Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3400z ostatnich 7 dni
13811z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana instalacji c.o.

Przedmiot:

Wymiana instalacji c.o.

Data zamieszczenia: 2018-02-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki
ul. P.O.W. 10/16
97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI
tel. +48 447242311
fax: +48 447244359
Województwo: łódzkie
Miasto: Tomaszów Mazowiecki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-02-13 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

Znak postępowania: WI.271.2.13.2018.ZP

 

Zamawiającym jest Gmina – Miasto Tomaszów Mazowiecki, w imieniu której działa Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

 

Rodzaj zamówienia – robota budowlana.

Wartość zamówienia – poniżej 30 000 Euro.

Szacunkowa wartość zamówienia: 78 009,80 zł. netto

 

W imieniu Gminy - Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zapraszam do udziału                                      w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) oraz Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miasta                         w Tomaszowie Mazowieckim wprowadzonym Zarządzeniem nr 337/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 1 września 2016 r., którego przedmiotem jest:

 

„Wymiana instalacji  c. o.  w  Pałacu Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego”

 

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia i jego zakres oraz termin realizacji.

 

Przedmiotem zamówienia jest remont istniejącej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania             w Pałacu Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Tomaszowie Maz.  przy ul. Św. Antoniego 42. –  budynek      jest obiektem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków   w  Piotrkowie  Trybunalskim   nr   Kl.IV-5340/11/88   z dnia 6.04.1988 roku.

Remont polega na usunięciu starej i zdegradowanej instalacji c.o. (od rozdzielacza w węźle c.o.) wraz           z grzejnikami i armaturą, demontażu  boazerii ściennej, podzespołów drewnianych, parkietu drewnianego    w przejściach drzwiowych, rozbiórka posadzek w przejściach ściennych, wykonanie przebić przez przegrody budowlane, montaż instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania z rur tworzywowych (ok. 168mb) wraz z montażem grzejników (25 szt) z wbudowanymi zaworami termostatycznymi oraz inną odpowiednią armaturą, ponowny montaż zdemontowanych elementów wyposażenia wraz z odtworzeniem rozebranych posadzek i parkietów  (z przywróceniem do stanu pierwotnego) wraz z wykonaniem niezbędnych robót towarzyszących (szpachlowanie, zacieranie, malowanie, przekucia ,roboty ziemne przed budynkiem, wywóz gruzu, złomu itp.).  Roboty przewiduje się do wykonania poza sezonem grzewczym, przy czynnym obiekcie (w uzgodnieniu z użytkownikiem).  Szczegóły rozwiązania projektowego oraz materiały w załączonym projekcie wykonawczym, specyfikacji i w kosztorysie nakładczym opracowanym przez firmę EKOINSTAL Projektowanie Instalacyjne Łukasz Tarnowski  99-300 Kutno ul. Staszica 25/15 

 

W związku z koniecznością wykonania robót w czynnych pomieszczeniach Pałacu Ślubów (w czasie trwającego remontu  USC przewiduje  3-krotne udzielenie ślubów w jednej  z 2-ch sal),   Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia robót, w sposób nie utrudniający bieżącej działalności użytkownika w tych pomieszczeniach i w czasie uzgadnianym z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego   w  Tomaszowie  Mazowieckim.  Uzgodnienia z Użytkownikiem sposobu i czasu realizacji robót winny być każdorazowo akceptowane przez Zamawiającego i nie mogą być sprzeczne z postanowieniami zawartej umowy na realizację tej inwestycji, wymaganiami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz przepisami prawa budowlanego i zasadami aktualnej wiedzy technicznej. Wykonawca  zobowiązany  będzie do utrzymania na bieżąco ładu i porządku w miejscu wykonywanych robót oraz przyległym terenie.

 

 

Szczegółowy zakres robót zawiera kosztorys nakładczy i specyfikacja techniczna.

 

Termin realizacji zamówienia – od dnia 27.04.2018 r. do dnia 15.06.2018 r.

 

Gwarancja na Wykonanie przedmiotu zamówienia: 5 lata.

