Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3400z ostatnich 7 dni
13811z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja budynku: 1) roboty rozbiórkowe, 2) roboty związane z wykonaniem...

Przedmiot:

Termomodernizacja budynku: 1) roboty rozbiórkowe, 2) roboty związane z wykonaniem ocieplenia ścian fundamentowych i cokołu wraz z izolacją przeciwwilgociową, 3) roboty związane z częściową wymianą drzwi i okien...

Data zamieszczenia: 2018-02-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
Aleja Powstańców Wielkopolskich 18
63400 , Ostrów Wielkopolski
telefon - 062 5822400, 7366241
faks - 625 918 206
www.umostrow.pl
radca@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Ostrów Wielkopolski
Wadium: Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium w wysokości 15.000,00 zł.
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-02-14 15:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 15 przy ul. Szkolnej w Ostrowie Wielkopolskim”.
Numer referencyjny: WRM.RZP.271.7.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 15 przy ul. Szkolnej w Ostrowie Wielkopolskim”. I. Miejsce wykonywania robót: Ostrów Wielkopolski, ul. Szkolna 26, działka nr: 40/9, obręb 0095. II. Przedmiot zamówienia opisują następujące dokumenty: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 9, 2. Projekt budowlano – wykonawczy b. architektura – załącznik nr 10, 3. Projekt budowlano – wykonawczy b. sanitarna – załącznik nr 11, 4. Projekt budowlano – wykonawczy b. instalacja fotowoltaiczna – załącznik nr 12, 5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych b. budowlana – załącznik nr 13, 6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych b. sanitarna – załącznik nr 14, 7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych b. elektryczna – załącznik nr 15, 8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych b. elektryczna – instalacja fotowoltaiczna – załącznik nr 16, 9. Ekspertyza ornitologiczno-chiropterologiczna – załącznik nr 17, 10. Audyt energetyczny budynku– załącznik nr 18, 11. Audyt instalacji fotowoltaicznej – załącznik nr 19, 12. Przedmiar robót br. budowlana – załącznik nr 20, 13. Przedmiar robót br. sanitarna – załącznik nr 21, 14. Przedmiar robót br. elektryczna – instalacja fotowoltaiczna – załącznik nr 22. III. Inne wymagania i uwagi: 1. Wykonawca w okresie prowadzenia robót będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł. 2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wady fizyczne przedmiotu umowy z tytułu rękojmi w okresie 3 lat, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 3. Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres nie krótszy niż 5 lat, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, przy czym okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert w niniejszym postępowaniu. 4. Zamawiający wymaga, aby na umowę o pracę zatrudnione były osoby wykonujące czynności związane z wykonaniem następujących robót: 1) roboty rozbiórkowe, 2) roboty związane z wykonaniem ocieplenia ścian fundamentowych i cokołu wraz z izolacją przeciwwilgociową, 3) roboty związane z częściową wymianą drzwi i okien, 4) roboty związane z uzupełnieniem ubytków w ścianach zewnętrznych, 5) roboty związane z termomodernizacją dachu wraz z ułożeniem papy nawierzchniowej termozgrzewalnej, wymianą obróbek blacharskich oraz wykonaniem nowego odwodnienia dachu, 6) roboty związane z ociepleniem ścian zewnętrznych i wymianą parapetów zewnętrznych, 7) roboty związane z odnowieniem kominów i wyłazu dachowego, 8) roboty związane z remontem zadaszeń nad wejściami, 9) roboty związane z remontem wokół budynku murków wraz z wymianą żelbetowych czapek z betonu monolitycznego, 10) montaż nowych obudów grzejników, 11) roboty związane z odtworzeniem tynków wewnętrznych, malowaniem farbami emulsyjnymi, okładziny ścienne z płytek ceramicznych, 12) roboty związane z remontem naświetli piwnicznych, wymianą nakryw- rusztów oraz udrożnieniem odwodnienia, 13) roboty związane z remontem schodów oraz spoczników, 14) roboty związane z remontem tarasów, 15) roboty związane z odnowieniem balustrad schodowych poprzez oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie z dostosowaniem do warunków technicznych. Balustrada przy wejściu głównym wykonać jako nową po obu stronach wejścia, 16) roboty związane z odtworzeniem wokół budynku opaski i chodników z kostki brukowej, 17) roboty związane demontażem instalacji CO, CWU, 18) roboty związane z wykonaniem instalacji CO, 19) roboty związane z wykonaniem instalacji CWU, 20) częściowa wymiana armatury sanitarnej, 21) dodatkowe prace instalacyjne, 22) roboty związane z wykonaniem instalacji zasilania i okablowania urządzeń, 23) roboty związane z wykonaniem instalacji odgromowej, 24) roboty związane z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej, 25) inne roboty uwzględnione w dokumentacji załączonej do postępowania. 5. