Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3400z ostatnich 7 dni
13811z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: WYKONANIE REMONTU CZĄSTKOWEGO NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH ASFALTOWYCH DRÓG POWIATOWYCH...

Przedmiot:

WYKONANIE REMONTU CZĄSTKOWEGO NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH ASFALTOWYCH DRÓG POWIATOWYCH MIESZANKAMI MINERALNO – ASFALTOWYMI NA GORĄCO Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI

Data zamieszczenia: 2018-02-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Toruńska 200
62600 , Koło
telefon - 632 610 576
faks - 632 610 576
www.pzdkolo.pl
pzd@starostwokolskie.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Koło
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-02-14 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE REMONTU CZĄSTKOWEGO NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH ASFALTOWYCH DRÓG POWIATOWYCH MIESZANKAMI MINERALNO – ASFALTOWYMI NA GORĄCO W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI
Numer referencyjny: PZD/PN/2/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg i ulic powiatowych mieszankami mineralno asfaltowymi na gorąco – w ilości 100 kg/m2 t.j. w warstwie o grubości 4 cm w 2017 roku z podziałem na 2 części wg szacowanych zakresów wyszczególnionych poniżej: CZĘŚĆ I – ulice powiatowe miasto Koło, drogi pozamiejskie na terenie gminy Koło, Kościelec, Babiak, Osiek Mały Lp. Wyszczególnienie robót Ilość 1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych asfaltowych mieszankami mineralno – asfaltowymi st. II z ręcznym obcinaniem krawędzi i smarowanie emulsją kationową o powierzchni 0 – 10m2 - 1 000,00 m2 2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych asfaltowych mieszankami mineralno – asfaltowymi st. II z ręcznym obcinaniem krawędzi i smarowanie emulsją kationową o powierzchni powyżej 10 m2 - 200,00 m2 3. Wyrównanie nawierzchni mieszankami mineralno – asfaltowymi st. II z rozściełacza o powierzchni wyrównania 100 m2 – 500 m2 ze spryskaniem emulsją kationową 0,5 kg/m2 po oczyszczeniu nawierzchni - 170,00 t 4. Wyrównanie nawierzchni mieszankami mineralno – asfaltowymi st. II z rozściełacza o powierzchni wyrównania powyżej 500 m2 ze spryskaniem emulsją kationową 0,5 kg/m2 po oczyszczeniu nawierzchni - 400,00 t CZĘŚĆ II – ulice powiatowe miejskie: Kłodawa, Przedecz, Dąbie, drogi pozamiejskie na terenie gminy Kłodawa, Przedecz, Dąbie, Grzegorzew, Chodów, Olszówka Lp. Wyszczególnienie robót Ilość 1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszankami mineralno - asfaltowymi st. II z ręcznym obcinaniem krawędzi i smarowanie emulsją kationową o powierzchni 0-10m2 - 1000,00 m2 2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszankami mineralno - asfaltowymi st. II z ręcznym obcinaniem krawędzi i smarowanie emulsją kationową o powierzchni powyżej 10m2 - 240,00 m2 3. Wyrównanie nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi st. II z rozściełacza o powierzchni wyrównania 100 m2 – 500 m2 ze spryskaniem emulsją kationową 0,5 kg/m2 po oczyszczeniu nawierzchni - 160,00 t 4. Wyrównanie nawierzchni mieszankami mineralno – asfaltowymi st. II z rozściełacza o powierzchni wyrównania 500 m2 – 1000 m2 ze spryskaniem emulsją kationową 0,5 kg/m2 po oczyszczeniu nawierzchni - 400,00 t Zamawiający dopuszcza do zmiany w ilości poszczególnych asortymentów robót w obrębie danej części zamówienia. 2. Zakres robót remontowych obejmuje – dotyczy każdej z części : Oznakowanie i organizację ruchu podczas prowadzenia robót: Wykonawca staraniem własnym i na własny koszt wykona, zaopiniuje, zatwierdzi i przedłoży Zamawiającemu projekt organizacji ruchu przed realizacją robót. Obowiązkiem wykonawcy robót jest oznakowanie miejsca robót i organizacji ruchu wg zatwierdzonego projektu oznakowania 3. Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia – dotyczy każdej z części: 1) Podział zamówienia na części ma na celu równoczesne wykonywanie robót w obrębie każdego z zadań przez niezależne brygady robocze (Kierownik budowy, majster robót, osoby kierujące ruchem – odrębne dla każdej części zamówienia) oraz przy użyciu zaplecza sprzętowego wymienionego w rozdziale VII ust. 2 pkt 5 odrębnego dla każdej z części zamówienia (nie dotyczy wytwórni mas bitumicznych i zaplecza laboratoryjnego). 