Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3347z ostatnich 7 dni
13692z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie nawierzchni na drogach gminnych i wewnętrznych oraz remont dróg dojazdowych do...

Przedmiot:

Wykonanie nawierzchni na drogach gminnych i wewnętrznych oraz remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Data zamieszczenia: 2018-01-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Nowy Wiśnicz
ul. Rynek 38
32-720 , Nowy Wiśnicz
telefon - 146 850 912
faks - 146 850 911
www.nowywisnicz.pl
zp@nowywisnicz.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Nowy Wiśnicz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-02-14 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie nawierzchni na drogach gminnych i wewnętrznych oraz remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych znajdujących się na terenie gminy Nowy Wiśnicz
Numer referencyjny: RI-ZPU.271.5.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni na drogach gminnych i wewnętrznych oraz remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych znajdujących się na terenie gminy Nowy Wiśnicz. 2. Zamówienie zostało podzielone na IV części / zadań: 1) Część I. Remont drogi gminnej nr 580285 K w miejscowości Królówka 2) Część II. Remont drogi gminnej nr 580280 K (ul. Ogrodowa) w miejscowości Nowy Wiśnicz 3) Część III. Przebudowa drogi gminnej nr 580282K Stary Wiśnicz – Kobyle 4) Część IV: Wykonanie nawierzchni na drogach gminnych i wewnętrznych oraz remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych znajdujących się na terenie gminy Nowy Wiśnicz Zamawiający nie stawia żadnych ograniczeń dotyczących ilości ofert składanych przez Wykonawców, ani ograniczeń co do ilości części na które zamówienie może zostać udzielone jednemu Wykonawcy. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla: A. Część I. Remont drogi gminnej nr 580285 K w miejscowości Królówka. Zadanie obejmuje remont drogi gminnej nr 580285 K w miejscowości Królówka w km 0+853 – 1+852, polegający na wykonaniu remontu przepustów pod koroną drogi, remontu poboczy wraz ze wzmocnieniem i odcinkowym odtworzeniem poboczy utwardzonych o istniejącej nawierzchni asfaltowej, betonowej, brukowej, wykonanie poziomów na zjazdach i drogach żwirowych oraz wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót do wypełnienia przez Wykonawcę – stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. W celu prawidłowego sporządzenia oferty wykonania zamówienia zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej terenu robót. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu robót poniesie Wykonawca. B. Część II. Remont drogi gminnej nr 580280 K (ul. Ogrodowa) w miejscowości Nowy Wiśnicz. Zadanie obejmuje remont drogi gminnej nr 580280 K (ul. Ogrodowa) w miejscowości Nowy Wiśnicz na odcinku o długości 461 mb, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót do wypełnienia przez Wykonawcę – stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. W celu prawidłowego sporządzenia oferty wykonania zamówienia zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej terenu robót. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu robót poniesie Wykonawca. C. Część III. Przebudowa drogi gminnej nr 580282K Stary Wiśnicz – Kobyle. Zadanie obejmuje: 1) Przebudowę drogi gminnej nr 580282K ,,Stary Wiśnicz – Kobyle” w miejscowości Kobyle – strona południowa, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na odcinku o długości 350 mb; 2) Przebudowę drogi gminnej nr 580282K ,,Stary Wiśnicz – Kobyle” w miejscowości Stary Wiśnicz – strona południowa, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na odcinku o długości 320 mb. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót do wypełnienia przez Wykonawcę – stanowiące załącznik nr 11 do SIWZ. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. W celu prawidłowego sporządzenia oferty wykonania zamówienia zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej terenu robót. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu robót poniesie Wykonawca. D. Część IV: Wykonanie nawierzchni na drogach gminnych i wewnętrznych oraz remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych znajdujących się na terenie gminy Nowy Wiśnicz Zadanie obejmuje: 1) Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Łomna działki nr 153/3 ,155/3, 156/2, 158/2, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na odcinku o długości 125 mb; 2) Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Łomna działki nr 129/2, 128/2, 127/2, 145/5, 127/4, polegający na wykonaniu podbudowy z kruszyw na odcinku o długości 15 mb; 3) Remont drogi wewnętrznej po działce nr 420 w miejscowości Łomna, polegający na wykonaniu podbudowy z kruszyw na odcinku o długości 120 mb; 4) Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Leksandrowa działka nr 342, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na odcinku o długości 88 mb; 5) Przebudowę drogi wewnętrznej po działce nr 833/20 (ul. Jagiellońska) w miejscowości Nowy Wiśnicz, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na odcinku o długości 88 mb; 6) Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Chronów działka nr 345, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na odcinku o długości 100 mb; 7) Remont drogi gminnej nr 580858 po działce