Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3347z ostatnich 7 dni
13692z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe - remont części budynku biurowo-administracyjnego wraz z przebudową w...

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - remont części budynku biurowo-administracyjnego wraz z przebudową w celu adaptacji na świetlicę, budowa ciągu pieszo-rowerowego

Data zamieszczenia: 2018-02-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Silesia Commercial Investment
Sp. z o.o. Sp. komandytowa
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. 603508668
silesiaci@s-invest.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Wojkowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-02-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Roboty i materiały budowlane związane z rewitalizacją

Termin składania ofert

do dnia 13-02-2018

 

Numer ogłoszenia

630

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana/doręczona na adres korespondencyjny:

Silesia Commercial Investment
Sp. z o.o. Sp. komandytowa
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

lub na adres e-mail:
silesiaci@s-invest.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Izabela Lis

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

603508668

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty i materiały budowlane związane z remontu części budynku biurowo-administracyjnego wraz z przebudową w celu adaptacji na świetlicę, budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz rekultywacji terenu - zgodnie z zakresem robót określonym Programem Funkcjonalno - Użytkowym.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: będziński Miejscowość: Wojkowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie wykonawcy na roboty i materiały budowlane związane z remontu części budynku biurowo-administracyjnego wraz z przebudową w celu adaptacji na świetlicę, budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz rekultywacji terenu - zgodnie z zakresem robót określonym Programem Funkcjonalno - Użytkowym.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty i materiały budowlane związane z remontu części budynku biurowo-administracyjnego wraz z przebudową w celu adaptacji na świetlicę, budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz rekultywacji terenu - zgodnie z zakresem robót określonym Programem Funkcjonalno - Użytkowym.

Do planowanych do wykonania prac należą w szczególności:

Dokumentacja Techniczna, niezbędna do uzyskania decyzji pozwolenie na budowę,

Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne obiektu. Wśród prac budowlanych wymaganych do wykonania w ramach odbudowywanej części obiektu wystąpią:

- związane z adaptacją pomieszczeń na cele świetlicy miejskiej i jej zaplecza oraz zapewnienia właściwej komunikacji wewnątrz budynku. W ramach plac zaplanowano: Remont ścian, sufitów i posadzek, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji wod-kan, wykonanie instalacji c.o., wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji, wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej, wywóz gruzu i utylizacja na wysypisku,
- związane z zapewnieniem dostępności budynku i odpowiedniej infrastruktury pieszo - rowerowej wokół niego. W ramach kosztu uwzględniono: roboty ziemne, przygotowawcze, chodniki, ścieżkę rowerową, stanowiska postojowe dla rowerów, obrzeża, latarnie+ oświetlenie awaryjne, mała architektura, zieleń,
- związane z uporządkowaniem terenu wokół przedmiotowego budynku na który składają się roboty ziemne, rozbiórka i wywóz konstrukcji żelbetowej- pozostałości na terenie do rekultywacji oraz nasadzenia zieleni.


Ww. dokumentacja dotycząca zamówienia znajduje się w posiadaniu Zamawiającego (zostanie każdorazowo udostępniona do wglądu po uprzednim kontakcie potencjalnego oferenta).


Miejsce wykonania zamówienia:
ul. Cementowa
42-580 Wojkowice

Kody CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

Jeżeli w powyższym opisie, dokumentacji projektowej lub załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego przyjęto konkretne rozwiązania, w tym konkretne materiały, Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania i materiały równoważne w zakresie funkcjonalności, jakości oraz parametrów.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji umowy: do 31.05.2020 r.