2) Część I – remont będzie dotyczył w pierwszej kolejności ulic miasta: Koła oraz odcinków dróg zamiejskich, wskazanych przez Zamawiającego odrębnym zleceniem po zakończeniu robót w Kole. 3) Część II – remont będzie dotyczył ulic miast: Kłodawa, Przedecz i Dąbie w podanej kolejności oraz odcinków dróg zamiejskich, wskazanych przez Zamawiającego odrębnym zleceniem po zakończeniu robót w wymienionych miastach. 4) Szczegółowy zakres robót (lokalizacja i powierzchnia miejsca przewidzianego do remontu) dla danego odcinka drogi/ulicy zostanie określona bezpośrednio podczas prowadzonych robót przez pracownika PZD. 5) Przy kalkulacji ceny jednostkowej należy zakładać, że przy grubości ubytku nawierzchni powyżej 4 cm, wykonawca uzupełni różnicę grubości własnym klińcem, 6) Emulsją kationową należy smarować szczotką ryżową (nie skrapiać): - całą powierzchnię spodnią ubytku, - krawędzie boczne ubytku, - łączenie z dotychczasowa nawierzchnią po wypełnieniu ubytku na szerokości 10 cm

II.5) Główny kod CPV: 45233142-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-05-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1) Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 2) Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 3) Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch zadań polegających na wykonaniu robót budowlanych o zakresie i charakterze porównywalnym do przedmiotu zamówienia (w zakresie remontów cząstkowych masą bitumiczną lub układania nawierzchni z masy mineralno - bitumicznej) o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto każde oraz wykaże, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 4) Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca wskaże osoby, które muszą być dostępne na etapie realizacji zamówienia i spełniać następujące wymagania:  Kierownik budowy – 1 osoba, który posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej z minimum 5-cioletnim doświadczeniem zawodowym. Uprawnienia budowlane Kierownika budowy winny być zgodne z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.  Majster robót – 1 osoba, całkowite doświadczenie 2 lata  Osoby posiadające uprawnienia do wykonywania czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym określonym w rozporządzeniu MSWiA z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U. Nr 123 poz. 840) – 2 osoby. UWAGA ! Każda z części zamówienia wymaga zapewnienia odrębnej obsady osób wymienionych powyżej. 5) Wykonawca musi dysponować przez cały okres realizacji zamówienia następującym wyposażeniem technicznym:  przecinarki z diamentowymi tarczami tnącymi lub podobnie działające urządzenia do przycięcia krawędzi uszkodzonych warstw,  szczotki mechaniczne i ręczne do oczyszczania ubytków i smarowania emulsja kationową,  skrapiarka do bitumu przewoźna – min. 1 szt  walec ogumiony lub lekki walec statyczny o masie 10 t – 1 szt  walca drogowego o masie 5 t – 1 szt  termosu do przewozu masy bitumicznej – min. 1 szt  układarki do układania mieszanki mineralno – asfaltowej – 1 szt UWAGA ! Każda z części zamówienia wymaga zapewnienia odrębnego zaplecza sprzętowego wymienionego powyżej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej: 1) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, Dotyczących zdolności technicznych i zawodowych: 2) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu. W przypadku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - Załącznik nr 10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożenie przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsca zamieszkania osoby, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dotyczących zdolności technicznych i zawodowych: 1) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - Załącznik nr 7 2) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 8 3) Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - Załącznik nr 9.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca dołączy do oferty następujące dokumenty: formularz oferty, kosztorys ofertowy, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy – w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy umocowanie takie nie wynika ze złożonego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena ofert 60,00
