Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3619z ostatnich 7 dni
15190z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe - zaprojektowanie i wykonanie sieci gazowej dystrybucyjnej

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - zaprojektowanie i wykonanie sieci gazowej dystrybucyjnej

Data zamieszczenia: 2018-02-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: EWE energia sp. z o.o.
ul. 30 Stycznia 67
66-300 Międzyrzecz
telefon: 95 7426 102
Fax: 95 7426 109
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Polkowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-13 09:15:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zaprojektowanie i wykonanie sieci gazowej dystrybucyjnej na obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w gminie Jerzmanowa

Termin składania ofert

do dnia 13-03-2018

 

Numer ogłoszenia

1458

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego – EWE energia sp. z o.o., ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Międzyrzecz, do dnia 13.03.2018 r. do godz. 9.15.
2. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej nazwą Wykonawcy oraz napisem: „Oferta
na zaprojektowanie i wykonanie sieci gazowej dystrybucyjnej na obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w gminie Jerzmanowa, nr EWE/13/2018 – nie otwierać przed dniem 13.03.2018 r., godz. 9.30”.
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany
lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.
4. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”.
5. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu
i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.
6. Ofertę złożoną po terminie zwraca się Wykonawcy bez dokonywania jej oceny.
7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.03.2018 r. o godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego EWE energia sp. z o.o., ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Międzyrzecz. Otwarcie ofert jest jawne.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wioleta Klimczak-Myrda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

600 029 256

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia objętego Zapytaniem jest zaprojektowanie i wykonanie sieci gazowej dystrybucyjnej na obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w gminie Jerzmanowa:
a. Część 1: Modła – Łagoszów Mały o łącznej długości 3.425 mb (DN160 – 830 mb; DN110 – 2.170 mb; DN63 – 425 mb) (Odcinek nr 1),
b. Część 2: Jerzmanowa –Maniów – Łagoszów Mały o łącznej długości 6.735 mb (DN160 – 4.100 mb; DN63 – 2.635 mb) (Odcinek nr 2),
c. Część 3: Modła – Kurowice o łącznej długości 4.180 mb (DN110 – 1.660 mb; DN63 – 2.520 mb) (Odcinek nr 3),
d. Część 4: Gaiki, Potoczek, Bądzów o łącznej długości 7.170 mb (DN63 – 7.170 mb) (Odcinek nr 4),
e. Część 5: Łagoszów Mały – Smardzów o łącznej długości 3.620 mb (DN110 – 2.620 mb; DN63 – 1.000 mb) (Odcinek nr 5),
f. Część 6: Kaźmierzów, ul. Główna o łącznej długości 1.050 mb (DN225 – 1.050 mb) (Odcinek nr 6).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący:
a. dla Części 1 – Załącznik nr 1.1 do Zapytania,
b. dla Części 2 – Załącznik nr 1.2 do Zapytania,
c. dla Części 3 – Załącznik nr 1.3 do Zapytania,
d. dla Części 4 – Załącznik nr 1.4 do Zapytania,
e. dla Części 5 – Załącznik nr 1.5 do Zapytania,
f. dla Części 6 – Załącznik nr 1.6 do Zapytania.
3. Kody CPV przedmiotu zamówienia:
a. 45231220-3 – Roboty budowlane w zakresie gazociągów,
b. 71221000-3 – Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych,
c. 71240000-2 – Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania,
d. 45000000-7 – Roboty budowlane,
e. 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę,
f. 45200000-9 –Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
g. 45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu,
h. 45231200-7 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów naftowych i gazociągów,
i. 71000000-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne.
4. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podane są normy, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dla Części wskazanych w ust. 1 powyżej.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Dopuszcza się możliwość wykonania części przedmiotu zamówienia przez podwykonawców na zasadach określonych we wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania (Wykonawca ma obowiązek wskazać, jaka część zamówienia będzie wykonywana przez podwykonawców wraz ze wskazaniem firm. Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji wskazanych firm).

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wszystkie Miejscowość: Gmina Jerzmanowa oraz dla Części 6 - Gmina Polkowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zaprojektowanie i wykonanie sieci gazowej dystrybucyjnej na obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w gminie Jerzmanowa

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący:
a. dla Części 1 – Załącznik nr 1.1 do Zapytania,
b. dla Części 2 – Załącznik nr 1.2 do Zapytania,
c. dla Części 3 – Załącznik nr 1.3 do Zapytania,
d. dla Części 4 – Załącznik nr 1.4 do Zapytania,
e. dla Części 5 – Załącznik nr 1.5 do Zapytania,
f. dla Części 6 – Załącznik nr 1.6 do Zapytania.
Załączniki do Programu Funkcjonalno-Użytkowego, tzn. wewnętrzne wytyczne obowiązujące w przedsiębiorstwie Zamawiającego (TSM), dostępne są na stronie http://www.ewe.pl/przetargi-w-ramach-dofinansowania-z-ue.

