Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3213z ostatnich 7 dni
13092z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY: • Warstwa ścieralna – betonowa kostka szara + kolor...

Przedmiot:

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY: • Warstwa ścieralna – betonowa kostka szara + kolor grub. 8 cm • Warstwa podsypkowa – podsypka piaskowa – 3 cm • Podbudowa zasadnicza – mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31.5

Data zamieszczenia: 2018-02-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Jaworski
ul. Wrocławska 26
59400 , Jawor
telefon - 767 290 100
faks - 767 290 160
www.powiat-jawor.org.pl
przetargi@powiat-jawor.org.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Jawor
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawc
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-13 13:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: TRZECI – POWTÓRZONY PRZETARG - PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY KUZIENNICZEJ W JAWORZE (DROGA WOJEWÓDZKA 374) Z ULICĄ SŁOWACKIEGO (DROGA POWIATOWA 2176D)
Numer referencyjny: RPE.2720.6.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę istniejącego skrzyżowania czterowlotowego na skrzyżowanie typu RONDO. Łączna długość odcinków drogi powiatowej i wojewódzkiej wynosi 205 m. Przebudowie poddana będzie istniejąca jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego, chodnik, ścieżka rowerowa oraz zjazdy. W ramach przebudowy przewiduje się wykonanie min: - Przebudowy drogi klasy G o szerokości pasa ruchu dla DW374 ul. Kuzienniczej min 3,5 m, szerokości chodnika 1,5 – 2,5 m, szerokości ścieżki rowerowej 2,0-2,5 m. Spadek poprzeczny chodnika 2%, spadek poprzeczny ścieżki rowerowej dwukierunkowej 2%. - Przebudowę drogi klasy Z. Szerokość pasa ruchu dla DP 2176D ul. Słowackiego min 3.0m, szerokość chodnika 1,5-2,5 m. Szerokość ścieżki rowerowej 2-2,5 m, spadki poprzeczne chodnika i ścieżki rowerowej dwukierunkowej 2%. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Drogowych – Kategoria ruchu KR3. - Warstwa ścieralna SMA 0/11 PMB 45/80-65 - 4 cm - Związanie międzywarstwowe – emulsja asfaltowa – 0,3 kg/m2 - Warstwa wiążąca AC 16 W 35/50 – 5 cm. - Związanie międzywarstwowe – emulsje asfaltowe – 0,5 kg/m2 - Warstwa wiążąca AC22P 35/50- 6 cm - Związanie międzywarstwowe – emulsja asfaltowa 0,7 kg/m2 - Podbudowa zasadnicza – kruszywo 0/31,5 Stabilizowana nawierzchnia - 20 cm - Warstwa mrozoochronna – kruszywo 0/63 Stabilizowana mechanicznie 20 cm - Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe – mieszanka związana cementem – 15 cm KONSTRUKCJA CHODNIKA • Warstwa ścieralna – betonowa kostka szara + kolor grub. 8 cm • Warstwa podsypkowa – podsypka piaskowa – 3 cm • Podbudowa zasadnicza – mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31.5 Stabilizowanego mechanicznie – 15 cm • Wzmocnienia podłoża – mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31.5 Stabilizowanego mechanicznie – 10 cm. KONSTRUKCJA ZJAZDÓW • Warstwa ścieralna – betonowa kostka kolor grub. 8cm • Warstwa podsypkowa – podsypka piaskowa 3 cm • Podbudowa zasadnicza – mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31.5 Stabilizowanego mechanicznie 15 cm • Wzmocnienia podłoża - mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31.5 Stabilizowanego mechanicznie 15 cm Konstrukcja poszerzenia jezdni pierścienia ronda • Warstwa ścieralna - kostka granitowa 15/17 spoinowana zaprawą cementową (1:2) – 16 cm. • Warstwa podsypkowa – podsypka piaskowo - cementowa 1:4 – 5 cm • Podbudowa zasadnicza – beton cementowy - 18 cm • Warstwa podbudowy pomocniczej – mieszanka związana cementem - 18 cm • Warstwa mrozoochronna – mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/63 Stabilizowanego mechanicznie – 20 cm Konstrukcja ścieżki rowerowej: • Warstwa ścieralna – AC 8 S 50/70 – 4 cm. • Związanie międzywarstwowe – emulsja asfaltowa (ilość pozostałego asfaltu – 0,7 kg/m2) • Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31.5 Stabilizowanego mechanicznie – 15 cm • Wzmocnienia podłoża – mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31.5 Stabilizowanego mechanicznie – 10 cm Jako obramowanie jezdni należy zastosować nowe krawężniki granitowe 20/30 cm na ławie betonowej wyniesionych odpowiednio: • na odcinkach normalnych - + 10 cm • na odcinkach obniżonych (wjazdy, przejścia dla pieszych) – światło + 2 cm • na odcinkach wtopionych (przejazdy dla rowerów – światło 0 cm, ławę betonową pod krawężniki należy wykonać z betonu C12/15, Styki krawężników wypełnić zaprawą mrozoodporną zachowując normowe przerwy dylatacyjne, w miejscach włączenia projektowanych krawężników do stanu istniejącego należy zastosować odcinki przejściowe o długości 5m na których nastąpi przejście pomiędzy wysokością istniejącą a projektowaną, ławę pod krawężnik wykonać na miejscu w deskowaniu jako jeden element. Do ułożenia projektowanych płytek wskaźnikowych stosować gotowe prefabrykaty płytek o wymiarach 30x30x8 cm w kolorze żółtym, z górną powierzchnią fakturowaną (odpowiednio wypustki i rygle antypoślizgowe). Inwestycje obejmuje również: • Budowę 8 studni kanalizacji deszczowej  1000mm, ułożenie kanału PP  200 na podsypce żwirowo-piaskowej 15 cm (124 m). • Budowę żeliwnych wpustów ulicznych D400 o wymiarach 400x600 mm, ustawianych na studzienkach ściekowych z betonowych kręgów 500, (16 sztuk) wraz z osadnikiem o głębokości 0,7 m. • Przebudowę sieci wodociągowej z rur PE, PEHD (95 m) 90 o łącznej długości 95 m. • Zamontowanie i oznakowanie zasuw (dn 80 - 3szt), hydrantów p.poż zgodnie z obowiązującą normą. • Wykonanie przebudowy instalacyjnej linii kablowej 20kV K-328 na trzech odcinkach – zgodnie z PT. Ponadto w trakcie zadania należy wykonać nową kanalizację telekomunikacyjną z rur HDPE 110 110/5 lub