Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
548z dziś
3895z ostatnich 7 dni
14240z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja kanalizacji deszczowej: a) oczyszczenie osadników wpustów ulicznych (kratek)...

Przedmiot:

Konserwacja kanalizacji deszczowej: a) oczyszczenie osadników wpustów ulicznych (kratek) (w tym: odkucie z lodu, usunięcie zanieczyszczeń), b) oczyszczanie i udrożnienie studni chłonnych – 39 szt.

Data zamieszczenia: 2018-02-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wyszków
Aleja Róż 2
07200 , Wyszków
telefon - 297 424 201
faks - 297 424 209
www.wyszkow.pl
gmina@wyszkow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wyszków
Wadium: wadium w kwocie 3 000 zł (trzy tysiące złotych)
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-02-08 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie gminy Wyszków
Numer referencyjny: ZP.271.17.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. Opis przedmiotu zamówienia : 1. Bieżące utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej w ulicach, drogach i placach pozostających w zarządzaniu Gminy Wyszków na terenie miasta i gminy Wyszków /istniejących i nowo-budowanych/ oraz na terenie szkół i przedszkoli gminnych o łącznej długości ok. 50 km : Na przedmiotowe zamówienie składa się bieżąca ( min. 1 raz w tygodniu, ) konserwacja kanalizacji deszczowej zapewniająca jej stałą drożność . W zakres konserwacji wchodzi między innymi: a) oczyszczenie osadników wpustów ulicznych (kratek) (w tym: odkucie z lodu, usunięcie zanieczyszczeń), b) oczyszczanie i udrożnienie studni chłonnych – 39 szt (Lucynów- 6, Lucynów Duży - 1, Kamieńczyk-10, Wyszków ul. Wspólna -4, Szpitalna -6, Skarżyńskiego-1, Zakolejowa - 2, Stefana Okrzei -2, Drogoszewo ul. Jesienna - 1, Skuszew (zespół studnie, separatory oraz zbiorniki retencyjne i odwodnienie typu „Ako” – 6+ kratki deszczowe) ; c) oczyszczenie separatorów i zbiorników retencyjnych oraz konserwacja ujść deszczówki, odwodnienia liniowego typu „Ako”, czyszczenie klap zwrotnych. - separatory : 4 szt 1. przy ul. Na Skarpie –zejście do rzeki 2. ul. Wołowskiego ( przy ul. Poniatowskiego - restauracji Baśniowa) 3. ul. Latoszek przepompownia 4. ul. 3 Maja - ujścia deszczówki do rzeki Bug- 5 szt. 1. Plac Jana Pawła II (przedłużenie ul. Strumykowej). 2. Park miejski (ujście Bulwar im. Deptuły w pobliżu LOK). 3. ul. 3-g ( Maja ( ujście wzdłuż ogrodzenia zespołu pałacowo - parkowego). 4. ulica Św. Idziego. 5. ul. KEN. - Klapy zwrotne- 4 szt 1. Drogoszewo ul. Szczęśliwa. 2. Latoszek (przy przepompowni w koronie wału.) 3. ul. Wołowskiego (przy Poniatowskiego - restauracji „Baśniowa”). - Odwodnienie wzdłużne typ „Ako”. 1. ul Wąska (okolicach pos. nr 93 pralna). 2. ul. Strumykowa (przy „Lidl-u” i przejście pod ul. Białostocka). 3. Drogoszewo ul. Szczęśliwa skrzyżowanie z ul. Powstańców. - zbiorników retencyjnych - 1 szt. ul. Latoszek. d) czyszczenie (przepłukanie, przepchanie, udrożnienie) przewodów kanalizacji deszczowej, oczyszczenie udrożnienie przykanalików, wymiana uszkodzonych przykanalików - każdorazowo w przypadku wystąpienia nieprawidłowości, aby przywrócić ją do sprawności pierwotnej, naprawa lub odtworzenie uszkodzonej nawierzchni wokół wykonywanej naprawy, e) bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń odprowadzających wody deszczowe: - z osiedla Latoszek – monitorowanie prawidłowego działania urządzeń energetycznych, pompowni, sterownicy, oczyszczanie separatora, osadnika i zbiornika retencyjnego, wlotu do rzeki- prowadzenie książki eksploatacji pompowni, zgodnie z dokumentacją, bieżące utrzymanie czystości, koszenie. - przegląd i konserwacja przepompowni ulica Zakolejowa (okolice posesji 45) i Powstańców przy Sobieskiego w Wyszkowie. f) utrzymanie urządzeń odwadniających wzdłuż Bulwaru im. Deptuły g) usuwanie rozlewisk z pasa drogowego, odpompowanie nadmiaru wody wraz z jej odwozem do zlewni lub do innego wpustu ulicznego odbierającego wodę ( w trakcie ulewnych deszczy należy monitorować ulice i występujące rozlewiska wody należy usuwać niezwłocznie ( nie dłużej niż w ciągu 1 godz.). h) Konserwacja, utrzymanie i bieżące naprawy, malowanie - zdroi ulicznych – 3 szt: ( przy ul. Sowińskiego- 1, Partyzantów- 1, Jeziornej – 1). i) czyszczenie koszy w studniach osadczych pod kratkami ul. Towarowa, Kasztanowa, Makowa i Dobrej Wróżki-trzy razy w roku Potwierdzone przez Zamawiającego protokołem odbioru wykonania w/w zakresu. 