Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
632z dziś
3979z ostatnich 7 dni
14324z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż ślusarki aluminiowej zewnętrznej: okiennej,...

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż ślusarki aluminiowej zewnętrznej: okiennej, drzwiowej, fasadowej w budynku biurowo-usługowym

Data zamieszczenia: 2018-01-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: SIGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Podzwierzyniec 29
37-100 Łańcut
telefon: 17 247 10 50
Fax: 17 785 26 40
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-02-09 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Stan surowy zamknięty - dostawa i montaż ślusarki aluminiowej zewnętrznej: okiennej, drzwiowej, fasadowej w budynku biurowo-usługowym

Termin składania ofert

do dnia 19-02-2018

 

Numer ogłoszenia

1085014

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dokonano zmiany zapytania ofertowego w zakresie:
1) części III usunięto następujący fragment:
- drzwi drewnianych wewnętrznych płytowych, pełnych (w tym p.poż)
- drzwi aluminiowych jedno- i dwuskrzydłowych wewnętrznych;
- montaż witryn aluminiowych wewnętrznych (w tym p.poż)
2) części X pkt.3. Aktualnie punkt ten brzmi następująco:
Termin składania ofert upływa w dniu 19.02.2018 r. o godzinie 09:00. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie nie będą rozpatrywane;


Pozostałe zapisy zapytani ofertowego nie podlegają zmianie.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty wraz z załącznikami i oświadczeniami należy składać osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem na adres siedziby Zamawiającego, tj.: „Signum” Sp. z o.o., ul. Podzwierzyniec 29, 37-100 Łańcut.
2. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego (o złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego).
3. Termin składania ofert upływa w dniu 19.02.2018 r. o godzinie 09:00. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
5. Oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w Zapytaniu ofertowym.
6. Formularz oferty oraz pozostałe dokumenty winne być przygotowane przez Wykonawcę w treści zgodnej z niniejszym Zapytaniem ofertowym.
7. Oferta winna być sporządzona na piśmie w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
8. Formularz oferty, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu winne być złożone w formie oryginału.
9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę, w przeciwnym razie nie będą uwzględniane.
10. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania powyższych dokumentów musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie dwie lub więcej osób, dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
11. Oferta składana wspólnie przez więcej niż jednego wykonawcę musi być podpisana przez członka konsorcjum upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu pozostałych członków danego konsorcjum. Upoważnienie do podpisania powyższych dokumentów musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
12. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę i składająca w imieniu Wykonawcy oświadczenia i inne pisma nie jest osobą upoważnioną na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo innego dokumentu załączonego do oferty, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stosowne Pełnomocnictwo, które w swej treści jednoznacznie wskazywać będzie uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa winna być poświadczona notarialnie).
13. Zaleca się, by każda, zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Wszystkie zmiany w treści oferty, a w szczególności przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp. winne być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Cebulak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

691-491-970 lub 17 247 10 50

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż ślusarki aluminiowej zewnętrznej: okiennej, drzwiowej, fasadowej w budynku biurowo – usługowego

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Rzeszów Miejscowość: Rzeszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa i montaż ślusarki aluminiowej zewnętrznej: okiennej, drzwiowej, fasadowej w budynku biurowo – usługowego

Przedmiot zamówienia

W ramach zlecenia zostaną wykonane roboty budowlane obejmujące wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu:
- montaż ślusarki zewnętrznej – fasad strukturalnych;
- montaż okien aluminiowych wraz z profilem podparapetowym;
- montaż bram uchylnych podnoszonych
w budynku usytuowanych na działce nr ewid. 2214, obr. 216 w Rzeszowie, przy ul. Wioślarskiej będącą własnością Zamawiającego. Powierzchnia działki stanowi 0,3103 ha. Realizacja zadań związana jest z inwestycją pn. Budowa budynku biurowo – usługowego (usługi badawczo – rozwojowe) wraz z infrastrukturą techniczną w ramach projektu „Stworzenie centrum badawczo-rozwojowego celem prowadzenia prac B+R dedykowanych sektorowi MSP". Budynek przewidziany do realizacji będzie pełnił funkcję obiektu użyteczności publicznej o funkcji biurowo – usługowej.

