Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
548z dziś
3895z ostatnich 7 dni
14240z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana wodomierzy w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

Przedmiot:

Wymiana wodomierzy w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

Data zamieszczenia: 2018-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa przy Alei Wolności 21-21b

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Poczdamska 1
67-200 Głogów

Osoba do kontaktu:
Kierownika Działu Technicznego, tel. 76-853-11-30
Sławomir Sadecki, tel. 76-853-1131, fax: 76-853-11-01
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Głogów
Wadium: 700,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-02-09 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót ogólnobudowlanych w zakresie  wymiany wodomierzy w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy Alei Wolności 21-21b w Głogowie

 

2.    Tryb zamówienia: „zapytanie ofertowe” na podstawie art. 701 i następne Kodeksu Cywilnego
3.    Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
    3.1.     W sprawach technicznych
            - Kierownika Działu Technicznego ZGM w Głogowie, tel. 076-853-11-30.
3.2.     W sprawach proceduralnych:
       - Sławomir Sadecki  tel. 076-853-1131, fax.0 76-853-11-01
4.    Opis przedmiotu zamówienia:
4.1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ogólnobudowlanych w zakresie wymiany  wodomierzy wody zimnej i ciepłej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy Alei Wolności  21-21b na wodomierze elektroniczne wyposażone w moduł radiowy do zdalnego odczytu zużycia wody.
4.2.    Zamawiający żąda aby oferowane wodomierze wody ciepłej i zimnej były wodomierzami z modułem radiowym i odpowiadały następującym parametrom:
a)    elektroniczne liczydło z wielofunkcyjnym wyświetlaczem,
b)    miesięczna pamięć wskazań,
c)    certyfikat badania typu MID,
d)    atest higieniczny PZH,
e)    średnica: DN: 15mm,
f)    klasa metrologiczna nie mniej jak H R=80, V R=50 przy Q3=1,6 m3/h
g)    rejestracja i pomiar przepływu wstecznego
h)    strata ciśnienia przy Q3, ΔP nie większa jak 30kPa
i)    zabezpieczenie przed próbami manipulacji wskazań wodomierzy
3    Wymagania Zamawiającego w sprawie sposobu odczytu wskazań wodomierzy:
4.3.      System radiowy odczytu wskazań zużycia wody zaoferowany w ofercie musi  współpracować z programem rozliczeń wody Zamawiającego
4.4.     Przekazywanie danych odczytywanych w systemie radiowym do programu rozliczeń Zamawiającego, musi być sporządzone i dostarczone przez Wykonawcę-oferenta w formie elektronicznej w uniwersalnym formacie plikowym (CSV – wg. potrzeb Zamawiającego).
4.5.     Wykonawca – oferent zobowiązuje się do odczytu i przekazywania danych do czasu   przejęcia odczytów przez służby Zamawiającego.
 4.6.  Plik musi zawierać przynajmniej następujące dane:
a)    numer licznika,
b)    adres miejsca odczytu,
c)    wskazania wodomierza,
d)    datę i godzinę odczytu,
e)    typ licznika (zw,cw).
4.7.    Odczyty muszą odbywać się raz w miesiącu, dane muszą zostać niezwłocznie przekazane do Zamawiającego w formie elektronicznej (e-mail, nośniki elektroniczne).
4.8.     Wodomierze muszą być oznaczone w widoczny sposób rokiem produkcji, tj. „rocznik  2018”.
5.    Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty, które będą wymagane przy odbiorze końcowym robót.
6.    Zamawiający wymaga, by niezależnie od gwarancji producenta, gwarancja na wykonane roboty oraz wszystkie zamontowane instalacje, materiały  i urządzenia wynosiła minimum 3 lata, licząc od dnia protokolarnego, ostatecznego odbioru robót. Podane przez Wykonawców okresy udzielenia gwarancji nie mogą zawierać warunków wstępnych, np. uzależnienia od zobowiązania użytkownika do płatnych przeglądów dokonywanych przez autoryzowany serwis i temu podobne sformułowania
7.     Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
    7.1.    Formularz ofertowy sporządzony zgodnie z zał. nr 1 do ogłoszenia
7.2.     Zestawienie, zgodnie z zał. nr 2 do ogłoszenia,  co najmniej 2 robót wykonanych  w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,     odpowiadających swym rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. polegające na wymianie (demontażu starych i montażu nowych) wodomierzy wody zimnej i ciepłej za kwotę minimum 20.000,00 zł dla każdej z robót.
    Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane     należycie (referencje, protokoły odbioru robót etc.).
7.3    Podpisany przez Wykonawcę projekt umowy zgodnie z zał. nr 6 do ogłoszenia
7.4.    Wykaz podwykonawców oraz (lub) oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi     zgodnie z zał. nr 4 i 5 do ogłoszenia
