Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3213z ostatnich 7 dni
13092z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Naprawa przepływomierza ścieków w oczyszczalni ścieków

Przedmiot:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Naprawa przepływomierza ścieków w oczyszczalni ścieków

Data zamieszczenia: 2018-02-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Narutowicza 10 A
70 - 231 Szczecin
Tel.: 261 45 23 12
Faks: 261 45 23 98
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Mosty
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-09 10:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

                                         

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Dotyczy:    zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie przekraczającego wartością kwoty 30 000 euro, realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.

 

15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane
pn. „Naprawa przepływomierza ścieków w oczyszczalni ścieków Mosty”

 

 1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Instrukcji udzielania zamówień Publicznych dostępnej na stronie internetowej: www.15wog.wp.mil.pl obowiązującej w 15 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Szczecinie oraz
  na zasadach określonych w zaproszeniu.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

 

Zamówienie należy zrealizować w terminie: 50 dni, licząc od dnia przekazania terenu budowy.

 

 1. Zasady prowadzenia postępowania

 

 1. Wykonawca może w terminie do dnia 05.03.2018 r. do godz. 10:00 zwrócić
  się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie lub zmianę warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie informuje o treści zapytań lub wniosków o zmianę warunków zamówienia (bez wskazywania źródła,
  od którego one pochodzą) zamieszczając wraz ze stanowiskiem Zamawiającego na stronie internetowej www.bip.gov.pl.
 2. W celu zapoznania się bezpośrednio z przedmiotem zamówienia, Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej. Terminwizji lokalnej ustala się na dzień 02.03.2018 r., godz. 09:00. Miejsce rozpoczęcia wizji lokalnej:Brama Główna JW. 4224, Skład Mosty. Osoba wyznaczona do asystowania podczas wizji lokalnejKierownik SOI-

Pan Piotr KÓNIKOWSKI  tel. 261 45 37 03, lub osoba przez niego upoważniona. Osoba wyznaczona do asystowania podczas wizji lokalnej sporządzi  protokół z wizji, który następnie zostanie przekazany pracownikowi ZP Infrastruktury celem umieszczenia  na stronie internetowej www.bip.gov.pl.

 1. Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić warunki zamówienia, o czym niezwłocznie informuje wszystkich Wykonawców,
  do których skierował zaproszenie. Jeżeli na skutek zmiany będzie konieczne wydłużenie terminu składania ofert, Zamawiający przedłuży ten termin o czas niezbędny na przygotowanie ofert.
 2. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w treści oferty oraz inne omyłki polegające na niezgodności z zaproszeniem, które
  nie powodują istotnej zmiany oferty, zawiadamiając niezwłocznie
  o tym wykonawcę. Wykonawca może w terminie 3 dni złożyć oświadczenie,
  że nie wyraża zgody na poprawioną omyłkę polegającą na niezgodności
  z zaproszeniem. W takim wypadku jego oferta podlega odrzuceniu.
 3. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów opisanych
  w pkt. 4 zaproszenia, albo które zawierają błędy - do ich złożenia
  w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu
  nie później niż na dzień, w którym upłynął termin składania ofert.
 4. Zamawiający może także wezwać wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 4. Zaproszenia.
 5. Wykluczeniu podlegają wykonawcy, którzy:
 • nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 • złożyli dwie konkurencyjne oferty w postępowaniu należąc do tej samej grupy kapitałowej, naruszając zasady uczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy Pzp.
 • w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert nie wykonali
  lub wykonali nienależycie zamówienie publiczne, realizowane bezpośrednio dla 15 WOG lub jednostek będących na jego zaopatrzeniu.
 1. Oferta podlega odrzuceniu, gdy:
 • jest niezgodna z Instrukcją;
 • jej treść nie odpowiada treści zaproszenia;
 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • zawiera błędy w obliczeniu ceny;
 • została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania;
 • zawiera rażąco niską cenę;
 • wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie, nie złożył wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny lub w ocenie Zamawiającego wyjaśnienia te będą niewystarczające.
 1. Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni liczonych od dnia, w którym upłynął termin składania ofert. Termin ten może zostać wydłużony na wniosek Zamawiającego lub samodzielnie przez Wykonawcę o okres nie dłuższy niż 30 dni.
 2. Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, który spełnia warunki udziału
  w postępowaniu oraz przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową. Ocena ofert będzie przeprowadzona według poniższego wzoru:

 

cena najniższa

------------------------------            x 100 pkt.

cena oferty ocenianej

 

 1. W sytuacji w której nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty
  ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, których ceny nie mogą być wyższe niż zaoferowane pierwotnie w ofercie.
 2. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie
  bez podawania przyczyn.
 3. O wyniku postępowania albo jego unieważnieniu Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem oceny ich spełnienia.

 

Wykonawca wykaże, że:

 

 1. Dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym niezbędnym do realizacji zamówienia – warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami posiadającymi określone poniżej doświadczenie i kwalifikacje:

 

 

 • kierownik budowy (1 osoba):

 

Kwalifikacje: posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej w zakresie instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych.

 

na potwierdzenie spełniania warunku wykonawca(w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do zaproszenia) wykaże, że dysponuje osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia wskazanymi w pkt. 4 ppkt. 1 lit. a) zaproszenia.

 

Kierownik budowy w okresie trwania umowy związanej z wykonaniem przedmiotu zamówienia powinien posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe oraz aktualną przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzoną zaświadczeniem wydanym przez tę izbę.

