Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3347z ostatnich 7 dni
13692z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sukcesywna dostawa kruszyw wraz z transportem z przeznaczeniem na bieżące naprawy dróg...

Przedmiot:

Sukcesywna dostawa kruszyw wraz z transportem z przeznaczeniem na bieżące naprawy dróg do stabilizacji mechanicznej frakcji 0-31,5 mm w ilości 800 ton

Data zamieszczenia: 2018-02-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sławno
M. C. Skłodowskiej 9
76-100 , Sławno
telefon - 598 106 229
faks - 598 107 526
http://ug.slawno.ibip.pl
sekretariat@gminaslawno.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Sławno
Wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1) Część nr 1 – 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc złotych); 2) Część nr 2 – 400,00 zł (słownie złotych: czterysta złotych). 2. Wadium można wn
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-02-12 09:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa kruszyw wraz z transportem z przeznaczeniem na bieżące naprawy dróg na terenie Gminy Sławno
Numer referencyjny: RSSA.271.5.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części: Część nr 1 – Sukcesywna dostawa kruszywa (mieszanki mineralnej) do stabilizacji mechanicznej dróg frakcji 0-31,5 mm w ilości 800 ton wraz z transportem na teren gminy Sławno. Ilość dostarczonego kruszywa winna być potwierdzona przez osobę upoważnioną na dokumencie przewozowym zawierającym wagę kruszywa, umożliwiającym weryfikację tonażu. Potwierdzenie odbioru przedmiotu dostawy nastąpi na podstawie załącznika nr 1 do umowy. Należność za dokonaną dostawę będzie rozliczna w okresach miesięcznych w ciągu 14 dni od otrzymania faktury wraz z potwierdzeniem odbioru. Na dostarczone kruszywa Wykonawca przedstawi deklarację zgodności z normą PN-EN 13242:2004. Ponadto kruszywa powinny spełniać wymagania techniczne (WT-4 2010) dla nawierzchni z kruszywa niezwiązanego obciążonej ruchem KR1, KR2. Najpóźniej na dzień podpisania umowy Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający spełnienie wyżej wymienionych wymagań. Transport ma odbywać się samochodami o ładowności nie mniejszej niż 16 ton. Zamawiający przy udziale Wykonawcy może pobrać próbkę materiału do badania. W przypadku nie spełnienia przez próbkę wymagań określonych w przedmiocie zamówienia koszty badania pokryje Wykonawca, a materiał niespełniający wymagań Wykonawca usunie ze składowiska Zamawiającego na własny koszt. Część nr 2 – Dostawa gruzu kruszonego o frakcji 0-60 mm w ilości 400 ton wraz z transportem na teren gminy Sławno. Ilość dostarczonego gruzu winna być potwierdzona przez osobę upoważnioną na dokumencie przewozowym zawierającym wagę kruszywa, umożliwiającym weryfikację tonażu. Zawartość gruzu betonowego o frakcji od 0-60 mm nie może być mniejsza niż 80 % w 1 tonie. Dopuszcza się domieszkę o gruz ceglany w ilości do 20%. Gruz ma być wolny od odpadów typu stal, azbest, szkło, drewno itp. Najpóźniej na dzień podpisania umowy Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający spełnienie wyżej wymienionych wymagań. Transport ma odbywać się samochodami o ładowności nie mniejszej niż 16 ton. Potwierdzenie odbioru przedmiotu dostawy nastąpi na podstawie załącznika nr 1 do umowy. Należność za dokonaną dostawę będzie rozliczna w okresach miesięcznych w ciągu 14 dni od otrzymania faktury wraz z potwierdzeniem odbioru. Zamawiający przy udziale Wykonawcy może pobrać próbkę materiału do badania. W przypadku nie spełnienia przez próbkę wymagań określonych w przedmiocie zamówienia koszty badania pokryje Wykonawca, a materiał niespełniający wymagań Wykonawca usunie ze składowiska Zamawiającego na własny koszt. Dotyczy wszystkich części: Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu dostaw o max. 30% ilości wskazanej w poszczególnych częściach zamówienia, przy zastrzeżeniu, iż wynagrodzenie przysługuje Wykonawcy za faktycznie wykonaną dostawę. Wykonawca nie ma prawa żądać z tego tytułu odszkodowania lub innych świadczeń. Oferent powinien przed złożeniem oferty zapoznać się z sytuacją w terenie.

