Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3213z ostatnich 7 dni
13092z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe na budowę budynku letniskowego (turystycznego)

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe na budowę budynku letniskowego (turystycznego)

Data zamieszczenia: 2018-02-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: QPRO360 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Berezyńska 6
15-161 Białystok
telefon: 510 990 100
wojciech.masalski@qpro360.com
Województwo: podlaskie
Miasto: Płaska
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zapytanie ofertowe nr 1/02/2018/1.5/1 na budowę budynku letniskowego (turystycznego) z miejscami noclegowymi z salą konferencyjną oraz niezbędną infrastrukturą

Termin składania ofert

do dnia 12-03-2018

 

Numer ogłoszenia

1420

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Termin składania ofert: do dnia 12.03.2018
2. Za datę wpływu uznaję się datę wpływu oferty do Zamawiającego.
3. Oferta powinna być sporządzona na wymaganym formularzu wraz z niezbędnymi oświadczeniami wskazanymi w Zapytaniu ofertowym. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, poczty elektronicznej e-mail albo dostarczona osobiście pod niżej wskazane dane adresowe:
Adres: Mołowiste 22, 16-326 Płaska
e-mail: wojciech.masalski@qpro360.com
4. Oferty nadsyłane drogą pocztową lub składane osobiście powinny być dostarczone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Budowa budynku turystycznego”.
5. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być wypełnione elektronicznie, podpisane przez Oferenta, wydrukowane następnie zeskanowane i wysłane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wojciech Masalski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

510 990 100

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku letniskowego (turystycznego) z miejscami noclegowymi z salą konferencyjną oraz niezbędną infrastrukturą. Pełna treść zapytania ofertowego wraz ze specyfikacją, projektem budowlanym oraz obmiarem przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000, nr projektu RPO.01.05.00-20-0219/17, Tytuł projektu: „Budowa budynku letniskowego (turystycznego) z miejscami noclegowymi, salą konferencyjną i infrastrukturą towarzyszącą”

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: augustowski Miejscowość: Mołowiste 22, 16-326 Płaska

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku letniskowego (turystycznego) z miejscami noclegowymi z salą konferencyjną oraz niezbędną infrastrukturą.

Zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000, nr projektu RPO.01.05.00-20-0219/17, Tytuł projektu: „Budowa budynku letniskowego (turystycznego) z miejscami noclegowymi, salą konferencyjną i infrastrukturą towarzyszącą”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku letniskowego (turystycznego) z miejscami noclegowymi z salą konferencyjną oraz niezbędną infrastrukturą i obejmuje takie elementy jak:
1.1. Przygotowanie terenu
1.1.1 Prace ziemne
1.1.2 Roboty adaptacyjne,
1.2 Roboty ogólnobudowlane
1.2.1 Fundamenty i podziemie,
1.2.2 Konstrukcja nadziemia,
1.2.3 Więźba dachowa i elementy drewniane,
1.2.4 Roboty murowe,
1.2.5 Dach – pokrycie, obróbki oraz pozostałe elementy,
1.2.6 Wykończenie ścian,
1.2.7 Wykończenie sufitów,
1.2.8 Podłoża i posadzki,
1.2.9 Balkony, tarasy,
1.2.10 Elewacja,
1.3 Zagospodarowanie terenu przy budynku
1.4 Instalacje elektryczne
1.4.1 Rozdzielnice elektryczne
1.4.2 WLZ
1.4.3 Instalacje elektryczne (oświetlenie, gniazd wtykowych)
1.4.4 Instalacja odgromowa, sztuczny uziom fundamentowy
1.4.5 Połączenia wyrównawcze
1.4.6 Badania i pomiary odbiorcze
1.5 Instalacje sanitarne
1.5.1 Zewnętrzna kanalizacja sanitarna
1.5.2 Instalacja wod-kan,
- kanalizacja sanitarna
- instalacja wodociągowa
1.5.3 Instalacja c.o.
1.6 Pompa ciepła wraz z niezbędną instalacją:
1.6.1 Wymiennik ciepła o mocy min. 18,5 kW
- Jednostka zewnętrzna powietrze-woda,
- Współczynnik efektywności (COP): min. 3,2,
- Klasa efektywności energetycznej: min. A+ wg rozporządzenia WE,
1.6.2 zasobnik C.W.U. o pojemności ok. 150 L
1.6.3 zbiornik buforowy o pojemności ok. 400 L
1.6.4 pompy obiegowe - 3 szt.
1.6.5 niezbędna instalacja - orurowanie, zawory i kształtki hydrauliczne
Gwarancja na przedmiot zamówienia min. 24 miesiące.

