Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3347z ostatnich 7 dni
13692z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa kruszyw: a) kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm, w łącznej ilości do 100 Mg; b)...

Przedmiot:

Dostawa kruszyw: a) kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm, w łącznej ilości do 100 Mg; b) grysów kamiennych frakcji 2-5,6 mm, w łącznej ilości do 170 Mg...

Data zamieszczenia: 2018-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
ul. Cementowa 3
10429 , Olsztyn
telefon - 89 535 66 30
faks - 89 535 66 40
www.powiat-olsztynski.pl
psd@powiat-olsztynski.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-02-13 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kruszyw:- ZADANIE NR 1- dostawa kruszyw do Obwodu Drogowego w Olsztynku; - ZADANIE NR 2 - Dostawa kruszyw do Obwodu Drogowego w Barczewie; - ZADANIE Nr 3- Dostawa kruszyw do Obwodu Drogowego w Dobrym Mieście; - ZADANIE NR 4 - Dostawa kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm i 0-63 mm na drogi gruntowe.
Numer referencyjny: UD.262.2.2018.ZP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kruszyw z podziałem na 4 zadania: 1.1. ZADANIE NR 1- Dostawa kruszyw do Obwodu Drogowego w Olsztynku. Przedmiotem zamówienia, objętego zadaniem Nr 1 są sukcesywne dostawy: a) kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm, w łącznej ilości do 100 Mg; b) grysów kamiennych frakcji 2-5,6 mm, w łącznej ilości do 170 Mg; c) grysów kamiennych frakcji 5,6-11,2mm, w łącznej ilości do 160 Mg. 1.2. ZADANIE NR 2- Dostawa kruszyw do Obwodu Drogowego w Barczewie Przedmiotem zamówienia, objętego Zadaniem Nr 2 są sukcesywne dostawy: a) kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm, w łącznej ilości do 220 Mg; b) grysów kamiennych frakcji 2-5,6 mm, w łącznej ilości do 450 Mg; c) grysów kamiennych frakcji 5,6-11,2mm, w łącznej ilości do 450 Mg. 1.3. ZADANIE NR 3- Dostawa kruszyw do Obwodu Drogowego w Dobrym Mieście. Przedmiotem zamówienia, objętego zadaniem Nr 3 są sukcesywne dostawy: a) kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm, w łącznej ilości do 250 Mg; d) grysów kamiennych frakcji 2-5,6 mm, w łącznej ilości do 80 Mg; e) grysów kamiennych frakcji 5,6-11,2mm, w łącznej ilości 90 Mg. 1.4. ZADANIE NR 4- Dostawa kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm oraz 0-63 mm na drogi gruntowe. Przedmiotem zamówienia, objętego zadaniem nr 4 jest sukcesywna dostawa: a) Kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm (C50/30) o ciągłym uziarnieniu, w łącznej ilości do 490 Mg. b) Kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm (C50/30) o ciągłym uziarnieniu, w łącznej ilości do 100 Mg.

II.5) Główny kod CPV: 14212000-0
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-31