Kod CPV

45231220-3

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie gazociągów

Dodatkowe przedmioty zamówienia

71221000-3 – Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych,
71240000-2 – Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania,
45000000-7 – Roboty budowlane,
45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę,
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu,
45231200-7 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów naftowych i gazociągów,
71000000-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne.

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie zgodnym ze złożoną ofertą. Termin ten nie może być dłuższy niż do dnia 22 grudnia 2019 r.
2. Poszczególne podstawowe terminy szczegółowe realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wskazać w harmonogramie rzeczowo-finansowym opracowanym zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do Zapytania (który należy złożyć odrębnie dla każdej Części, której będzie dotyczyła oferta).

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań

Wiedza i doświadczenie

Za spełnienie warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna:
a. wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
i. dla Części 1: przynajmniej dwóch inwestycji polegających na wybudowaniu sieci gazowej średniego ciśnienia PE o długości min. 2 km łącznie,
ii. dla Części 2: przynajmniej dwóch inwestycji polegających na wybudowaniu sieci gazowej średniego ciśnienia PE o długości min. 4 km łącznie,
iii. dla Części 3: przynajmniej dwóch inwestycji polegających na wybudowaniu sieci gazowej średniego ciśnienia PE o długości min. 3 km łącznie,
iv. dla Części 4: przynajmniej dwóch inwestycji polegających na wybudowaniu sieci gazowej średniego ciśnienia PE o długości min. 4 km łącznie,
v. dla Części 5: przynajmniej dwóch inwestycji polegających na wybudowaniu sieci gazowej średniego ciśnienia PE o długości min. 2 km łącznie,
vi. dla Części 6: przynajmniej dwóch inwestycji polegających na wybudowaniu sieci gazowej średniego ciśnienia PE o długości min. 1 km łącznie,
przy czym w przypadku składania oferty dla więcej niż jednej Części powyższe długości należy zsumować;
Zamawiający informuje ponadto, iż wykazanie się realizacją przyłączy o średnicy mniejszej niż DN 110 nie będzie uznane za spełnienie w/w warunku

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Za spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie następującymi osobami, które Wykonawca oddeleguje do realizacji Umowy:
- przynajmniej jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie sieci gazowych – która będzie wskazana w Umowie jako główny projektant,
- przynajmniej jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci gazowych – która będzie wskazana
w umowie jako kierownik budowy,
- przynajmniej jedną osobą posiadającą świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Dozoru grupa 3, pkt 4, 10 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r. Nr 89 poz. 828 z późn. zm.) lub inne równoważne uprawnienia,
- przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do zgrzewania w zakresie montażu rurociągów z PE, wraz z certyfikatem UDT w dziedzinie połączeń nierozłącznych spajanych w zakresie termoplastycznych tworzyw sztucznych lub innym równoważnym certyfikatem, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
przy czym powyższa ilość osób nie zależy od ilości Części, na które Wykonawca składa ofertę (tzn. Zamawiający dopuszcza wykazanie tych samych osób dla wszystkich Części).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Za spełnienie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający uzna:
a. posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż:
i. dla Części 1: 400 000 zł,
ii. dla Części 2: 900 000 zł,
iii. dla Części 3: 400 000 zł,
iv. dla Części 4: 600 000 zł,
v. dla Części 5: 350 000 zł,
vi. dla Części 6: 200 000 zł,
przy czym w przypadku składania oferty dla więcej niż jednej Części zamówienia powyższe wartości należy zsumować,
b. uzyskanie średniej arytmetycznej przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów
i operacji finansowych z ostatnich pełnych trzech lat obrotowych w wysokości nie niższej niż:
i. dla Części 1: 400 000 zł,
ii. dla Części 2: 900 000 zł,
iii. dla Części 3: 400 000 zł,
iv. dla Części 4: 600 000 zł,
v. dla Części 5: 350 000 zł,
vi. dla Części 6: 200 000 zł,
przy czym w przypadku składania oferty dla więcej niż jednej Części zamówienia powyższe wartości należy zsumować.

Dodatkowe warunki

Dopuszcza się wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia. Podmioty składające ofertę wspólnie są zobowiązane udzielić pełnomocnictwa osobie (osobom), która uprawniona będzie do reprezentowania wszystkich podmiotów w toku Postępowania oraz do zawarcia Umowy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia przyjmują solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy.

Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania przed rozpoczęciem robót budowlanych uprawnień do wytwarzania rurociągów przesyłowych do gazów, rurociągów technologicznych do gazów, wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego, lub innych równoważnych uprawnień.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
a. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia:
- zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności:
i. istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych których nie można było przewidzieć na etapie składania oferty;
ii. niewypały i niewybuchy, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem;
iii. wykopaliska archeologiczne nieprzewidywane w chwili zawierania Umowy;
- zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:
i. przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.,
ii. wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych z przyczyn innych niż zawinione przez Wykonawcę,
iii. konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu Umowy,
iv. konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania Umowy.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z powyższych okoliczności termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
b. Zmiany w robotach, mogące skutkować również zmianą wynagrodzenia Wykonawcy,
w szczególności:
- pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;
- pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;
- istnienie niezinwentaryzowanych (nieujętych w dokumentacji) urządzeń, instalacji lub obiektów, skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
- konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania Umowy (nie dotyczy uzyskiwania prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane zgodnie z Umową).
c. Zmiany osobowe: zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia, na inne legitymujące się doświadczeniem spełniającym wymóg określony w Zapytaniu.
d. Pozostałe zmiany
- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umową,
- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy; w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,
- kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; w takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji,
- konieczność przedłużenia terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy, zwłaszcza w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji robót dodatkowych.
2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę.
3. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania następujących zmian w Umowie:
a. zmiany dotyczące realizacji dodatkowych dostaw, usług lub budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
- zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie,
b. zmiana, która nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie,
c. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
- na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1, w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w Postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy,
- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,
d. zmiana, która nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane, i jednocześnie jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie.
4. Definicja zmiany istotnej zawarta jest w treści Zapytania ofertowego załączonego do ogłoszenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w Postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć następujące dokumenty:
a. aktualny odpis lub wydruk z właściwego rejestru sądowego albo aktualne zaświadczenie lub wydruk o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b. podpisane przez osoby uprawnione oświadczenie, że Wykonawca nie ma osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania;
2. Ponadto na potwierdzenie spełniania warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są przedstawić:
a. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do Zapytania;
b. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do Zapytania.
3. Ponadto na potwierdzenie spełniania warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są przedstawić:
a. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;
b. sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
4. Ponadto na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z Postępowania Wykonawcy zobowiązani są przedstawić:
a. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika US (albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia podmiotu) potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b. aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS (albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia podmiotu) albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Zasady składania w/w dokumentów przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą określone są w Zapytaniu ofertowym załączonym do niniejszego ogłoszenia.
6. Jeżeli oferta jest składana wspólnie przez Wykonawców, dokumenty określone w pkt 1 i 4 muszą być złożone odrębnie przez każdego z Wykonawców składających wspólną ofertę. Pozostałe warunki Wykonawcy muszą spełniać wspólnie.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert:
1. Zamawiający będzie dokonywał wyboru najkorzystniejszej oferty, odrębnie dla każdej z Części,
o których mowa w pkt II.1, stosując kryteria oceny ofert: cena oraz termin realizacji.
2. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty:
a. cena – 88%,
b. termin realizacji – 12%.
3. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
a. liczba punktów uzyskanych w kryterium ceny będzie obliczona wg następującego wzoru:
C = C(min)/C(w)*88
gdzie:
C – liczba punktów zdobytych w kryterium „cena”
C(min) – cena minimalna za wykonanie zlecenia ze wszystkich złożonych ofert
C(w) – cena zaproponowana przez Wykonawcę
b. liczba punktów uzyskanych w kryterium terminu realizacji będzie przyznawana
wg następujących zasad:
- za deklarację wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wymaganym przez Zamawiającego, tj. do dnia 22 grudnia 2019 r. – 0 pkt,
- za deklarację wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 31 października 2019 r. – 4 punkty,
- za deklarację wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 30 września 2019 r. – 8 punktów,
- za deklarację wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 30 sierpnia 2019 r. – 12 punktów.

w przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje wykonanie przedmiotu zamówienia pomiędzy terminami określonymi powyżej, Zamawiający przyzna punkty odpowiadające terminowi dłuższemu.

Sposób oceny ofert:
1. Zamawiający dokona weryfikacji ofert, odrębnie dla każdej z Części, których dotyczy dana oferta, badając czy oferty nie podlegają odrzuceniu.
2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a. jej treść nie odpowiada Zapytaniu,
b. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, a Wykonawca będąc uprzednio wezwany do złożenia wyjaśnień w tym zakresie nie wykazał, że cena zawarta
w ofercie jest realna, albo nie złożył wyjaśnień we wskazanym przez Zamawiającego terminie,
d. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w Postępowaniu,
e. zawiera błędy w obliczeniu ceny,
f. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
3. Zamawiający poprawia w ofercie:
a. oczywiste omyłki pisarskie,
b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy z udziału w Postępowaniu:
a. Wykonawców, którzy nie spełnili warunków udziału w Postępowaniu;
b. Wykonawców, w odniesieniu do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
c. Wykonawców, w przypadku których występują okoliczności wskazujące na ich osobowe lub kapitałowe powiązania z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez instytucję zarządzającą,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Podstawą wykluczenia Wykonawcy mogą być też inne powiązania osobowe lub kapitałowe, jeżeli na skutek tego powiązania dochodzi do naruszenia zasady konkurencyjności.

Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania:
a. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
b. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu lub spełnia warunki udziału w postępowaniu;
c. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
d. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
e. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
f. Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

EWE energia sp. z o.o.

Adres

ul. 30 Stycznia 67

66-300 Międzyrzecz

lubuskie , międzyrzecki

Numer telefonu

95 7426 102

Fax

95 7426 109

NIP

7781359052

Numer naboru

POIS.07.01.00-IW.05-00-001/15

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.