Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3213z ostatnich 7 dni
13092z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe - wykonanie oraz dostawa elementów konstrukcji nośnej daszków,...

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - wykonanie oraz dostawa elementów konstrukcji nośnej daszków, stanowiących element systemu rynnowego pod daszkami

Data zamieszczenia: 2018-02-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: STANFLEX-POLSKI INSTYTUT TRUSKAWKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Leona Petrażyckiego 20/1
30-399 Kraków
telefon: 48501435178
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Usługa wykonania oraz dostawy elementów konstrukcji nośnej daszków, stanowiących element systemu rynnowego pod daszkami do uprawy truskawki powtarzającej owocowanie na bazie podłoża bezglebowego.

Termin składania ofert

do dnia 05-03-2018

 

Numer ogłoszenia

1091669

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający załączył prawidłowe załączniki tj. formularz oferty załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - wzór umowy.

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce i sposób składania ofert
a) Oferta wraz z załącznikami powinna zostać dostarczona kurierem, pocztą lub też dostarczona osobiście na adres korespondencyjny: ul. Leona Petrażyckiego nr 20 lok. 1, 30-399 Kraków
b) Oferty składa się w formie pisemnej.
c) Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez jej otwierania, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niezbędne dla ustalenia adresu Wykonawcy.
d) Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następującą:
Oferta na usługę wykonania oraz dostawy elementów konstrukcji nośnej daszków, stanowiących element systemu rynnowego pod daszkami do uprawy truskawki powtarzającej owocowanie na bazie podłoża bezglebowego.
Nie otwierać przed dniem: 05.03.2018 r.

e) Na kopercie oprócz opisu jw. Należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę Zamawiającego.
f) Wykonawca na żądanie otrzyma potwierdzenie złożenia oferty.
g) Otwarcie ofert nie jest jawne. Z treścią złożonych ofert oraz protokołem otwarcia ofert Wykonawcy mogą zapoznać się od momentu przekazania przez Zamawiającego zawiadomienia o wybierze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Czarniecki, mail: info@polskiinstytuttruskawki.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(+48) 605 456 242

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania oraz dostawa elementów konstrukcji nośnej daszków na warunkach określonych w przedmiotowym zapytaniu, stanowiących element systemu rynnowego pod daszkami do uprawy truskawki powtarzającej owocowanie na bazie podłoża bezglebowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie Wykonawcy elementów konstrukcji nośnej daszków, stanowiących element systemu rynnowego pod daszkami do uprawy truskawki powtarzającej owocowanie na bazie podłoża bezglebowego.

Przedmiot zamówienia

2) Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania oraz dostawa elementów konstrukcji nośnej daszków na warunkach określonych w przedmiotowym zapytaniu.
Konstrukcja nośna daszków składa się z części składowych, które po odpowiednim montażu tworzą całość. W związku z powyższym Zamawiający jako jednostkę miary przyjął komplet. W skład jednego kompletu konstrukcji nośnej daszków wchodzą: specjalnie wygięte pręty stalowe (hak S1), ocynkowane o średnicy 10 mm, rurki tworzące konstrukcję (pałąk), haki końcowe, haki boczne (spiralne).
Skład jednego kompletu to: 2 szt. Hak S-1 + 1,25 szt. pałąk + 0,026 szt. hak boczny + 0,05 szt hak końcowy.
Przy uwzględnieniu niżej opisanych parametrów technicznych i ilościowych Wykonawca jest zobowiązany do wykonania oraz dostarczenia 13 000 kompletów.

Specyfikacja techniczna i ilościowa:
a) nazwa: Hak S1 – podtrzymujący rynnę i pałąk (pręt stalowy)
opis wymiaru: średnica
wymiar: Ø 10 mm
JM sztuki: 26 000
Minimalne parametry techniczne/rodzaj materiału:
Drut stalowy ocynkowany wygięty, ocynk min 70g/m2, 500-700 N/mm2,
Długość/waga elementu: 0,9 kg
Uwagi: proszę w cenie ująć gięcie drutu


b) nazwa: Pałąk (rurki stalowe ocynkowane tworzące konstrukcję)
opis wymiaru: średnica x grubość ścianki x długość
wymiar: Ø 16 mm x 1,0 x 1,6 mb
JM sztuki: 16 250
Minimalne parametry techniczne/rodzaj materiału:
Stal dx51 ocynkowana Z275, pocięte na odpowiednie długości, tj. 1 sztuka = 1,6 mb