karbowane (17 m). Ciągi kanalizacji przechodzące pod drogami i wjazdami, wykonać z rur grubościennych HDPE 110/6,3 wraz ze studniami z elementów prefabrykowanych. Projekt przewiduje równoczesne przełożenie kabli rozdzielczych w celu usunięcia kolizji z nowym układem drogowym – kable miedziane typu X2TKMXpw. Po zakończeniu zadania wprowadzić docelową organizacje ruchu. W trakcie prowadzenia prac zwrócić uwagę na istniejące uzbrojenie terenu oraz zabezpieczyć istniejącą infrastrukturę przed uszkodzeniem. W trakcie prowadzonych prac wyregulować studnie, zawory wodne i gazowe, kanały i włazy studni telekomunikacyjnych i kanałowych. Po zakończeniu realizacji zadania – wprowadzić docelową organizację ruchu – poziomą i pionową. Teren uporządkować, rozplantować, obsiać mieszanka traw. W rejonie planowanej inwestycji punkty osnowy geodezyjnej należy zachować w stanie nienaruszonym lub wznowić po zakończeniu robót przy udziale uprawnionego geodety. Wykonawca winien ująć w kosztach opracowanie, zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu. Po zakończeniu inwestycji wykonawca ma obowiązek dostarczyć inwestorowi geodezyjną inwentaryzację powykonawcza wraz z bilansem powierzchni utwardzonych z kolaudatem powykonawczym.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45000000-7
45100000-8
45233220-7
34953300-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-10-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1,0 mln PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 1) budowy, przebudowy, remontu dróg lub skrzyżowań przy drogach wojewódzkich lub krajowych – co najmniej 2 zadania związane z przebudową/budową/remontem dróg lub skrzyżowań przy drogach klasy G lub klasy wyższej. 2) realizacji zadań dotyczących budowy/przebudowy/chodników/placów/ulic brukowanych kostką cementową lub granitową o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 (minimum 2 roboty po 1000 m2 /każda) b) Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi , uprawnieniami , i doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania: 1) kierownik robót drogowych – 1 osoba - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - doświadczenie zawodowe - co najmniej 5 lat od uzyskania uprawnień , - praca na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót na zadaniach obejmujących budowę, przebudowę lub remont dróg co najmniej klasy G lub wyższej klasy - wykazanie minimum 2 zrealizowanych zadań Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć do upływu terminu składania ofert. Wykonawca na czas realizacji poszczególnych robót branżowych zapewni kierownictwo osób z odpowiednimi uprawnieniami. Stosowne dokumenty kierowników robót należy przedłożyć Zamawiającemu w trakcie realizacji prac.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) dokumentów potwierdzających , że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego ; b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane , z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; d) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami o treści zgodnej z załączonym wzorem, stanowiącym załącznik „Wykaz sprzętu”. Wykonawca opisuje każdy sprzęt w taki sposób, aby można było go zidentyfikować na podstawie cech szczególnych (tj. np. nr rejestracyjny, nr seryjny itp.) .W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek ten należy spełnić łącznie. Uwaga : w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 10.2. IDW (propozycja zobowiązania - formularz 3.4 )
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz ofertowy – zgodny ze wzorem (załącznik nr 1 do SIWZ), aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie: o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ., Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz (potwierdzenie dokonania przelewu) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie na formularzu 3.3 zamieszczonym w Rozdziale 3 Tomu I niniejszej SIWZ o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w Bank BGŻ BNP Paribas S.A. nr 79 1600 1462 0006 2052 0597 3150 (w tytule przelewu należy wpisać nazwę lub nr postępowania co umożliwi identyfikację wpłaty b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240 ). 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach, powinno być wniesione w oryginale w KASIE STAROSTWA POWIATOWEGO W JAWORZE do dnia składania ofert tj. do dnia 13.03.2018 r. do godz. 13:00, a kopię dokumentu podpisaną przez osobę upoważnioną za zgodność z oryginałem dołączoną do oferty. 5. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 16.2.a) IDW rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybanko-wych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. Wadium uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynęło na rachunek bankowy zamawiającego przed terminem składania ofert, tj. do dnia 13.03 .2018 r. do godz. 13:00. 6. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. 7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: a) Regulacje prawne wprowadzone w życie po dacie podpisania umowy, wywołujące potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkiem wprowadzenia takiej zmiany, b) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, w szczególności gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi i inne klęski żywiołowe np. powodzie, obfite opady śniegu; b) prowadzenia wykopalisk archeologicznych w związku, ze znaleziskami w trakcie prowadzenia robót; c) odkrycia na terenie budowy broni, bomb, niewybuchów lub innych materiałów wybuchowych oraz przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym c) Inne, nieistotne zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. d) każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-13, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.