Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3213z ostatnich 7 dni
13092z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich

Przedmiot:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich

Data zamieszczenia: 2018-02-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010, Bydgoszcz
telefon - 52 3705717
faks - 52 3705740
http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium: a) dla części zamówienia nr 1 w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100); b) dla części zamówienia nr 2 w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100); 2. Wadium może by
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-13 08:45:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW w Wąbrzeźnie w latach 2018 – 2019
Numer referencyjny: ZDW.RDW4.12d.361.3.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Wszystkie części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW w Wąbrzeźnie w latach 2018 – 2019 2. Ze względu na rozległy obszar objęty zamówieniem, a także trudności w przypadku przemieszczania się sprzętu, całe zamówienie podzielono na 2 części. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dróg i zmiany ich długości w trakcie realizacji zamówienia w wyniku ewentualnych zmian organizacyjnych, zakwalifikowania dróg innych kategorii do kategorii dróg wojewódzkich i odwrotnie, przejęcia lub oddania dróg od innych zarządców na podstawie odrębnych przepisów. Wykaz dróg administrowanych przez RDW Wąbrzeźno stanowi załącznik nr 12 do SIWZ. 3. Zamówienie obejmuje następujący zakres robót dla części zamówienia nr 1 i 2: a) Zadanie nr 1: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową: - remont spękań siatkowych nawierzchni, rakowiny, - remont cząstkowy nawierzchni, głębokość wyboju do 3 cm, - remont cząstkowy nawierzchni, głębokość wyboju do 4 cm, - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego. b) Zadanie nr 2: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej: - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową z otaczarki, - frezowanie nawierzchni, - oczyszczenie i skropienie nawierzchni, - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową: mechaniczne rozłożenie i zagęszczenie, - ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej – grubość warstwy 4 cm – nakładki, - wymiana, montaż, regulacja pionowa kratek ściekowych i włazów kanałowych (w razie konieczności kratki ściekowe i włazy kanałowe dostarczy zamawiający), - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego. c) Zadanie nr 3: Likwidacja przełomów: - mechaniczna rozbiórka nawierzchni i podbudowy, - mechaniczne wykonanie koryta, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku, - wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego: warstwa dolna 15 cm, warstwa górna 10 cm, - ułożenie warstwy wiążącej z MMA 0/16 mm, - ułożenie warstwy ścieralnej z MMA 0/12,6 mm, - wykonanie lub pogłębienie rowu przydrożnego, - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego. 4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w SST. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest równoważny czyli spełnia wymagania określone przez zamawiającego w SST będącego częścią SIWZ. Zamawiający dokona oceny równoważności w stosunku do wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia przekazanym wykonawcom, a zawartym w opisie zamówienia. 5. Wykonawca zobowiązany jest oznakować teren robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. z 2003 r., nr 220, poz. 2181 z późn. zm.) wg projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót przekazanego przez zamawiającego. 6. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić remont cząstkowy i likwidację przełomów w taki sposób by ograniczyć utrudnienia w ruchu do niezbędnego minimum oraz by nie wyrządzić szkód uczestnikom ruchu drogowego. Wszelkie szkody z tytułu likwidacji szkód wyrządzonych uczestnikom ruchu drogowego poniesie wykonawca. 7. Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót określone są w SST oraz kosztorysie ofertowym (stanowiącym załącznik nr 2a i 2b do SIWZ stosownie do części zamówienia na którą wykonawca składa ofertę). Informacje dotyczące oceny ofert 8. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.5) Główny kod CPV: 45233142-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia z wolnej ręki, dotychczasowemu wykonawcy, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych i zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, jednakże w wysokości nie większej niż 50 % zamówienia podstawowego. Warunkiem udzielenia zamówienia w/w zamówienia jest posiadanie przez zamawiającego środków finansowych na ich realizację. Na okoliczność ich wystąpienia zostanie zawarta umowa po przeprowadzeniu procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 2.3.1 W zakresie zdolności technicznej: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym. Wykonawca w celu zweryfikowania przez zamawiającego jego zdolności do należytego wykonania udzielanego zamówienia oraz oceny spełnienia warunku musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował w czasie wykonania umowy (wraz z informacją o podstawie dysponowania) na jedną część następującym potencjałem technicznym: - wytwórnią mieszanek mineralno – asfaltowych wyposażona w otaczarkę o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym z możliwością podgrzewania kruszywa, wyposażoną w automatyczny dozownik stabilizatora. Wydajność otaczarki nie mniejsza niż 120 Mg/h lub sprzęt równoważny - 1 szt., - układarką mas bitumicznych wyposażona w sterownik elektroniczny oraz deskę wibracyjną lub sprzęt równoważny – 1 szt., - zagęszczarką płytową lub sprzęt równoważny – 1 szt., - szczotką mechaniczną lub sprzęt równoważny – 1 szt., - samojezdną skrapiarką lepiszcza wyposażoną w urządzenie pomiarowe oraz mechanizmy regulacyjne, które zapewniają równomierne rozłożenie lepiszcza w kierunku podłużnym i poprzecznym lub sprzęt równoważny – 1 szt., - frezarką do nawierzchni lub sprzęt równoważny – 1 szt., - środkami transportu o ładowności powyżej 10 ton lub sprzęt równoważny – 2 szt., - walcem statycznym lub sprzęt równoważny – 1 szt., - walcem ogumionym lub sprzęt równoważny – 1 szt., - malowarką drogowa lub sprzęt równoważny – 1 szt., W przypadku złożenia oferty na dwie części należy spełnić powyższy warunek w zakresie dysponowania potencjałem technicznym dla każdej części oddzielnie za wyjątkiem dysponowania wytwórnią mieszanek mineralno - asfaltowych. 