Okres rękojmi zostaje rozszerzony i wynosić będzie 5 lat.

Zamawiający zaleca Wykonawcy odbycie wizji lokalnej na terenie wykonywania prac po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego.

 

 

2.         Warunki udziału w postępowaniu.

           

O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu.

 

 1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Sposób oceny:

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

 

 

 1. Sytuacji finansowej i ekonomicznej.

Sposób oceny:

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

 

 

 1. Zdolności technicznej lub zawodowej.

Sposób oceny:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą (kierownikiem budowy), która będzie uczestniczyć w realizacji zadania posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych wraz z aktualnym wpisem do właściwej Izby Samorządu Budowlanego oraz z udokumentowanym  2 letnim doświadczeniem zawodowym na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków. Powyższe udokumentowanie powinno zawierać co najmniej :  nazwę, adres, właściciela i nr rejestrowy zabytku;

datę rozpoczęcia i zakończenia robót we wskazanym obiekcie; sprawowaną funkcję na wskazanej budowie i wykonywane czynności; potwierdzenie prawidłowo wykonanych i zakończonych robót przez ich zamawiającego (oświadczenie, referencje, itp.)  Dopuszczamy kserokopie tego dokumentu potwierdzone za zgodność przez posiadacza oryginału.

Dokumenty potwierdzające powyższe uprawnienia (potwierdzone kserokopie) Wykonawca powinien dostarczyć bezpośrednio przed podpisaniem umowy.

 

3.         Dokumenty na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu.

 

W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa:

-        wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,                   w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do ogłoszenia.,

 

4.         Pozostałe dokumenty wymagane od wykonawców w ofercie:

 

 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy– załącznik nr 1 do ogłoszenia,
 2. Odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
 3. Pełnomocnictwo (w przypadku reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika),

 

 

5.         Dodatkowe informacje do wiadomości wykonawców.

 

 1. Za wykonawcę uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
 2. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia oferty w języku polskim w formie pisemnej.
 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Oferta (wszystkie dokumenty i oświadczenia) winna być podpisana przez wykonawcę zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania wykonawcy.
 5. W przypadku reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika do składanej oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo; pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez notariusza.
 6. Formularze i oświadczenia powinny zostać wypełnione, podpisane i dołączone do oferty.
 7. Dokumenty załączane do oferty mogą mieć formę oryginału lub kopii.
 8. W przypadku załączenia kopii dokumentu niezbędne jest potwierdzenie ich za zgodność z oryginałem przez osoby podpisujące ofertę.
 9. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 11. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert równoważnych.
 12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu robót.
 14. Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać złożoną przez siebie ofertę za pomocą powiadomienia przekazanego zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.
 15. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian lub wycofaniu oferty powinno być przez wykonawcę przygotowane i oznaczone określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 16. Wykonawca nie może wycofać oferty wprowadzić zmian do jej treści po upływie terminu składania ofert.
 17. Oferty wycofane zostaną zwrócone wykonawcy bez otwierania nie wcześniej niż po upływie terminu przewidzianego na wniesienie sprzeciwu.
 18. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić ogłoszenie
  o zamówieniu. O dokonanej zmianie zamawiający niezwłocznie informuje na stronie internetowej, na której opublikowano ogłoszenie o zamówieniu.
 19. Procedura opisana w pkt 18 dotyczy również odpowiedzi i wyjaśnień udzielanych na pytania zadane w trakcie postępowania.
 20. Jeżeli w wyniku dokonanej zmiany, udzielonych odpowiedzi lub wyjaśnień niezbędny jest dodatkowy czas na przygotowanie oferty lub wprowadzenie zmian w ofercie, zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, o co najmniej 2 dni.
 21. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu.
 22. Zamawiający udziela wyjaśnień albo pozostawia wniosek bez rozpoznania kiedy wpłynie do Zamawiającego na 3 dni przed  upływem terminu składania ofert.
 23. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - EPUAP 

 

 

6.         Podmioty występujące wspólnie.

 