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Składający ofertę musi spełniać poniższe warunki oraz przedłożyć dokumentację potwierdzającą ich spełnianie na dzień złożenia oferty, tj. przedłożyć:
1. Referencje w realizacji prac w ramach podobnych inwestycji tzn. w okresie ostatnich 5-ciu lat wykonanie co najmniej 2 inwestycji polegających na wykonaniu prac budowlanych wraz z dostawą materiałów budowlanych, wartość realizowanego pojedynczego zamówienia minimum 3 mln zł - wraz z ofertą proszę przedłożyć referencje potwierdzające spełnienie tego warunku wystawione przez inwestora. Wraz z ofertą proszę przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tego warunku.
2. Przedłożenie oferty na zakres zgodny z wskazanym w pkt. II niniejszego zapytania ofertowego.


Złożona oferta powinna ponadto zawierać:
1. Nazwę i adres oferenta,
2. Wartość oferty – ogółem i w rozbiciu (cena netto, podatek VAT, cena brutto),
3. Termin ważności oferty,
4. Informację o ilość dni kalendarzowych realizacji zamówienia od momentu podpisania umowy (nie później niż w terminie do 31 maja 2020 r.),
5. Załącznik w postaci oświadczenia dotyczącego braku konfliktu interesów, którego wzór został udostępniony wraz z niniejszym zapytaniem ofertowym jako załącznik nr 1,
6. Pozostałe informacje, które umożliwią ocenę zgodnie z niżej wskazanymi kryteriami oceny ofert.


Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana/doręczona na adres korespondencyjny:

Silesia Commercial Investment
Sp. z o.o. Sp. komandytowa
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

lub na adres e-mail:
silesiaci@s-invest.pl

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych – oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.

W przypadku braku spełnienia powyższych warunków – oferta nie będzie brana pod uwagę podczas wyboru dokonywanego przez Ogłaszającego.

Ogłaszający zapytanie ofertowe zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert według własnego uznania (jeśli zajdzie taka konieczność), do anulowania zapytania ofertowego oraz do unieważnienia postępowania ofertowego wraz z podaniem przyczyny.

Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania jakiejkolwiek oferty w szczególności w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności (anulowanie, unieważnienie lub zamknięcie postępowania bez wyboru oferty) Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy na realizację usługi. Oferent jest zobowiązany do podpisania umowy w wypadku wyboru jego oferty w wyniku postępowania wyboru ofert.

Termin składania ofert upływa w dn. 13.02.2018 r.

Zaznacza się, że oferty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę.

