Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
477z dziś
3824z ostatnich 7 dni
14169z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Bieżące utrzymanie dróg gminnych

Przedmiot:

Bieżące utrzymanie dróg gminnych

Data zamieszczenia: 2018-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Zabierzów
ul. Rynek 1
32-080 Zabierzów
tel. 12 283-07-02
fax 12 285-21-09
e-mail: w.francuz@zabierzow.org.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Zabierzów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-02-09 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Urząd Gminy Zabierzów zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

,,Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Gminie Zabierzów w 2018 roku.”

 

 1. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

 

1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z odwozem urobku na odkład

m3

60

2

Ręczne roboty ziemne

m3

10

3

Ścinanie poboczy o grubości 10 cm z odwozem urobku na odkład

m2

500

4

Dodatek za każde 0,1 m grubości ścinanych poboczy
z odwiezieniem urobku

m2

500

5

 

Odtworzenie rowów przydrożnych w ilości 0,5 m3 robót ziemnych na 1 mb odtwarzanego rowu z transportem urobku na odkład

mb

800

6

Dodatek za 0,1 m3 robót ziemnych na 1 mb odtwarzanego rowu, powyżej 0,5 m3 z transportem urobku na odkład

mb

400

7

Oczyszczenie przepustu fi 0,4 m z odwozem namułu

(50% zamulenia)

mb

100

8

Oczyszczenie przepustu fi 0,4 m z odwozem namułu

(100% zamulenia)

mb

40

9

Oczyszczenie przepustu fi 0,5 m z odwozem namułu (50% zamulenia)

mb

40

10

Oczyszczenie przepustu fi 0,5 m z odwozem namułu

(100% zamulenia)

mb

20

11

Oczyszczenie przepustu fi 0,6 m z odwozem namułu

(50% zamulenia)

mb

20

12

Oczyszczenie przepustu fi 0,6 m z odwozem namułu

(100% zamulenia)

mb

20

13

Oczyszczenie studzienki kanalizacyjnej i przykanalików

kpl.

10

14

Oczyszczenie kanalizacji o fi do 40 cm

mb

20

15

Odtworzenie przepustu fi 0,4 m wraz z izolacją przeciwwilgociową, z zasypką i robotami ziemnymi, ułożonych na ławie fundamentowej z pospółki grubości 25 cm

mb

12

16

Odtworzenie przepustu fi 0,5 m wraz z izolacją przeciwwilgociową, z zasypką i robotami ziemnymi, ułożonych na ławie fundamentowej z pospółki grubości 25 cm

mb

6

17

Odtworzenie przepustu fi 0,6 m wraz z izolacją przeciwwilgociową, z zasypką i robotami ziemnymi, ułożonych na ławie fundamentowej z pospółki grubości 25 cm

mb

5

18

Wykonanie fundamentu przepustu z betonu B25 na podsypce żwirowej wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi

m3

5

19

Wykonanie ścianki czołowej przepustu

m3

2

    20

Wykonanie studzienki ściekowej z przykanalikiem długości 5 m

      kpl.

        3

21

Wykonanie studzienki rewizyjnej fi 1000 mm głębokości 1 m wraz z robotami ziemnymi

      szt.

        3

 

22

Ułożenie rurociągu z rur pcv fi 315 wraz z robotami ziemnymi

mb

30

23

Wymiana włazu kanalizacyjnego typ ciężki

szt.

5

24

Wymiana kratki na studzience ściekowej

szt.

5

25

Regulacja pionowa studzienek wodościekowych

szt.

10

26

Wykonanie odwodnienia liniowego typu ACO

mb

5

27

Ułożenie betonowych elementów ściekowych 50*60*50 na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5 cm
i ławie betonowej z betonu B15 (0,075 m3) przy nawierzchni drogowej wraz z robotami ziemnymi

 

mb

80

28

Ułożenie betonowych elementów ściekowych 60*50*15 na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5 cm
i ławie żwirowej w rowie wraz z robotami ziemnymi