 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
 2. Zamawiający, nie będzie traktował wspólników spółki cywilnej jako konsorcjum. Stąd w przypadku spółki cywilnej zaleca się załączenie do oferty umowy/ uchwały wspólników regulującej zasady reprezentacji, w przypadku gdy oferty nie składają wszyscy wspólnicy w reprezentacji łącznej (tj. nie podpisują się wszyscy na ofercie) albo oddzielne ustanowienie pełnomocnika.
 3. Wykonawcy występujący wspólnie w postępowaniu - w formie konsorcjum, zobowiązani są, ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
 4. Pełnomocnictwo załączane do oferty powinno zawierać określenie postępowania, oznaczenie wykonawców występujących wspólnie, określenie pełnomocnika, określenie zakresu umocowania. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez notariusza.
 5. Dokumenty, formularze i oświadczenia załączane do oferty winny być podpisane przez ustanowionego pełnomocnika albo w przypadku spółki cywilnej przez umocowanego wspólnika spółki cywilnej lub wszystkie podmioty/ osoby fizyczne składające wspólnie ofertę.
 6. Korespondencja będzie prowadzona z ustanowionym pełnomocnikiem.
 7. Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za prawidłową realizację zamówienia. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna.
 8. Wykonawca/Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) zobowiązani są wskazać w formularzu oferty dokładną nazwę/nazwy wszystkich podmiotów składających ofertę jak również ich NIP i REGON. Powyższe informacje umożliwią zamawiającemu weryfikację, czy osoby podpisujące ofertę lub udzielające pełnomocnictwa posiadają uprawnienia do reprezentowania wykonawcy.

 

 

7.         Termin związania ofertą.

 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

8.         Podwykonawstwo.

 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia, co do kluczowych części zamówienia.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz może wskazać nazwę podwykonawcy.

Wszelkie zmiany w zakresie podwykonawstwa będą możliwe po zawarciu umowy i na warunkach w niej określonych.

Wykonawca przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawi zamawiającemu umowę z podwykonawcą.

 

 

9.         Opis sposobu porozumiewania się.

 

 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,               z wyłączeniem składania ofert.
 2. Każda ze stron na żądanie drugiej strony zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania korespondencjiprzy użyciu komunikacji elektronicznej przesyłając informację zwrotną.
 3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania dokumentu, o którym mowa w pkt. 2 przez wykonawcę, uznaje się, iż pismo wysłane na adres poczty elektronicznej wykonawcy w zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.
 4. Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami, w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 są: w zakresie przedmiotu zamówienia: Lucjan Bogusławski (44) 724-23-11 wew. 268 w zakresie procedury o udzielenie zamówienia Andrzej Pawlik (44) 724-23-11 wew. 267; adres: e-mail: pub@tomaszow-maz.pl">zam.pub@tomaszow-maz.pl, fax 48 (44) 724-43-59.
 5. W treści korespondencji kierowanej do zamawiającego należy podawać numer postępowania lub nazwę.

 

 

10.       Sposób rozliczeń.

 

 1. Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe.
 2. Wynagrodzenie wskazane w pkt. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją usługi objętej przedmiotem zamówienia, oraz ryzyko wykonawcy z tytułu prawidłowego ich oszacowania i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
 3. W związku z przyjętym wynagrodzeniem ryczałtowym wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia, chociażby nastąpiło zwiększenie kosztów lub nakładów związanych z realizacją przedmiotu umowy.
 4. Płatność nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez wykonawcę faktury.
 5. Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół odbioru przedmiotu umowy potwierdzający prawidłową i zgodną z wymaganiami zamawiającego realizację zamówienia.
 6. Dniem płatności jest dzień wydania przez zamawiającego polecenia zapłaty do banku, w którym prowadzony jest rachunek zamawiającego,
 7. Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zamówienia, odbioru i zapłaty wynagrodzenia określa wzór umowy

 

 

11.       Sposób oceny ofert.

 