termin realizacji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących okolicznościach: 1) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do terminu wykonania zamówienia dopuszczalna jest w przypadku:  wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,  wystąpienia warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych, które istotnie utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie robót w umówiony sposób;  przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji niezbędnych decyzji administracyjnych,  zmian regulacji prawnych, wpływających na konieczność zmiany terminu. 2) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do wynagrodzenia dopuszczalna jest w przypadku:  ceny brutto za wykonanie zamówienia publicznego jedynie w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku od towaru i usług,  wprowadzenia zmian w stosunku do przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia. 3) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do zakresu rzeczowego dopuszczalna jest w przypadku:  zmian regulacji prawnych, wpływających na koniczność zmiany zakresu rzeczowego,  wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,  konieczność zmiany zakresu rzeczowego w przypadku, gdy zmiana ta wynika z okoliczności których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  wprowadzenia zmian w stosunku do przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia. 2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Katalog ten nie stanowi podstawy roszczenia dla Wykonawcy o zobowiązanie Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 3. Zmiany mogą być wprowadzone po złożeniu pisemnej propozycji zmian, jeżeli konieczność ich wprowadzenia do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowiązującego, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego lub wynika ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg i ulic powiatowych mieszankami mineralno asfaltowymi na gorąco w 2017 roku CZĘŚĆ I – ulice powiatowe miasto Koło, drogi pozamiejskie na terenie gminy Koło, Kościelec, Babiak, Osiek Mały
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Lp. Wyszczególnienie robót Ilość 1 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych asfaltowych mieszankami mineralno – asfaltowymi st. II z ręcznym obcinaniem krawędzi i smarowanie emulsją kationową o powierzchni 0 – 10m2 1 000,00 m2 2 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych asfaltowych mieszankami mineralno – asfaltowymi st. II z ręcznym obcinaniem krawędzi i smarowanie emulsją kationową o powierzchni powyżej 10 m2 200,00 m2 3 Wyrównanie nawierzchni mieszankami mineralno – asfaltowymi st. II z rozściełacza o powierzchni wyrównania 100 m2 – 500 m2 ze spryskaniem emulsją kationową 0,5 kg/m2 po oczyszczeniu nawierzchni 170,00 t 4 Wyrównanie nawierzchni mieszankami mineralno – asfaltowymi st. II z rozściełacza o powierzchni wyrównania powyżej 500 m2 ze spryskaniem emulsją kationową 0,5 kg/m2 po oczyszczeniu nawierzchni 400,00 t
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 60,00
termin realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg i ulic powiatowych mieszankami mineralno asfaltowymi na gorąco w 2017 roku CZĘŚĆ II – ulice powiatowe miejskie: Kłodawa, Przedecz, Dąbie, drogi pozamiejskie na terenie gminy Kłodawa, Przedecz, Dąbie, Grzegorzew, Chodów, Olszówka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Lp. Wyszczególnienie robót Ilość 1 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych asfaltowych mieszankami mineralno – asfaltowymi st. II z ręcznym obcinaniem krawędzi i smarowanie emulsją kationową o powierzchni 0 – 10m2 1 000,00 m2 2 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych asfaltowych mieszankami mineralno – asfaltowymi st. II z ręcznym obcinaniem krawędzi i smarowanie emulsją kationową o powierzchni powyżej 10 m2 200,00 m2 3 Wyrównanie nawierzchni mieszankami mineralno – asfaltowymi st. II z rozściełacza o powierzchni wyrównania 100 m2 – 500 m2 ze spryskaniem emulsją kationową 0,5 kg/m2 po oczyszczeniu nawierzchni 170,00 t 4 Wyrównanie nawierzchni mieszankami mineralno – asfaltowymi st. II z rozściełacza o powierzchni wyrównania powyżej 500 m2 ze spryskaniem emulsją kationową 0,5 kg/m2 po oczyszczeniu nawierzchni 400,00 t
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 60,00
termin realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.