II.9) Informacje dodatkowe: Dostawa kruszyw będzie realizowana sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego, w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.10.2018 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Odnośnie przedmiotowego warunku Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, iż: 1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie, co najmniej jedną dostawę (dostawa lub dostawy w ramach jednej umowy) odpowiadającą przedmiotowi zamówienia, tj. polegającą na dostawie kruszyw o wartości dla: ZADANIA NR 1 – 22 000,00 zł brutto ZADANIA Nr 2 – 50 000,00 zł brutto ZADANIA Nr 3 – 18 000,00 zł brutto ZADANIE Nr 4 – 25 000,00 zł brutto W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek (oddzielnie dla każdej z czterech części zamówienia) spełnia w całości co najmniej jeden z nich. W przypadku Wykonawców powołujących się na zasoby podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek (oddzielnie dla każdej z czterech części zamówienia) spełniają w całości samodzielnie – lub – w całości jest on spełniany przez podmiot trzeci, na zasoby którego Wykonawca się powołuje. W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedną część, Wykonawca zobowiązany jest wykazać się dostawą lub dostawami o wartości odpowiadającej co najmniej sumie kwot wskazanych przez Zamawiającego dla tych części, przy zastrzeżeniu, iż w przypadku wykazania więcej niż jednej dostawy, dostawy te były realizowane w jednym czasie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust.1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz dostaw wykonanych (lub wykonywanych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przed podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych, nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wypełniony formularz oferty wraz z formularzem cenowym odpowiednio dla każdego zadania. Pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy. Zobowiązanie, w przypadku gdy Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach podmiotu innego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
czas realizacji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
przewidywane zmiany treści umowy zostały zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik do SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-13, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Dostawa kruszyw do Obwodu Drogowego w Olsztynku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.1. ZADANIE NR 1- Dostawa kruszyw do Obwodu Drogowego w Olsztynku. Przedmiotem zamówienia, objętego zadaniem Nr 1 są sukcesywne dostawy: a) kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm, w łącznej ilości do 100 Mg; b) grysów kamiennych frakcji 2-5,6 mm, w łącznej ilości do 170 Mg; c) grysów kamiennych frakcji 5,6-11,2mm, w łącznej ilości do 160 Mg. 1.1.1 Kruszywa dostarczane będą każdorazowo na pisemne zgłoszenie Zamawiającego. Wykonawca dostarczy zamówioną partię kruszyw w terminie przez siebie wskazanym w ofercie, nie dłuższym jednak niż 7 dni, licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania. 1.1.2. Zamawiający w pisemnym zgłoszeniu, o którym mowa w pkt 1.1.1, każdorazowo określi: ilość i rodzaj kruszyw, jakie należy dostarczyć do bazy Obwodu Drogowego w Olsztynku, przy ul. Sielskiej 2. 1.1.3. Koszt transportu kruszyw, o których mowa w ust 1.1. i ich rozładunek w miejscu, o którym mowa w ust 1.1.2 leży po stronie Wykonawcy. 1.1.4. Kruszywa, o których mowa w ust 1.1. muszą spełniać wymagania norm: PN-EN 13043-2004 oraz norm PN-EN 13242+A1:2010 oraz posiadać odpowiednie certyfikaty lub świadectwa potwierdzające spełnienie tych norm. Wykonawca przy każdej dostawie jest zobowiązany do złożenia odpowiednich dokumentów, potwierdzających, że dostarczone kruszywa spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14212000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Dostawa kruszyw do Obwodu Drogowego w Barczewie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.2. ZADANIE NR 2- Dostawa kruszyw do Obwodu Drogowego w Barczewie Przedmiotem zamówienia, objętego Zadaniem Nr 2 są sukcesywne dostawy: a) kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm, w łącznej ilości do 220 Mg; b) grysów kamiennych frakcji 2-5,6 mm, w łącznej ilości do 450 Mg; c) grysów kamiennych frakcji 5,6-11,2mm, w łącznej ilości do 450 Mg. 1.2.1 Kruszywa dostarczane będą każdorazowo na pisemne zgłoszenie Zamawiającego. Wykonawca dostarczy zamówioną partię kruszyw w terminie przez siebie wskazanym w ofercie, nie dłuższym jednak niż 7 dni, licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania. 1.2.2. Zamawiający w pisemnym zgłoszeniu, o którym mowa w pkt 1.2.1., każdorazowo określi: ilość i rodzaj kruszyw, jakie należy dostarczyć do bazy Obwodu Drogowego w Barczewie, przy ul. Kościuszki 80. 