Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
749z dziś
4368z ostatnich 7 dni
15940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych: a)Codzienny poranny objazd i kontrolę...

Przedmiot:

Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych: a)Codzienny poranny objazd i kontrolę funkcjonowania wszystkich 30 sygnalizacji świetlnych b)Utrzymywanie sprawności elektrycznej do 6 szaf sterowniczych

Data zamieszczenia: 2018-03-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
ul. Bałtycka 8 A
41-500 , Chorzów
telefon - 32 2411270
faks - 32 2414060
www.bip.mzuim.chorzow.eu
sekretariat@mzuim.chorzow.eu
Województwo: śląskie
Miasto: Chorzów
Wadium: Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy zł 00/100). 1.Wadium może być wniesione: 1.1.w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzow
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-09 08:45:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Chorzowa w okresie 19 miesięcy od daty podpisania umowy”
Numer referencyjny: IR/ZP/5427/004/000/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. czynności rozliczane ryczałtowo za okres jednego miesiąca : a)Codzienny poranny objazd i kontrolę funkcjonowania wszystkich 30 sygnalizacji świetlnych (w godz. 6.00 – 8.00) oraz przekazanie Zamawiającemu do godz. 11.00 każdego dnia roboczego raportu z objazdu w formie pisemnej w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości pracy sygnalizacji lub stwierdzenia uszkodzeń czy dewastacji; b)Utrzymywanie sprawności elektrycznej do 6 szaf sterowniczych wchodzących w skład Odcinkowego Systemu Zarządzania Ruchem; c)Bieżącą kontrolę poprawności działania sterownika (porównanie aktualnych czasów faz z czasami zaprogramowanymi); d)Przeglądy i czyszczenie sterownika co najmniej raz na kwartał; e)Przeglądy do 6 szaf sterowniczych wchodzących w skład Odcinkowego Systemu Zarządzania Ruchem składające się z: weryfikacji stanu połączeń kablowych, weryfikacji napięcia zasilania, sprawdzenia działania zabezpieczeń nadmiarowo prądowych oraz wyłącznika różnicowo-prądowego, weryfikacja stanu szafki, co najmniej raz na miesiąc oraz na każdorazowe zgłoszenie zamawiającego; f)Bieżącą kontrolę poprawności funkcjonowania i utrzymywanie w sprawności systemu detekcji na skrzyżowaniach (przyciski dla pieszych, pętle indukcyjne, kamery wideo detekcji, detektory na tramwajowej sieci trakcyjnej); g)Bieżącą kontrolę poprawności funkcjonowania i bieżącą regulację koordynacji sygnalizacji świetlnych w ciągu ulicy Katowickiej (koordynacja bezprzewodowa 5 sygnalizacji świetlnych) oraz innych sygnalizacji skoordynowanych na terenie miasta; h)Bieżącą kontrolę i wymianę wszystkich niesprawnych źródeł światła (żarówek zwykłych, halogenowych i LED ) – czas wymiany źródeł światła od momentu powzięcia informacji o niesprawności – dla masztów do 2 godz.; dla wysięgników - 1 doba. i)Wymianę na koszt Wykonawcy wszystkich elementów sygnalizacji świetlnych uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku aktów wandalizmu, kradzieży i wypadków drogowych (za wyjątkiem przypadków, gdy Zamawiający otrzyma odszkodowanie z polisy OC sprawcy); j)Wykonanie każdorazowo dokumentacji zdjęciowej wszystkich uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku aktów wandalizmu, kradzieży i wypadków drogowych - elementów sygnalizacji świetlnych oraz wykonanie dokumentacji zdjęciowej po wykonaniu naprawy; k)Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu i właściwego oznakowania miejsca robót na czas usuwania awarii sygnalizacji; l)Czyszczenie aparatu sterowniczego i naprawa jego elementów i podzespołów do kwoty 10 000,00 zł; ł)Regulacja zegara dobowego (wg. potrzeb); m)Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego potwierdzonego protokołem kontrolnym – co najmniej raz w roku (lub w razie potrzeby); n)Zmianę czasów przełączeń programów wg. potrzeb i wskazań zamawiającego (np. zmiana czasu na letni i zimowy, przełączenia sygnalizacji w trakcie imprez masowych lub prowadzenia robót drogowych); o)Wprowadzenie zmian programów sygnalizacji wg wskazań zamawiającego (do 10 w roku – w tym wykonanie oprogramowania i uruchomienie sterownika, aktualizacji Systemu Zdalnej Kontroli i Zbierania Danych SNS/ASR i systemu monitoringu ViewIt dla modeli występujących w Chorzowie tj. SSU, ASR, Crossmaster); p)Utrzymywanie w pełnej sprawności systemu SNS/ASR i systemu ViewIt pod kątem zapewnienia komunikacji pomiędzy stanowiskiem w siedzibie Zamawiającego a obiektami objętymi przedmiotowymi systemami oraz aktualizację oprogramowania ww. systemów; r)Mycie latarń i ich elementów, ekranów kontrastowych (co najmniej 2 razy w roku lub każdorazowo na zlecenie Zamawiającego), kamer detekcji i przycisków dla pieszych (co najmniej raz na kwartał lub na każdorazowe zlecenie Zamawiającego), 8 kamer monitoringu (5 obrotowych, 3 stacjonarne) wchodzących w skład OSZR (co najmniej 2 razy w ciągu roku – pod koniec I i III kwartału roku); s)Czyszczenie masztów, wysięgników i szaf sterowników (np. z ulotek ogłoszeń, graffiti) – na bieżąco lub na każde zlecenie Zamawiającego; t) Utrzymywanie w sprawności informacyjnych drogowych tablic radarowych zabudowanych na terenie Chorzowa – do 5 szt.; u) Utrzymywanie w sprawności wyświetlaczy prędkości w ciągu ul. Katowickiej – 6 szt.; v) Jednokrotne w roku (realizowane do 30 czerwca) malowanie masztów (ok. 140 szt.), wysięgników (ok. 70 szt. ) i szaf sterowniczych (ok. 30 szt.) – farbą chlorokauczukową szarą RAL 7042 po wcześniejszym oczyszczeniu z ognisk korozji i zabezpieczeniu farbą podkładową; w)Prowadzenie dla każdej sygnalizacji oddzielnie - dzienników sygnalizacji w których należy rejestrować wszelkie awarie z godz. rozpoczęcia i zakończenia ich usunięcia, wymiany żarówek, wyłączenia i przełączenia – zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach; x)Utrzymywanie całodobowego telefonu dyżurnego dostępnego dla Zamawiającego, Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej; y)Utrzymywanie całodobowego pogotowia technicznego mogącego podjąć działania związane z usuwaniem awarii sygnalizacji w terenie w czasie nie dłuższym niż 1 godz. od chwili zgłoszenia. Wykonawca będzie zobowiązany do każdorazowego wykonywania dokumentacji fotograficznej z datą i godziną, w momencie przyjazdu na miejsce zgłoszenia celem potwierdzenia zadeklarowanej gotowości podjęcia działania. UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1.W ramach wykonawstwa robót należy stosować się do przepisów zawartych w Załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 2.W ramach wykonywania usług należy stosować się do przepisów zawartych w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych Nr: D-07.03.01; D-07.03.02 wydanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych. 3. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.: pracowników fizycznych: bezpośrednio wykonujących prace konserwacyjne i montażowe sygnalizacji świetlnych jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. –Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1666 ze zm.), co najmniej 6 osób. Zamawiający po podpisaniu umowy jak i w trakcie jej realizacji uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 21 dni Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia w szczególności: - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. 4.Usługa wynikająca z przedmiotu zamówienia podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%.

II.5) Główny kod CPV: 50230000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
50232000-0
50232200-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 Ustawy. 1.Zakres usług polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług, co w zamówieniu podstawowym i zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego w pełnym zakresie rzeczowym określonym w niniejszej SIWZ. 2.Warunki świadczenia przyszłej usługi będą przedmiotem rokowań z Wykonawcą i będą obejmowały wymagania nie gorsze niż ustalone względem zamówienia podstawowego. 3.Zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 Ustawy zostanie udzielone na warunkach określonych w ustawie Pzp w trybie zamówienia z wolnej ręki. 4.Wykonawca przystąpi do wykonania usługi wyłącznie po zawarciu umowy pod warunkiem zaistnienia przesłanek o których mowa w art. 67 ust 1 pkt. 6 Ustawy. Przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, bez uprzedniego zawarcia umowy z Zamawiającym nie uprawnia wykonawcy do żądania od zamawiającego zapłaty wynagrodzenia za wykonanie/ częściowe wykonanie usług.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  19   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od określenia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: a)Wykonawca winien dysponować własnymi środkami finansowymi (dopuszczalne jest tu wykazanie środków z kredytu) lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200 000,00 zł; b)Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000,00 zł. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że: 1. warunek określony w pkt.a spełniają łącznie 2. warunek określony w pkt.b spełniają łącznie. Uwaga: Przeliczenie wartości robót budowlanych, usług, dostaw oraz innych wartości zawartych w ofercie, podanych w innych walutach niż PLN nastąpi wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zdolność techniczna lub zawodowa a) Potencjał techniczny: Wykonawca powinien dysponować co najmniej następującym potencjałem technicznym: - samochodem z podnośnikiem koszowym – minimalna ilość 1 szt.; - żurawiem samochodowym o udźwigu min. 4t – minimalna ilość 1 szt.; - samochodem skrzyniowym – minimalna ilość 1 szt.; - odpowiednio oznakowanymi pojazdami do wykonywania prac na drodze – minimalna ilość 4 szt.; - przyrządem do wykrywania urządzeń podziemnych oraz infrastruktury elektrycznej i elektronicznej – minimalna ilość 1 szt. - zestawem oznakowania do zabezpieczenia miejsca robót – minimalna ilość 2 szt.; - komputerem przenośnym (laptopem) – minimalna ilość 1 szt.; - przyrządem do strojenia pętli