nr 345 w miejscowości Chronów, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na odcinku o długości 53 mb; 8) Remont drogi gminnej nr 580858 po działce nr 467/1 w miejscowości Chronów, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na odcinku o długości 91 mb; 9) Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Stary Wiśnicz działka nr 2068, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na odcinku o długości 165 mb; 10) Przebudowę drogi gminnej po działce nr 769/1 w miejscowości Stary Wiśnicz, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na odcinku o długości 345 mb; 11) Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wiśnicz Mały działka nr 425, polegający na wykonaniu podbudowy z kruszyw na odcinku o długości 65 mb; 12) Remont drogi wewnętrznej po działce nr 425 w miejscowości Wiśnicz Mały, polegający na wykonaniu podbudowy z kruszyw na odcinku o długości 13 mb; 13) Remont drogi wewnętrznej po działce nr 37 w miejscowości Kopaliny od strony drogi wojewódzkiej, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na odcinku o długości 110 mb; 14) Remont drogi wewnętrznej po działce nr 19/3 w miejscowości Kopaliny, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych; 15) Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kopaliny działka nr 37, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na odcinku o długości 18 mb; 16) Remont drogi wewnętrznej po działce nr 37 w miejscowości Kopaliny, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na odcinku o długości 67 mb; 17) Remont drogi wewnętrznej po działce nr 12/9 w miejscowości Kopaliny, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na odcinku o długości 58 mb; 18) Przebudowa drogi wewnętrznej po działce nr 92/7 w miejscowości Kopaliny, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych; 19) Remont drogi wewnętrznej po działce nr 156/1 w miejscowości Olchawa - ,,Działy”, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na odcinku o długości 220 mb; 20) Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Olchawa działka nr 299/1, polegający na wykonaniu podbudowy z kruszyw na odcinku o długości 105 mb; 21) Remont drogi wewnętrznej po działce nr 121 oraz drogi gminnej nr 580287 w miejscowości Leksandrowa, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na odcinku o długości 149 mb; 22) Remont drogi gminnej nr 580287 po działce nr 131 w miejscowości Leksandrowa, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na odcinku o długości 61 mb; 23) Remont drogi wewnętrznej po działce nr 1393 w miejscowości Kobyle, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na odcinku o długości 37 mb; 24) Remont drogi wewnętrznej po działkach nr 770 i 773 w miejscowości Królówka, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na odcinku o długości 80 mb; 25) Remont drogi wewnętrznej po działkach nr 1396 i 1397 w miejscowości Królówka, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na odcinku o długości 220 mb; 26) Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Królówka działka nr 923, polegający na wykonaniu podbudowy z kruszyw na odcinku o długości 400 mb; 27) Przebudowa drogi wewnętrznej po działach nr 347 i 348 w miejscowości Połom Duży, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na odcinku o długości 75 mb; 28) Remont drogi wewnętrznej po działce nr 25 w miejscowości Połom Duży, polegający na wykonaniu podbudowy z kruszyw na odcinku o długości 77 mb; 29) Remont drogi gminnej nr 58078K po działce nr 88 w miejscowości Połom Duży, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na odcinku o długości 88 mb; 30) Remont drogi dojazdowej do pół w miejscowości Połom Duży działki nr 573/3 i 573/4, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na odcinku o długości 22 mb; 31) Remont drogi wewnętrznej po działkach nr 573/3 i 573/4 w miejscowości Połom Duży, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na odcinku o długości 30 mb; 32) Remont drogi dojazdowej do pół w miejscowości Muchówka działki nr 604/2 i 603/2, polegający na wykonaniu podbudowy z kruszyw na odcinku o długości 75 mb; 33) Remont drogi wewnętrznej po działce nr 603/2 w miejscowości Muchówka, polegający na wykonaniu podbudowy z kruszyw na odcinku o długości 24 mb; 34) Przebudowa drogi gminnej nr 580275J relacji ,,Królówka – Muchówka” w miejscowości Muchówka, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na odcinku o długości 78 mb; 35) Remont drogi dojazdowej do pół w miejscowości Kobyle po działce nr 1397, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na odcinku o długości 65 mb; 36) Budowa odcinka kolektora kanalizacji opadowej wraz z otworzeniem nawierzchni drogi wewnętrznej działka nr 156/3 w miejscowości Olchawa ,,Działy”, polegający na budowie odcinka kolektora sieci kanalizacji opadowej na działkach nr 156/3, 201/3, 202 wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej na działce nr 156/3 na odcinku o długości 100 mb. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót do wypełnienia przez Wykonawcę – stanowiące załącznik nr 12 do SIWZ. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. W celu prawidłowego sporządzenia oferty wykonania zamówienia zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej terenu robót. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu robót poniesie Wykonawca.