2.3.2. W zakresie zdolności zawodowej: a) Doświadczenie zawodowe: O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający wiedzę i doświadczenie z zakresu objętego zamówieniem. Wykonawca w celu spełnienia warunku musi wykazać, że wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwa zamówienia (dwie umowy) w technologii porównywalnej do technologii określonej w niniejszym zamówieniu publicznym o łącznej wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto dla części zamówienia nr 1 i o łącznej wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto dla części zamówienia nr 2 w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie. b) Kwalifikacje zawodowe: O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy dysponujący odpowiednim potencjałem kadrowym. Wykonawca w celu zweryfikowania przez zamawiającego jego zdolności do należytego wykonania udzielanego zamówienia oraz oceny spełnienia warunku musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował w czasie wykonania umowy (wraz z informacją o podstawie dysponowania) na jedną część następującym potencjałem kadrowym: - Kierownik budowy – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności, - Operator maszyny do rozkładania mieszanek mineralno - asfaltowych – 1 osoba posiadająca uprawnienia operatora wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U z 2001 r., nr 118, poz. 1263 z późn. zm.) i posiadająca wpis do książki operatora lub równoważne, - Operator maszyny do stabilizacji gruntu – 1 osoba posiadająca uprawnienia operatora wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U z 2001 r., nr 118, poz. 1263 z późn. zm.) i posiadająca wpis do książki operatora lub równoważne, - Operator samojezdnej frezarki do nawierzchni dróg – 1 osoba posiadająca uprawnienia operatora wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U z 2001 r., nr 118, poz. 1263 z późn. zm.) i posiadająca wpis do książki operatora lub równoważne, - Kierowca – 2 osoby posiadające przewidziane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia samochodu ciężarowego powyżej 3,5 T lub równoważne, - Operator walca drogowego – 1 osoba posiadająca uprawnienia operatora wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U z 2001 r., nr 118, poz. 1263 z późn. zm.) i posiadająca wpis do książki operatora lub równoważne, - Kierujący ruchem – 2 osoby posiadające uprawnienia do zatrzymywania i kierowania ruchem wydane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 143) lub równoważne. W przypadku złożenia oferty na dwie części należy spełnić powyższy warunek w zakresie dysponowania potencjałem kadrowym dla każdej części oddzielnie. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) warunki wskazane w dziale V pkt 2 SIWZ mogą być spełnione łącznie przez składających wspólną ofertę.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 oraz dodatkowo ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp. 4.3. W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w dziale V pkt 2 SIWZ. 4.5. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą. 4.6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w dziale VI pkt 8.2 ppkt a) – g) SIWZ. 4.7. W przypadku wskazania przez wykonawcę w ofercie dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w dziale VI pkt 8, 9, 11 i 13 SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczania lub dokumenty. W sytuacji, o której mowa powyżej, zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów lub oświadczeń w przypadku sporządzenia ich w innym języku. 4.8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w dziale VI pkt 8, 9, 11 i 13 SIWZ, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy, o ile są one aktualne. Jeżeli wykonawca powołuje się na oświadczenia lub dokumenty, będące w posiadaniu zamawiającego, potwierdzające okoliczności, o których mowa w dziale VI pkt 8, 9, 11 i 13 SIWZ, zaleca się wskazanie w ofercie informacji dotyczących numeru i nazwy postępowania zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały złożone. 5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom składając formularz oferty (stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ), zobowiązany jest wypełnić pkt 7. 5.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu (stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ). Pozostałe zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w dziale XXVII SIWZ. 5.2. Zamawiający nie żąda od wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom dokumentów wymienionych w dziale VI pkt 8.2 ppkt a) – g) SIWZ. 5.3. Zgodnie z treścią art. 36ba ustawy Pzp, jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowi załącznik nr 11 do SIWZ. 6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 6.1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 5 (w zakresie określonym w SIWZ) ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu winien wykazywać wykonawca lub wykonawcy wspólnie (zgodnie z działem V pkt 2 SIWZ). 6.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w dziale VI pkt 1 i 2 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