 

Powyższe dokumentynależydostarczyć Zamawiającemu w dniu podpisania umowy w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Zamawiający, może żądać okazania do wglądu oryginałów wyżej wymienionych dokumentów.

 

 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom/ podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców na załączniku nr 5 do zaproszenia.

Za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców, odpowiedzialność wobec Zamawiającego ponosi wykonawca, jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania własne.

 1. Nie znajduje się w stanie likwidacji bądź upadłości, chyba, że po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykonawca przedkłada aktualny odpis z właściwego rejestru lub
  z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty

 

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego zaproszenia.
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną techniką w sposób czytelny i trwały.
 3. Każda strona oferty powinna być ponumerowana. Każda naniesiona
  przez wykonawcę zmiana powinna być przez niego parafowana.
 4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie, o ile nie wynika to z dokumentów dołączonych
  do oferty (np. odpis KRS, odpis CEIDG), musi być załączone do oferty.
 5. Oferta musi być kompletna. Na ofertę składa się formularz ofertowy
  (załącznik nr 1 do zaproszenia) oraz pozostałe dokumenty wskazane
  w zaproszeniu.
 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 7. Dopuszcza się przedkładanie dokumentów w kopiach, przy czym
  w razie wątpliwości Zamawiającego może on wezwać do przedstawienia oryginału dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność.
 8. Wszelkie poprawki naniesione w treści oferty powinny być podpisane
  przez osobę podpisującą ofertę.
 9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

 

 1. Zamawiający dopuszcza następujące formy porozumiewania się
  z wykonawcami:
 1. Formy porozumiewania się określone w pkt. 1 obejmują wszystkie oświadczenia, zawiadomienia, wezwania, wnioski i informacje kierowane przez Zamawiającego do wykonawcy i na odwrót, w tym także złożenie oferty przez wykonawcę.
 2. W przypadku porozumiewania się za pomocą faksu, każda ze stron obowiązana jest niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania zawiadomienia, wezwania, oświadczenia, wniosku lub informacji – na wezwanie strony.
 3. Dane kontaktowe Zamawiającego umieszczone są w nagłówku zaproszenia.

 

 1. Termin składania i otwarcia ofert

 

 1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod adresem:

 

15 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Narutowicza 10 A, 70-231 Szczecin

w terminie do dnia 09.03.2018 r., do godziny 10:30, faksem na numer wskazany w nagłówku zaproszenia lub w kancelarii jawnej: budynek 18,
pok. nr 5 z dopiskiem na kopercie:

 

 

„Naprawa przepływomierza ścieków w oczyszczalni ścieków Mosty”

Zamówienie poniżej 30 000 euro

 

 1. Odczytanie ofert nastąpi w dniu 09.03.2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w budynku nr 7 – Sala Odpraw
 2. Odczytanie ofert jest jawne.
 3. Podczas odczytania ofert Zamawiający podaje dane dotyczące wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z informacją o zaoferowanej cenie lub innych elementach mających znaczenie dla oceny ofert oraz informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny

 

 1. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.
 2. Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz ewentualne ryzyko, wynikające z nieprzewidzianych okoliczności, które mogą wystąpić i powinny być brane pod uwagę przez profesjonalistę realizującego zamówienie.
 3. Cena musi być podana za realizację całości zamówienia w złotych polskich
  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Wykonawca podaje cenę netto (bez podatku VAT), stawkę VAT oraz cenę brutto (wraz z podatkiem VAT).
 5. Wszystkie obliczenia powinny zostać dokonane ze szczególną starannością,
  a następnie podlegać wpisaniu do formularza oferty. W celu uniknięcia ewentualnych omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, należy dokonać sprawdzenia ich poprawności.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający informuje wybranego wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy.
 2. Przed zawarciem umowy w siedzibie Zamawiającego Wykonawca złoży Oświadczenie o zatrudnianiu przy realizacji zamówienia cudzoziemców (stanowiący załącznik nr 1 do umowy), zaakceptuje przedmiar robót udostępniony na etapie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia jako załącznik
  nr 3 do zaproszenia oraz przedstawi zamawiającemu:
 • Parametry cenotwórcze, które w przypadku rozwiązania umowy przez jedną ze stron będą stanowić podstawę do wyliczenia kosztów wykonanych prac. Zamawiający żąda następujących parametrów;

- Stawka roboczogodziny (R)  [zł/rg],

- Narzuty kosztów pośrednich (Kp) [%],

- Zysk (Z) [%],

- Koszty zakupu (Kz) [%].

 • Zgodnie ze wskazaniem pkt. 4 ppkt. 1 lit. a) zaproszenia wymagane kwalifikacje zawodowe, oraz aktualną przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzoną zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Powyższe dokumenty  należy  dostarczyć Zamawiającemu w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Zamawiający, może żądać okazania do wglądu oryginałów wyżej wymienionych dokumentów.
 1. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
 2. Za uchylanie się od podpisania umowy, Zamawiający uznaje w szczególności:
 • odmowę podpisania umowy,
 • nie stawienie się bez usprawiedliwienia uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy w terminie i miejscu wyznaczonym na podpisanie umowy.
 1. Wzór umowy znajduje się w załączniku nr 4 do Zaproszenia. Wybrany wykonawca obowiązany jest do podpisania umowy na warunkach określonych w projekcie.

 

Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

 • w zakresie procedury zamówienia:

Pani Katarzyna STEFAŃSKA, faks: 261 45 23 98

 • w zakresie merytorycznym dotyczącym przedmiotu zamówienia:

Pani Jolanta GRUDZIŃSKA, tel. 261 45 22 79.

 

 

 

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.