II.5) Główny kod CPV: 45233220-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111300-1
45232452-5
45111200-0
45233221-4
45233222-1
45233223-8
45233142-6
45233290-8
45232410-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-28

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert: a) dla części I - min. 1 zadanie w zakresie budowy /lub przebudowy /lub remontu drogi wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Zaleca się sporządzenie wykazu zgodnie z załącznikiem do SIWZ. b) dla części II - min. 1 zadanie w zakresie budowy /lub przebudowy /lub remontu drogi wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Zaleca się sporządzenie wykazu zgodnie z załącznikiem do SIWZ. c) dla części III - min. 1 zadanie w zakresie budowy /lub przebudowy /lub remontu drogi wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Zaleca się sporządzenie wykazu zgodnie z załącznikiem do SIWZ. d) dla części IV - min. 1 zadanie w zakresie budowy /lub przebudowy /lub remontu drogi wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Zaleca się sporządzenie wykazu zgodnie z załącznikiem do SIWZ. 2) Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże dysponowanie: a) dla części I - min. 1 osobą na stanowisku Kierownika robót, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, także informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zaleca się sporządzenie wykazu zgodnie z załącznikiem do SIWZ. b) dla części II - min. 1 osobą na stanowisku Kierownika robót, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, także informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zaleca się sporządzenie wykazu zgodnie z załącznikiem do SIWZ. c) dla części III - min. 1 osobą na stanowisku Kierownika robót, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, także informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zaleca się sporządzenie wykazu zgodnie z załącznikiem do SIWZ. d) dla części IV - min. 1 osobą na stanowisku Kierownika robót, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, także informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zaleca się sporządzenie wykazu zgodnie z załącznikiem do SIWZ. Uwaga: Kierownik robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w odpisu, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz robót budowlanych, zgodny ze wzorem zamieszczonym do SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2) Wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym do SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Ofertę stanowi wypełniony „Formularz oferty”– wg załącznika do SIWZ oraz kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie przedmiarów robót - załączniki do SIWZ. 2. Wraz z ofertą powinny być złożone: 1) Oświadczenia wymagane postanowieniami w Rozdz. VII pkt. 1; 2) Zobowiązania wymagane postanowieniami w Rozdz. VIII pkt. 2., w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopi potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem Oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wg załącznika do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne postanowienia do umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy zgodnie z zapisami w załączniku do SIWZ, o którym mowa w pkt 1. 3. Oprócz przypadków wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2 - 6 ustawy zmiana umowy może nastąpić w poniżej wymienionym zakresie: 1) terminu wykonania z powodu: a) przedłużających się procedur administracyjnych na etapie wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji ZRID/zgłoszenia robót budowlanych z przyczyn niezależnych od wykonawcy; b) gdy wykonanie robót zamiennych lub dodatkowych, badań lub ekspertyz, spowoduje niemożność dotrzymania terminu realizacji zamówienia; c) wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia, bądź też ze względu na zmiany obowiązującego prawa; d) zdarzenia będącym skutkiem działania siły wyższej, którego wystąpienia strony umowy nie mogły przewidzieć, a które uniemożliwia wykonawcy realizację jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy; e) wystąpienia klęsk żywiołowych lub długotrwałych niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonywania; f) wstrzymania budowy przez właściwy organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; g) wystąpienia udokumentowanych przez Wykonawcę, niezawinionych przez niego opóźnień w dostawie materiałów; h) zawieszenia lub opóźnienia lub przestoju w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nie wynikających z winy Wykonawcy; i) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, jeżeli Zamawiający uzna je za zasadne; j) przedłużenia się okresu uzyskania wymaganych prawem opinii i zezwoleń z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 2) sposobu i zakresu wykonania z powodu: a) wprowadzenia innych rozwiązań technicznych niż te przewidziane w dokumentacji projektowej lub w przedmiocie umowy, ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań byłoby niemożliwe do wykonania lub groziłoby wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. 