 

mb

80

29

Ułożenie korytka typu kolejowego (podstawa 44 cm. szer.u góry 70 cm, wys.60 cm) na podsypce cementowo – piaskowej grubości 10 cm we wcześniej wykonanych wykopach

mb

80

30

Ułożenie korytka typu górskiego (podstawa 43 cm. szer.u góry 60 cm, wys.31 cm) na podsypce cementowo – piaskowej grubości 10 cm we wcześniej wykonanych wykopac

mb

20

31

Ułożenie betonowych elementów ściekowych-korytka typu trójkątnego (szerokości 50 cm, długości 35 cm) na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm i ławie betonowej z betonu B 15 (0,075m3) przy nawierzchni drogowej wraz z robotami ziemnymi

mb

30

 

32

Umocnienie skarp betonowymi płytami ażurowymi 60*40*10 cm na podsypce piaskowej grubości 4 cm

m2

80

33

Umocnienie skarp betonowymi płytami ażurowymi typu „JOMB ” 100*75*12,5 cm

m2

50

34

Uzupełnienie pobocza kruszywem 0/63
z zagęszczeniem mechanicznym

m3

10

35

Ułożenie krawężnika betonowego, wibroprasowanego 15/30 na ławie betonowej z oporem B20

mb

40

36

Ułożenie obrzeży betonowych, wibroprasowanych 8/30 na podsypce cementowo - piaskowej

mb

40

37

Ułożenie kostki brukowej grubości 6 cm na podbudowie z żużla wielkopiecowego grubości 10 cm i podsypce piaskowej grubości 3 cm

m2

180

38

Przełożenie chodnika z płyt betonowych, wibroprasowanych 50*50 (10% powierzchni nowe płyty)

m2

20

39

Przełożenie chodnika z kostki brukowej, betonowej gr.6 cm  (10% powierzchni nowa kostka )

m2

40

40

Ułożenie ścieku przykrawężnikowego z 2 rzędów kostki brukowej grubości 8 cm na ławie betonowej z betonu B20

mb

40

41

Cięcie nawierzchni bitumicznej piłą na głębokość 4 cm

mb

100

42

Uzupełnienie asfaltobetonu między jezdnią, a krawężnikiem, gł. 5 cm

m2

80

43

Ułożenie drenażu z rur PCV fi 100 wraz z obsypką

mb

80

 

 

 

 

 

 1. 2.        Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.11.2018 r.

 

 1. Informacje dotyczące gwarancji lub przeniesienia praw autorskich (o ile dotyczy): 

gwarancja na wykonane roboty: 12 miesięcy.

  

 1. Informacje o szczególnych wymaganiach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia np. utrudnienia bądź szczególna ostrożność przy realizacji zamówienia (o ile dotyczy): nie dotyczy.

      

 1. 5.        Istotne dla zamawiającego postanowienia:

 

1)      wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego (podpisany egzemplarz należy załączyć do oferty),

2)      aktualny odpis z  właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej (dokument należy załączyć do oferty).

3)       formularz ofertowy – zał. nr 2 do Zapytania ofertowego (uzupełniony egzemplarz   należy załączyć do oferty),

 

 1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Łączna cena oferty musi obejmować cały zakres zamówienia, określony w zapytaniu ofertowym.
W cenie tej należy uwzględnić także inne koszty o ile Oferent je przewiduje (np. koszty dojazdu, opłaty, ubezpieczenia itp.).

Przy obliczaniu ceny należy uwzględnić, że cena będzie obowiązywać strony przez cały okres realizacji zamówienia.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłyby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 1. Ofertę cenową (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego) należy złożyć w terminie do dnia 09.02.2018 r., do godziny 10:00,  w Biurze Obsługi Interesanta, Urząd Gminy Zabierzów,  Rynek 1, 32-080 Zabierzów.

 

 1. Kryteria oceny ofert: najniższa cena

    

 1. Informacje dodatkowe:

 

1)      Osoba/y uprawniona/e do kontaktów: Włodzimierz Francuz, tel. 12 283-07-02, fax 12 285-21-09 e-mail w.francuz@zabierzow.org.pl

2)      Postępowanie może zostać zamknięte bez dokonania wyboru, w szczególności w przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza, przekracza kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Postępowanie może zostać zamknięte bez wybrania którejkolwiek oferty.

3)      Każdy podmiot może złożyć tylko jedna ofertę.

4)      Dopuszcza / Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

5)      Dopuszcza / Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.