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej. 6. W ramach zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o którym mowa w pkt 5.3. SIWZ przewiduje się wykonanie robót: 1) rozbiórkowych, 2) związanych z wykonaniem ocieplenia ścian fundamentowych i cokołu wraz z izolacją przeciwwilgociową, 3) związanych z częściową wymianą drzwi i okien, 4) związanych z uzupełnieniem ubytków w ścianach zewnętrznych, 5) związanych z termomodernizacją dachu wraz z ułożeniem papy nawierzchniowej termozgrzewalnej, wymianą obróbek blacharskich oraz wykonaniem nowego odwodnienia dachu, 6) związanych z ociepleniem ścian zewnętrznych i wymianą parapetów zewnętrznych, 7) związanych z odnowieniem kominów i wyłazu dachowego, 8) związanych z remontem zadaszeń nad wejściami, 9) związanych z remontem wokół budynku murków wraz z wymianą żelbetowych czapek z betonu monolitycznego, 10) związanych z montażem nowych obudów grzejników, 11) związanych z odtworzeniem tynków wewnętrznych, malowaniem farbami emulsyjnymi, okładziną ścienne z płytek ceramicznych, 12) związanych z remontem naświetli piwnicznych, wymianą nakryw - rusztów oraz udrożnieniem odwodnienia, 13) związanych z remontem schodów oraz spoczników, 14) związanych z remontem tarasów, 15) związanych z odnowieniem balustrad schodowych poprzez oczyszczenie, zabezpieczeniem antykorozyjne i pomalowaniem z dostosowaniem do warunków technicznych, 16) związanych z odtworzeniem wokół budynku opaski i chodników z kostki brukowej, 17) związanych z demontażem instalacji CO, CWU, 18) związanych z wykonaniem instalacji CO, 19) związanych z wykonaniem instalacji CWU, 20) związanych z częściową wymianą armatury sanitarnej, 21) związanych z dodatkowymi pracami instalacyjnymi, 22) związanych z wykonaniem instalacji zasilania i okablowania urządzeń, 23) związanych z wykonaniem instalacji odgromowej, 24) związanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej, 25) innych robót uwzględnionych w dokumentacji załączonej do postępowania. UWAGA! Przedmiar robót ma wyłącznie charakter pomocniczy. Mając na uwadze, że w niniejszym postępowaniu przyjęto cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia, wykonawca przygotuje ofertę jedynie na podstawie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, opinii ornitologiczno-chiropterologicznej, audytu energetycznego budynku oraz audytu instalacji fotowoltaicznej, stanowiących załączniki do SIWZ. Jeżeli w załącznikach do niniejszej SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

II.5) Główny kod CPV: 45100000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45400000-1
45300000-0
45331100-7
45311200-2
45311000-0
45311100-1
45314300-4
45315100-9
45314310-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Przewiduje się udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, łącznie do 50 % wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. W ramach zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o którym mowa w pkt 5.3. SIWZ przewiduje się wykonanie robót: 1) rozbiórkowych, 2) związanych z wykonaniem ocieplenia ścian fundamentowych i cokołu wraz z izolacją przeciwwilgociową, 3) związanych z częściową wymianą drzwi i okien, 4) związanych z uzupełnieniem ubytków w ścianach zewnętrznych, 5) związanych z termomodernizacją dachu wraz z ułożeniem papy nawierzchniowej termozgrzewalnej, wymianą obróbek blacharskich oraz wykonaniem nowego odwodnienia dachu, 6) związanych z ociepleniem ścian zewnętrznych i wymianą parapetów zewnętrznych, 7) związanych z odnowieniem kominów i wyłazu dachowego, 8) związanych z remontem zadaszeń nad wejściami, 9) związanych z remontem wokół budynku murków wraz z wymianą żelbetowych czapek z betonu monolitycznego, 10) związanych z montażem nowych obudów grzejników, 11) związanych z odtworzeniem tynków wewnętrznych, malowaniem farbami emulsyjnymi, okładziną ścienne z płytek ceramicznych, 12) związanych z remontem naświetli piwnicznych, wymianą nakryw - rusztów oraz udrożnieniem odwodnienia, 13) związanych z remontem schodów oraz spoczników, 14) związanych z remontem tarasów, 15) związanych z odnowieniem balustrad schodowych poprzez oczyszczenie, zabezpieczeniem antykorozyjne i pomalowaniem z dostosowaniem do warunków technicznych, 16) związanych z odtworzeniem wokół budynku opaski i chodników z kostki brukowej, 17) związanych z demontażem instalacji CO, CWU, 18) związanych z wykonaniem instalacji CO, 19) związanych z wykonaniem instalacji CWU, 20) związanych z częściową wymianą armatury sanitarnej, 21) związanych z dodatkowymi pracami instalacyjnymi, 22) związanych z wykonaniem instalacji zasilania i okablowania urządzeń, 23) związanych z wykonaniem instalacji odgromowej, 24) związanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej, 25) innych robót uwzględnionych w dokumentacji załączonej do postępowania.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-15
