Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
477z dziś
3824z ostatnich 7 dni
14169z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe - remont w pomieszczeniu o powierzchni 655,41 m2

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - remont w pomieszczeniu o powierzchni 655,41 m2

Data zamieszczenia: 2018-02-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Alex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Zambrowska 4a
16-001 Kleosin
telefon: 856648440
Fax: 856648440
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-02-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Wykonanie remontu w pomieszczeniu o powierzchni 655,41 m2 w celu utworzenia w nim centrum badawczo – rozwojowego (laboratorium i prototypowni) przedsiębiorstwa ALEX Sp. z o.o.

Termin składania ofert

do dnia 12-02-2018

 

Numer ogłoszenia

313

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 25.01.2018r. kilka minut po publikacji Zamawiający zauważył omyłkę pisarską i poprawił termin składania ofert z 07.02.2018r na 09.02.2018r. oraz skorygował literówkę w nazwie spółki z Alex Spółka z ograniczoną odpowiedizalnością na
Alex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 26.01.2018 przesunięto termin składania ofert z 09.02.2018 na 12.02.2018 z uwagi na fakt nieopublikowania się załączników do postępowania

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:
Alex Sp. z o.o.
ul. Zambrowska 4a
16-001 Kleosin
Oferta na Wykonanie remontu w pomieszczeniu o powierzchni 655,41 m2 w celu utworzenia w nim centrum badawczo – rozwojowego (laboratorium i prototypowni) przedsiębiorstwa ALEX Sp. z o.o.
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną (prosimy o przesyłanie pytań e-mailem w formacie edytowalnym) lub pisemnie.
2. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować:
adres poczty elektronicznej: koordynatorbr@autogas-alex.com
lub pisemnie:
Alex Sp. z o.o.
ul. Zambrowska 4a
16-001 Kleosin
3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Tadeusz Ożarowski.
4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.
Dodatkowe szczegóły zawarto w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kiwierowicz@interia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tadeusz Ożarowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

500 242 122

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie remontu w pomieszczeniu o powierzchni 655,41 m2 w celu utworzenia w nim
Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia ujęto w załączniku nr 1 do SIWZ.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy robót konserwacyjno-remontowych.

Przedmiot zamówienia

Wykonanie remontu w pomieszczeniu o powierzchni 655,41 m2 w celu utworzenia w nim centrum badawczo – rozwojowego (laboratorium i prototypowni) przedsiębiorstwa ALEX Sp. z o.o.
Stan istniejący:
Pomieszczenie o powierzchni 655,41 m2 przeznaczone na centrum badawczo – rozwojowe jest częścią budynku produkcyjno – usługowo – biurowego (hali) o powierzchni 23 000 m2 zlokalizowanego przy ulicy Przędzalnianej 8a w Białymstoku. Pomieszczenie o powierzchni 655,41 m2 przeznaczone na centrum B+R jest oddzielone od pozostałych części budynku ścianami wykonanymi z wzmacnianej blachy falistej, przymocowanej do murowanych filarów i podciągów. Pomieszczenie o powierzchni 655,41 m2 przeznaczone na centrum badawczo – rozwojowe jest zlokalizowane na działce nr geodezyjny 337/127, obręb 001 Bacieczki.
W pomieszczeniu znajduje się posadzka przemysłowa ceramiczna. Dach wieloszczytowy, częściowo wyposażony w okna wymagające wymiany. Instalacja elektryczna jedno i trzyfazowa wymagająca remontu i rozbudowy. Węzeł cieplny nieczynny, wymagający remontu i rozbudowy.
Zakres prac remontowych w pomieszczeniu o powierzchni 655,41 m2.
Roboty remontowe mają charakter prac konserwacyjnych i zgodnie z Ustawą Prawo budowlane nie wymagają uzyskiwania pozwolenia na budowę, czy zgłoszenia budowy, a także wykonania dokumentacji technicznej. Przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski wykonano na podstawie inwentaryzacji przedwykonawczej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 60 dni licząc od daty podpisania umowy.

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie, których spełnienie należałoby przedstawić w sposób szczególny. Warunek ten zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

Wiedza i doświadczenie

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy- w tym okresie, wykonał dwie roboty budowlane odpowiadające głównemu zakresowi oferty, na kwotę o wartości nie mniejszej niż 200 000,00zł brutto każda, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie, których spełnienie należałoby przedstawić w sposób szczególny

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie, których spełnienie należałoby przedstawić w sposób szczególny

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie, których spełnienie należałoby przedstawić w sposób szczególny

Dodatkowe warunki

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V. 2.2-2.3 lit a) niniejszej SIWZ, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. V pkt 2.2. lit. a) niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt. V.1 niniejszej SIWZ
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający może dokonać zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty na podstawie art. 144 ustawy Pzp .
2. Zamawiający może dokonać zmiany terminu realizacji umowy w przypadku braków lub wad dokumentacji projektowej oraz konieczności wprowadzenia przez Projektanta zmian i uściśleń w rozwiązaniach projektowych o czas uzupełnienia braków dokonanych przez projektanta.
3. Zamawiający może dokonać zmiany sposobu spełnienia świadczenia-zmiany technologicznej w szczególności:
a) niedostępność na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy albo o wyższych parametrach funkcjonalnych w tej samej cenie;
4. Zmiana zapisów umowy może być inicjowana przez Zamawiającego i Wykonawcę z zachowaniem formy pisemnej. Żądanie zmiany zapisów umowy winno zostać udokumentowane właściwym uzasadnieniem.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1. Oświadczenie, że na dzień składania ofert, Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, wg wzoru załącznik Nr 3 SIWZ.
2. Oświadczenie, że na dzień składania ofert, Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, wg wzoru załącznik Nr 4 SIWZ
3. Wykaz wykonanych dwóch robót budowlanych, na kwotę o wartości nie mniejszej niż 300 000,00zł brutto każda, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-inne dokumenty.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o których mowa w rozdz. VI pkt 1 niniejszej SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o którym mowa w rozdz. VI. 1 i 2 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt V.1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp oraz w pkt 8 lit. H podrozdziału 6.5 Wytycznych kwalifikowalności.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Najniższa cena 100%

1. Ocena każdej z ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryterium.
2. Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
2.1.Ilość punktów za cenę będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na postawie poniższego wzoru:

Cena najtańszej oferty
C = ------------------------------ x 100
Cena badanej oferty
Gdzie:
C – ilość punktów za cenę

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najwyższą ilość punktów.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Spełnienie tego warunku będzie weryfikowane na podstawie analizy oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym dostarczonego przez Wykonawcę, a także własnej wiedzy Zamawiającego na temat swoich powiązań. Warunek ten zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Alex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres

Zambrowska 4a/-

16-001 Kleosin

podlaskie , białostocki

Numer telefonu

856648440

Fax

856648440

NIP

5422865009

Numer naboru

RPPD.01.02.01-IZ.00-20-001/16

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.