2. Konserwacja cieku „Struga” Na odcinku od ul. Jana Matejki 400 mb (w tym: odkrytego i zakrytego tj. czyszczenie dna (1 krotnie w czerwcu), naprawa kraty wlotowej, usuwanie nieczystości stałych - na bieżąco, wykoszenie w miesiącach: maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, zgrabienie i wywiezienie skoszonej trawy. Na odcinku (od rzeki do ul. Browarnej) 780 m ( w tym: uszczelnianie, wymiana korytka poprzecznego odprowadzającego wodę ). Potwierdzone przez Zamawiającego protokołem odbioru wykonania w/w zakresu. 3. Konserwacja, utrzymanie i bieżące naprawy fontanny przy ul. Gen. Józefa Sowińskiego: a) czyszczenie elementów fontanny ( min. 1 raz w tygodniu) w tym opłaty za zużytą wodę, podłączenie do instalacji elektrycznej. b) przygotowanie fontanny do sezonu letniego c) przygotowanie fontanny do sezonu zimowego. Potwierdzone przez Zamawiającego protokołem odbioru wykonania w/w zakresu. 4. Wymiana lub uzupełnienie włazów studni. 5. Wymiana lub uzupełnienie pokryw studni. 6. Wymiana żeliwa wpustów ulicznych. 7. Wymiana lub uzupełnienie kraty wpustu ulicznego. 8. Wymiana pierścienia odciążającego pod wpust lub studnię kanalizacji deszczowej. 9. Przegląd sieci kanalizacji za pomocą kamery. 10. Remont wpustu ulicznego - ( m.in. wymiana kręgów, uzupełnienie brakującej podbudowy, odtworzenie warstw wg pierwotnej konstrukcji, uzupełnienie kruszywem kamiennym i zagęszczenie, wykonanie ewentualnego wykopu z ponownym zasypaniem i zagęszczeniem, odtworzenie nawierzchni wokół wpustu). 11. Naprawa przykanalika średnicy od ø 110 do ø 300 - rozbiórka elementów nawierzchni oraz jej ponowne odtworzenie -usuniecie usterki przykanalika poprzez naprawę bądź wymianę uszkodzonego elementu 12. Naprawa studzienek ulicznych - rozbiórka elementów nawierzchni oraz jej ponowne odtworzenie - wymiana kręgu, uzupełnienie brakującej podbudowy, odtworzenie warstw wg pierwotnej konstrukcji, uzupełnienie kruszywem kamiennym, wykonanie ewentualnego wykopu z ponownym zasypaniem i zagęszczeniem, odtworzenie nawierzchni wokół studni . 13. Naprawa uszkodzonych elementów kanalizacji deszczowej do 1,5 m głębokości kanału - rozbiórka elementów pasa drogowego oraz ich ponowne odtworzenie ( w razie potrzeby: jezdni, chodników, trawników itp.), - wymiana bądź naprawa uszkodzonych elementów kanału deszczowego ( należy przyjąć naprawę na długości 1,5 m kanału oraz na głębokości maksymalnie do 1,5 m oraz za każdy następny metr długości naprawy uszkodzonego elementu kanalizacji deszczowej do głębokości wykopu do 5 m ). - uzupełnienie brakującej podbudowy, odtworzenie warstw wg pierwotnej konstrukcji, uzupełnienie kruszywem kamiennym i zagęszczenie, wykonanie ewentualnego wykopu z ponownym zasypaniem i zagęszczeniem. Szacunkowe obmiary poszczególnych elementów zamówienia zostały określone w formularzu cenowym. Zasady realizacji przedmiotu zamówienia 1. Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza materiały, urządzenia, sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia. 2. Wykonawca na własny koszt usuwa i utylizuje osady, odpady powstałe podczas wykonywania konserwacji kanalizacji deszczowej. 3. Wykonawca przy prowadzeniu robót ma obowiązek wprowadzenia właściwego oznakowania i zabezpieczenia prac na własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. W przypadku awarii urządzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego Wykonawca winien: zapewnić zabezpieczenie uszkodzonych elementów i ich miejsc, odpowiednie ich oznakowanie oraz poinformowanie o awarii Zamawiającego. Przystąpienie do czynności zabezpieczających winno następować niezwłocznie po stwierdzeniu lub telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego (nie później niż wciągu 1 godziny) również w godz. 1600 – 800 oraz w soboty i dni wolne od pracy. 