Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3400z ostatnich 7 dni
13811z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Prowadzenie eksploatacji miejskiej sieci kanalizacji deszczowej: remonty bieżące...

Przedmiot:

Prowadzenie eksploatacji miejskiej sieci kanalizacji deszczowej: remonty bieżące kanalizacji deszczowej oraz usługi odprowadzania ścieków i utrzymanie urządzeń gospodarki wodno-ściekowej

Data zamieszczenia: 2018-02-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
ul. Matejki 1
58300 , Wałbrzych
telefon - 74 6414400, 6414408
faks - 746 414 404
www.zdkium.walbrzych.pl
mjakubowska@zdkium.walbrzych.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wałbrzych
Wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości: dla zadania I - 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych), dla zadania II - 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych). 2. Wadium moż
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-02-09 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie eksploatacji miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Wałbrzycha w ramach zadań: remonty bieżące kanalizacji deszczowej oraz usługi odprowadzania ścieków i utrzymanie urządzeń gospodarki wodno-ściekowej
Numer referencyjny: RZP/65/PN/6/2018/DR
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie eksploatacji miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Wałbrzycha w ramach zadań: remonty bieżące kanalizacji deszczowej oraz usługi odprowadzania ścieków i utrzymanie urządzeń gospodarki wodno-ściekowej. W zakresie robót utrzymaniowych miejskiej sieci kanalizacji deszczowej przewiduje się m.in.: czyszczenie wpustów i studni rewizyjnych, czyszczenie osadników i separatorów, udrożnienie rurociągów i ich naprawy, regulacje i wymiany wpustów ulicznych i włazów kanałowych, montaż krat żelbetowych i pokryw nastudziennych, naprawy studni rewizyjnych i studzienek wpustowych. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z: - ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2018.21), - ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2017.519) - rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014.1923). Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania sprzętem i wyposażeniem do oznakowania robót w pasie drogowym (zestawy do wygradzania i zabezpieczania robót), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2017.1260). Zadanie nr I Obejmuje miejską sieć kanalizacji deszczowej, odwadniającą drogi publiczne gminne i wewnętrzne oraz tereny Gminy Wałbrzych w obrębie: Podzamcza, Szczawienka, Lubiechowa, Książa, Piaskowej Góry, Poniatowa, Białego Kamienia, Konradowa oraz w ciągach dróg powiatowych: ul. Wyszyńskiego, ul. Długa, ul. Orkana, ul. Wańkowicza, ul. Żeromskiego, ul. Wysockiego, ul. Piotrowskiego, dróg wojewódzkich: De Gaulle’a, ul. Wieniawskiego, ul. Andersa, ul. II Armii, drogi krajowej nr 35: ul. Wrocławska, ul. A. Krajowej, ul. Kolejowa, ul. Chrobrego, ul. Sikorskiego. Zadanie obejmuje: - czyszczenie wpustów ulicznych, czyszczenie koszy od wpustów ulicznych, studni kanalizacyjnych i piaskowników 2570 szt., - wymiany i regulacje wpustów ulicznych 16 szt., - wymiany i regulacje włazów kanalizacyjnych 13 szt., - udrażnianie i naprawa kanalizacji deszczowej 441 mb, - zabezpieczenie wpustów i studni elementami żelbetowymi, polimerobetonowymi 13 szt., - oczyszczanie separatorów 3 szt., - naprawa sekcji lamelowo-żaluzjowych – 2 szt. - inne roboty wyszczególnione w umowie i formularzu cenowym. Zadanie nr II Obejmuje miejską sieć kanalizacji deszczowej, odwadniającą drogi publiczne gminne i wewnętrzne oraz tereny Gminy Wałbrzych w obrębie: Podgórza, Gliniku, Gaju, Sobięcina, Śródmieścia, Nowego Miasta, Rusinowa, Starego Zdroju oraz w ciągu dróg powiatowych: ul. Niepodległości, ul. Mickiewicza, al. Wyzwolenia, pl. Tuwima, ul. Piłsudskiego, ul. Mieroszowska, ul. Moniuszki, ul. Noworudzka, pl. Solidarności (dawna nazwa pl. Na Rozdrożu), ul. Matejki, ul. 1 Maja, ul. Karkonoska (dawna nazwa ul. Kosteckiego), ul. Chrobrego, ul. Bystrzycka, dróg wojewódzkich: ul. 11 Listopada, ul. Parkowa, ul. Noworudzka, ul. Kamieniecka, ul. Świdnicka, ul. Zachodnia, pl. M. Darowskiej, ul. 1 Maja, ul. Strzegomska, drogi krajowej nr 35: ul. Wałbrzyska, ul. Niepodległości. Zadanie obejmuje: - czyszczenie wpustów ulicznych, czyszczenie koszy od wpustów ulicznych, studni kanalizacyjnych i piaskowników 2560 szt., - wymiany i regulacje wpustów ulicznych 16 szt., - wymiany i regulacje włazów kanalizacyjnych 13 szt., - udrażnianie i naprawa kanalizacji deszczowej 481 mb, - zabezpieczenie wpustów i studni elementami żelbetowymi 13 szt., - oczyszczanie separatorów 3 szt., - inne roboty wyszczególnione w umowie i formularzu cenowym. Zamawiający dopuszcza wykonanie robót utrzymaniowych na innym zadaniu aniżeli zadanie realizowane przez danego Wykonawcę w sytuacji, gdy wykonanie całości robót eksploatacyjnych na jednym zadaniu będzie uzależnione od przeprowadzenia tych prac w obrębie drugiego zdania.