indukcyjnych – minimalna ilość 1 szt.; - stanowiskiem do monitoringu skrzyżowań – minimalna ilość 1 szt.; - piłą spalinową do nawierzchni – minimalna ilość1 szt.; - zagęszczarką – minimalna ilość 1 szt. - agregatem prądotwórczym – minimalna ilość 2 szt. - posiadanie lub dostęp do laboratorium technicznego umożliwiającego sprawdzanie i programowanie sterowników zainstalowanych na terenie miasta Chorzowa (SSU, ASR 2000PL, ASR 2005PL, ASR 2008PL, ASR 2010PL, Crossmaster), - posiadanie lub dostęp do urządzeń badających i dostrajających pętle indukcyjne - posiadanie lub dostęp do oprogramowania umożliwiającego obsługę urządzeń wideodetekcji (Autoscope, ZIR–WD/WD-P) - posiadać minimum jeden numer ogólnodostępnej łączności telefonicznej przewodowej i minimum dwa numery ogólnodostępnej łączności telefonicznej bezprzewodowej. b) Kadra techniczna: Wykonawca winien dysponować następującymi osobami posiadającymi wymagane kwalifikacje i posiadający odpowiednie uprawnienia wykonawcze: - kierownik robót branży drogowej – 1 osoba - uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń, - kierownik robót w branży elektrycznej – 1 osoba - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, - co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia SEP dozoru techn. D - co najmniej dwie osoby z uprawnieniami SEP min. 1 kV - co najmniej jedna osoba posiadająca umiejętności obsługi sterowników stosowanych na terenie miasta Chorzowa (SSU, ASR 2000PL, ASR 2005PL, ASR 2008PL, ASR 2010PL, Crossmaster) – co powinno być potwierdzone stosownym oświadczeniem, - co najmniej jedna osoba posiadająca umiejętności obsługi funkcjonującego na terenie miasta Chorzowa systemu monitorowania skrzyżowań SNS – co powinno być potwierdzone stosownym oświadczeniem, - co najmniej jedna osoba posiadająca umiejętności korzystania i wprowadzania zmian do funkcjonującego na terenie miasta Chorzowa systemu wideodetekcji (Autoscope, ZIR–WD/WD-P) – co powinno być potwierdzone stosownym oświadczeniem. Uwaga: 1.Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierowników budowy/robót poszczególnych branż wymienionych powyżej, pod warunkiem wykazania się niezbędnymi uprawnieniami dla każdej z branż z osobna (z zastrzeżeniem, że jedna osoba może pełnić funkcję maksymalnie dwóch kierowników). 2. Zamawiający uzna warunek określony w pkt b) za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia oraz doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, w szczególności osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) oraz uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.). Zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946, z późn. zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, jeżeli: a) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie,równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz b) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych - zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych. c) Doświadczenie zawodowe: Wykonawca winien posiadać doświadczenie w wykonywaniu usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie dla niżej wymaganych ilości zrealizowanych usług. Wykonawca musi wykazać wykonanie co najmniej dwóch usług, z których każda oceniana odrębnie spełnia następujące warunki: 1. usługa obejmowała bieżące utrzymanie co najmniej 30 sygnalizacji świetlnych w nieprzerwanym okresie czasu nie krótszym niż jeden rok, 2.wartość usługi jest nie mniejsza niż 300 000,00 zł brutto. Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że: 1.warunek określony w pkt.a spełniają łącznie 2.warunek określony w pkt.b spełniają łącznie 3.warunek określony w pkt.c spełniają łącznie Uwaga: Przeliczenie wartości robót budowlanych, usług, dostaw oraz innych wartości zawartych w ofercie, podanych w innych walutach niż PLN nastąpi wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2.zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3.odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1-8 ustawy Pzp. Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia składa odrębnie dokumenty wymienione w pkt. 1-3.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, składa dokumenty o których mowa w pkt. 1,2,3 oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowania oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania: - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –Załącznik Nr 4; - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik Nr 5 stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji; składa także odrębne oświadczenia dla każdego z tych podmiotów; - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; - Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom o zdolnościach, na których polega, na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębne oświadczenia dla tych podwykonawców.Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; -Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zwane dalej „rozporządzeniem”; - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu –wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się powyższego dokumentu, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionych nie wcześniej niż w terminie jw. - W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik Nr 2); 2.wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (Załącznik Nr 3); 3.wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (Załącznik Nr 4); 4.informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 5.potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt. 7.1.2 lit. b SIWZ. Dokumenty wymienione w pkt. 1-4 mogą być złożone wspólnie przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w zawiązku z tym, że warunek udziału w postępowaniu Wykonawcy winni spełniać łącznie. Zgodnie z art. 26 ust.2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy zł 00/100). 1.Wadium może być wniesione: 1.1.w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie, ul. Bałtycka 8A Nr rachunku: ING Bank Śląski S.A. o/Chorzów Nr 72 1050 1243 1000 0010 0000 3770 Uwaga: za datę wniesienia wadium w tej formie uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 1.2.w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 1.3.w gwarancjach bankowych 1.4.w gwarancjach ubezpieczeniowych 1.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2016.359 t.j. z dnia 2016.03.17). Uwaga: wadium wnoszone w postaci niepieniężnej (oryginały) należy zdeponować w Dziale Księgowości tut. Zarządu Ulic. Wadium w formach niepieniężnych musi być wystawione na MZUiM w Chorzowie 2.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), nazwę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c)kwotę gwarancji, d)termin ważności gwarancji, e)nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zachodzi przewidziana przepisami prawa zamówień publicznych podstawa do zatrzymania wadium przez Zamawiającego. 3.Gwarancja (poręczenie) nie może przewidywać żadnych dodatkowych warunków formalnych, od których uzależniona byłaby wypłata sumy gwarancyjnej (poręczonej), a w szczególności nie może zawierać postanowień przewidujących obowiązki Zamawiającego do: - przedstawienia bankowego potwierdzenia podpisu lub wzoru podpisu osoby podpisującej wezwanie do wypłaty sumy gwarancyjnej (poręczonej); - złożenia wezwania do wypłaty sumy gwarancyjnej (poręczonej) za pośrednictwem banku lub innego podmiotu; - przedstawienia jakichkolwiek innych dokumentów, w tym w szczególności korespondencji z Wykonawcą lub dokumentów potwierdzających niewywiązanie się z obowiązków przez Wykonawcę. 4.Na wniosek Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą wniesione przez niego w pieniądzu wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę zaliczane jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5.Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.. 6.Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=85c89a... 32 z 40 08-02-2018 09:09 Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 7.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 5., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej. 10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 10.1. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 10.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 10.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa brutto (Pc) 60,00
Gwarancja na wykonanie usługi, zastosowane materiały i urządzenia służące realizacji zamówienia (Pg) 20,00
Czas reakcji całodobowego pogotowia technicznego mogącego podjąć działania związane z usuwaniem awarii sygnalizacji w terenie liczony od momentu telefonicznego zgłoszenia zlecenia Wykonawcy przez Zamawiającego (Pr) 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z § 3 "wzoru umowy", ust.13 i 14: ust.13 - Jeżeli w okresie realizacji Przedmiotu umowy wystąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT, wówczas Strony podpiszą aneks do umowy aktualizujący wynagrodzenie Wykonawcy. W tym przypadku niezmienne pozostanie wynagrodzenie netto Wykonawcy, zaś wartość podatku VAT będzie dostosowana do obowiązujących przepisów. ust.14 -W przypadku zmiany: a.Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; b.Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę Strony podpiszą aneks do umowy podwyższający proporcjonalnie (tj. w proporcji do wzrostu obciążeń, o których mowa powyżej) tę część wynagrodzenia Wykonawcy, która stanowi koszty wynagrodzeń (osobowe) przy realizacji zamówienia. § 13 "wzoru umowy" ust.1 i 2 ust.1. Strony dopuszczają następujące zmiany niniejszej umowy : a.w sytuacjach, w których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego ani Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu usług; b.zmiany osób odpowiedzialnych za realizację niniejszego zamówienia po stronie Wykonawcy spełniające warunki udziału w postępowaniu jak również po stronie Zamawiającego; ust.2. Każda zmiana winna być dokonana w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-09, godzina: 08:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.