II.5) Główny kod CPV: 14210000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że posiada co najmniej dwa samochody samowyładowcze o ładowności nie mniejszej niż 16 ton. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz posiadanego sprzętu i wyposażenia sporządzony na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1) Część nr 1 – 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc złotych); 2) Część nr 2 – 400,00 zł (słownie złotych: czterysta złotych). 2. Wadium można wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Sławno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030 z dopiskiem „Wadium na dostawę kruszyw” 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Sławnie, ul. M.C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno – w Sekretariacie, pokój nr 10 (Zamawiający w tym przypadku nie żąda załączenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty). 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób inny niż określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych przepisów. 8. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty 60,00
Wysokość kary umownej (nie mniej niż 0,2 % i nie więcej niż 1 %) 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, które zostaną wyrażone w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą nastąpić wyłącznie w następujących sytuacjach: 1) wprowadzanie istotnych zmian do przedmiotu zamówienia spowodowanych uwarunkowaniami formalno – prawnymi lub technicznymi, bez konieczności zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 2) zmniejszenia zakresu realizacji dostaw powyżej 30 %, w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności powodującej że: a) wykonanie części zakresu dostaw nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy lub b) wykonanie części zakresu dostaw nie jest możliwe, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy; 3) zmiany kwoty wynagrodzenia i terminu wykonania umowy, w przypadku: a) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, b) wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany, na podstawie której Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, przez co niemożliwe jest dotrzymanie terminu wykonania umowy, c) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie wynikające z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 4) w zakresie zmiany wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu realizacji dostaw, zmiany stawki obowiązującego podatku od towarów i usług (VAT). 2. We wszystkich przypadkach określonych w ust. 2 pkt. 3, termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: 1) opis propozycji zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, 4) opis wpływu zmiany termin wykonania umowy. 4. Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę – w takim przypadku koszty dodatkowe związane takimi zmianami ponosi Wykonawca. 5. Powyższe zmiany nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-12, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Sukcesywna dostawa kruszywa (mieszanki mineralnej) do stabilizacji mechanicznej dróg frakcji 0-31,5 mm w ilości 800 ton wraz z transportem na teren gminy Sławno
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ilość dostarczonego kruszywa winna być potwierdzona przez osobę upoważnioną na dokumencie przewozowym zawierającym wagę kruszywa, umożliwiającym weryfikację tonażu. Potwierdzenie odbioru przedmiotu dostawy nastąpi na podstawie załącznika nr 1 do umowy. Należność za dokonaną dostawę będzie rozliczna w okresach miesięcznych w ciągu 14 dni od otrzymania faktury wraz z potwierdzeniem odbioru. Na dostarczone kruszywa Wykonawca przedstawi deklarację zgodności z normą PN-EN 13242:2004. Ponadto kruszywa powinny spełniać wymagania techniczne (WT-4 2010) dla nawierzchni z kruszywa niezwiązanego obciążonej ruchem KR1, KR2. Najpóźniej na dzień podpisania umowy Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający spełnienie wyżej wymienionych wymagań. Transport ma odbywać się samochodami o ładowności nie mniejszej niż 16 ton. Zamawiający przy udziale Wykonawcy może pobrać próbkę materiału do badania. W przypadku nie spełnienia przez próbkę wymagań określonych w przedmiocie zamówienia koszty badania pokryje Wykonawca, a materiał niespełniający wymagań Wykonawca usunie ze składowiska Zamawiającego na własny koszt. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu dostaw o max. 30% ilości wskazanej w poszczególnych częściach zamówienia, przy zastrzeżeniu, iż wynagrodzenie przysługuje Wykonawcy za faktycznie wykonaną dostawę. Wykonawca nie ma prawa żądać z tego tytułu odszkodowania lub innych świadczeń. Oferent powinien przed złożeniem oferty zapoznać się z sytuacją w terenie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14210000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Wysokość kary umownej (nie mniej niż 0,2 % i nie więcej niż 1 %) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Dostawa gruzu kruszonego o frakcji 0-60 mm w ilości 400 ton wraz z transportem na teren gminy Sławno
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ilość dostarczonego gruzu winna być potwierdzona przez osobę upoważnioną na dokumencie przewozowym zawierającym wagę kruszywa, umożliwiającym weryfikację tonażu. Zawartość gruzu betonowego o frakcji od 0-60 mm nie może być mniejsza niż 80 % w 1 tonie. Dopuszcza się domieszkę o gruz ceglany w ilości do 20%. Gruz ma być wolny od odpadów typu stal, azbest, szkło, drewno itp. Najpóźniej na dzień podpisania umowy Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający spełnienie wyżej wymienionych wymagań. Transport ma odbywać się samochodami o ładowności nie mniejszej niż 16 ton. Potwierdzenie odbioru przedmiotu dostawy nastąpi na podstawie załącznika nr 1 do umowy. Należność za dokonaną dostawę będzie rozliczna w okresach miesięcznych w ciągu 14 dni od otrzymania faktury wraz z potwierdzeniem odbioru. Zamawiający przy udziale Wykonawcy może pobrać próbkę materiału do badania. W przypadku nie spełnienia przez próbkę wymagań określonych w przedmiocie zamówienia koszty badania pokryje Wykonawca, a materiał niespełniający wymagań Wykonawca usunie ze składowiska Zamawiającego na własny koszt. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu dostaw o max. 30% ilości wskazanej w poszczególnych częściach zamówienia, przy zastrzeżeniu, iż wynagrodzenie przysługuje Wykonawcy za faktycznie wykonaną dostawę. Wykonawca nie ma prawa żądać z tego tytułu odszkodowania lub innych świadczeń. Oferent powinien przed złożeniem oferty zapoznać się z sytuacją w terenie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14210000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Wysokość kary umownej (nie mniej niż 0,2 % i nie więcej niż 1 %) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.