1.2.3.Koszt transportu kruszyw, o których mowa w ust 1.2. i ich rozładunek w miejscu, o którym mowa w ust 1.2.2. leży po stronie Wykonawcy. 1.2.4. Kruszywa, o których mowa w ust 1.2. muszą spełniać wymagania norm: PN-EN 13043-2004 oraz normy PN-EN 13242+A1:2010 oraz posiadać odpowiednie certyfikaty lub świadectwa potwierdzające spełnienie tych norm. Wykonawca przy każdej dostawie jest zobowiązany do złożenia odpowiednich dokumentów, potwierdzających, że dostarczone kruszywa spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14212000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: Dostawa kruszyw do Obwodu Drogowego w Dobrym Mieście
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.3. ZADANIE NR 3- Dostawa kruszyw do Obwodu Drogowego w Dobrym Mieście. Przedmiotem zamówienia, objętego zadaniem Nr 3 są sukcesywne dostawy: a) kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm, w łącznej ilości do 250 Mg; d) grysów kamiennych frakcji 2-5,6 mm, w łącznej ilości do 80 Mg; e) grysów kamiennych frakcji 5,6-11,2mm, w łącznej ilości 90 Mg. 1.3.1 Kruszywa dostarczane będą każdorazowo na pisemne zgłoszenie Zamawiającego. Wykonawca dostarczy zamówioną partię kruszyw w terminie przez siebie wskazanym w ofercie, nie dłuższym jednak niż 7 dni, licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania. 1.3.2. Zamawiający w pisemnym zgłoszeniu, o którym mowa w pkt 1.3.1., każdorazowo określi: ilość i rodzaj kruszyw, jakie należy dostarczyć do bazy Obwodu Drogowego w Dobrym Mieście, przy ul. Fabrycznej 34. 1.3.3. Koszt transportu kruszyw, o których mowa w ust 1.3. i ich rozładunek w miejscu, o którym mowa w ust 1.3.2 leży po stronie Wykonawcy. 1.3.4.Kruszywa, o których mowa w ust 1.3. muszą spełniać wymagania norm: PN-EN 13043-2004 oraz norm PN-EN 13242+A1:2010 oraz posiadać odpowiednie certyfikaty lub świadectwa potwierdzające spełnienie tych norm. Wykonawca przy każdej dostawie jest zobowiązany do złożenia odpowiednich dokumentów, potwierdzających, że dostarczone kruszywa spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14212000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 4 Nazwa: Dostawa kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm i 0-63 mm na drogi gruntowe.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia, objętego zadaniem nr 4 jest sukcesywna dostawa: a) Kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm (C50/30) o ciągłym uziarnieniu, w łącznej ilości do 490 Mg. b) Kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm (C50/30) o ciągłym uziarnieniu, w łącznej ilości do 100 Mg. 1.4.1 Kruszywa dostarczane będą każdorazowo na pisemne zgłoszenie Zamawiającego. Wykonawca dostarczy zamówioną partię kruszywa w terminie przez siebie wskazanym w ofercie, nie dłuższym jednak niż 7 dni, licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania. 1.4.2. Zamawiający w pisemnym zgłoszeniu, o którym mowa w pkt 1.4.1., każdorazowo określi: ilość i rodzaj kruszywa, jaką należy dostarczyć oraz wskaże miejsce dostawy. Miejsca dostawy mogą być następujące: - Drogi powiatowe Nr: 1372N, 1438N,1479N, 1444N, 1465N, 1368N, 1451N, 1447N, 1411N, 1421N, 1364N, 1418N, 1409N, 1405N, 1428N, 1401N, 1440N, 1420N, 1434N, 1475N, 1477N, 1481N, 1531N, 1551N; - Baza Obwodu Drogowego w Olsztynku, ul. Sielska 2A - Baza Obwodu Drogowego w Barczewie, ul Kościuszki 80; - Baza Obwodu Drogowego w Dobrym Mieście, ul. Fabryczna 34. 1.4.3. Koszt transportu kruszywa, o którym mowa w ust 1.4 i jego rozładunek w miejscach, o których mowa w ust 1.4.2 leży po stronie Wykonawcy. 1.4.4.Kruszywa, o których mowa w ust 1.4. muszą spełniać wymagania norm: PN-EN 13043-2004 oraz norm PN-EN 13242+A1:2010 oraz posiadać odpowiednie certyfikaty lub świadectwa potwierdzające spełnienie tych norm. Wykonawca przy każdej dostawie jest zobowiązany do złożenia odpowiednich dokumentów, potwierdzających, że dostarczone kruszywa spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14212000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.