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-10-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę polegająca na budowie, przebudowie lub modernizacji budynku na kwotę min. 300.000 zł brutto. b) Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, które zgodnie z przepisami pozwolą na zrealizowanie przedmiotowego zadania w specjalności: - konstrukcyjno-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodnych i kanalizacyjnych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) w formie oryginału wykaz robót budowlanych (załącznik nr 7) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, 2) w formie oryginału oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 8.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
I. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ: 1. Wykonawca, który w załączniku nr 3 złożył oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby się powołuje, na zasadach określonych w art. 22a Pzp, składa w formie oryginału zobowiązanie lub inne oświadczenie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów zawodowych dotyczących: 1) doświadczenia – na spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6.2.3.a. SIWZ Zobowiązanie musi być złożone w formie oryginału (załącznik nr 4a). W sytuacji gdy wykonawca nie złoży zobowiązania z wykorzystaniem załącznika nr 4a, przedstawia w ofercie w formie oryginału inne oświadczenie wystawione i podpisane przez podmiot oddający do dyspozycji te zasoby, które musi: - zawierać nazwę i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby, - wskazywać nazwę i adres wykonawcy, któremu oddaje się do dyspozycji zasób, - zawierać okres, na jaki udostępniany jest zasób, - zawierać zakres powierzonego zasobu, - zawierać informacje, że podmiot, na zdolności, którego wykonawca powołuje się zrealizuje te roboty budowlane. 2) osób zdolnych do wykonania zamówienia – na spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6.2.3.b. SIWZ. Zobowiązanie musi być złożone w formie oryginału (załącznik nr 4b). W sytuacji gdy wykonawca nie złoży zobowiązania z wykorzystaniem załącznika nr 4b, przedstawia w ofercie w formie oryginału inne oświadczenie wystawione i podpisane przez podmiot oddający do dyspozycji te zasoby, które musi: - zawierać nazwę i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby, - wskazywać nazwę i adres wykonawcy, któremu oddaje się do dyspozycji zasób, - zawierać okres, na jaki udostępniany jest zasób, -  wskazywać imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję i zakres w realizacji zamówienia. 2. Wykonawca składa w formie oryginału oświadczenie o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom (załącznik nr 5). II. DOKUMENT SKŁADANY PO OPUBLIKOWANIU INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 PZP: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże zamawiającemu w formie oryginału wypełniony i podpisany załącznik nr 6 do SIWZ, w którym znajduje się oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium w wysokości 15.000,00 zł.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych. 2. Zmiany mogą: 1) dotyczyć przedłużenia terminu, o którym mowa w § 2 umowy w przypadku: a) konieczności wykonania zamówień/robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu, b) konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji, c) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność dostosowania dokumentacji projektowej lub robót do zmienionych przepisów, które to zmiany nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia, d) zmian w zakresie projektowym, dokonanych na wniosek wykonawcy lub zamawiającego, e) pisemnego żądania wstrzymania robót skierowanego do wykonawcy przez zamawiającego, lub wydania zakazu prowadzenia robót przez organ administracji publicznej o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) zmiany terminu będącej następstwem działania organów administracji, tj. przekroczenia terminów określonych prawnie na wydanie przez organy administracji decyzji, zezwoleń czy odmowy ich wydania na skutek błędów w dokumentacji projektowej, g) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień decyzji lub opinii innych organów administracji, niezbędnych do realizacji inwestycji, h) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, i) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, powodujących wstrzymanie wykonania umowy, potwierdzonych pisemnie przez zamawiającego, j) wystąpienia siły wyższej (np.: wojna, strajk itd.), k) zawarcia oraz zmian umowy o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. 2) dotyczyć zmian parametrów technicznych realizowanego przedmiotu umowy w przypadku: a) poprawy parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót, b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny bądź zmiany obowiązujących przepisów, c) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 3) być związane ze zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli wpływa ona na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy, 4) być związane z zawarciem oraz zmianami umowy o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. 5) być związane ze zmianą uchwały budżetowej, 6) być związane ze zmianą kluczowego personelu zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-14, godzina: 15:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.