7.5.    Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – zał. nr 3. Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 5 pracownikami oraz minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z §23 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28.04.2006 r. (Dz. U.                 z 16.05.2006 r., Nr 83 poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).                          Do wykazu załączyć należy kserokopie aktualnych ww. uprawnień budowlanych wraz                              z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
7.6. Aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydany lub urzędowo potwierdzony przez organ wydający nie wcześniej niż  6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert.
7.7.    Opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej  w wysokości co najmniej oferowanej kwoty brutto.
7.8.    Dowód wniesienia wadium w kwocie i formach określonych w ust. 11.
8.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9.     Termin realizacji zamówienia: do 60 dni
10. Materiały dotyczące zamówienia dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: www.zgm.glogow.pl
        10.1. Formularz ofertowy (zał. nr 1 do ogłoszenia)
        10.2. Zestawienie wykonanych robót w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (zał. nr 2 do ogłoszenia)
        10.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia ( zał. nr 3 do ogłoszenia)
      10.4. Wykaz podwykonawców (zał. 4 do ogłoszenia)
       10.5      Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi (zał. nr 5 do ogłoszenia)
      10.6. Projekt umowy (zał. nr 6 do ogłoszenia)
11.  Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100)
 11.1. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
    a)     w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Głogowie nr 04 86460008 0000 0000 6392 0003,
    b)    w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
    c)    w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych,
    d)     w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
11.2. Pozostałe formy wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu     składania ofert.
11.3. Wadium wnoszone w formie innej, niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania:
a)    musi odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonemu w niniejszym ogłoszeniu,
b)    musi zawierać w swojej treści okoliczności, w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium Zamawiającemu wraz z klauzulą stwierdzającą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie Zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela),
c)    musi być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji gwaranta (poręczyciela).
11.4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją: bezwarunkową, nieprzenośną, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a)    nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b)    określenie przedmiotu postępowania,
c)    określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
d)    kwotę gwarancji,
e)    termin ważności gwarancji,
f)    zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
11.5. Postanowienia ust. 6.3 oraz ust. 6.4 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w ust. 6.1 lit. b) i ust. 6.1. lit. d)
11.6. Dowód wniesienia wadium (jeśli jest wnoszone w formie innej niż wpłata pieniężna) powinien być złożony w oryginale oraz kopii. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być dołączony w odrębnej kopercie. Kopia dokumentu powinna być wpięta do oferty przetargowej.
11.7. Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona.
11.8.  Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
11.9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
11.10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11.11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej na przelew pieniędzy na rachunek oferenta.
11.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a)    odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.
                  b)  zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy
12. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą      wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w §10 projektu umowy – zał. nr 5 do ogłoszenia w wysokości 10% ceny brutto złożonej oferty.
13.      Kryterium oceny ofert: 100% cena
14.     Oferty należy złożyć do dnia 09.02.2018 r. do godz. 900 w Sekretariacie ZGM (pok. nr 210, II  piętro)
15.     Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.02.2018 r. o godz. 910  w Sali Konferencyjnej ZGM (pok. nr 214, II  piętro)
16.     Termin związania ofertą  – 30 dni.
17.     Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
18.     Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
19.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie - bez podawania przyczyny.
20.     Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia dalszych ustnych negocjacji z  wykonawcami,  którzy   złożyli najkorzystniejsze oferty (oferty o najniższych cenach).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.