie art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w formie aneksu. 4. Zgodnie z art. 144 ust 1 pkt. 1 ustawy Pzp w szczególności: 1) w przypadku wystąpienia okoliczności, niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym powyżej (tj. niekorzystnych warunków atmosferycznych lub wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego), 2) w przypadku zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych Zamawiający może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas niezbędny do jej wykonania, 3) w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia zaproponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, w tym zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, 4) w przypadku wystąpienia okoliczności zmian obowiązujących przepisów prawa określających wysokość stawki podatku VAT mogą ulec zmianie stawki wynagrodzenia dla poszczególnych prac wskazanych w kosztorysie ofertowym. 5. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji dodatkowych robót budowlanych, pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w powołanym powyżej artykule. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień niniejszej umowy zgodnie z zapisami art. 144 ust.1 pkt 3)-6) ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.