Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3619z ostatnich 7 dni
15190z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe - wykonanie instalacji elektrycznych

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - wykonanie instalacji elektrycznych

Data zamieszczenia: 2018-02-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: KLAUDIA MAJKUTEWICZ BED & BREAKFAST
ul. Krakowska 25
24-120 Kazimierz Dolny
telefon: 664677925
Województwo: lubelskie
Miasto: Kazimierz Dolny
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-12 17:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zapytanie nr 5 wykonanie instalacji elektrycznych

Termin składania ofert

do dnia 12-03-2018

 

Numer ogłoszenia

1091668

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedną część zamówienia.
2. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Osoba upoważniona do złożenia oferty powinna podpisać się w sposób czytelny lub uwiarygodnić podpis pieczątką imienną.
3. Jeżeli prawo do podpisywania oferty nie wynika z dołączonych dokumentów, należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty – oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię.
4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
7. Każda strona oferty powinna być ponumerowana kolejnymi numerami. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
8. Wszystkie oświadczenia i dokumenty stanowiące ofertę Wykonawcy powinny być spięte ze sobą w sposób trwały.
9. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Oświadczenia, o którym mowa w rodz. IV i V, należy złożyć w oryginale.
11. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, na załączonym druku wraz z kompletem wymaganych załączników. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
12. Oferta musi być złożona zamawiającemu w zaklejonym lub zszytym nienaruszonym opakowaniu. Oferta winna być opatrzona następującym napisem:
„Oferta – instalacje elektryczne Zespołu Willi Jagódka”
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 12.03.2018r.
godz. 17.00
Opakowanie (koperta) winna być opisana jak wyżej oraz winno posiadać dodatkowe oznaczenia: nazwę i dokładny adres wykonawcy wraz z numerem telefonu i faksu (dopuszcza się odcisk pieczęci).
W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić z nazwy i określeniem siedziby wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną z zaznaczeniem Pełnomocnika.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego ul. Różana 5, 24-130 Końskowola do dnia 12.03.2018 r. do godz. 17:00.
2. Decydująca jest data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data nadania oferty pocztą, czy kurierem.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mariuszmajkutewicz@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mariusz Majkutewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

661600855

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie instalacji elektrycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w projekcie instalacji elektrycznych stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: puławski Miejscowość: Kazimierz Dolny

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy instalacji elektrycznych zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie instalacji elektrycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w projekcie instalacji elektrycznych stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Kod CPV

45310000-3

Nazwa kodu CPV

Roboty instalacyjne elektryczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia 31.05.2018 r.

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym dotyczące kompetencji i uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Potencjał techniczny

Wykonawca spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym dotyczące zdolności technicznej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w następujących przypadkach:
1) Termin wykonania umowy może ulec przesunięciu w przypadku opóźnień wynikających z:
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez zamawiającego,
b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi zostać zgłoszony zamawiającemu i zostać potwierdzony przez Kierownika budowy,
c) poleceń wydawanych przez Kierownika budowy mających wpływ na termin wykonania lecz nie wynikających z uchybień Wykonawcy,
d) wykopalisk uniemożliwiających prowadzenie robót,
e) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może zostać wydłużony o czas niezbędny na usuniecie wad w projekcie,
f) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót z przyczyn niezależnych od wykonawcy.
2) W uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamówienia, dopuszcza się, za zgodą zamawiającego, możliwość wykonania robót budowlanych w inny sposób niż określono to w dokumentacji projektowej (tj. wykonania tzw. robót zamiennych). Przedmiotowe zmiany muszą być korzystne dla Zamawiającego (zamiany na materiały, urządzenia, sprzęt posiadające co najmniej takie parametry techniczne, jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty) i nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana sposobu wykonania robót, o której mowa powyżej może być dokonana jedynie za zgodą Zamawiającego i może nastąpić w szczególności na skutek zmian technologicznych spowodowanych na przykład następującymi okolicznościami:
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia,
d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych czy technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
e) stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie lub błędów
w dokumentacji projektowej,
f) pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów, lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w dokumentacji projektowej,
g) są korzystne dla zamawiającego na etapie realizacji umowy lub przyniosą korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,
h) wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy.
3) Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie będących następstwem działania organów administracji, w szczególności:
a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.,
b) wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,
c) konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
d) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy,
e) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami.
4) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany kierownika budowy i kierowników robót, przy czym osoby zastępujące muszą spełniać warunki określone w umowie.
5) Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie w razie ustawowej zmiany stawek podatku VAT, zmianie ulega kwota netto, bez zmiany kwoty brutto.
6) Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zrealizowania przedmiotu umowy w niepełnym zakresie wobec wskazanego w dokumentacji technicznej. Zamawiający ma wówczas prawo pomniejszyć wynagrodzenie Wykonawcy o tzw. roboty zaniechane.
7) W przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez wykonawcę wykonywania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej.
8) W przypadku gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy byli związani umową z dotychczasowym podwykonawcą, potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy
Oświadczenie powiązania
Oświadczenie warunki

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteriami oceny ofert są:
1) Cena ofertowa o wadze 94% (oferowaną cenę Wykonawca poda w ust. 1 formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),
2) Okres gwarancji o wadze 6% (oferowany okres gwarancji Wykonawca poda w ust. 2 formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
2. Każda oferta będzie oceniana w skali 100 pkt.
3. Liczba punktów w kryterium ceną będzie obliczona na podstawie następującego wzoru:
c. min.
W = ---------------------------- x 94
c. bad.

Znaczenie skrótów:
c. min. – wartość oferty z najniższą ceną brutto
c. bad. – wartość brutto porównywanej oferty brutto


4. Punkty w kryterium „okres gwarancji” przyznawane będą w następujący sposób:
1) okres gwarancji wynoszący 3 lata – 0 pkt,
2) okres gwarancji wynoszący 4 lata – 2 pkt,
3) okres gwarancji wynoszący 5 lat – 4 pkt,
4) okres gwarancji wynoszący 6 lat – 6 pkt.
Uwaga! Zamawiający zastrzega, iż oferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 3 lata. Wykonawca poda okres gwarancji w pełnych latach.
5. Ocenie podlegają jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu.
6. Łączna ilość punktów przyznanych Wykonawcy stanowi sumę punktów przyznanych w pierwszym i drugim kryterium.
7. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. z najwyższą liczbą punktów w obu kryteriach, spośród nieodrzuconych.

Wykluczenia

Wykonawca nie nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KLAUDIA MAJKUTEWICZ BED & BREAKFAST

Adres

Krakowska 25

24-120 Kazimierz Dolny

lubelskie , puławski

Numer telefonu

664677925

NIP

7162819834

Tytuł projektu

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW

Numer projektu

RPLU.05.01.00-06-0031/17-00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.