UWAGA:
- Integralną częścią załącznika nr 1 jest projekt budowlany oraz szczegółowy OBMIAR robót budowlanych.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod CPV: 45111291-4
Nazwa kodu: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: niepóźnej niż do dnia 30/11/2018 w podziale na 4 etapy prac.

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1. Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej pod rygorem nieważności na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego Zapytania ofertowego (Załącznik nr 2)
2. Dokumenty mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Oferenta lub osobę (osoby) uprawnione do podpisania oferty.
3. Zamawiający wymaga od Oferenta przedstawienia następujących dokumentów:
3.1 Formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania;
3.2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowo-osobowych - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania;
3.3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania;
3.4 Kopia pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisującej/podpisujących ofertę do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta składającego ofertę (jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych).
4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych lub uzupełniających. Naruszenie tej zasady skutkuje odrzuceniem oferty.
5. Termin ważności oferty nie może być krótszy niż 60 dni od upływu terminu składania ofert. Skrócenie tego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty.
6. Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Naruszenie tej zasady skutkuje odrzuceniem każdej z ofert złożonych przez tego samego Oferenta.
7. Złożona oferta powinna:
7.1 zostać opieczętowana i podpisana przez osobę uprawnioną do sporządzenia oferty,
7.2 zostać przygotowana w sposób czytelny, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,
7.3 zostać opatrzona datą sporządzenia oferty,
7.4 zawierać dane oferenta takie jak: nazwa oferenta, adres, numer telefonu, numer NIP.
8. Zamawiający nie przewiduje w niniejszym zapytaniu ofertowym zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.
9. Rozpatrywane będą tylko te oferty, które wpłynęły w wyznaczonym terminie.

Warunki zmiany umowy

1. Udzielenie zamówienia wymaga podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w drodze aneksu w stosunku do treści oferty w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty, a w szczególności nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny w trakcie jego trwania w przypadku zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia okoliczności prawnej, ekonomicznej, technicznej lub wystąpienia siły wyższej.
5. Gdy termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jest niemożliwy z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
6. Konieczności uzyskania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym niezbędnych decyzji, pozwoleń/zezwoleń.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik 2. Formularz ofertowy
Załącznik 3. Oświadczenie Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym
Załącznik 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Inne dokumenty wynikające z oświadczeń Wykonawcy.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Oferentów. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

1. CENA – Cena netto przedmiotu zamówienia – waga kryterium 80%;
2. GWARANCJA – dodatkowa gwarancja udzielona Zamawiającemu przez Wykonawcę – waga kryterium 20%;

OPIS SPOSOBU PRZYZNANIA PUNKTACJI ORAZ WAGI PUNKTOWE POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW

Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach poszczególnych kryteriów. Następnie ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z metodologią przyznawania punktów opisaną poniżej. W postępowaniu ofertowym zwycięży oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów zsumowanych w ramach wszystkich kryteriów.

1. CENA - Cena netto przedmiotu zamówienia - 80%

Algorytm oceny kryterium cena netto przedmiotu zamówienia:

Cena minimalna
C = ---------------------------------- x 80 pkt.
Cena oferty badanej

gdzie:
Cena minimalna – najniższa cena netto w PLN spośród wszystkich ocenianych ofert.
Cena oferty badanej – cena netto w PLN badanej oferty.

Ceny wpisane do oferty muszą obejmować wszystkie koszty wskazane w zapytaniu ofertowym oraz zobowiązania publicznoprawne jak i zastosowane rabaty i upusty finansowe. Ceny powinny zostać podane w wartościach PLN netto.

2. GWARANCJA – dodatkowa gwarancja udzielona Zamawiającemu przez Wykonawcę - 20%

Algorytm oceny kryterium gwarancja na przedmiot zamówienia:

Gwarancja oferty badanej
G = ------------------------------------------ x 20 pkt.
Gwarancja maksymalna

gdzie:
Gwarancja oferty badanej – okres dodatkowej gwarancji badanej oferty liczony w miesiącach powyżej standardowego okresu gwarancji w postaci 24 miesięcy,
Gwarancja maksymalna – okres dodatkowej gwarancji oferty w której zaoferowano najdłuższy okres dodatkowej gwarancji spośród wszystkich ocenianych ofert, liczony w miesiącach powyżej standardowego okresu gwarancji w postaci 24 miesięcy.

Okres udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia powinien zostać podany w miesiącach powyżej standardowego okresu gwarancji w postaci 24 miesięcy.

(Przykład: Oferent w ramach kryterium Gwarancja wskazał okres równy 2 miesiące. Oznacza to, iż udziela on gwarancji na przedmiot zamówienia łącznie na okres 26 miesięcy).

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

QPRO360 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

ul. Berezyńska 6/-

15-161 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

510 990 100

NIP

5423230916

Numer naboru

RPPD.01.05.00-IZ.00-20-001/17

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.