Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
477z dziś
3824z ostatnich 7 dni
14169z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) w budynku mieszkalnym wraz z wykonaniem nowego...

Przedmiot:

Remont wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) w budynku mieszkalnym wraz z wykonaniem nowego zasilania kablowego z szafki SK 3 oraz instalacji domofonowej

Data zamieszczenia: 2018-02-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZBiLK Szczecin
70-546 Szczecin
ul. Mariacka 25
tel. 91 48 86 333
tel. 91 48 86 352
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-02-12 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE  TABLICOWE Nr    7  / 2018


Ogłoszenia dla zamówień o wartości  do 30 000 EURO


Remont wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) w budynku mieszkalnym przy ul. Szarotki 15 oficyna w Szczecinie wraz z wykonaniem nowego zasilania kablowego z szafki SK 3 oraz  instalacji domofonowej.

1.  Termin  wykonania  -  60 dni kalendarzowych od dnia podpisania  umowy . 
      Min. okres gwarancji  -  36 miesięcy
   
2. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje , w szczególności :
1) Opracowanie schematu strukturalnego WLZ i zasilania 0,4 kV i uzgodnienie go z  Enea Operator Sp. z o.o. ul. Derdowskiego 2 w Szczecinie  ;
2)  Wykonanie nowej linii energetycznej zasilającej - na działkach gruntowych nr 2/42 i 2/43 z obrębu 1028 od nowej szafy kablowej (SK3) przy ul. Szarotki 14 -15 do budynku oficyny przy   ul. Szarotki 15 - zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez Enea Operator Sp. z o.o.  w Szczecinie ( ułożenie kabla w gruncie i w budynku wg schematu ); 
3)  Obsługę geodezyjną budowy, wykonanie pomiarów geodezyjnych kabla a po zakończeniu robót sporządzenie operatów geodezyjnych dla prac wykonanych w ramach niniejszej umowy (pliki wsadowe w formacie SIP GEO-INFO 7).
4) Wykonanie robót remontowych elektroenergetycznych WLZ w budynku oficyny zgodnie z uzgodnionym schematem:
   4.1 wybudowanie nowej głównej tablicy TG ( z wyłącznikiem głównym, zabezpieczeniami prądowymi wlz, przeciw przepięciowymi i obwodów ADM wraz układem pomiarowym, transformatorem 230/24V, gniazdem technicznym itd.) oraz tablicy piętrowej ;
   4.2 wykonanie  WLZ w pionie  oraz wymiana tablic TL  i TM ( zasilania mieszkań);
   4.3 wykonanie obwodów administracyjnych (oświetlenia klatki schodowej, piwnic, strychu oraz oświetlenia zewnętrznego i numeru porządkowego) ;
   4.4 wykonanie uziemienia  i instalacji wyrównawczej w piwnicach ;
   4.5 wykonanie wymaganych pomiarów elektrycznych wymienianej instalacji elektrycznych i uziemienia oraz sporządzenie protokołów pomiarów,
 5) Wykonanie nowej instalacji domofonowej w budynku oficyny przy ul. Szarotki 15 :
    5.1 z dostawą i montażem  przywoławczej kasety cyfrowej  przy drzwiach wejściowych oraz 
     sześciu unifonów w mieszkaniach ;
    5.2  wymianę drzwi wejściowych  i  ich przystosowanie do nowej instalacji domofonowej ;
  6) Dostarczenie Zamawiającemu uzgodnionego z Enea schematu, protokołów odbioru linii wlz oraz zewnętrznego zasilania kablowego przez Enea Operator, protokołów pomiarów elektrycznych, dokumentacji geodezyjnej  itd. – jako warunek niezbędny odbioru końcowego.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze szczegółowym zakresem rzeczowym robót, obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną i normami na podstawie dokumentacji  technicznej  stanowiącej  załączniki do niniejszego ogłoszenia, jak niżej:
- Przedmiar robót elektrycznych  (Zasilanie kablowe 0,4kV ),
- Przedmiar robót elektrycznych  ( Remont instalacji WLZ) ,
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Wykonania kablowej linii elektroenergetycznej 0,4 kV zasilania oficyny przy ul. Szarotki 15 w Szczecinie ,
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – Remont instalacji  WLZ w oficynie przy ul. Szarotki 15 w Szczecinie.
- Warunki przyłączenia  do sieci elektroenergetycznej Enea Operator Sp. z o.o z 13.04.2017r.

