Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetarg贸w

..poka偶ukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczeg贸艂owe
Liczba og艂osze艅
3213z ostatnich 7 dni
13092z ostatnich 30 dni

Najcz臋艣ciej czytane (dzi艣)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomo艣ciami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi powiatowej

Przedmiot:

Przebudowa drogi powiatowej

Data zamieszczenia: 2018-02-28
Dane kontaktowe Zamawiaj膮cego: Powiatowy Zarz膮d Dr贸g w Nowym S膮czu
ul. Wi艣niowieckiego 136
33300 , Nowy S膮cz
telefon - 184聽426聽488
faks - 184聽426聽345
www.pzd.nowy-sacz.pl
pzdrog@pro.onet.pl
Wojew贸dztwo: ma艂opolskie
Miasto: Nowy S膮cz
Wadium: 1) Wykonawca jest zobowi膮zany do wniesienia wadium w wysoko艣ci: 12.000,00 z艂 (s艂ownie: dwana艣cie tysi臋cy z艂otych 00/100) - nie p贸藕niej ni偶 w terminie sk艂adania ofert. 2) Wadium mo偶e by膰 wniesione: a) w pieni膮dzu 鈥 wy艂膮cznie przelewem na rachunek bankowy
Nr telefonu: ---
Termin sk艂adania ofert: 2018-03-13 12:00:00 OG艁OSZENIE JEST JU呕 NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1516 K Muszyna: ul. Polna 鈥 Z艂ockie polegaj膮ca na budowie chodnika w km 4+856 鈥 5+365 w m. Z艂ockie
Numer referencyjny: PZD-NI.261.13.2018.WZ
Przed wszcz臋ciem post臋powania o udzielenie zam贸wienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zam贸wienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o mo偶liwo艣ci sk艂adania ofert cz臋艣ciowych
Zam贸wienie podzielone jest na cz臋艣ci:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu mo偶na sk艂ada膰 w odniesieniu do:
Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo do udzielenia 艂膮cznie nast臋puj膮cych cz臋艣ci lub grup cz臋艣ci:

Maksymalna liczba cz臋艣ci zam贸wienia, na kt贸re mo偶e zosta膰 udzielone zam贸wienie jednemu wykonawcy:II.4) Kr贸tki opis przedmiotu zam贸wienia (wielko艣膰, zakres, rodzaj i ilo艣膰 dostaw, us艂ug lub rob贸t budowlanych lub okre艣lenie zapotrzebowania i wymaga艅 ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre艣lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us艂ug臋 lub roboty budowlane: Zakres rob贸t obejmuje: Przebudow臋 drogi powiatowej nr 1516 K Muszyna: ul. Polna 鈥 Z艂ockie polegaj膮c膮 na budowie chodnika w km 4+856 鈥 5+365 w m. Z艂ockie. Szczeg贸艂owy zakres przedmiotowych rob贸t budowlanych zosta艂 okre艣lony za pomoc膮 dokumentacji technicznej, zawieraj膮cej: dokumentacj臋 projektow膮 (projekt wraz z cz臋艣ci膮 graficzn膮) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, stanowi膮ce za艂膮czniki do SIWZ. Wskazane roboty budowlane maj膮 by膰 wykonane zgodnie z dokumentacj膮 techniczn膮.

II.5) G艂贸wny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111000-8
45231300-8


II.6) Ca艂kowita warto艣膰 zam贸wienia (je偶eli zamawiaj膮cy podaje informacje o warto艣ci zam贸wienia):
Warto艣膰 bez VAT: 404001,74
Waluta:
PLN
(w przypadku um贸w ramowych lub dynamicznego systemu zakup贸w 鈥 szacunkowa ca艂kowita maksymalna warto艣膰 w ca艂ym okresie obowi膮zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup贸w)