3) osób wskazanych w ofercie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - zmiana tych osób na inne może nastąpić pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania opisane dla tej osoby w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą zatrudnione na warunkach nie gorszych niż zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4) podwykonawców – w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy przy zastrzeżeniu, że jeżeli jest on podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5) wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach: a) ograniczenia zakresu robót wynikającego z wprowadzenia zmian, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 o wartość robót niewykonanych, b) ustawowej zmiany w zakresie stawek podatku od towarów i usług; w przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług wynagrodzenie brutto ulega odpowiednio zmniejszeniu lub zwiększeniu do kwot wynikających ze zmiany stawek; zmiana wynagrodzenia obejmuje wyłącznie tę jego część, która nie została objęta fakturami wystawionymi przed dniem wejścia w życie przepisów zmieniających stawki podatku, 6) gdy konieczne są zmiany poszczególnych postanowień umowy celem dostosowania ich do odpowiednich przepisów prawa, których treść oddziałuje pośrednio lub bezpośrednio na postanowienia niniejszej umowy. 7) w przypadku wystąpienia zdarzeń stanowiących podstawę do zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, termin ten przedłuża się o czas niezbędny do dokonania czynności warunkujących zmianę terminu lub do dokonania czynności wynikających z tych zdarzeń.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-14, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.02.2018 r. o godz. 11:30 w Ratuszu Miejskim w sali Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu, Rynek 1.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Część I. Remont drogi gminnej nr 580285 K w miejscowości Królówka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie obejmuje remont drogi gminnej nr 580285 K w miejscowości Królówka w km 0+853 – 1+852, polegający na wykonaniu remontu przepustów pod koroną drogi, remontu poboczy wraz ze wzmocnieniem i odcinkowym odtworzeniem poboczy utwardzonych o istniejącej nawierzchni asfaltowej, betonowej, brukowej, wykonanie poziomów na zjazdach i drogach żwirowych oraz wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót do wypełnienia przez Wykonawcę – stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. W celu prawidłowego sporządzenia oferty wykonania zamówienia zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej terenu robót. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu robót poniesie Wykonawca.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7, 45111300-1, 45232452-5, 45111200-0, 45233221-4, 45233222-1, 45233223-8, 45233142-6, 45233290-8, 45232410-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Część II. Remont drogi gminnej nr 580280 K (ul. Ogrodowa) w miejscowości Nowy Wiśnicz
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie obejmuje remont drogi gminnej nr 580280 K (ul. Ogrodowa) w miejscowości Nowy Wiśnicz na odcinku o długości 461 mb, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót do wypełnienia przez Wykonawcę – stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych W celu prawidłowego sporządzenia oferty wykonania zamówienia zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej terenu robót. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu robót poniesie Wykonawca.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7, 45111300-1, 45232452-5, 45111200-0, 45233221-4, 45233222-1, 45233223-8, 45233142-6, 45233290-8, 45232410-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: Część III. Przebudowa drogi gminnej nr 580282K Stary Wiśnicz – Kobyle
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie obejmuje: 1) Przebudowę drogi gminnej nr 580282K ,,Stary Wiśnicz – Kobyle” w miejscowości Kobyle – strona południowa, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na odcinku o długości 350 mb; 2) Przebudowę drogi gminnej nr 580282K ,,Stary Wiśnicz – Kobyle” w miejscowości Stary Wiśnicz – strona południowa, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na odcinku o długości 320 mb. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót do wypełnienia przez Wykonawcę – stanowiące załącznik nr 11 do SIWZ. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. W celu prawidłowego sporządzenia oferty wykonania zamówienia zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej terenu robót. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu robót poniesie Wykonawca.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7, 45111300-1, 45232452-5, 45111200-0, 45233221-4, 45233222-1, 45233223-8, 45233142-6, 45233290-8, 45232410-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 4 Nazwa: Część IV: Wykonanie nawierzchni na drogach gminnych i wewnętrznych oraz remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych znajdujących się na terenie gminy Nowy Wiśnicz
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie obejmuje: 1) Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Łomna działki nr 153/3 ,155/3, 156/2, 158/2, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na odcinku o długości 125 mb; 2) Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Łomna działki nr 129/2, 128/2, 127/2, 145/5, 127/4, polegający na wykonaniu podbudowy z kruszyw na odcinku o długości 15 mb; 3) Remont drogi wewnętrznej po działce nr 420 w miejscowości Łomna, polegający na wykonaniu podbudowy z kruszyw na odcinku o długości 120 mb; 4) Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Leksandrowa działka nr 342, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na odcinku o długości 88 mb; 5) Przebudowę drogi wewnętrznej po działce nr 833/20 (ul. Jagiellońska) w miejscowości Nowy Wiśnicz, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na odcinku o długości 88 mb; 6) Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Chronów działka nr 345, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na odcinku o