Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3619z ostatnich 7 dni
15190z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: WYKONANIE PRZEGLĄDÓW URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH

Przedmiot:

WYKONANIE PRZEGLĄDÓW URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH

Data zamieszczenia: 2018-03-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jednostka Wojskowa 4620
ul. Okólna 37
87100 , Toruń
telefon - 56 653 36 94
faks - 56 653 36 60
http://www.12wog.pl
12wog.zamowienia@wp.mil.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 4.800,00 PLN. 2. Wadium może być wniesione w: 1.1. Pieniądzu; 1.2. Poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z ty
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-12 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE PRZEGLĄDÓW URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH NA RZECZ 12 WOG W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH W TORUNIU WŁOCŁAWKU I INOWROCŁAWIU
Numer referencyjny: P/07/IW/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa: wykonanie przeglądów urządzeń dźwigowych na rzecz 12 WOG w kompleksach wojskowych w Toruniu Włocławku i Inowrocławiu, zgodnie z wymaganiami określonymi niniejszą SIWZ. 2. Zamawiający zleca, że a Wykonawca zobowiązuje dokonać okresowych przeglądów urządzeń dźwigowych, zgodnie z Dokumentacją Techniczno - Ruchową, Instrukcją eksploatacji oraz postanowieniami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 193, poz. 1890 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje stałą konserwację oraz przeglądy konserwacyjne poniżej wyszczególnionych urządzeń dźwigowych podlegających pod poszczególne Sekcje Obsługi Infrastruktury (SOI) w 12 WOG: 3.1. Wykaz urządzeń dźwigowych podlegających przeglądom konserwacyjnym w latach 2018-2020 podlegającej SOI nr 1: Lp. Nazwa urządzenia Udźwig kg Miejsce wbudowania Ilość przeglądów w 2018 r Ilość przeglądów w latach 2019-202 Toruń ul. Sobieskiego 36 1. Suwnica pomostowa 12500 budynek nr 74 10 24 2. Dźwig towarowy osobowy 1000 budynek nr 27 10 24 3. Dźwig towarowy osobowy 1000 budynek nr 27 10 24 4. Dźwig towarowy 200 budynek nr 72 6 12 5. Dźwig towarowy 200 budynek nr 72 6 12 6. Dźwig towarowy 200 budynek nr 13 6 12 Toruń ul. Balonowa 9 7. Dźwig towarowy osobowy 1000 budynek nr 1 10 24 8. Dźwig towarowy osobowy 1000 budynek nr 1 10 24 9. Dźwig towarowy osobowy 1000 budynek nr 2 10 24 10. Dźwig towarowy osobowy 1000 budynek nr 2 10 24 11. Dźwig towarowy osobowy 1000 budynek nr 11 10 24 12. Dźwig towarowy osobowy 1500 budynek nr 31 10 24 13. Dźwig towarowy osobowy 1500 budynek nr 31 10 24 WKU Włocławek ul. Okrężna 25 14. Dźwig towarowy 1000 budynek WKU 10 24 3.2. Wykaz urządzeń dźwigowych podlegających przeglądom konserwacyjnym w latach 2018-2020 podlegającej SOI nr 2. Lp. Nazwa urządzenia Udźwig kg Miejsce wbudowania Ilość przeglądów w 2018 r Ilość przeglądów w latach 2019-2020 Toruń ul. ul. Okólna 37 1. Suwnica 3000 budynek nr 102 10 24 2. Suwnica 3000 budynek nr 102 10 24 3. Dźwig towarowo osobowy 2.bieg 1000 budynek nr 104 10 24 4. Suwnica 16000 budynek nr 125 10 24 5. Dźwig towarowo osobowy 1.bieg 500 budynek nr 125 10 24 6. Suwnica 12500 budynek nr 131 10 24 7. Suwnica 12500 budynek nr 136 10 24 8. Elektrowciąg 500 budynek nr 136 10 24 9. Suwnica 7000 budynek nr 95 10 24 3.3. Wykaz urządzeń dźwigowych podlegających przeglądom konserwacyjnym w latach 2018 – 2020 podlegającej SOI nr 3 Lp. Nazwa urządzenia Udźwig kg. Miejsce wbudowania Ilość przeglądów w 2018 r Ilość przeglądów w latach 2019-2020 Inowrocław ul. Jacewska 73 1. Dźwig towarowy 100 budynek nr 5 6 12 Inowrocław ul. Dworcowa 56 2. Platforma CIBES A5000 400 budynek nr 8 10 24 Inowrocław- Latkowo 1. Suwnica RIALEX 2000 budynek nr 36 (ZLT) 10 24 2. Suwnica RIALEX 2000 budynek nr 36 (ZLT) 10 24 3. Suwnica RIALEX 2000 budynek nr 36 10 24 4. Suwnica RIALEX 2000 budynek nr 36 10 24 4. Zakres usług konserwacyjnych ma obejmować nadzór techniczny i czynności, które zmniejszają zużycia poszczególnych części jak i zapewniają poprawną bezpieczną pracę urządzeń dźwigowych. 5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 6. Częstotliwość przeglądów należy dostosować do terminu zawarcia umowy, w sposób zapewniający regularne wykonanie wszystkich zaplanowanych przeglądów. 7. Miejsce realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przeglądy urządzeń dźwigowych w miejscach określonych w Rozdziale III pkt 3 SIWZ. 8. Naprawy awaryjne urządzeń dźwigowych wykraczają poza zakres umowy zlecane będą dodatkowo dla Wykonawcy, za które otrzyma dodatkowe wynagrodzenie, określoną w formularzu ofertowym, stawkę, za jedną roboczogodzinę, obejmujące wszystkie koszty związane z wykonaniem napraw awaryjnych, za wyjątkiem kosztów zakupu części i materiałów. 9. Zakup części i materiałów w naprawach awaryjnych będzie wykonywana na zasadach: 9.1. Części i materiały rozliczane będą na podstawie średnich stawek i cen wydawnictwa „Sekocenbud” z kwartału poprzedzającego sporządzenie kosztorysu (kalkulacji); 9.2. Części i materiały, których nie ma w biuletynie, rozliczane będą na podstawie cen zakupu, powiększonych o średnie koszty zakupu podane w wydawnictwie „Sekocenbud”; 9.3. Przed przystąpieniem do wykonania napraw awaryjnych, Wykonawca musi bezwzględnie uzyskać zgodę Zamawiającego i przedstawić na te roboty protokół przeglądu stwierdzający zły stan techniczny urządzenia oraz kosztorys (kalkulację), który będzie podlegał negocjacjom; 9.4. Po stwierdzeniu potrzeby wykonania naprawy urządzenia dźwigowego i sporządzeniu protokołu przeglądu stwierdzający zły stan techniczny urządzenia, Zamawiający zleci wykonanie naprawy (pod warunkiem posiadania środków przeznaczonych na ten cel) oraz dokona odbioru robót, potwierdzonego protokołem odbioru. 10. Wykonawca udzieli na wykonane usługi i instalowane lub wymieniane urządzenia 12-sto miesięcznej gwarancji.

