Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3400z ostatnich 7 dni
13811z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: DOSTAWA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ DROBNOZIARNISTEJ NA GORĄCO ORAZ MASY...

Przedmiot:

DOSTAWA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ DROBNOZIARNISTEJ NA GORĄCO ORAZ MASY MINERALNO-ASFALTOWEJ NA ZIMNO W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI

Data zamieszczenia: 2018-02-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Toruńska 200
62600 , Koło
telefon - 632 610 576
faks - 632 610 576
www.pzdkolo.pl
pzd@starostwokolskie.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Koło
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-02-09 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ DROBNOZIARNISTEJ NA GORĄCO ORAZ MASY MINERALNO-ASFALTOWEJ NA ZIMNO W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI
Numer referencyjny: PZD/PN/1/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: CZĘŚĆ I – Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej drobnoziarnistej na gorąco 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą mieszanki mineralno-asfaltowej drobnoziarnistej na gorąco w ilości 1060 Mg w 2018 roku na miejsce wbudowania masy przez Dostawcę. Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna spełniać wymagania: masa mineralno-asfaltowa o uziarnieniu 0-8 przy czym nie mniej niż 45 % kruszywa powyżej 2,0 mm z przeznaczeniem do wykonania napraw nawierzchni bitumicznych ( remontów cząstkowych) dla dróg KR-2. Wykonawca winien przy odbiorze masy w Miejsce wbudowania, zapewnić właściwą temperaturę sprzedawanej masy ( 180 stopn. C) -masa winna spełniać wymogi normy PN-EN 13108-1 i WT-2-2010. Masa mineralno - asfaltowa winna spełniać powyższą normę lub równoważną. 2. Materiał powinien być zgodny z Ustawą z dnia 13 czerwca 2013r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2013r. poz. 898). Powinien posiadać aprobatę techniczną, a każda dostarczona partia materiału powinna posiadać deklarację zgodności. 3. Jednorazowa ilość dostawy mieszanki mineralno-asfaltowej drobnoziarnistej na gorąco będzie wynosić od 6-14 Mg. 4. Termin realizacji zamówienia wynosi 3 dni od pisemnego zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego na miejsce wbudowania masy. 5. Podana ilość mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco jest wartością szacunkową, w przypadku niezrealizowania ilościowego zakupu przez Zamawiającego w czasie trwania umowy, zakup uważa się za zakończony bez jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych. Część II –Dostawa masy mineralno-asfaltowej na zimno 1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa masy mineralno –asfaltowej do stosowania na zimno w ilości do 70 Mg do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Kole ul. Toruńska 200 z przeznaczeniem do wykonywania napraw nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie obszaru powiatu kolskiego. 2. Masa mineralno- asfaltowa do stosowania na zimno powinna spełniać następujące wymagania: 1) do stosowania zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach (od – 15 ° C do + 35 ° C), 2) pakowana w hermetyczne worki foliowe o wadze 25kg/1 worek, 3) możliwość układania masy bez smarowania krawędzi ubytku emulsją. 3. Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie wg. pisemnych zamówień Zamawiającego w ilości nie większej niż 10 ton (jednorazowo) w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 14.00. 4. Termin realizacji zamówienia wynosi 3 dni od pisemnego zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego na paletach do siedziby Zamawiającego na własny koszt. Do każdej dostawy należy dołączyć świadectwo badań. 5. Podane ilości materiału są ilościami szacunkowymi, w przypadku niezrealizowania ilościowego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego w czasie trwania umowy, dostawę uważa się za zakończoną bez jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych. 6. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyłącznie materiałów, które winny spełniać wymagania określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, posiadać aktualne APROBATY TECHNICZNE, atesty, orzeczenia jakości. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania próbek z dostarczonej masy i zlecenia badań kontrolnych niezależnemu laboratorium. W przypadku stwierdzenia niezgodności z dołączoną do oferty aprobatą Zamawiający obciąży kosztami badań Wykonawcę oraz Zamawiający może odstąpić od realizacji umowy.