długości 100 mb; 7) Remont drogi gminnej nr 580858 po działce nr 345 w miejscowości Chronów, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na odcinku o długości 53 mb; 8) Remont drogi gminnej nr 580858 po działce nr 467/1 w miejscowości Chronów, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na odcinku o długości 91 mb; 9) Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Stary Wiśnicz działka nr 2068, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na odcinku o długości 165 mb; 10) Przebudowę drogi gminnej po działce nr 769/1 w miejscowości Stary Wiśnicz, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na odcinku o długości 345 mb; 11) Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wiśnicz Mały działka nr 425, polegający na wykonaniu podbudowy z kruszyw na odcinku o długości 65 mb; 12) Remont drogi wewnętrznej po działce nr 425 w miejscowości Wiśnicz Mały, polegający na wykonaniu podbudowy z kruszyw na odcinku o długości 13 mb; 13) Remont drogi wewnętrznej po działce nr 37 w miejscowości Kopaliny od strony drogi wojewódzkiej, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na odcinku o długości 110 mb; 14) Remont drogi wewnętrznej po działce nr 19/3 w miejscowości Kopaliny, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych; 15) Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kopaliny działka nr 37, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na odcinku o długości 18 mb; 16) Remont drogi wewnętrznej po działce nr 37 w miejscowości Kopaliny, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na odcinku o długości 67 mb; 17) Remont drogi wewnętrznej po działce nr 12/9 w miejscowości Kopaliny, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na odcinku o długości 58 mb; 18) Przebudowa drogi wewnętrznej po działce nr 92/7 w miejscowości Kopaliny, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych; 19) Remont drogi wewnętrznej po działce nr 156/1 w miejscowości Olchawa - ,,Działy”, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na odcinku o długości 220 mb; 20) Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Olchawa działka nr 299/1, polegający na wykonaniu podbudowy z kruszyw na odcinku o długości 105 mb; 21) Remont drogi wewnętrznej po działce nr 121 oraz drogi gminnej nr 580287 w miejscowości Leksandrowa, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na odcinku o długości 149 mb; 22) Remont drogi gminnej nr 580287 po działce nr 131 w miejscowości Leksandrowa, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na odcinku o długości 61 mb; 23) Remont drogi wewnętrznej po działce nr 1393 w miejscowości Kobyle, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na odcinku o długości 37 mb; 24) Remont drogi wewnętrznej po działkach nr 770 i 773 w miejscowości Królówka, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na odcinku o długości 80 mb; 25) Remont drogi wewnętrznej po działkach nr 1396 i 1397 w miejscowości Królówka, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na odcinku o długości 220 mb; 26) Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Królówka działka nr 923, polegający na wykonaniu podbudowy z kruszyw na odcinku o długości 400 mb; 27) Przebudowa drogi wewnętrznej po działach nr 347 i 348 w miejscowości Połom Duży, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na odcinku o długości 75 mb; 28) Remont drogi wewnętrznej po działce nr 25 w miejscowości Połom Duży, polegający na wykonaniu podbudowy z kruszyw na odcinku o długości 77 mb; 29) Remont drogi gminnej nr 58078K po działce nr 88 w miejscowości Połom Duży, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na odcinku o długości 88 mb; 30) Remont drogi dojazdowej do pół w miejscowości Połom Duży działki nr 573/3 i 573/4, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na odcinku o długości 22 mb; 31) Remont drogi wewnętrznej po działkach nr 573/3 i 573/4 w miejscowości Połom Duży, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na odcinku o długości 30 mb; 32) Remont drogi dojazdowej do pół w miejscowości Muchówka działki nr 604/2 i 603/2, polegający na wykonaniu podbudowy z kruszyw na odcinku o długości 75 mb; 33) Remont drogi wewnętrznej po działce nr 603/2 w miejscowości Muchówka, polegający na wykonaniu podbudowy z kruszyw na odcinku o długości 24 mb; 34) Przebudowa drogi gminnej nr 580275J relacji ,,Królówka – Muchówka” w miejscowości Muchówka, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na odcinku o długości 78 mb; 35) Remont drogi dojazdowej do pół w miejscowości Kobyle po działce nr 1397, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na odcinku o długości 65 mb; 36) Budowa odcinka kolektora kanalizacji opadowej wraz z otworzeniem nawierzchni drogi wewnętrznej działka nr 156/3 w miejscowości Olchawa ,,Działy”, polegający na budowie odcinka kolektora sieci kanalizacji opadowej na działkach nr 156/3, 201/3, 202 wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej na działce nr 156/3 na odcinku o długości 100 mb. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót do wypełnienia przez Wykonawcę – stanowiące załącznik nr 12 do SIWZ. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych W celu prawidłowego sporządzenia oferty wykonania zamówienia zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej terenu robót. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu robót poniesie Wykonawca.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7, 45111300-1, 45232452-5, 45111200-0, 45233221-4, 45233222-1, 45233223-8, 45233142-6, 45233290-8, 45232410-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.