 1. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
 2. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
 3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 4. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (najwyżej oceniona), nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 5. W toku oceny ofert, zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert a także może wezwać do uzupełnienia w szczególności pełnomocnictw oraz dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
 6. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym, a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty z zastrzeżeniem pkt 7.
 7.  
 8. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
 9. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
 • jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu,
 • została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania,
 • jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 • zawiera inny sposób wykonania zamówienia, niż ten, który został opisany przez zamawiającego w zamówieniu.
 1. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy:
 • nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 • wyrządzili szkodę zamawiającemu lub wykonali wcześniejsze zamówienia nienależycie,
 • złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

 

 

 

12.       Kryteria, jakimi będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej

 

1)   Kryteriami oceny ofert są:

           -           CENA OFERTY – znaczenie 100%

           

2)   Punktacja ofert dokonana będzie według następujących zasad:

 

Nazwa kryterium

Waga [%]

Znaczenie

pkt

Sposób oceny spełnienia kryterium

C – Cena oferty

C – 100%

1% = 1 pkt

 

Cena najniższa z badanych

Ilość punktów = ---------------------------------------- x 100

Cena badanej oferty brutto

 

C – ilość punktów

100 – znaczenie kryterium

Maksymalna liczba punktów przyznana w ramach kryterium nie przekroczy 100 punktów.

 

3)   Punkty będą przydzielone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4)   Zamawiający porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez zamawiającego.

 

 

13.       Rażąco niska cena.

 

 1. W przypadku, gdy cena oferty wydaje się zbyt niska i budzi wątpliwości, co do możliwości prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zamawiający może zwrócić się do wykonawcy z żądaniem podania szczegółów dotyczących zaproponowanej ceny.
 2. Dokonując analizy złożonych wyjaśnień zamawiający będzie miał w szczególności na uwadze możliwość uzyskania przez wykonawcę osiągnięcia zysku, rozwiązania techniczne i funkcjonalne, metody realizacji, koszty materiałowe, koszty personelu.
 3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie wykazują możliwości wykonania zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu lub zaproszeniu do składania ofert.

 

14.       Termin składania i otwarcia ofert.

 

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej i oznaczonej kopercie. Nie dopuszcza się składania ofertw formie elektronicznej np. poprzez E-PUAP.
 2. Koperta powinna być opisana w następujący sposób: Nie otwierać przed: 13-02-2018 r.  godz. 11:10 – WYMIANA INSTALACJI CO W PAŁACU ŚLUBÓW.
 3. Koperta może zawierać oznaczenie wykonawcy.
 4. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Maz. ul. POW 10/16 pok. 12 budynek A (kancelaria) - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13-02-2018 r.  o godz. 1100 (decyduje data wpływu do zamawiającego).
 5. Ofertę złożoną po terminie zamawiający zwróci wykonawcy niezwłocznie.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pok. 22 budynek A – sala obrad, w dniu  13-02-2018 r. o godz. 1110.
 7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda nazwę zamówienia, kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, ilość założonych ofert, a następnie otworzy ofertyi poda nazwy wykonawców, ceny ofert.

 

 

 

15.       Wadium:

 

 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych) w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej (z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości nie później niż do upływu terminu składania ofert. Obowiązująca jest data i godzina wpływu pieniędzy (uznania kwoty) na rachunek zamawiającego.
 2. Złożenie oferty niezabezpieczonej wadium będzie skutkować odrzuceniem wykonawcy z postępowania.
 3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego (58 1050 1461 1000 0023 6464 4415 Bank ING Bank Śląski). Na przelewie należy umieścić informację: WYMIANA INSTALACJI CO W PAŁACU ŚLUBÓW.
 4. Oryginał lub potwierdzoną za zgodność kopię przelewu należy dołączyć do oferty.
 5. Oryginał wadium w pozostałych akceptowanych przez zamawiającego formach należy dołączyć do składanej oferty.
 6. Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę wadium powinny zawierać stwierdzenie, iż jest ono nieodwołalne, oraz że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium następuje jego bezwarunkowa wypłata.