Zlecenie obejmuje także poniesienie kosztów wynikających z:
- oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy w trakcie trwania robót,
- wykonanie robót budowlanych i towarzyszących w zakresie wynikającym z przedmiotu zamówienia, w zakresie adekwatnym do danego asortymentu robót,
- wykonanie robót tymczasowych i zabezpieczających teren budowy,
- zakup lub pozyskanie materiałów i ich transport na miejsce budowy,
- zagospodarowanie we własnym zakresie lub też utylizacja powstałego w wyniku prowadzonych robót gruzu, odpadów, urobku zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- koszty ogólne, koszty zakupu materiałów, zysku i inne,
- doprowadzenia mediów dla potrzeb budowy, podłączenia się do tych mediów, zainstalowania podliczników i pokrycia wszelkich wynikłych stąd należności wobec dostawców mediów,
- oznakowania, zabezpieczenia i oświetlenia miejsc niebezpiecznych, kolizyjnych itp.,
- montażu, demontażu i koszty czasu użytkowania niezbędnych rusztowań,
- odbiorów technicznych dokonywanych przez użytkowników,
- likwidacji zaplecza, uporządkowania placu budowy, doprowadzenia do stanu pierwotnego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja w załącznikach.


-

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 80 dni od daty podpisania umowy przez Zamawiającego
i Wykonawcę. Planowany termin podpisania umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę: I kwartał 2018r.

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykażą posiadaną wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż posiada doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na dostawie i montażu ślusarki aluminiowej fasadowej w systemie strukturalnym o łącznej powierzchni min. 350m² o wartości netto co najmniej 400 000,00 netto (słownie: czterysta tysięcy złotych) zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Zapytania Ofertowego. Do oświadczenia należy dołączyć dowody potwierdzające, że ww. roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami mogą być m.in.: poświadczenia inwestorów, referencje, protokoły odbioru lub inne dokumenty jednoznacznie wskazujące, iż prace zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Dodatkowe warunki

1. Brak powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym:
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zapisami zasady konkurencyjności, tj. zamówtienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą (Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego).
2. Oferent wykaże posiadaną polisę OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca na dzień składania oferty jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 450 000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian zawartej Umowy w stosunku do treści oferty.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
- zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy;
- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy;
- zmiany umówionego zakresu robot w przypadku uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu umowy, powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy i wynikającego z tych zmian zakresu finansowego, konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych;
- zmiany terminu zakończenia całości robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy lub zakończenie realizacji umowy w przypadku:
a. opóźnień leżących po stronie Zamawiającego;
b. wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.);
c. wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe prowadzenie robót lub odbiorów;
d. oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzędowe i władz samorządowych, zmiany obowiązującego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.;
e. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
f. konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, których wartość nie przekracza wartości rozwiązań podstawowych, dokonania zmiany kolejności wykonywania robót, zmiany rozwiązań, technicznych i/lub technologicznych wykonania elementów robót, przy czym są one dopuszczalne wyłącznie w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie opisuje dokumentacja jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz wymaga akceptacji Zamawiającego.
3. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, za zgodą obu stron i zostaną wprowadzone do Umowy w formie aneksu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
2. Wypełnione i podpisane Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
3. Parafowany wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
4. Wypełnione i podpisane Oświadczenie o posiadanej wiedzy i doświadczeniu umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia stanowiące Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego wraz z dowodami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
5. Wypełniony i podpisany Przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.
6. Kopia posiadanej polisy OC lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca na dzień składania oferty jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 450 000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych)
7. Upoważnienie do podpisania dokumentów w przypadku oferty składanej wspólnie przez więcej niż jednego wykonawcę będącego członkiem konsorcjum - jeśli dotyczy.
8. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę i składająca w imieniu Wykonawcy oświadczenia i inne pisma nie jest osobą upoważnioną na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo innego dokumentu załączonego do oferty.

Zamawiający dokonywać będzie oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach wymienionych w Zapytaniu Ofertowym (zgodnie z pkt. V) zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

Wykonawca, który nie spełnia chociażby jednego z wyżej wymienionych warunków podlegać będzie wykluczeniu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:

Kryterium I - „Cena netto” - waga 80% (80 pkt)

Liczba punktów będzie przyznawana według poniższego wzoru:

C = Cmin/Cn x 80 pkt
Gdzie:
Cmin – najniższa cena netto ze wszystkich cen zaproponowanych przez oferentów
Cn – cena netto oferty badanej
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w niniejszym kryterium wynosi 80. Cena netto oferty powinna zostać określona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Cenę netto należy podać w polskich złotych (PLN). Ocenie podlegać będzie łączna cena oferty netto.