Warunki zmiany umowy

Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy/dostawcy, w szczególności w następującym zakresie i w następujących przypadkach:
- Zmiany terminu realizacji umowy, w tym harmonogramu realizacji umowy wynikające z postanowień umowy o dofinansowanie, w tym jeżeli umowa o dofinansowanie została zawarta lub zmieniona aneksem po udzieleniu zamówienia;
- W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu
realizacji przedmiotu umowy, zmniejszenie wartości zamówienia);
- Zmian nazwy, siedziby firmy, zmiany teleadresowe, ilości i numerów kont bankowych Wykonawcy lub
Zamawiającego (zmiany podmiotowe);
- Zmiany osób reprezentujących w trakcie realizacji umowy interesy Stron;
- Zmian przepisów obowiązującego prawa dotyczącego umowy;
- Ograniczenia zakresu usługi wynikającego z braku środków finansowych Zamawiającego lub innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
- Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i nie ograniczają przedmiotu zamówienia zawartego w zapytaniu ofertowym;
- Zmiany sposobu realizacji dostawy, w tym terminu dostawy oraz pozostałych zobowiązań Wykonawcy, w szczególności w następstwie siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i
niemożliwego do zapobieżenia (niemożność zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom, na które Strona nie ma wpływu i której nie można przypisać drugiej Stronie), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie, ustanowienie stanu klęski żywiołowej, epidemia, ograniczenia z powodu kwarantanny, strajk, zamieszki uliczne, pożar, eksplozja, wojna lub rewolucja, atak terrorystyczny, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne lub wewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy; jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub przewiduje się, że uniemożliwi którejkolwiek ze Stron wykonanie dostawy bądź pozostałych zobowiązań
wynikających z umowy, to Strona ta powiadomi drugą stronę o zaistniałym wydarzeniu lub okolicznościach i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie będzie uniemożliwione w ich wyniku; powiadomienie to zostanie przekazane niezwłocznie od momentu powzięcia wiedzy o wydarzeniach bądź okolicznościach. Przedłużenie terminu wykonania umowy może nastąpić o czas trwania przeszkody, jaką jest w tym przypadku siła wyższa. Zmiana sposobu wykonania pozostałych obowiązków umownych np. miejsce i odbiór przedmiotu zamówienia, może nastąpić tylko wówczas, jeżeli okaże się, że na skutek działania siły wyższej ich wykonanie w pierwotny sposób nie jest możliwe lub jest znacznie utrudnione. Nowy sposób wykonania obowiązków powinien być możliwie jak najbardziej zbliżony do pierwotnego;
-Zmiany terminu i zakresu realizacji dostawy w przypadku wystąpienia działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie dostawy, za które to działania nie ponosi winy którakolwiek ze Stron umowy;
-Zmiany podwykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego, pod warunkiem zgodności z postanowieniami zapytania ofertowego;
-Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
-Zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT lub podatku akcyzowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Składający ofertę musi spełniać poniższe warunki oraz przedłożyć dokumentację potwierdzającą ich spełnianie na dzień złożenia oferty, tj. przedłożyć:
1. Referencje w realizacji prac w ramach podobnych inwestycji tzn. w okresie ostatnich 5-ciu lat wykonanie co najmniej 2 inwestycji polegających na wykonaniu prac budowlanych wraz z dostawą materiałów budowlanych, wartość realizowanego pojedynczego zamówienia minimum 3 mln zł - wraz z ofertą proszę przedłożyć referencje potwierdzające spełnienie tego warunku wystawione przez inwestora. Wraz z ofertą proszę przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tego warunku.
2. Przedłożenie oferty na zakres zgodny z wskazanym w pkt. II niniejszego zapytania ofertowego.


Złożona oferta powinna ponadto zawierać:
1. Nazwę i adres oferenta,
2. Wartość oferty – ogółem i w rozbiciu (cena netto, podatek VAT, cena brutto),
3. Termin ważności oferty,
4. Informację o ilość dni kalendarzowych realizacji zamówienia od momentu podpisania umowy (nie później niż w terminie do 31 maja 2020 r.),
5. Załącznik w postaci oświadczenia dotyczącego braku konfliktu interesów, którego wzór został udostępniony wraz z niniejszym zapytaniem ofertowym jako załącznik nr 1,
6. Pozostałe informacje, które umożliwią ocenę zgodnie z niżej wskazanymi kryteriami oceny ofert.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Cena: 80 %

Termin realizacji zamówienia (ilość dni kalendarzowych realizacji zamówienia od momentu podpisania umowy): 20 %

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ustaloną punktację:

a) punkty za kryterium „Cena” zostaną przyznane za cenę netto określoną w ofercie, według
następującego wzoru:

(Cena oferty najniższej / Cena oferty badanej) x 100 x 80% = ilość punktów

b) punkty za kryterium „Termin realizacji zamówienia” zostaną przyznane według następującego wzoru:
(Ilość dni realizacji zamówienia w ofercie z najkrótszym terminem realizacji/ Ilość dni realizacji zamówienia w ofercie badanej) x 100 x 20% = ilość punktów

Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.

Wykluczenia

VI. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych i kapitałowych
Informujemy, że zamówienie ma zostać udzielone w ramach projektu, w którym Zamawiający jest zobowiązany do stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w związku z czym Zamawiającego i Wykonawcę obowiązuje zakaz powiązań osobowych lub kapitałowych, o którym mowa w pkt 2 sekcji 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” ww. Wytycznych. W związku z powyższym informujemy, że w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie w szczególności nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z ogłaszającym zamówienie. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ogłaszającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ogłaszającego lub osobami wykonującymi w imieniu ogłaszającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

SILESIA COMMERCIAL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

CHAŁUBINSKIEGO 8/-

00-613 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

 

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.