 

 

16.       Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

 

 1. W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zamawiający ustanawia zabezpieczenie w wysokości 7 % ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny brutto).
 2. Zabezpieczenie będzie wniesione przez wybranego wykonawcę w pełnej wysokości przed podpisaniem umowy. Jeżeli wybrany wykonawca nie wniesie zabezpieczenia zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny spośród pozostałych ofert
 3. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku formach tj. pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 4. Zabezpieczenie w formie pieniężnej wnoszone będzie na rachunek bankowy zamawiającego:                                               nr: 58 1050 1461 1000 0023 6464 4415. Na przelewie należy umieścić informację: WYMIANA INSTALACJI CO W PAŁACU ŚLUBÓW
 5. Poręczenie lub gwarancja, przekazane zamawiającemu w oryginale, powinny zawierać stwierdzenie, że: w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia przez wykonawcę, na pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia następuje jego bezwarunkowa wypłata przez gwaranta/poręczyciela.
 6. Zabezpieczenie musi zostać wniesione przez wykonawcę jednocześnie na okres realizacji umowy wraz z okresem rękojmi za wady. Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy tylko na czas realizacji umowy. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy jedynie na czas realizacji umowy bez uwzględnienia zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od podpisania umowy z wybranym wykonawcą, a w ślad za tym dokonania wyboru następnej w kolejności najkorzystniejszej oferty.
 7. Zabezpieczenie ustanowione na okres rękojmi za wady stanowić będzie 30% wartości nominalnej zabezpieczenia.
 8. Jeżeli dochodzi do przedłużenia terminu realizacji zamówienia, wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedłużyć ważność wniesionego zabezpieczenia lub wnieść nowe na wydłużony okres zarówno dla okresu realizacji zamówienia jak i okresu rękojmi.
 9. Jeżeli wykonawca nie wypełnia obowiązków określonych w pkt. 8 zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia lub zajęcia na poczet zabezpieczenia odpowiedniej jego części.
 10. W przypadku nieprzedłużenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa powyżej, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
 11. Jeżeli wykonawca nie będzie wywiązywał się z obowiązków wynikających z rękojmi za wady zamawiający zleci realizację z środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania umowy podmiotowi trzeciemu. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokość zabezpieczenia zamawiający będzie dochodził od wykonawcy kwoty uzupełniającej.
 12. Szczegółowe postanowienia, co do zabezpieczenia należytego wykonania umowy określono we wzorze umowy.

 

 

17.       Rozstrzygnięcie postępowania:

 

 1. Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty informuje jednocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o ofercie najkorzystniejszej, odrzuceniu ofert, wykluczeniu wykonawców, planowanym terminie zawarcia umowy.
 2. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadamia wszystkich wykonawców, którzy:

                  -     ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed                             upływem terminu składania ofert,

      -     złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

 1. Informacje, o których mowa w pkt 1 i 2 zamieszczane są siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej.
 2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziałuw postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

 

18.       Unieważnienie postępowania:

 

 1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
 • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 • wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub interesie zamawiającego,
 • postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty niezwłocznie zawiadamiając wykonawców.

 

 

19.       Informacja o środkach ochrony prawnej.

 

 1. Wykonawca może wnieść do zamawiającego środek ochrony prawnej zwany sprzeciwem na czynność podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której zamawiający był zobowiązany.
 2. Sprzeciw przysługuje wyłącznie wykonawcy, który wykaże, że ma lub miał interes
  w uzyskaniu zamówienia.
 3. Sprzeciw powinien wskazywać czynność zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych tut. Urzędu, obowiązującymi przepisami prawa lub czynność zaniechaną, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające jego wniesienie.
 4. Sprzeciw wnosi się w terminie 2 dni od dnia w którym wykonawca mógł przy dołożeniu należytej staranności powziąć informację o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 5. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4 zamawiający może rozpoznać sprzeciw lub pozostawić bez rozpoznania.
 6. W przypadku uznania zasadności sprzeciwu zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych tut. Urzędu.

 

 

20.       Zawarcie umowy.

 

Zamawiający zawiera umowę z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż  2 dni od dnia przesłania informacji o wyborze oferty.

 

 

21.       Postanowienia umowne.

 

Wszelkie postanowienia umowne zawarte są w załączniku do ogłoszenia.

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.