Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
488z dziś
3835z ostatnich 7 dni
14180z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Utrzymanie urządzeń odwadniających w ciągach dróg powiatowych obejmuje: 1) oczyszczenie...

Przedmiot:

Utrzymanie urządzeń odwadniających w ciągach dróg powiatowych obejmuje: 1) oczyszczenie studni chłonnej, 2) oczyszczanie wpustu ulicznego, 3) oczyszczanie koryta odpływowego podchodnikowego

Data zamieszczenia: 2018-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Legionowski
ul. gen. Władysława Sikorskiego 11
05119 , Legionowo
telefon - 227 840 872
faks - 227 742 551
bip.powiat-legionowski.pl zakładka Zamówienia publiczne
przetargi@powiat-legionowski.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Legionowo
Wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 3 780,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych). 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:1)pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego – oznacza to, że w
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-02-12 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie urządzeń odwadniających w ciągach dróg powiatowych Powiatu Legionowskiego
Numer referencyjny: ZPU.272.9.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie urządzeń odwadniających w pasach dróg powiatowych Powiatu Legionowskiego polegające na ich całorocznym czyszczeniu zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Zakres usług czyszczenia obejmuje:1) oczyszczenie studni chłonnej,2) oczyszczanie wpustu ulicznego,3) oczyszczanie koryta odpływowego podchodnikowego.2.Drogi powiatowe Powiatu Legionowskiego, których usługi czyszczenia dotyczą wskazano w załączniku do wzoru umowy pn.: Wykaz dróg i ulic.3.Przewidywane ilości urządzeń odwadniających do czyszczenia przedstawiają się następująco:1) oczyszczenie studni chłonnej – 200 szt.,2) oczyszczanie wpustu ulicznego – 2 000 szt.,3) oczyszczanie koryta odpływowego podchodnikowego – 200 szt.Zamawiający zastrzega, że przewidywane powierzchnie do remontu podane powyżej służą jedynie do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający zawrze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w podanych powierzchniach.4.Zamawiający każdorazowo zlecać będzie czyszczenie urządzeń odwadniających podając zakres, technologię oraz terminy realizacji.5.Zamawiający dopuszcza następujące formy przekazywania Wykonawcy zleceń:1)pisemna,2)fax,3)e-mail,4)telefon.6.Usługi musza być wykonane zgodnie ze specyfikacją wykonania i odbioru robót dołączoną do dokumentacji przetargowej.7.Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia możliwości stałego kontaktu z Zamawiającym w celu przyjmowania i realizacji zleceń udostępniając Zamawiającemu nr telefonu, nr fax oraz adres e-mail.8.Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia i wyznaczenia osoby do kontaktu i zobowiąże się do przyjmowania od Zamawiającego zleceń w dni robocze w godzinach 8.00-16.00.9.Wykonawca zobowiązany będzie zabezpieczyć i oznakować front robót w pasie drogowym. 10.W przypadku wyrządzenia przez Wykonawcę szkód podczas prowadzenia robót, Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia szkody, a w przeciwnym wypadku Zamawiający dokona potrącenia z faktury wystawionej przez Wykonawcę w wysokości pełnej wartości szkody. 11.Informacja o przewidywanych zamówieniach na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.1)Zamawiający może w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego udzielić zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. tj. polegających na wykonaniu czyszczenia urządzeń odwadniających na ternie Powiatu Legionowskiego;2)Przewidywane ilości urządzeń odwadniających do czyszczenia, w ramach powtórzenia podobnych usług budowlanych, przedstawiają się następująco:a) oczyszczenie studni chłonnej – ilość orientacyjna: 100 szt, b) oczyszczanie wpustu ulicznego – ilość orientacyjna: 900 szt,c) oczyszczanie koryta odpływowego podchodnikowego – ilość orientacyjna: 100 szt.3)Termin wykonania zamówienia i cena zostaną ustalone w trybie zamówienia z wolnej ręki. Warunki udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług budowlanych zostaną ustalone na podstawie zapisów umowy zawartej w ramach zamówienia podstawowego.4) Okres gwarancji i rękojmi wynosi 12 miesięcy od daty zakończenia wykonania przedmiotu umowy.12. W celu zapewnienia poprawnego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby na okres realizacji zamówienia, które będą wykonywać czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia tj.:- kierowca samochodów ciężarowych oraz dostawczych,- kierowca pojazdu ssąco-płuczącego czyszczącego kanalizacje pod wysokim ciśnieniem wody,- kierowca wozu asenizacyjnego. Realizacja w/w czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108). Wymóg powyższy nie dotyczy samego Wykonawcy lub Podwykonawcy (w tym wspólników spółek osobowych), który osobiście realizować będzie w/w czynności na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej (samozatrudnienie).