8.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; b) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu; e) Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1785); f) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; g) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; h) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, z zastrzeżeniem zapisów działu VI pkt 2 SIWZ. 9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 9.1. dziale VI pkt 8.2. ppkt d) SIWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; 9.2. dziale VI pkt 8.2. ppkt a) – c) SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 10. Dokumenty, o których mowa w dziale VI pkt 9.1 i pkt 9.2 ppkt b) SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w dziale VI pkt 9.2 ppkt a) SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem tego terminu. 11. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w dziale VI pkt 9 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis działu VI pkt 10 SIWZ stosuje się. 12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 13. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w dziale VI pkt 8.2 ppkt d) SIWZ, składa dokument, o którym mowa w dziale VI pkt 9.1 SIWZ w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis działu VI pkt 10 SIWZ zdanie pierwsze stosuje się. 14. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
8.1 W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) Wykaz wymaganych w dziale V pkt 2.3.1 SIWZ narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; b) Wykaz wymaganych w dziale V pkt 2.3.2. ppkt a) SIWZ robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; c) Wykaz wymaganych w dziale V pkt 2.3.2. ppkt b) SIWZ osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie robót, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. d) Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy. 8.3. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) dokumenty wymienione w dziale VI pkt 8.1 SIWZ, mogą być złożone łącznie przez składających wspólną ofertę. 8.4. Jeżeli wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Ponadto, oprócz oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: 15.1. Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTY zawierający w szczególności cenę ofertową za przedmiot zamówienia oraz wykaz dotyczący podwykonawstwa sporządzony wg załącznika nr 1 do SIWZ; 15.2. Wypełniony i podpisany KOSZTORYS OFERTOWY sporządzony wg załącznika nr 2a lub 2b do SIWZ - stosownie do części zamówienia na którą wykonawca składa ofertę; 15.3. Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów; 15.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 15.5. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 570), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 15.6. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do podpisywania oferty winno być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty. 15.7. Dowód wniesienia wadium. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób aby jego zwrot przez zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w oprawie foliowej), co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium: a) dla części zamówienia nr 1 w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100); b) dla części zamówienia nr 2 w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100); 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu wpłacone przelewem w rozumieniu prawa bankowego na konto zamawiającego na rachunek wadiów prowadzony przez: PKO BP S.A. nr rachunku: 16 1020 1475 0000 8302 0093 7482 z nazwą zamówienia i numerem sprawy. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany powyżej rachunek bankowy najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 110). W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem działu VIII pkt 4. 4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podsiania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin przystąpienie do realizacji robót 20,00
Okres gwarancji 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze Istotnych Postanowień Umowy będącej załącznikiem nr 6 do niniejszej SIWZ, co wykonawca potwierdza w formularzu oferty. 2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 2.1. Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku: a) warunków atmosferycznych odbiegających od typowych (np. długotrwałe, obfite deszcze, niskie temperatury w dzień i w nocy, przymrozki, wysokie temperatury i inne), uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z SST, b) zlecania przez zamawiającego prac dodatkowych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy, a których konieczności zlecenia zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy, c) prace objęte umową, zostały wstrzymane przez właściwy organ, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy, d) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 2.2. Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek wykonawcy, dopuszcza się wprowadzenie nowego podwykonawcy, zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę lub wykonawca samodzielnie spełni je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 2.3. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, których nie można było przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy, a których zmiana ma bezpośredni wpływ na wykonanie umowy np. gdyby wskutek wydarzeń losowych osoby wskazane w umowie nie mogły pełnić swoich czynności w okresie obowiązywania umowy. W przypadku osób sprawujących nadzór nad realizacją umowy ze strony wykonawcy zmiana którejkolwiek z osób musi być uzasadniona przez wykonawcę na piśmie i zaakceptowana pisemnie przez zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w ofercie wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy. Zapisy niniejszego punktu dotyczą analogicznie osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia wykazanych w ofercie wykonawcy. 