Roboty prowadzone będą w budynku użytkowanym i zamieszkałym przez lokatorów, tj. winny być realizowane z zachowaniem bezpieczeństwa, porządku i w sposób najmniej uciążliwy dla mieszkańców.

Wykonawca zobowiązany jest także do :
Dokonania  wizji  lokalnej obiektu  i  istniejącej instalacji przed złożeniem oferty.
Zgłaszania do odbiorów częściowych robót zanikających i ulegających zakryciu Zamawiającemu  oraz do  odbioru przez   Enea Operator .
Wykonania wszystkich robót budowlanych i pozostałych prac potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy, w uzgodnieniu  z przedstawicielem Zamawiającego wskazanym w ust. 3 ogłoszenia, i przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
Zgłaszania Zamawiającemu istotnych przeszkód w realizacji prac, przede wszystkim mogących mieć wpływ na nieterminową realizację umowy.
Dostarczenia Zamawiającemu atestów ,aprobat oraz kart gwarancyjnych  na  wbudowane materiały i urządzenia, potwierdzenia wywozu i utylizacji odpadów itp.

3. Osobą do kontaktu w sprawie przedmiaru robót i sposobu realizacji robót jest inspektor Działu Inwestycji ZBiLK
Pan Wiktor Magdziński tel. 91 3516 557 (kom: 508 062 390) ,  ul. Jagiellońska 34C  w Szczecinie.
 
4. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają wymagane kwalifikacje  lub wykażą że dysponują co najmniej dwiema osobami posiadającymi :
uprawnienia do wykonywania prac instalacyjnych na sieciach i urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu min. do 1 kV  uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci  elektroenergetycznych z których co najmniej jedna osoba dysponuje  uprawnieniami dozorowymi uprawniającymi do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru  -  udokumentowane świadectwami kwalifikacyjnymi .

Przedmiary robót, SWiOR oraz inne załączniki  można pobrać ze strony internetowej Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie www.zbilk.szczecin.pl albo odebrać w pokoju nr 9 przy ul. Mariackiej 25, po dostarczeniu dowodu wpłaty dokonanej w banku lub na poczcie – na konto nr  91 1020 4795 0000 9202 0292 7580 cena kompletu - 20,00 zł (słownie: dwadzieścia  złotych).
5. Termin:
składania ofert -  12.02.2018r. do godz. 10:00, Szczecin, ul. Mariacka 25 w pokoju nr 9.   Dział Zamówień Publicznych
Beata  Wieczorek tel. 91 48 86 347
otwarcia ofert -     12.02.2018r. o godz. 10:15,Szczecin, ul. Mariacka 25 w pok. nr  9.

6. Forma oferty:
a) Na ofertę składa się :oferta cenowa (wg załączonego wzoru) wraz z kosztorysami  ofertowymi , odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej oraz  kopia aktualnych uprawnień , aktualnych  zaświadczeń o przynależności do  właściwej izby samorządu zawodowego – poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.  

 b) Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z oznaczeniem: „oferta na remont wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) w budynku mieszkalnym przy ul. Szarotki 15 oficyna w Szczecinie wraz z wykonaniem nowego zasilania kablowego z szafki SK 3 oraz  instalacji domofonowej ”,


Kryterium oceny oferty:
a)    Jedynym kryterium oceny ofert jest cena, określona jako ryczałt. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
b)    Cena ryczałtowa musi wynikać z kalkulacji zawartej w ofercie – w formie kosztorysu ofertowego.
c)    Podane w przedmiarach robót podstawy nakładów w postaci odpowiednich tablic KNR użyte są jedynie w celu pełniejszego opisu robót. Podana podstawa nie stanowi obowiązującej dla wykonawcy podstawy przy kalkulacji ceny. Podstawą dla wykonawcy winna być jego własna kalkulacja wynikająca z rachunku ekonomicznego.

UWAGA!  Zamawiający zastrzega sobie prawo:
1) przeprowadzenia negocjacji, dotyczących zaoferowanej ceny,
2) unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności, za nieterminowe złożenie oferty w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do pokoju nr 9 w ZBiLK przy  ul. Mariackiej 25 w Szczecinie, lecz wpłynie do Biura Obsługi Klienta.

W przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę którego oferta została wybrana do realizacji prac, Wykonawca będzie wykluczony z ubiegania się o realizację zamówień ogłaszanych zgodnie z art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.)

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.