II.5) Główny kod CPV: 50531400-0
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zakres przewidzianych zamówień wyraża się w wykonywaniu usługi, której przedmiot zamówienia odpowiada przedmiotowi zamówienia podstawowego, w wysokości nie większej niż 50% wartości szacunkowej zamówienia. Zamawiający udzieli zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP w przypadku, gdy przewidziana ilość napraw awaryjnych ulegnie zwiększeniu, a tym samym przekroczy wartość umowy podstawowej w zakresie napraw awaryjnych. Łączna wartość zamówień udzielonych w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP nie może przekroczyć 50% szacunkowej wartości zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2020-12-10

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zamawiający w tym zakresie nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający w tym zakresie nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunki jeśli dysponuje pracownikami, z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, posiadającymi aktualne świadectwa kwalifikacyjne zgodnie z wymogami Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 89 r., poz. 828 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 849 z późn. zm.) w zakresie: a) „E - Grupa I pkt 2”; b) „E - Grupa I pkt 2 i 10” do wykonywania pomiarów elektrycznych przy urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1Kv; c) Uprawnień odnośnie urządzeń dźwigowych wymienionych w Rozdziale III pkt 3 wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
4.2. Listę osób przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia jak i dokumenty zaświadczające posiadanie odpowiednie kwalifikacje i uprawnieniami oraz posiadający aktualne świadectwa kwalifikacyjne wydane zgodnie z wymogami Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 89 r., poz. 828 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 849 z późn. zm.) a zwłaszcza: 4.2.1. „E - Grupa I pkt 2”; 4.2.2. „E - Grupa I pkt 2 i 10” do wykonywania pomiarów elektrycznych przy urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1kV; 4.2.3. Uprawnienia wydane przez UDT dla urządzeń dźwigowych wymienionych w Rozdziale III pkt 3.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 4.800,00 PLN. 2. Wadium może być wniesione w: 1.1. Pieniądzu; 1.2. Poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 1.3. Gwarancjach bankowych; 1.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych; 1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto 12 WOG NBP O/O Bydgoszcz 71 1010 1078 0104 3213 9120 2000, z dopiskiem w tytule przelewu: „Wadium w postępowaniu o nr ref.: P/07/IW/18 .” z wyszczególnieniem części, której wadium dotyczy. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w Rozdziale VIII pkt 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 5.1. Pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 5.2. Innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej: 6.1. Zamawiający wymaga, aby wystawiona gwarancja była bezwarunkowa, nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Ponadto koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy PZP: 6.2. Z treści przedłożonego dokumentu nie może wynikać konieczność przekazania żądania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego; 6.3. Niedopuszczalny jest zapis żądający potwierdzenia przez notariusza lub bank, że podpisy na żądaniu do zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do reprezentacji Zamawiającego. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp). 2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA OFERTY 80,00
CENA JEDNOSTRKOWA 1rbh 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 2 umowy będzie waloryzowane w trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmiany: 1.6. Stawki podatku od towarów i usług; 1.7. Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę; 1.8. Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 2. Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie, wpływ zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen. 3. Waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia do umowy nowych cen. 4. Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian z możliwością je aneksowania (uzupełniania) ze względu na: 4.1. Potrzeby Sił Zbrojnych w zakresie realizacji przedmiotu umowy; 4.2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie eksploatacji; 4.3. Możliwość zmian określonych w „Specyfikacji Technicznej” 5. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zmian do niniejszej umowy, w stosunku do treści złożonej oferty. 6. Wszelkie inne zmiany lub uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają zachowania pisemnej formy, uzgodnionego i podpisanego przez strony aneksu pod rygorem ich nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-12, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.