5. Prace określone w punkcie od 4 do 13 formularza cenowego wykonywane będą każdorazowo na zlecenie zamawiającego, w ciągu ........dni roboczych od daty otrzymania zlecenia (e- mailem, telefoniczne) w przypadku zagrożenia niezwłocznie ( nie później niż w ciągu 1 godziny). Potwierdzone przez Zamawiającego protokołem odbioru wykonania prac. 6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac w kamizelkach odblaskowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 7. W przypadku dwukrotnego stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania umowy, (potwierdzonego pisemnym wezwaniem Wykonawcy do świadczenia usługi zgodnie z przedmiotem zamówienia i SIWZ), Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ( przez nienależyte wykonanie umowy należy rozumieć m. in. nie wykonanie prac w wyznaczonym terminie, bez należytej staranności tj. określonych standardów oraz niezgodnie z przedmiotem zamówienia). Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do stawienia się na wezwanie Zamawiającego w celu przeprowadzenia kontroli wykonywanych prac, niezwłocznie nie dłużej jednak niż w ciągu 2 godzin od powiadomienia telefonicznego potwierdzonego fax- em lub e-mailem. W przypadku braku możliwości kontaktu lub niezastosowanie się do wezwania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego wykonania czynności kontrolnych a zastrzeżenia Zamawiającego Wykonawca uznaje za uzasadnione. Podstawą do naliczenia kary umownej będzie protokół kontroli wykonania zamówienia sporządzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego przy udziale bądź w przypadku niestawienia się Wykonawcy, po powiadomieniu Wykonawcy). 8. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet wykonania umowy. 9. Wykonawca posiada/będzie posiadał umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100 000 zł przez cały okres wykonywania zamówienia. 10. Podstawą do wystawienia faktury za dany miesiąc będzie potwierdzony przez zamawiającego protokół odbioru prac wykonanych w danym miesiącu, oraz zestawienie wykonanych robót sporządzone przez wykonawcę.

II.5) Główny kod CPV: 90641000-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu usług wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. Całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości i wynosi 80 000 zł.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-03-01   lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiiający nie stawia szczególnych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Doświadczenie Wykonawcy: Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 1 usługę o podobnym charakterze i złożoności co przedmiot zamówienia, dotyczącej bieżącej konserwacji kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych i studni chłonnych zlokalizowanych w pasie drogowym o wartości min. 50 000 zł (można sumować) Zdolność techniczna: Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na etapie wykonywania zamówienia potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia tj. 1) samochód specjalistyczny do czyszczenia separatorów – 1 szt. 2) samochód ssąco-płuczący - 1 szt. 3) środek transportu do wywozu osadów na składowisko odpadów - 1 szt. 4) kamera do monitoringu kanalizacji z możliwością mierzenia spadków – 1 szt.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz narzędzi, urządzeń dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami wg Formularza Nr 1. 2. wykaz usług wg Formularza Nr 2.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
wadium w kwocie 3 000 zł (trzy tysiące złotych)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji na zlecenie 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Zmiany w zakresie ceny zamówienia, jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa w szczególności zmiany stawek podatku VAT, 2) Zmiany terminu realizacji umowy w przypadku: a) wystąpienia okoliczności wynikających z siły wyższej (np. powodzie, huragany, gwałtowne burze, itp. warunków pogodowych), uniemożliwiających realizację usług. b) w sytuacji, jeżeli z powodu warunków atmosferycznych wykonanie usługi mogłoby grozić powstaniem szkody, c) potrzeby opóźnienia rozpoczęcia lub wstrzymania wykonywania usługi z przyczyn niezależnych od Zamawiającego np. przedłużającej się procedury przetargowej. d) zwiększenie/ zmniejszenie zakresu usługi.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> oferty nalezy złozyć w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.