II.5) Główny kod CPV: 44113700-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-14

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: wykazanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw łącznie minimum 3000 Mg mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco / dostaw łącznie minimum 200 Mg masy mineralno-asfaltowej na zimno każda wraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp,b)oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (składane na wezwanie Zamawiającego), 1)AW celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego: a) certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 2. Wykonawca może zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt.1A lit a, złożyć równoważne dokumenty wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 3. Wykonawca, który z przyczyn niezależnych od niego, nie ma możliwości uzyskania dokumentu, o którym mowa w pkt 1A lit. a, może złożyć inne dokumenty dotyczące odpowiednio zapewnienia jakości lub środków zarządzania środowiskowego, potwierdzające stosowanie przez Wykonawcę środków zapewnienia jakości zgodnych z wymaganymi normami zapewniania jakości lub środków zarządzania środowiskowego równoważnych środkom wymaganym na mocy mającego zastosowanie systemu lub norm zarządzania środowiskowego (składane na wezwanie Zamawiającego).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz oferty, Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy - w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy umocowanie takie nie wynika ze złożonego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-09, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: DOSTAWA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ DROBNOZIARNISTEJ NA GORĄCO
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ I – Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej drobnoziarnistej na gorąco 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą mieszanki mineralno-asfaltowej drobnoziarnistej na gorąco w ilości 1060 Mg w 2018 roku na miejsce wbudowania masy przez Dostawcę. Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna spełniać wymagania: masa mineralno-asfaltowa o uziarnieniu 0-8 przy czym nie mniej niż 45 % kruszywa powyżej 2,0 mm z przeznaczeniem do wykonania napraw nawierzchni bitumicznych ( remontów cząstkowych) dla dróg KR-2. Wykonawca winien przy odbiorze masy w miejsce wbudowania, zapewnić właściwą temperaturę sprzedawanej masy ( 180 stopn. C) -masa winna spełniać wymogi normy PN-EN 13108-1 i WT-2-2010. Masa mineralno - asfaltowa winna spełniać powyższą normę lub równoważną. 2. Materiał powinien być zgodny z Ustawą z dnia 13 czerwca 2013r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2013r. poz. 898). Powinien posiadać aprobatę techniczną, a każda dostarczona partia materiału powinna posiadać deklarację zgodności. 3. Jednorazowa ilość dostawy mieszanki mineralno-asfaltowej drobnoziarnistej na gorąco będzie wynosić od 6-14 Mg. 4. Termin realizacji zamówienia wynosi 3 dni od pisemnego zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego na miejsce wbudowania masy. 5. Podana ilość mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco jest wartością szacunkową, w przypadku niezrealizowania ilościowego zakupu przez Zamawiającego w czasie trwania umowy, zakup uważa się za zakończony bez jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44113700-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-14
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: DOSTAWA MASY MINERALNO-ASFALTOWEJ NA ZIMNO
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II –Dostawa masy mineralno-asfaltowej na zimno 1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa masy mineralno –asfaltowej do stosowania na zimno w ilości do 70 Mg do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Kole ul. Toruńska 200 z przeznaczeniem do wykonywania napraw nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie obszaru powiatu kolskiego. 2. Masa mineralno- asfaltowa do stosowania na zimno powinna spełniać następujące wymagania: 1) do stosowania zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach (od – 15 ° C do + 35 ° C), 2) pakowana w hermetyczne worki foliowe o wadze 25kg/1 worek, 3) możliwość układania masy bez smarowania krawędzi ubytku emulsją. 3. Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie wg. pisemnych zamówień Zamawiającego w ilości nie większej niż 10 ton (jednorazowo) w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 14.00. 4. Termin realizacji zamówienia wynosi 3 dni od pisemnego zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego na paletach do siedziby Zamawiającego na własny koszt. Do każdej dostawy należy dołączyć świadectwo badań. 5. Podane ilości materiału są ilościami szacunkowymi, w przypadku niezrealizowania ilościowego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego w czasie trwania umowy, dostawę uważa się za zakończoną bez jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych. 6. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyłącznie materiałów, które winny spełniać wymagania określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, posiadać aktualne APROBATY TECHNICZNE, atesty, orzeczenia jakości. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania próbek z dostarczonej masy i zlecenia badań kontrolnych niezależnemu laboratorium. W przypadku stwierdzenia niezgodności z dołączoną do oferty aprobatą Zamawiający obciąży kosztami badań Wykonawcę oraz Zamawiający może odstąpić od realizacji umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44113700-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-14
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.