II.7) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre艣lenie przedmiotu, wielko艣ci lub zakresu oraz warunk贸w na jakich zostan膮 udzielone zam贸wienia, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w kt贸rym realizowane b臋dzie zam贸wienie lub okres, na kt贸ry zosta艂a zawarta umowa ramowa lub okres, na kt贸ry zosta艂 ustanowiony dynamiczny system zakup贸w:
miesi膮cach:聽 聽 lub dniach:
lub
data rozpocz臋cia: lub zako艅czenia: 2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre艣lonej dzia艂alno艣ci zawodowej, o ile wynika to z odr臋bnych przepis贸w
Okre艣lenie warunk贸w: Zamawiaj膮cy nie precyzuje w tym zakresie 偶adnych wymaga艅, kt贸rych spe艂nianie Wykonawca by艂by zobowi膮zany wykaza膰 w spos贸b szczeg贸lny
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre艣lenie warunk贸w: Zamawiaj膮cy nie precyzuje w tym zakresie 偶adnych wymaga艅, kt贸rych spe艂nianie Wykonawca by艂by zobowi膮zany wykaza膰 w spos贸b szczeg贸lny
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno艣膰 techniczna lub zawodowa
Okre艣lenie warunk贸w: W tym zakresie zamawiaj膮cy wymaga, aby: Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert (a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie) wykona艂 w spos贸b nale偶yty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid艂owo uko艅czy艂 roboty polegaj膮ce na budowie, odbudowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie: - nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni minimum 1.000,00 m2; Wykonawca dysponowa艂 w szczeg贸lno艣ci kierownikiem budowy, posiadaj膮cym wymagane przez prawo uprawnienia budowlane w specjalno艣ci in偶ynieryjnej drogowej oraz b臋d膮cych cz艂onkami w艂a艣ciwej Izby Samorz膮du Zawodowego. Zamawiaj膮cy dopuszcza uprawnienia uzyskane na podstawie wcze艣niej obowi膮zuj膮cych przepis贸w odpowiadaj膮ce wymaganym uprawnieniom. Uwaga: Kierownik budowy powinien posiada膰 uprawnienia budowlane w podanej wy偶ej specjalno艣ci w rozumieniu Rozporz膮dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze艣nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278). Zgodnie z przepisami art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 鈥 Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p贸藕n. zm.) 鈥 osoby, kt贸re, przed dniem wej艣cia w 偶ycie ustawy, uzyska艂y uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pe艂nienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowuj膮 uprawnienia do pe艂nienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie (zatem zakres uprawnie艅 musi odpowiada膰 zakresowi rob贸t obj臋tych zam贸wieniem). Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 鈥 Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p贸藕n. zm.) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie okre艣lone w art. 12 ust. 1 mog膮 r贸wnie偶 wykonywa膰 osoby, kt贸rych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zosta艂y uznane na zasadach okre艣lonych w przepisach odr臋bnych. Regulacj臋 odr臋bn膮 stanowi膮 przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa艅stwach cz艂onkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). Warunek posiadania uprawnie艅 budowlanych nie ma zastosowania do obywateli pa艅stw cz艂onkowskich, kt贸rzy nabyli kwalifikacje zawodowe do wykonywania dzia艂alno艣ci w budownictwie, r贸wnoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej polskiej, odpowiadaj膮ce zakresem uprawnieniom budowlanym pozwalaj膮cym na pe艂nienie odpowiedniej funkcji w zakresie obj臋tym umow膮, oraz posiadaj膮cych odpowiedni膮 decyzj臋 o uznaniu kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz膮dach zawodowych architekt贸w oraz in偶ynier贸w budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przys艂uguje wy艂膮cznie osobom wpisanym na list臋 cz艂onk贸w w艂a艣ciwej izby samorz膮du zawodowego.
Zamawiaj膮cy wymaga od wykonawc贸w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu imion i nazwisk os贸b wykonuj膮cych czynno艣ci przy realizacji zam贸wienia wraz z informacj膮 o kwalifikacjach zawodowych lub do艣wiadczeniu tych os贸b: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre艣lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj膮cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj膮cy przewiduje nast臋puj膮ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre艣lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia okre艣lona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ O艢WIADCZE艃 SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W CELU WST臉PNEGO POTWIERDZENIA, 呕E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE艁NIA WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ SPE艁NIA KRYTERIA SELEKCJI
O艣wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu
Tak
O艣wiadczenie o spe艂nianiu kryteri贸w selekcji
Nie
III.4) WYKAZ O艢WIADCZE艃 LUB DOKUMENT脫W , SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W POST臉POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO艢CI, O KT脫RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ O艢WIADCZE艃 LUB DOKUMENT脫W SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W POST臉POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO艢CI, O KT脫RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU:
wykaz rob贸t budowlanych wykonanych nie wcze艣niej ni偶 w okresie ostatnich 5 lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy 鈥 w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto艣ci, daty, miejsca wykonania i podmiot贸w, na rzecz kt贸rych roboty te zosta艂y wykonane, z za艂膮czeniem dowod贸w okre艣laj膮cych czy te roboty budowlane zosta艂y wykonane nale偶ycie, w szczeg贸lno艣ci informacji o tym czy roboty zosta艂y wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid艂owo uko艅czone, przy czym dowodami, o kt贸rych mowa, s膮 referencje b膮d藕 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt贸rego roboty budowlane by艂y wykonywane, a je偶eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska膰 tych dokument贸w 鈥 inne dokumenty - o艣wiadczenie na temat wykszta艂cenia i kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej wykonawcy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI脫W SELEKCJI:
III.6) WYKAZ O艢WIADCZE艃 LUB DOKUMENT脫W SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W POST臉POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO艢CI, O KT脫RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do oferty powinien by膰 do艂膮czony dokument okre艣laj膮cy zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, a je偶eli wykonawc臋 reprezentuje pe艂nomocnik tak偶e pe艂nomocnictwo, okre艣laj膮ce zakres umocowania, podpisane przez osob臋/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Pe艂nomocnictwo do podpisania oferty winno by膰 do艂膮czone do oferty w formie orygina艂u lub kopii potwierdzonej notarialnie, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokument贸w do艂膮czonych do oferty. 2. Wykonawcy mog膮 wsp贸lnie ubiega膰 si臋 o udzielenie zam贸wienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiaj膮 pe艂nomocnika do reprezentowania ich w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo reprezentowania w post臋powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam贸wienia publicznego. Oferta z艂o偶ona przez sp贸艂k臋 cywiln膮 traktowana jest jako oferta wykonawc贸w wsp贸lnie ubiegaj膮cych si臋 o udzielenie zam贸wienia. Dokument potwierdzaj膮cy ustanowienie pe艂nomocnictwa powinien zawiera膰 wskazanie post臋powania o zam贸wienie publiczne, kt贸rego dotyczy, wykonawc贸w ubiegaj膮cych si臋 wsp贸lnie o udzielenie zam贸wienia, ustanowionego pe艂nomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisy musz膮 zosta膰 z艂o偶one przez osoby uprawnione do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli wymienione we w艂a艣ciwym rejestrze lub wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej. Dokument pe艂nomocnictwa nale偶y przedstawi膰 w formie orygina艂u lub kopii potwierdzonej notarialnie. 3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiaj膮cego na stronie internetowej informacji, o kt贸rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, wykonawca przekazuje zamawiaj膮cemu o艣wiadczenie o przynale偶no艣ci lub braku przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument贸w (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634). Formularz o艣wiadczenia zostanie opublikowany na stronie internetowej zamawiaj膮cego wraz z informacj膮 o wykonawcach, kt贸rzy z艂o偶yli oferty. Wraz ze z艂o偶eniem o艣wiadczenia, wykonawca mo偶e przedstawi膰 dowody, 偶e powi膮zania z innym wykonawc膮 nie prowadz膮 do zak艂贸cenia konkurencji w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia 4. Wykonawca mo偶e w celu potwierdzenia spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam贸wienia, lub jego cz臋艣ci, polega膰 na zdolno艣ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot贸w, niezale偶nie od charakteru prawnego 艂膮cz膮cych go z nim stosunk贸w prawnych. Wykonawca, kt贸ry polega na zdolno艣ciach lub sytuacji innych podmiot贸w, musi udowodni膰 zamawiaj膮cemu, 偶e realizuj膮c zam贸wienie b臋dzie dysponowa艂 niezb臋dnymi zasobami tych podmiot贸w, w szczeg贸lno艣ci przedstawiaj膮c zobowi膮zanie tych podmiot贸w do oddania mu do dyspozycji niezb臋dnych zasob贸w na potrzeby realizacji zam贸wienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj膮cy 偶膮da wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1) Wykonawca jest zobowi膮zany do wniesienia wadium w wysoko艣ci: 12.000,00 z艂 (s艂ownie: dwana艣cie tysi臋cy z艂otych 00/100) - nie p贸藕niej ni偶 w terminie sk艂adania ofert. 2) Wadium mo偶e by膰 wniesione: a) w pieni膮dzu 鈥 wy艂膮cznie przelewem na rachunek bankowy wskazany poni偶ej, b) por臋czeniach bankowych lub por臋czeniach sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo-kredytowej, z tym 偶e por臋czenie kasy jest zawsze por臋czeniem pieni臋偶nym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) por臋czeniach udzielanych przez podmioty, o kt贸rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci (Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 3) Wadium wnoszone w pieni膮dzu: a) nale偶y wp艂aci膰 na konto Zamawiaj膮cego nr: 34 1560 0013 2065 8549 1000 0003 z zaznaczeniem, 偶e dotyczy przetargu na: Przebudowa drogi powiatowej nr 1516 K. b) za dat臋 wniesienia wadium uznaje si臋 dat臋 uznania rachunku Zamawiaj膮cego, c) Zamawiaj膮cy dokona sprawdzenia czasu wp艂ywu wadium na sw贸j rachunek bankowy. 4) Wadium wnoszone w pozosta艂ych formach dopuszczonych specyfikacj膮 a) orygina艂 dokumentu por臋czenia lub gwarancji, o kt贸rych mowa w ppkt 2) lit. b) 鈥 e) nale偶y za艂膮czy膰 do oferty przetargowej - zamawiaj膮cy zaleca, aby dokument por臋czenia lub gwarancji nie by艂 trwale po艂膮czony z ofert膮 z uwagi na konieczno艣膰 jego zwrotu; b) wadium sk艂adane w tych formach musi mie膰 dat臋 pocz膮tkow膮 wa偶no艣ci r贸wn膮 co najmniej ostatecznemu terminowi sk艂adania ofert, a dat臋 ko艅cow膮 wa偶no艣ci up艂ywaj膮c膮 najwcze艣niej w ostatnim dniu zwi膮zania ofert膮, c) w razie zawieszenia biegu terminu zwi膮zania ofert膮 lub przed艂u偶enia terminu sk艂adania ofert, ko艅cowy termin wa偶no艣ci wadium, o kt贸rym mowa w ppkt 2) lit. b), c), d), e) albo zostanie przed艂u偶ony przez wykonawc臋, albo wniesie on nowe wadium na przed艂u偶ony okres. 5) Zamawiaj膮cy odrzuci ofert臋 je偶eli wadium nie zosta艂o wniesione lub zosta艂o wniesione w spos贸b nieprawid艂owy. 6) Zamawiaj膮cy zwraca wadium w trybie i na warunkach okre艣lonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy. 7) Zamawiaj膮cy zatrzymuje wadium w okoliczno艣ciach okre艣lonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