c) nazwa: Hak boczny (spiralny)
opis wymiaru: średnica
wymiar: Ø 10 mm
JM sztuki: 338
Minimalne parametry techniczne/rodzaj materiału:
Drut ocynkowany wygięty, ocynk min 70g/m2, 500-700 N/mm2,
Długość/waga elementu: 0,35 kg
Uwagi: Proszę w cenie uwzględnić gięcie drutu

d) nazwa: Hak końcowy
opis wymiaru: średnica
wymiar: Ø 8
JM sztuki: 650
Minimalne parametry techniczne/rodzaj materiału:
Drut ocynkowany wygięty, ocynk min 70g/m2, 500-700 N/mm2, 4
Długość/waga elementu: 1,22 kg

Uwaga do punktu a), c), d)
Z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003,Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) w zakresie kształtu kształtu haka S1, haka bocznego (spiralnego), haka końcowego, Zamawiający udostępni rysunki techniczne Wykonawcy, który zobowiąże się do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji, w terminie umożliwiającym przygotowanie i złożenie oferty. Załącznik nr 3 stanowi wzór oświadczenia o zachowaniu poufności w zakresie udostępnienia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego.

3) Informacje dodatkowe
Dostawa:
Wymagane jest dostarczenie elementów określonych w pkt. 2) a-d powyżej, zgodnie z opisaną specyfikacją na adres: Kraków, ul. Dziewiarzy (określony w pkt. 10 a .).
Koszty transportu na wskazany adres ponosi Wykonawca.
Transport zewnętrzny (od dostawcy na miejsce docelowe określone w pkt. 10 a .). Załadunek, transport, rozładunek i składowanie elementów, określonych w pkt. 2) a-d powinny odbywać się tak, aby powierzchnia elementów była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Przedmiot zamówienia powinien być utrzymywany w stanie suchym i składowany nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie przedmiotu zamówienia niezabezpieczonego przed opadami. Przedmiot zamówienia przed wysyłką powinien być zabezpieczony przed korozją i wysyłany w kolejności uzgodnionej z Zamawiającym. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby mogły być transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych naprężeń, deformacji lub uszkodzeń. Przewożone elementy przedmiotu zamówienia powinny być załadowane w ten sposób, aby nie przekraczały żadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez obowiązujące normy.

Kod CPV

44110000-4

Nazwa kodu CPV

Materiały konstrukcyjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres wykonania zamówienia:
a) Data rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy – dzień po podpisaniu Umowy;
b) Termin zgodnie z deklaracją złożoną w formularzu oferty, złożonym przez Wykonawcę w odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie, jednak nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych, liczonych od dnia następnego po dniu podpisania umowy.

Termin związania ofertą:
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 60 dni.
2. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na oznaczony okres. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą z własnej inicjatywy.

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego nie później niż przed terminem upływu terminu związania ofertą. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże Wykonawcą informację o wybierze oferty przed terminem związania ofertą, a Wykonawca, którego oferta została wybrana wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie. Zamawiający zawrze Umowę z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. Zamawiający nie dopuszcza zmian zawartej umowy. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejna najwyższą liczbę punktów.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz oferty – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Wzór umowy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Oświadczenie o zachowaniu poufności – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Pełnomocnictwo - W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuję pełnomocnik. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuję pełnomocnik, wraz z oferta musi być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu powinny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub odpisu pełnomocnictwa poświadczonego przez notariusza (art. 96 pkt 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1796 z późn. zm.).
Wszystkie dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu będą dokumentami ostatecznymi. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzupełniania dokumentów.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1) Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
a) oferta spełnia wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym;
b) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie;
c) Wykonawca przedstawił ofertę zgodna co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2) Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 pkt. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert.

3) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował sie następującymi kryteriami i wagami procentowymi:
a) cena - 60%
b) termin realizacji zamówienia – 20%
c) okres gwarancji/rękojmi – 20%

18. Zasady ustalanie czy oferta zawiera rażąco niską cenę
1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokości ceny.
2. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę.

19. Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisane do poszczególnych kryteriów:
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium "cena" wynosi 60 pkt.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium "termin realizacji zamówienia" wynosi 20 pkt.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium " okres gwarancji/rękojmi " wynosi 20 pkt.

20. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Sposób oceny ofert.
1) Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone według wzoru:
K1 * 100 * 60%
gdzie:
K1 – liczba punktów kryterium ceny
Cmin - najniższa cena spośród złożonych ofert
Co - cena oferty rozpatrywanej
Wykonawca podaje w formularzu ofertowym łączną cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia. Kryterium ocenione będzie na podstawie ceny brutto obliczonej przez Oferenta na Formularzu Ofertowym, wg. wyżej podanego wzoru. Cena musi być podana w PLN.

2) Punkty za kryterium „Termin realizacji zamówienia” zostaną obliczone według wzoru:
K2 * 100 * 20%
Gdzie:
K2 – liczba punktów kryterium „termin realizacji”;
On – najkrótszy okres realizacji zamówienia w ramach projektu (w dniach) – spośród złożonych ofert;
Ob –okres realizacji zamówienia w ramach projektu (w dniach) wskazany w badanej ofercie.
Uwaga: Oferent podaje w formularzu ofertowym okres realizacji zamówienia (zgodny ze specyfikacją). Kryterium ocenione będzie na podstawie okresu umieszczonego na Formularzu Ofertowym (podanego w dniach). Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni kalendarzowych, liczonych od dnia następnego po dniu podpisania umowy.
3) Punkty za kryterium „Okres gwarancji/rękojmi” zostaną obliczone według zasady:
Wykonawca składający Ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie są zobowiązani do zapewnienia warunków gwarancyjnych, na zasadach określonych w załączniku nr 2 do umowy tj. w Warunkach Udzielenia Gwarancji (karta gwarancyjna). Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Minimalny okres gwarancji/ rękojmi, który musi zapewnić Wykonawca, na warunkach określonych w załączniku nr 2 do umowy tj. w Warunkach Udzielenia Gwarancji (karta gwarancyjna) wynosi 2 lata.
Wykonawca otrzyma odpowiednio liczbę punktów w kryterium „okres gwarancji/rękojmi” w przypadku zadeklarowania dłuższego okresu gwarancji/rękojmi tj.
2 lata (obligatoryjny okres gwarancji/rękojmi– 0 pkt
3 lata gwarancji/rękojmi – 5 pkt
4 lata gwarancji/rękojmi – 10 pkt
5 lat gwarancji/rękojmi – 15 pkt
6 lat gwarancji/rękojmi – 20 pkt.


4) Punkty za łączną ocenę oferty:

Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w powyższych kryteriach. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
Zamawiający przy wybierze najkorzystniejszej oferty kierował się będzie ogólną punktacją obliczoną jako suma punktów osiągniętych przez Wykonawcę w każdych z kryteriów na podstawie następującego wzoru:
K = K1 + K2 + K3
gdzie:
K - liczba punktów przyznanych ofercie
K1 - liczna punktów w kryterium "cena"
K2 - liczba punktów w kryterium "termin realizacji zamówienia"
K3 - liczba punktów w kryterium "okres gwarancji/rękojmi".

Wykluczenia

I. Wykluczenia z udziału w postępowaniu

1) W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
b) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
c) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferty złożone przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo zostaną odrzucone. (Załącznik nr 1).
2) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule „Spełnia”/ „Nie spełnia” na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym będącego Załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

II. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada Zapytaniu Ofertowemu;
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
d) Wykonawca nie złożył w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wyjaśnień dotyczących złożonej oferty;
e) Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o zamówienie;
f) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów prawa
O odrzuceniu oferty Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawcę, którego ofertę odrzucił, podając uzasadnienie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STANFLEX-POLSKI INSTYTUT TRUSKAWKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Leona Petrażyckiego 20/1

30-399 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

48501435178

NIP

6793132193

Tytuł projektu

Opracowanie optymalnego, innowacyjnego modelu uprawy truskawki powtarzającej owocowanie, uprawianej w nowoczesnych systemach rynnowych pod daszkami, na bazie podłoża bezglebowego.

Numer projektu

RPMP.01.02.01-12-0430/16-00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.