Kryterium II – „Okres gwarancji na wykonanie i montaż ślusarki okiennej” wyrażony w miesiącach – waga 5% (5 pkt)

Liczba punktów będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Gś = Gb/Gmax x 5 pkt
Gdzie:
Gb – okres gwarancji na wykonanie i montaż ślusarki okiennej oferty badanej
Gmax – najdłuższy okres gwarancji na wykonanie i montaż ślusarki okiennej spośród badanych ofert
Gwarancja udzielona zostanie na okres wskazany w ofercie wyrażony w miesiącach kalendarzowych. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone. Zamawiający zastrzega, iż oferty zawierające okres gwarancji dłuższy niż 72 miesiące będą ocenione jako posiadające 72 – miesięczny okres gwarancji. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w niniejszym kryterium wynosi 5. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

Kryterium III – „Okres gwarancji na okucia okienne” wyrażony w miesiącach – waga 15% (15 pkt)

Liczba punktów będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Go = Gb/Gmax x 15 pkt
Gdzie:
Gb – okres gwarancji na okucia okienne oferty badanej
Gmax – najdłuższy okres gwarancji na okucia spośród badanych ofert
Gwarancja udzielona zostanie na okres wskazany w ofercie wyrażony w miesiącach kalendarzowych. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące. Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące zostaną odrzucone. Zamawiający zastrzega, iż oferty zawierające okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy będą ocenione jako posiadające 60 – miesięczny okres gwarancji. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w niniejszym kryterium wynosi 15. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której zostanie przyznana najwyższa liczba punktów na podstawie w/w kryteriów, poprzez zastosowanie wzoru:

Ogólna liczba punktów = C + Gś + Go

3. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ocenie ofert wynosi 100.
4. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające wykluczeniu.
5. Zamawiający udzieli Zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.
6. Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
7. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.
8. W przypadku, gdy co najmniej dwie oferty uzyskają identyczną liczbę punktów Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę w obszarze oddziaływania na środowisko i klimat poprzez porównanie deklaracji oferentów w zakresie braku wydzielania się i wypłukiwania z elementów dostarczonej i zamontowanej ślusarki aluminiowej substancji i preparatów (tj. ołów R23, R25 oraz H301, H331 i jego związki) zaklasyfikowanych według zwrotów określających zagrożenia:
1) rakotwórcze (rakotwórcze kategorii 1A, 1B oraz 2:H350, H350i, H351);
2) działające szkodliwie na układ rozrodczy (działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A, 1B oraz 2: H360F, H360D, H3601f, H3601d, H360FD, H3601fd, H360Fd i H360Df);
3) mutagenne i powodujące dziedziczne wady genetyczne (mutagenne kategorii 1B oraz 2: H340 i H341);
4) toksyczne (ostra toksyczność kategorii; 1, 2, i 3: H330, H331, H311, H301, H310, H300, toksyczność przewlekła kategorii 2 dla środowiska wodnego: H412);
5) mogące powodować objawy alergii w następstwie wdychania; (działające uczulająco na drogi oddechowe kategorii 1: H334);
6) działające szkodliwie na środowisko (ostra toksyczność kategorii 1 i toksyczność przewlekła kategorii 1, 2, 3, i 4 dla środowiska wodnego: H400, H410, H411, H412, H413);
7) stwarzające poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka w następstwie długotrwałego narażenia (zagrożenie dla zdrowia: H372 i H373).
Oferent za złożenie deklaracji o niewydzielaniu się i niewypłukiwaniu z elementów dostarczonej i zamontowanej ślusarki aluminiowej substancji i preparatów (tj. ołów R23, R25 oraz H301, H331 i jego związków) w ramach jednego w/w zagrożenia otrzyma 1 punkt. Maksymalnie oferent może uzyskać 7 punktów za złożenie deklaracji o braku wydzielania się i wypłukiwania z poszczególnych elementów dostarczonej i zamontowanej ślusarki aluminiowej szkodliwych substancji i preparatów. Zamawiający w momencie dokonywania porównania ofert w niniejszym kryterium oceny zwróci się do oferentów o dostarczenie dowodów potwierdzających złożoną deklarację. Nie dostarczenie żądanych dowodów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie spowoduje odrzucenie oferty. Dowodami tymi mogą być np. odpowiednie oznakowanie ekologiczne produktów typu I lub certyfikaty producenta lub inne jednoznacznie wskazujące na spełnianie w/w kryterium.

Wykluczenia

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SIGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

37-100 Łańcut

podkarpackie , łańcucki

Numer telefonu

17 247 10 50

Fax

17 785 26 40

NIP

8151757171

Tytuł projektu

Stworzenie centrum badawczo-rozwojowego celem prowadzenia prac B+R dedykowanych sektorowi MSP

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0050/15-00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.