IV.1.3) Przewiduje si臋 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam贸wienia:
Nie
Nale偶y poda膰 informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si臋 z艂o偶enia ofert w postaci katalog贸w elektronicznych lub do艂膮czenia do ofert katalog贸w elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si臋 z艂o偶enie ofert w postaci katalog贸w elektronicznych lub do艂膮czenia do ofert katalog贸w elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si臋 z艂o偶enia oferty wariantowej:

Dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej

Z艂o偶enie oferty wariantowej dopuszcza si臋 tylko z jednoczesnym z艂o偶eniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc贸w, kt贸rzy zostan膮 zaproszeni do udzia艂u w post臋powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og艂oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawc贸w 聽
Przewidywana minimalna liczba wykonawc贸w
Maksymalna liczba wykonawc贸w 聽
Kryteria selekcji wykonawc贸w:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup贸w:
Umowa ramowa b臋dzie zawarta:

Czy przewiduje si臋 ograniczenie liczby uczestnik贸w umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik贸w umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam贸wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup贸w:

Adres strony internetowej, na kt贸rej b臋d膮 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz膮ce dynamicznego systemu zakup贸w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup贸w dopuszcza si臋 z艂o偶enie ofert w formie katalog贸w elektronicznych:

Przewiduje si臋 pobranie ze z艂o偶onych katalog贸w elektronicznych informacji potrzebnych do sporz膮dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup贸w:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og艂oszeniem) Nie
Nale偶y poda膰 adres strony internetowej, na kt贸rej aukcja b臋dzie prowadzona:

Nale偶y wskaza膰 elementy, kt贸rych warto艣ci b臋d膮 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si臋 ograniczenia co do przedstawionych warto艣ci, wynikaj膮ce z opisu przedmiotu zam贸wienia:

Nale偶y poda膰, kt贸re informacje zostan膮 udost臋pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b臋dzie termin ich udost臋pnienia:
Informacje dotycz膮ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany spos贸b post臋powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b臋d膮 warunki, na jakich wykonawcy b臋d膮 mogli licytowa膰 (minimalne wysoko艣ci post膮pie艅):
Informacje dotycz膮ce wykorzystywanego sprz臋tu elektronicznego, rozwi膮za艅 i specyfikacji technicznych w zakresie po艂膮cze艅:
Wymagania dotycz膮ce rejestracji i identyfikacji wykonawc贸w w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etap贸w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt贸rzy nie z艂o偶yli nowych post膮pie艅, zostan膮 zakwalifikowani do nast臋pnego etapu:
Warunki zamkni臋cia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji jako艣ci 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt贸rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z og艂oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og艂oszeniem
Minimalne wymagania, kt贸re musz膮 spe艂nia膰 wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze偶enie prawa do udzielenia zam贸wienia na podstawie ofert wst臋pnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia艂 negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale偶y poda膰 informacje na temat etap贸w negocjacji (w tym liczb臋 etap贸w):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga艅 zamawiaj膮cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko艣ci nagr贸d dla wykonawc贸w, kt贸rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi膮zania stanowi膮ce podstaw臋 do sk艂adania ofert, je偶eli zamawiaj膮cy przewiduje nagrody:

Wst臋pny harmonogram post臋powania:

Podzia艂 dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi膮za艅:
Nale偶y poda膰 informacje na temat etap贸w dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zam贸wienia definiuj膮ce minimalne wymagania, kt贸rym musz膮 odpowiada膰 wszystkie oferty:

Podzia艂 negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj膮cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri贸w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na kt贸rej b臋dzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pny opis przedmiotu zam贸wienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz膮ce rejestracji i identyfikacji wykonawc贸w w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz膮dze艅 informatycznych:
Spos贸b post臋powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre艣lenie minimalnych wysoko艣ci post膮pie艅:
Informacje o liczbie etap贸w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, kt贸rzy nie z艂o偶yli nowych post膮pie艅, zostan膮 zakwalifikowani do nast臋pnego etapu:
Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni臋cia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt贸re zostan膮 wprowadzone do tre艣ci zawieranej umowy w sprawie zam贸wienia publicznego, albo og贸lne warunki umowy, albo wz贸r umowy:

Wymagania dotycz膮ce zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale偶y wskaza膰 zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne dla stron postanowienia, kt贸re zostan膮 wprowadzone do tre艣ci umowy, zosta艂y zamieszczone w projekcie umowy, stanowi膮cym za艂膮cznik nr 3 do SIWZ. Zakazuje si臋 zmian postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie, kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy, chyba 偶e zachodzi co najmniej jedna z okoliczno艣ci przewidzianych w art. 144 ustawy. Okoliczno艣ci te dotycz膮 sytuacji gdy nast膮pi: I. zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana: 1) warunkami atmosferycznymi: a) kl臋ski 偶ywio艂owe; b) warunki atmosferyczne uniemo偶liwiaj膮ce prowadzenie rob贸t budowlanych, w tym przeprowadzenie pr贸b i sprawdze艅, dokonanie odbior贸w 鈥 to jest wyst膮pienie 艣redniodobowej temperatury poni偶ej minus 10 stopni Celsjusza w okresie d艂u偶szym ni偶 10 dni lub opad贸w atmosferycznych, kt贸rych wyst膮pienie spowoduje uniemo偶liwienie prowadzenia rob贸t budowlanych, co zostanie potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 2) warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi: a) odmienne od przyj臋tych w dokumentacji projektowej warunki terenowe istnienie podziemnych urz膮dze艅, instalacji lub obiekt贸w infrastrukturalnych; b) niewypa艂y i niewybuchy, zagro偶enie t膮pni臋ciami, wybuchem; c) wykopaliska archeologiczne, szkody g贸rnicze, nie przewidywane w SIWZ. 3) zmiany b臋d膮ce nast臋pstwem okoliczno艣ci le偶膮cych po stronie Zamawiaj膮cego: a) wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiaj膮cego; b) konieczno艣膰 wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; 4) zmiany b臋d膮ce nast臋pstwem dzia艂ania organ贸w administracji lub s膮d贸w: a) przekroczenie okre艣lonych przez prawo termin贸w wydania przez organy administracji decyzji, zezwole艅, itp.; b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwole艅, uzgodnie艅 na skutek b艂臋d贸w w dokumentacji projektowej, c) konieczno艣膰 uzyskania wyroku s膮dowego, innego orzeczenia s膮du lub organu, kt贸rego konieczno艣ci nieprzewidziano przy zawieraniu umowy, II. zmiana sposobu spe艂nienia 艣wiadczenia 1) Zmiany technologiczne: a) pojawienie si臋 na rynku, cz臋艣ci, materia艂贸w lub urz膮dze艅 nowszej generacji pozwalaj膮cych na zaoszcz臋dzenie koszt贸w realizacji przedmiotu umowy lub koszt贸w eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; b) konieczno艣膰 zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwi膮za艅 technicznych/technologicznych ni偶 wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwi膮za艅 grozi艂o niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu; c) odmienne od przyj臋tych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, poziom w贸d podziemnych, istnienie podziemnych urz膮dze艅, instalacji lub obiekt贸w infrastrukturalnych; d) konieczno艣膰 zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwi膮za艅 technicznych lub materia艂owych ze wzgl臋du na zmiany obowi膮zuj膮cego prawa; 2) Zmiany osobowe: a) zmiana os贸b, przy pomocy kt贸rych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymuj膮ce si臋 co najmniej r贸wnowa偶nymi uprawnieniami, o kt贸rych mowa w ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i g贸rnicze lub innych ustawach, b) zmiana os贸b, przy pomocy kt贸rych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od kt贸rych wymagano okre艣lonego do艣wiadczenia lub wykszta艂cenia na inne legitymuj膮ce si臋 do艣wiadczeniem lub wykszta艂ceniem spe艂niaj膮cym wym贸g SIWZ, c) zmiana o, kt贸rej mowa w pkt 2)b) b臋dzie niemo偶liwa, w przypadku gdy dotyczy osoby ocenianej na podstawie podmiotowych kryteri贸w oceny ofert, chyba 偶e w zamian za tak膮 osob臋 zostanie zaproponowana osoba o do艣wiadczeniu lub wykszta艂ceniu co najmniej takim samym jakie posiada osoba, zamieniona. 3) Zmiany organizacji spe艂niania 艣wiadczenia: a) zmiana szczeg贸艂owego harmonogramu rob贸t budowlanych bez zmiany ostatecznego terminu spe艂nienia 艣wiadczenia lub zmiana innych ustale艅 dotycz膮cych termin贸w spe艂niania 艣wiadcze艅 w ramach umowy. Zmiana taka nie mo偶e poci膮ga膰 za sob膮 zmiany wynagrodzenia; b) zmiana tre艣ci dokument贸w przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie mo偶e spowodowa膰 braku informacji niezb臋dnych zamawiaj膮cemu do prawid艂owej realizacji umowy. III. Pozosta艂e zmiany: 1) si艂a wy偶sza uniemo偶liwiaj膮ca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 2) zwi臋kszenie wynagrodzenia na zasadach okre艣lonych w 搂 9 ust.4 umowy; 3) rezygnacja przez Zamawiaj膮cego z realizacji cz臋艣ci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przys艂uguj膮ce wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiaj膮cy zap艂aci za wszystkie spe艂nione 艣wiadczenia oraz udokumentowane koszty, kt贸re wykonawca poni贸s艂 w zwi膮zku z wynikaj膮cymi z umowy planowanymi 艣wiadczeniami; 3) wyd艂u偶enie okresu gwarancji lub r臋kojmi, o dowolny okres; 4) zmiana spowodowana wprowadzaniem rob贸t zamiennych, kt贸re wynikaj膮 ze zmian projektu budowlanego lub konieczno艣ci opracowania nowego projektu budowlanego; 5) wprowadzenie, usuni臋cie lub zmiana podwykonawcy; okre艣lenie zakresu rzeczowo finansowego rob贸t; wprowadzenie wysoko艣ci wynagrodzenia nale偶nego podwykonawcy z mo偶liwo艣ci膮 wystawienia faktur przez podwykonawc贸w bezpo艣rednio na Zamawiaj膮cego, wprowadzenia numeru konta podwykonawcy. IV. Wszystkie powy偶sze postanowienia stanowi膮 katalog zmian, na kt贸re Zamawiaj膮cy mo偶e wyrazi膰 zgod臋. Nie stanowi膮 jednocze艣nie zobowi膮zania.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos贸b udost臋pniania informacji o charakterze poufnym (je偶eli dotyczy):