2.4. Zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, 2.5. Zmiany wynagrodzenia w przypadku: a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te (tj. określone w pkt a – c) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę oraz po złożeniu przez wykonawcę wniosku o stosowną zmianę wynagrodzenia zawierającego uzasadnienie celem weryfikacji jego zasadności przez zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: - pisemne zestawienie wynagrodzeń lub wysokości stawek godzinowych (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących przedmiot umowy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której w lit. b), lub - pisemne zestawienie wynagrodzeń lub wysokości stawek godzinowych (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących przedmiot umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w lit. c). d) konieczności wykonania robót niewykraczających swym zakresem poza przedmiot umowy, których ilość jednostek przedmiarowych wskazana przez zamawiającego w przedmiarze robót została zaniżona – w odniesieniu do faktycznej ilości jednostek przedmiarowych, którą należy wykonać celem zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiot umowy. 2.6. Zmiana umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikające ze stwierdzonych wad w tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji zmian uznanych za nieistotne odstępstwo, c) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, d) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 2.7. Przekształcenia wykonawcy będącego osobą prawną lub spółką osobową lub cywilną w inną spółkę prawa handlowego w trybie przekształcenia spółki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577). 3. Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.) - "Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy". 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z tym jednak zastrzeżeniem, że każda ze stron może jednostronnie dokonać zmiany w zakresie numerów telefonów/faksów i adresów wskazanych w niniejszej umowie, zawiadamiając o tym pisemnie drugą stronę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od chwili dokonania zmiany. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 5. Natomiast nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego), b) zmiana danych teleadresowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-13, godzina: 08:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język Polski (PL)
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY W SYTUACJACH OKREŚLONYCH W ART. 10C-10E USTAWY PZP PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB POROZUMIENIA SIĘ NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail: rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl) w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej w dziale VII pkt od 5 do 9 SIWZ. 2. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych: Andrzej Michewicz – Kierownik RDW w Wąbrzeźnie tel. 56 688-20-94 fax. 56 688-27-56 e-mail: rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl b) w sprawach proceduralnych: Rafał Pilśniak – Starszy referent tel. 56 688 13 73 e-mail: r.pilsniak@zdw-bydgoszcz.pl 3. Komunikacja elektroniczna nie wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne. 4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kierując wniosek na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno tel. 56 688-25-73; fax. 56 688-27-56, Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną (na adres rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl) w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień. XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu (w formie wpłaty przelewem na rachunek bankowy zamawiającego); b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zamawiający informuje, że przyjmowane będą m.in. formami dopuszczonymi w ustawie Pzp – gwarancje nieprzenośnie, bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie zamawiającego. 4. Zabezpieczenie należytego wykonywania umowy będzie zwrócone wykonawcy w następujących terminach i wysokościach: a) 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, b) 30 % wysokości zabezpieczenia w terminie nie później niż 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady. Szczegółowe informację dotyczące zwrotu należytego wykonania umowy znajdują się w Istotnych Postanowieniach Umowy (załącznik nr 6 do SIWZ).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW w Wąbrzeźnie w latach 2018 – 2019 - Część zamówienia nr 1 - Brygada Patrolowa nr 1 w Wąbrzeźnie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW w Wąbrzeźnie w latach 2018 – 2019 2. Ze względu na rozległy obszar objęty zamówieniem, a także trudności w przypadku przemieszczania się sprzętu, całe zamówienie podzielono na 2 części. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dróg i zmiany ich długości w trakcie realizacji zamówienia w wyniku ewentualnych zmian organizacyjnych, zakwalifikowania dróg innych kategorii do kategorii dróg wojewódzkich i odwrotnie, przejęcia lub oddania dróg od innych zarządców na podstawie odrębnych przepisów. Wykaz dróg administrowanych przez RDW Wąbrzeźno stanowi załącznik nr 12 do SIWZ. 3. Zamówienie obejmuje następujący zakres robót dla części zamówienia nr 1 i 2: a) Zadanie nr 1: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową: - remont spękań siatkowych nawierzchni, rakowiny, - remont cząstkowy nawierzchni, głębokość wyboju do 3 cm, - remont cząstkowy nawierzchni, głębokość wyboju do 4 cm, - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego. b) Zadanie nr 2: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej: - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową z otaczarki, - frezowanie nawierzchni, - oczyszczenie i skropienie nawierzchni, - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową: mechaniczne rozłożenie i zagęszczenie, - ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej – grubość warstwy 4 cm – nakładki, - wymiana, montaż, regulacja pionowa kratek ściekowych i włazów kanałowych (w razie konieczności kratki ściekowe i włazy kanałowe dostarczy zamawiający), - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego. c) Zadanie nr 3: Likwidacja przełomów: - mechaniczna rozbiórka nawierzchni i podbudowy, - mechaniczne wykonanie koryta, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku, - wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego: warstwa dolna 15 cm, warstwa górna 10 cm, - ułożenie warstwy wiążącej z MMA 0/16 mm, - ułożenie warstwy ścieralnej z MMA 0/12,6 mm, - wykonanie lub pogłębienie rowu przydrożnego, - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego. 4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w SST. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest równoważny czyli spełnia wymagania określone przez zamawiającego w SST będącego częścią SIWZ. Zamawiający dokona oceny równoważności w stosunku do wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia przekazanym wykonawcom, a zawartym w opisie zamówienia. 5. Wykonawca zobowiązany jest oznakować teren robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. z 2003 r., nr 220, poz. 2181 z późn. zm.) wg projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót przekazanego przez zamawiającego. 6. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić remont cząstkowy i likwidację przełomów w taki sposób by ograniczyć utrudnienia w ruchu do niezbędnego minimum oraz by nie wyrządzić szkód uczestnikom ruchu drogowego. Wszelkie szkody z tytułu likwidacji szkód wyrządzonych uczestnikom ruchu drogowego poniesie wykonawca. 7. Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót określone są w SST oraz kosztorysie ofertowym (stanowiącym załącznik nr 2a i 2b do SIWZ stosownie do części zamówienia na którą wykonawca składa ofertę).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin przystąpienie do realizacji robót 20,00
Okres gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW w Wąbrzeźnie w latach 2018 – 2019 - Część zamówienia nr 2 - Brygada Patrolowa nr 2 w Brodnicy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW w Wąbrzeźnie w latach 2018 – 2019 2. Ze względu na rozległy obszar objęty zamówieniem, a także trudności w przypadku przemieszczania się sprzętu, całe zamówienie podzielono na 2 części. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dróg i zmiany ich długości w trakcie realizacji zamówienia w wyniku ewentualnych zmian organizacyjnych, zakwalifikowania dróg innych kategorii do kategorii dróg wojewódzkich i odwrotnie, przejęcia lub oddania dróg od innych zarządców na podstawie odrębnych przepisów. Wykaz dróg administrowanych przez RDW Wąbrzeźno stanowi załącznik nr 12 do SIWZ. 3. Zamówienie obejmuje następujący zakres robót dla części zamówienia nr 1 i 2: a) Zadanie nr 1: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową: - remont spękań siatkowych nawierzchni, rakowiny, - remont cząstkowy nawierzchni, głębokość wyboju do 3 cm, - remont cząstkowy nawierzchni, głębokość wyboju do 4 cm, - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego. b) Zadanie nr 2: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej: - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową z otaczarki, - frezowanie nawierzchni, - oczyszczenie i skropienie nawierzchni, - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową: mechaniczne rozłożenie i zagęszczenie, - ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej – grubość warstwy 4 cm – nakładki, - wymiana, montaż, regulacja pionowa kratek ściekowych i włazów kanałowych (w razie konieczności kratki ściekowe i włazy kanałowe dostarczy zamawiający), - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego. c) Zadanie nr 3: Likwidacja przełomów: - mechaniczna rozbiórka nawierzchni i podbudowy, - mechaniczne wykonanie koryta, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku, - wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego: warstwa dolna 15 cm, warstwa górna 10 cm, - ułożenie warstwy wiążącej z MMA 0/16 mm, - ułożenie warstwy ścieralnej z MMA 0/12,6 mm, - wykonanie lub pogłębienie rowu przydrożnego, - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego. 4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w SST. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest równoważny czyli spełnia wymagania określone przez zamawiającego w SST będącego częścią SIWZ. Zamawiający dokona oceny równoważności w stosunku do wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia przekazanym wykonawcom, a zawartym w opisie zamówienia. 5. Wykonawca zobowiązany jest oznakować teren robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. z 2003 r., nr 220, poz. 2181 z późn. zm.) wg projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót przekazanego przez zamawiającego. 6. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić remont cząstkowy i likwidację przełomów w taki sposób by ograniczyć utrudnienia w ruchu do niezbędnego minimum oraz by nie wyrządzić szkód uczestnikom ruchu drogowego. Wszelkie szkody z tytułu likwidacji szkód wyrządzonych uczestnikom ruchu drogowego poniesie wykonawca. 7. Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót określone są w SST oraz kosztorysie ofertowym (stanowiącym załącznik nr 2a i 2b do SIWZ stosownie do części zamówienia na którą wykonawca składa ofertę).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin przystąpienie do realizacji robót 20,00
Okres gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.