II.5) Główny kod CPV: 90470000-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Informacja o przewidywanych zamówieniach na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.1)Zamawiający może w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego udzielić zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. tj. polegających na wykonaniu czyszczenia urządzeń odwadniających na ternie Powiatu Legionowskiego;2)Przewidywane ilości urządzeń odwadniających do czyszczenia, w ramach powtórzenia podobnych usług budowlanych, przedstawiają się następująco:a) oczyszczenie studni chłonnej – ilość orientacyjna: 100 szt,b) oczyszczanie wpustu ulicznego – ilość orientacyjna: 900 szt, c) oczyszczanie koryta odpływowego podchodnikowego – ilość orientacyjna: 100 szt.3)Termin wykonania zamówienia i cena zostaną ustalone w trybie zamówienia z wolnej ręki. Warunki udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług budowlanych zostaną ustalone na podstawie zapisów umowy zawartej w ramach zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana (tylko wobec Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza) w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana (tylko wobec Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza) w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a)Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. usługa polegająca na oczyszczaniu studni chłonnych, co najmniej 20 szt. lub oczyszczeniu przynajmniej 50 szt. wpustów ulicznych;Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana (tylko wobec Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza) przez Zamawiającego, w oparciu o informacje zawarte: - w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, - w wykazie wykonanych usług oraz w dowodach określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, b)Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi wykazać, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: osobą posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzoru nad pracownikami w trakcie jednego zakończonego zamówienia obejmującego czyszczenie wpustów ulicznych lub studni chłonnych.Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana (tylko wobec Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza) przez Zamawiającego, w oparciu o informacje zawarte: - w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, - w wykazie zawierającym imię i nazwisko osoby, która będzie odpowiedzialna za świadczenie usług, informację o pełnionej funkcji i zakresie wykonywanych przez nią czynności oraz informację o podstawie do dysponowania osobą. c)Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi wykazać, że dysponuje specjalistycznym sprzętem tj.:- pojazdem ssąco-płuczącym czyszczącym kanalizację pod wysokim ciśnieniem wody min. 1 szt.; - wozem asenizacyjnym min. 1 szt.;- wężami wysokociśnieniowymi (ilość uzależniona od typu pojazdu używanego do czyszczenia);- wybierakami do studzienek min. 1 szt.Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana (tylko wobec Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza) przez Zamawiającego, w oparciu o informacje zawarte: - w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; - w wykazie sprzętu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz zawierający minimum jedną wykonaną usługę, polegającą na oczyszczaniu studni chłonnych (20 szt.) lub oczyszczaniu wpustów ulicznych (50 szt.), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadających doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzoru nad pracownikami w trakcie jednego zakończonego zamówienia obejmującego czyszczenie wpustów ulicznych lub studni chłonnych, odpowiedzialnych za świadczenie usług, zawierający imię i nazwisko oraz informację na temat pełnionej funkcji i zakresu wykonywanych czynności, oraz podstawę do dysponowania tymi osobami. Dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga wykazania się dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie odpowiedzialna za świadczenie usług,c) wykaz sprzętu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, w tym przynajmniej: - jednym pojazdem ssąco-płuczącym czyszczącym kanalizację pod wysokim ciśnieniem wody;- jednym wozem asenizacyjnym;- wężami wysokociśnieniowymi (ilość uzależniona od typu pojazdu używanego do czyszczenia); - jednym wybierakiem do studzienek.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a)pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust 2 ustawy, jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (tylko, jeśli dotyczy),b)pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (tylko, jeśli dotyczy). Dokument zobowiązania w swej treści musi zawierać, co najmniej następujące informacje: - dane podmiotu udostępniającego zasób, - dane podmiotu przyjmującego zasób, - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą,
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 3 780,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych). 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:1)pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego – oznacza to, że w terminie składania ofert wniesione wadium musi znaleźć się na rachunku Zamawiającego;2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej; z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;3)gwarancjach bankowych;4)gwarancjach ubezpieczeniowych;5)poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804).3.Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert.4.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Legionowie nr 92 8013 0006 2001 0000 2424 0008. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 5.Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium także na cały okres związania ofertą, zostanie odrzucona. 6.Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 510 na V piętrze – Wydziała Finansowo - Księgowy. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty.Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
czas podjęcia prac 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Warunki umowy zostały określone we wzorze stanowiącym załącznik do SIWZ. 2.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy. 3.Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności i muszą być akceptowane przez obie strony umowy.4.Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty dotyczących:1)konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, za wystąpienie których nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi,2)konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku gdy:a) zostały przekroczone terminy określone w Kpa dla procedur administracyjnych i innych terminów formalno-prawnych urzędowych mających wpływ na czas realizacji zamówienia,b) Zamawiający nie dopełnił obowiązków wprowadzenia Wykonawcy na teren wykonywania usług (pas drogowy), c) wystąpiły roboty dodatkowe (wykonanie robót podstawowych określonych w SIWZ będzie uzależnione od wykonania robót dodatkowych), które mają wpływ na termin realizacji zamówienia podstawowego, d) nastąpiło wstrzymanie lub zawieszenie usług z winy Zamawiającego, e) wystąpiły wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające prawidłowe prowadzenie usług zgodnie z przyjętą technologią, wiedzą i doświadczeniem oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót,f) wystąpiły inne nieprzewidywalne i niezawinione przez Wykonawcę okoliczności, uniemożliwiające zakończenie wykonania przedmiotu umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-12, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.