艢rodki s艂u偶膮ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk艂adania ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu:
Data: 2018-03-13, godzina: 12:00,
Skr贸cenie terminu sk艂adania wniosk贸w, ze wzgl臋du na piln膮 potrzeb臋 udzielenia zam贸wienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og艂oszeniem):
Nie
Wskaza膰 powody:

J臋zyk lub j臋zyki, w jakich mog膮 by膰 sporz膮dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu
> Oferta powinna by膰 sporz膮dzona w j臋zyku polskim
IV.6.3) Termin zwi膮zania ofert膮: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia:
IV.6.5) Przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, je偶eli 艣rodki s艂u偶膮ce sfinansowaniu zam贸wie艅 na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt贸re zamawiaj膮cy zamierza艂 przeznaczy膰 na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia, nie zosta艂y mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiaj膮cy wymaga wniesienia zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy, zwanego dalej 鈥瀦abezpieczeniem鈥. 1) Zabezpieczenie s艂u偶y pokryciu roszcze艅 z tytu艂u niewykonania lub nienale偶ytego wykonania umowy. 2) Zabezpieczenie ustala si臋 w wysoko艣ci 10% ceny ca艂kowitej podanej w ofercie. 3) Zabezpieczenie mo偶e by膰 wniesione wed艂ug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nast臋puj膮cych formach: a) pieni膮dzu; b) por臋czeniach bankowych lub por臋czeniach sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo kredytowej, z tym 偶e zobowi膮zanie kasy jest zawsze zobowi膮zaniem pieni臋偶nym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) por臋czeniach udzielanych przez podmioty, o kt贸rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci (Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 4) Zabezpieczenie wnoszone w pieni膮dzu wykonawca wp艂aci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiaj膮cego. 5) Je偶eli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieni膮dzu, zamawiaj膮cy b臋dzie przechowywa艂 je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiaj膮cy zwr贸ci zabezpieczenie wniesione w pieni膮dzu z odsetkami wynikaj膮cymi z umowy rachunku bankowego, na kt贸rym by艂o ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni臋dzy na rachunek bankowy wykonawcy. 6) Zabezpieczenie wnoszone w postaci por臋czenia lub gwarancji musi zawiera膰 nast臋puj膮ce elementy: a) nazw臋 Wykonawcy i jego siedzib臋 (adres), b) nazw臋 Beneficjenta (Zamawiaj膮cego), c) nazw臋 Gwaranta lub Por臋czyciela, d) okre艣la膰 wierzytelno艣膰, kt贸ra ma by膰 zabezpieczona gwarancj膮, e) sformu艂owanie zobowi膮zania gwaranta do nieodwo艂alnego i bezwarunkowego zap艂acenia kwoty zobowi膮zania na pierwsze 偶膮danie zap艂aty, w przypadku gdy Wykonawca nie wykona艂 przedmiotu umowy w terminie wynikaj膮cym z umowy, lub wykona艂 zam贸wienie obj臋te umow膮 z nienale偶yt膮 staranno艣ci膮. Gwarant nie mo偶e tak偶e uzale偶nia膰 dokonania zap艂aty od spe艂nienia jakichkolwiek dodatkowych warunk贸w przez Zamawiaj膮cego lub te偶 przed艂o偶enia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku przed艂o偶enia gwarancji niezawieraj膮cych wymienionych element贸w, b膮d藕 posiadaj膮cej jakiekolwiek dodatkowe zastrze偶enia, Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca nie wzni贸s艂 zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy. 7) Zamawiaj膮cy, z zastrze偶eniem ppkt 8), zwr贸ci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zam贸wienia i uznania przez zamawiaj膮cego za nale偶ycie wykonane. 8) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszcze艅 z tytu艂u r臋kojmi za wady wynosi 30% wysoko艣ci zabezpieczenia. 9) Kwot臋, o kt贸rej mowa w ppkt 8) zamawiaj膮cy zwr贸ci nie p贸藕niej ni偶 w 15 dniu po up艂ywie okresu r臋kojmi za wady. 10) Zabezpieczenie nale偶ytego wykonania umowy realizowane b臋dzie wed艂ug zasad okre艣lonych w art. 147 鈥 151 ustawy.
ZA艁膭CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ膭CE OFERT CZ臉艢CIOWYCH

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Wsp贸艂pracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona u偶ywa COOKIES.

Korzystaj膮c z niej wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przegl膮darki. Szczeg贸艂y w Polityce Prywatno艣ci.