II.5) Główny kod CPV: 90470000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90640000-5
90000000-7
45232000-2
45232130-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie ustawy o odpadach. W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie składa ten Wykonawca, który będzie realizował czynności związane z transportem odpadów.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: ZADANIE I i ZADANIE II V.2.3.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj.: Wykonawca ma wykazać, że wykonał dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. obejmujące prace polegające na: czyszczeniu wpustów, udrożnieniu kanalizacji, robotach naprawczych i remontowych kanalizacji o wartości minimum 80 000, 00 zł netto, trwające ciągle przez okres co najmniej 6 miesięcy każde zamówienie. Warunek udziału w postępowaniu musi być spełniony: a) przez Wykonawcę samodzielnie, lub b) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez jednego z Wykonawców występujących wspólnie, lub c) przez podmiot udostępniający samodzielnie. V.2.3.2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub ma możliwość dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, - odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 1) jedną osobą do nadzorowania prac: - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych lub uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami hydrotechnicznymi, wydanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub im odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - posiadającą pięcioletnie doświadczenie liczone od uzyskania uprawnień, 2) dwoma brygadami po min. 2 osoby na stanowiskach robotniczych, 3) jedną osobą przeszkoloną w zakresie kierowania ruchem na drodze. Zamawiający dopuszcza składanie przez osoby będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65). Zamawiający dopuszcza łączne spełnienie warunku w przypadku Wykonawców występujących wspólnie lub przez Wykonawcę i podmiot udostępniający zasoby lub przez Wykonawców występujących wspólnie i podmiot udostępniający.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
załącznik nr 2 do SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) oświadczenie Wykonawcy 2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 4) aktualnego zezwolenia na transport odpadów wydanego na podstawie ustawy o odpadach.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, złożenia oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości: dla zadania I - 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych), dla zadania II - 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych). 2. Wadium może być wniesione w sposób przewidziany w art. 45 ust. 6 Ustawy. Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – 70 1020 3668 0000 5802 0430 1917 z zaznaczeniem na przelewie: „Przetarg – Eksploatacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej – zadanie nr …..”. 4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert) znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej „oryginał wadium”, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty). 6. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne płatne na żądanie Zamawiającego, w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy. 7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa. 9. Dowód wniesienia wadium Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty 60,00
Okres gwarancji na roboty remontowe uszkodzonych odcinków kolektorów lub odbudowy studni kanalizacyjnych 20,00
Czas reakcji związany z przystąpieniem do pilnych prac eksploatacyjnych na sieci deszczowej bądź wygrodzenia miejsc awarii (zwane dalej czasem reakcji) 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie i w okolicznościach: 1) zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zaistnienie warunków faktycznych wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy, 2) osób wymienionych w ofercie Wykonawcy pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, oraz że osoby te będą spełniały warunki opisane w SIWZ, 3) innych postanowień umownych w zakresie wynikającym z uregulowań prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 4) zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT, od pierwszego dnia miesiąca, w którym wprowadzono ustawową zmianę stawki podatku VAT, 5) wystąpienie przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili publikacji ogłoszenia o zamówieniu, powodujące konieczność wprowadzenia zmiany postanowień umowy, 6) zmiany sposobu wypłaty wynagrodzenia w przypadku bezpośredniej płatności dla podwykonawcy, 7) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy w zakresie podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy. Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub podwykonawcy, lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, oraz czy nie zachodzą wobec tego podmiotu/ podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1oraz pkt 1, 5-7 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 8) powierzenie części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawcy, podwykonawców w trakcie składania ofert, pod warunkiem, że wprowadzany podwykonawca spełnienia warunki udziału w postępowaniu, 9) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne, pod warunkiem, że zmiana Wykonawcy: a) nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) spowodowałaby istotną niedogodność lub znacznie zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 10) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 11) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych i zarazem jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 12) inne nieistotne zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 13) zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia dokonanej: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Z uwzględnieniem postanowień ust. 3. i ust. 4. Strona wnioskująca o zmianę zobowiązana jest wystąpić z wnioskiem na piśmie do drugiej strony. Druga strona zobowiązana jest przedstawić swoje stanowisko w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku. 3. W przypadku zmiany umowy w okolicznościach określonych w ust. 1 pkt 7 i pkt 8 zmiana zostanie wprowadzona na podstawie pisemnego zawiadomienia dokonanego przez Wykonawcę, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych w § 13 umowy. Zmiana zostanie wprowadzona w terminie określonym w § 13 umowy. 4. W przypadku zmian umowy w okolicznościach określonych w ust. 1 pkt 4 zmiana zostanie wprowadzona na podstawie pisemnego zawiadomienia dokonanego przez Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-09, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych ul. Matejki 1, w kancelarii, pokój nr 5, Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.02.2018 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego - Gminy Wałbrzych - Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, Wałbrzych ul. Matejki 1, pokój nr 21.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Zadanie I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Obejmuje miejską sieć kanalizacji deszczowej, odwadniającą drogi publiczne gminne i wewnętrzne oraz tereny Gminy Wałbrzych w obrębie: Podzamcza, Szczawienka, Lubiechowa, Książa, Piaskowej Góry, Poniatowa, Białego Kamienia, Konradowa oraz w ciągach dróg powiatowych: ul. Wyszyńskiego, ul. Długa, ul. Orkana, ul. Wańkowicza, ul. Żeromskiego, ul. Wysockiego, ul. Piotrowskiego, dróg wojewódzkich: De Gaulle’a, ul. Wieniawskiego, ul. Andersa, ul. II Armii, drogi krajowej nr 35: ul. Wrocławska, ul. A. Krajowej, ul. Kolejowa, ul. Chrobrego, ul. Sikorskiego. Zadanie obejmuje: - czyszczenie wpustów ulicznych, czyszczenie koszy od wpustów ulicznych, studni kanalizacyjnych i piaskowników 2570 szt., - wymiany i regulacje wpustów ulicznych 16 szt., - wymiany i regulacje włazów kanalizacyjnych 13 szt., - udrażnianie i naprawa kanalizacji deszczowej 441 mb, - zabezpieczenie wpustów i studni elementami żelbetowymi, polimerobetonowymi 13 szt., - oczyszczanie separatorów 3 szt., - naprawa sekcji lamelowo-żaluzjowych – 2 szt. - inne roboty wyszczególnione w umowie i formularzu cenowym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90470000-2, 90640000-5, 90000000-7, 45232000-2, 45232130-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 60,00
Okres gwarancji na roboty remontowe uszkodzonych odcinków kolektorów lub odbudowy studni kanalizacyjnych 20,00
Czas reakcji związany z przystąpieniem do pilnych prac eksploatacyjnych na sieci deszczowej bądź wygrodzenia miejsc awarii (zwane dalej czasem reakcji) 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Zadanie II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Obejmuje miejską sieć kanalizacji deszczowej, odwadniającą drogi publiczne gminne i wewnętrzne oraz tereny Gminy Wałbrzych w obrębie: Podgórza, Gliniku, Gaju, Sobięcina, Śródmieścia, Nowego Miasta, Rusinowa, Starego Zdroju oraz w ciągu dróg powiatowych: ul. Niepodległości, ul. Mickiewicza, al. Wyzwolenia, pl. Tuwima, ul. Piłsudskiego, ul. Mieroszowska, ul. Moniuszki, ul. Noworudzka, pl. Solidarności (dawna nazwa pl. Na Rozdrożu), ul. Matejki, ul. 1 Maja, ul. Karkonoska (dawna nazwa ul. Kosteckiego), ul. Chrobrego, ul. Bystrzycka, dróg wojewódzkich: ul. 11 Listopada, ul. Parkowa, ul. Noworudzka, ul. Kamieniecka, ul. Świdnicka, ul. Zachodnia, pl. M. Darowskiej, ul. 1 Maja, ul. Strzegomska, drogi krajowej nr 35: ul. Wałbrzyska, ul. Niepodległości. Zadanie obejmuje: - czyszczenie wpustów ulicznych, czyszczenie koszy od wpustów ulicznych, studni kanalizacyjnych i piaskowników 2560 szt., - wymiany i regulacje wpustów ulicznych 16 szt., - wymiany i regulacje włazów kanalizacyjnych 13 szt., - udrażnianie i naprawa kanalizacji deszczowej 481 mb, - zabezpieczenie wpustów i studni elementami żelbetowymi 13 szt., - oczyszczanie separatorów 3 szt., - inne roboty wyszczególnione w umowie i formularzu cenowym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90470000-2, 90640000-5, 90000000-7, 45232000-2, 45232130-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 60,00
Okres gwarancji na roboty remontowe uszkodzonych odcinków kolektorów lub odbudowy studni kanalizacyjnych 20,00
Czas reakcji związany z przystąpieniem do pilnych prac eksploatacyjnych na sieci deszczowej bądź wygrodzenia miejsc awarii (zwane dalej czasem reakcji) 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.